Tuesday, April 22, 2014

jac y do

Mae'n rhyfedd glywed geiriau Cymraeg oddi wrth ystafell fy merch arall wrth iddi ddysgu "gyda" Nia Parry. Efallai mai hyn yn cael effaith ar fy mab ifancaf; gofynnodd i mi ddysgu cân Gymraeg. Roedd yn anodd meddwl am gân digon hawdd. (Dw i ddim yn meddwl bod Un Dydd ar y Tro gan Trefor Edwards yn addas rhywsut.) Wedi ymchwilio ar y we, des i ar draws un da, sef Mi Welais Jac y Do. Dyma ymarfer canu tipyn a sgrifennu'r geiriau ar bapur drosto fo. Perffaith.

Monday, April 21, 2014

werth yr ymdrech

Mae fy merch yn dal i deithio o gwmpas yr Eidal. Wedi aros yn Florence un neu ddau ddiwrnod, aeth yn sydyn i Cinque Terre. Dw i'n edmygu ei dewrder. Aeth i fyny Cromen Brunelleschi yn ogystal â Thŵr Giotto yn Florence. Dwedodd nad oedd yn anos na'r disgwyl, ond roedd yna gynifer o dwristiaid eraill a oedd eisiau gwneud yr un peth fel roedd hi'n gorfod aros am ryw dair awr cyn cychwyn i fyny. Aros a wnaeth fodd bynnag a doedd dim edifar ganddi hi oherwydd yr olwg a gafodd oddi ar ben y gromen.

Sunday, April 20, 2014

pasg hapus

"Ond llefarodd yr angel wrth y gwragedd: Peidiwch chwi ag ofni. Gwn mai ceisio Iesu a groeshoeliwyd, yr ydych. Nid yw ef yma oherwydd y mae wedi ei gyfodi fel y dywedodd y byddai." Haleliwia.

Friday, April 18, 2014

plac

Aeth y pedwar bachgen o Japan (Llysgenhadaeth Tensho) i Fenis hefyd ar ôl eu hymweliad â'r Pab yn 1585. Yn ôl y llyfr Japaneg a ddarllenais, codwyd cofeb drostyn nhw yno. Roeddwn i'n chwilio am wybodaeth ynglŷn â hi ond heb lwyddiant tan yn ddiweddar. Penderfynais gysylltu ag Alberto Toso Fei, hanesydd/awdur lleol yn Fenis. Ces i wybod lle mae'r plac, yn hytrach na chofeb, diolch i'w ymdrech; mae o ymysg y casgliad yn yr oriel dros nesaf i Santa Maria della Salute. Cafodd y plac ei adfer gan fudiad Japaneaidd ryw dro ac aethpwyd copi i amgueddfa yn Japan.

Thursday, April 17, 2014

yn florence

Wedi cwblhau'r gwaith gwirfoddoli, sef dysgu Saesneg i blant yr ysgol am ddau fis, mae fy ail ferch yn mwynhau mynd ar wibdaith yn yr Eidal. Roedd hi yn Napoli yr wythnos diwethaf, a rŵan mae hi yn Florence. Byddwn i eisiau gweld mwy o luniau ond dwedodd hi fod yna gynifer ohonyn nhw fel na fyddai hi'n medru rhoi trefn arnyn nhw. Ac felly mae hi'n uwchlwytho un neu ddau  ar Face Book o bryd i'w gilydd. Mae'n anhygoel ei gweld hi o flaen cromen Brunelleschi!

Wednesday, April 16, 2014

dysgu cymraeg

Mae gen i dipyn o gasgliad ar gyfer dysgu Cymraeg, a dweud y lleiaf. Mae fy merch wrthi'n gwrando ar y CD a ges i'n rhad ac am ddim gan ACEN flynyddoedd yn ôl. Mae Nia Parry'n rhoi'r fersiwn gogleddol ac un deheuol. Awgrymais i fy merch ddysgu'r olaf oherwydd mai yn Abertawe bydd hi. Gan ei bod hi eisiau gwybod am Gymru hefyd, beth fyddai'n well na'r llyfr gan y diweddar Gwynfor Evans, sef the Fight for Welsh Freedom.

Tuesday, April 15, 2014

ysgoloriaeth

Enillodd fy nhrydedd ferch ysgoloriaeth Brad Henry! Mae hyn yn golygu y bydd hi'n astudio ym Mhrifysgol Abertawe am dymor! Mae'n anhygoel bod yna gysylltiad rhwng Oklahoma a'r brifysgol yno ac mae'n anhygoel fyth y bydd fy merch yn byw yng Nghymru am fisoedd. Roedd dau ymgeisydd yn y rownd derfynol am yr ysgoloriaeth yn y brifysgol leol; ffrind i fy merch ydy'r llall. Cafodd y ddwy eu dewis! Maen nhw'n cael mynd efo'i gilydd, ym mis Ionawr y flwyddyn nesaf. Rŵan mae fy merch yn benderfynol o ddarllen am Gymru ac yn awyddus i ail-ddechrau dysgu Cymraeg. Mae'n dal yn anodd credu.