Thursday, August 22, 2019

pris am geinder

Cynigir shaved ice gan un o dai bwyta Gajoen yn Tokyo ers mis Gorffennaf hefyd. Mae yna ddau fath - melon a phîn-afal. O'i gymharu â rhai Morinoen (gweler isod,) maen nhw'n llawer llai. Rhaid dweud bod nhw'n edrych yn gain dros ben. Mae'r prisiau'n adlewyrchu'r ceinder heb os -  2,300 yen ($23,) 1,800 yen ($18.)

Wednesday, August 21, 2019

hanner maint

Aeth fy nghefnder yn Japan i siop de lle mae fy merch yn gweithio ynddi. Postiodd lun ohonyn nhw'n ddau o flaen shaved ice enfawr gyda syryp o flas te wedi'i rostio drosodd. Gofynnodd o am hanner maint, ac eto enfawr ydy'r bowlen honno! Mae'n braf cael gweld llun o fy merch yn ei gweithle am y tro cyntaf.

Tuesday, August 20, 2019

mac newydd

Prynais liniadur MAC newydd, wel ddim yn newydd sbon, ond un wedi'i atgyweirio. Mae'n gyflym ac yn wych beth bynnag. Y peth gorau i mi ydy fy mod i'n medru ei gludo i le bynnag dw i eisiau yn y tŷ. Roedd yr hen MAC mawr ar ddesg mewn cornel tywyll, a does ddim lle arall cyfleus i'w osod. Dw i'n medru defnyddio hwn wrth ffenestr, ar y bwrdd bwyta, sef y llefydd golau a phleserus. Dewisais liw rhosyn aur sydd yn hynod o fenywaidd hefyd.

Saturday, August 17, 2019

gyoza heb glwten

Iawn. Prynais gig twrci eto. Dyma goginio gyoza, heb glwten ar gyfer fy mab. Defnyddiais bapur reis am y tro cyntaf. Peth rhyfedd ydy o sydd yn solet fel plastig ond bydd yn meddalhau mewn dŵr poeth mewn hanner munud. Roedd yn dipyn o her i'w drin, ond rhywsut neu gilydd llwyddais lapio'r cynhwysion gyda fo. Wedi rhyw hanner awr yn y popty, dyma fo - gyoza blasus, neu roliau gwanwyn yn ôl fy merch hynaf.

Friday, August 16, 2019

buddugoliaeth

Buddugoliaeth o'r diwedd! Roedd yn frwydr galed a hir iawn. Dydy'r gwiwerod yn medru cyrraedd y bwydwr adar o gwbl. Dim ond yr hadau sydd yn disgyn oddi wrtho maen nhw' eu bwyta. Mae Cardinal (gwryw) yn prysur fwydo ei fabis newydd. Mae gynnon ni westeion newydd, sef House Finch. Hardd iawn ydy'r gwryw gyda phen a bron coch.

Thursday, August 15, 2019

cynllun b

Roeddwn i wrthi'n paratoi gyoza ddoe. Agorais y pecyn cig twrci. Sioc! Roedd yna ddarnau o liw llwyd yma ac acw. Taflais o i'r bin. Na fyddai'r teulu eisiau bwyta gyoza heb gig. Roedd rhaid i mi gychwyn Cynllun B ar yr unwaith, sef saig a blannwyd ar gyfer diwrnod arall. Gorffennais bopeth rhywsut dim ond chwarter awr wedi'r amser swper arferol - caserol gyda zucchini, tortillas ŷd, ffa du. 

Wednesday, August 14, 2019

hanner melon dŵr

Cawson ni felon dŵr gan ffrind sydd gan ardd lysiau helaeth. Dw i'n hoffi melonau dŵr ond prin bydda i'n eu prynu'r dyddiau hyn oherwydd bod un melon yn ormod i fi a'r gŵr. (A dw i byth yn prynu darn mewn siop.) Cawson ni hanner sydd yn berffaith. Dyma ei fwyta ar yr unwaith. Mae o'n ffres a melys dros ben!

Tuesday, August 13, 2019

traeth anhysbys

Falch o weld bod fy mrawd a chwaer yng-ngyhfraith yn mwynhau eu hamser yn Hawaii. Ceision nhw fynd i Bae Hanauma, lle hynod o boblogaidd i'r twristiaid. Roedd y traffig yn ofnadwy a methon nhw ffeindio unrhyw le i barcio. Dim problem. Roedd o a'i deulu'n arfer byw yn Hawaii am ddeugain o flynyddoedd. Mae o'n nabod llefydd anhysbys. Aethon nhw i Draeth Kawailoa. Roedd bron neb yno, a threulion nhw brinhawn pleserus.

Monday, August 12, 2019

y swistir

Aeth fy ail ferch adref yn Japan wedi mwynhau gwyliau bendigedig yn yr Almaen ac yn y Swistir. Postiodd luniau anhygoel o brydferth o'r Swistir. Dyma'r rhaeadr enwog yn Lauterbrunnen, tafliad carreg oddi wrth ei llety. Dwedodd ei bod hi'n cerdded o gwmpas yn rhyfeddu at yr harddoch ym mhob man. Dim rhyfedd. 

Saturday, August 10, 2019

wedi gorffen

Mae fy mrawd a chwaer yng-nghyfraith yn Hawaii ar hyn o bryd. Y prif amcan ydy gosod llwch ei fam yn y fynwent genedlaethol yn Honolulu, yn yr un crypt lle mae llwch ei gŵr. Roedden nhw'n gofalu amdani hi'n gariadus nes ei diwedd. Gobeithio y cân nhw wyliau braf gweddill o'u hamser yno.

Friday, August 9, 2019

llun newydd

Cawson ni lun gwych arall gan Bwyllgor Gweriniaethol - llun o'r Arlywydd a Mrs. Trump y tro hwn. Dyma ei osod ar y wal uwchben fy nesg. Mae'r Arlywydd Trump yn dal i frwydro dros bobl America yn ddewr er gwaethaf yr ymosodiadau milain gan y bobl sydd yn ei gasáu. Dw i'n gweddïo drosto fo bob dydd.

Thursday, August 8, 2019

taquitos daten

Coginiais taquitos daten am y tro cyntaf. Ychwanegais diwna a nionod gwyrdd at y tatws er mwyn cynyddu protein a blas. Roedd yn hynod o flasus (a hawdd.) Salsa gwyrdd sydd yn angenrheidiol. Gweddill y blat - tatws melys hash brown, quinoa gyda groatiau gwenith yr hydd

Wednesday, August 7, 2019

gwobr werthfawr werthfawr

Daeth fy mab ifancaf adref ddoe wedi gorffen ei waith haf yn llwyddiannus. Daeth â phentwr o ddillad golchi, ond dim ots; mae'n braf cael ei gwmni am y tro cyntaf ers mis Ionawr. Mae o'n edrych yn fwy tenau ond cryfach ar ôl gweithio tu allan drwy'r haf. Ar y diwrnod olaf yn y gwerllys, roedd parti syml i ffarwelio'r staff, a chafodd wobr am fod yn y Person Mwyaf Gwir ar y Blaned Ddaear!  - gwobr hynod o werthfawr yn fy nhyb i. 

Tuesday, August 6, 2019

dawn annisgwyl

Doeddwn i ddim gwybod bod gan ŵr fy merch ddawn baentio nes ddoe. (Cerddor ydy o.) Mae o'n helpu fy merch gyda murluniau yn y cefndir yn aml , ond cafodd gyfle i ddangos ei ddawn yn y wŷl murlun yn Indiana. Ynghyd â'r grŵp o'r artistiaid, paentiodd hwn er mwyn i'w werthu a chodi pres ar gyfer y gymuned. Cafodd ei ysbrydoli gan ei ymweliad â'r twnnel dan y wal yn Jerwsalem. 

Monday, August 5, 2019

eisteddfod

Wrth weld yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal ers dyddiau, fedra i ddim peidio â chofio fy ymweliad ag Eisteddfod y Bala ddeg mlynedd yn ôl. Roeddwn i'n gyffro i gyd yn cael profi'r diwylliant mwyaf Cymraeg  -  y babell binc, stondinau, pobl, ffrindiau, bwyd, ac yn y blaen, poeth yn yr awyrgylch hollol Gymraeg. Profiad bythgofiadwy oedd o. Dymuniadau gorau i bawb ar y maes yn Llanrwst.
y llun: Eisteddfod y Bala, 2009

Sunday, August 4, 2019

noor


Roedd fy merch yn cael hi'n ofnadwy o anodd paentio'r murlun hwnnw. Roedd mor anodd fel roedd hi eisiau rhoi'r gorau iddo, a'r yrfa fel artist hyd yn oed. Dechreuais i ynghyd â phawb a welodd ei hargyfwng weddïo’n daer drosti hi. Diolch i Dduw sydd yn ateb ein gweddi, cafodd hi ysbrydoliaeth newydd, a gorffennodd y murlun hyfryd. Dyma Noor, Cristion o Irac a ffodd gyda'r teulu rhag ISIS i Wlad yr Iorddonen.

Saturday, August 3, 2019

heddwch

Mae'r gwiwerod mor benderfynol fel roedd rhaid i mi roi'r gorau i'r bwydwr aderyn (am y tro.) Yn ôl at yr hen lamp llawr - gosodais y rhwystr at y polyn sydd yn ymddangos yn effeithiol iawn. Rŵan, mae'r adar yn medru bwyta'r hadau'n rhwydd heb i mi frwydro yn erbyn y gwiwerod. 

Friday, August 2, 2019

brenhines

Mae fy merch hynaf yn dal yn Indiana ar gyfer yr ŵyl murlun. Cafodd ei gwybod yn sydyn y byddai parti heno, a hithau heb ffrog addas. Dim problem. Aeth i hoff siop gadwyn yn y dref, sef Goodwill, a phrynu ffrog a chlustdlysau chwaethus am 13 doleri. Dw i a'r teulu'n ei galw hi'n frenhines Goodwill.

Thursday, August 1, 2019

heb flodau

Mae ein hydrangea heb flodeuo er bod y dail wedi tyfu'n enfawr erbyn hyn. Mae'n ymddangos mai math ohonyn nhw sydd yn blodeuo ond unwaith ydy o yn ôl Wicipedia. Ces i a'r gŵr yn ein siomi, ond dan ni'n eu caru nhw fodd bynnag, a gwneud yn siŵr bod ganddyn nhw ddigon o ddŵr bob amser. Maen nhw'n edrych yn hapus.

Tuesday, July 30, 2019

bloomington

Cafodd fy merch hynaf hoe fach, a mynd i Bloomington sydd yn ddim yn rhy bell o'r lle mae hi'n aros i baentio murlun. Roedden ni'n treulio pum mlynedd yn Bloomington cyn symud i Oklahoma 20 mlynedd yn ôl. Y dref annwyl i mi a'r teulu ydy hi. Ymwelodd y ferch â Phrifysgol Indiana lle oedd ei thad yn ceisio ennill gradd raddedig arall. Yna aeth at y tŷ roedden ni'n byw ynddo. Syndod mawr i mi weld ei fod o a'r gymdogaeth heb newid llawer.

Monday, July 29, 2019

reidio i farbeciw

Mae fy ail ferch yn dal i fwynhau ei gwyliau yn yr Almaen. Mae hi wrth ei bodd yn helpu gofalu am y ceffylau hefyd. Un diwrnod, dwedodd mam y llety y bydden nhw (gan gynnwys fy merch) yn reidio at dŷ ffrind am farbeciw. Roedd fy merch yn meddwl y bydden nhw'n reidio beic. Reidio ceffyl roedd y fam yn ei golygu! Ac felly y bu.

Saturday, July 27, 2019

waliau wabash

Dechreuodd fy merch gyda chymorth ei gŵr baentio murlun arall yn Indiana. Mae cymuned Lafayette eisiau gwella gwedd y dref drwy furluniau. Casglodd nifer o artistiaid dawnus er mwyn trawsnewid yr hen waliau. 

Friday, July 26, 2019

gwyliau yn yr almaen

Mae fy ail ferch yn mwynhau ei gwyliau yn yr Almaen ar hyn o bryd wedi gorffen tymor fel athrawes i blant yn Tokyo. Aeth hi i'r un le'r llynedd fel gwirfoddolwr; eleni, mae hi yno fel gwestai. Hedfanodd gydag Awyr Japan am y tro cyntaf - y person cyntaf yn y teulu, a dweud a gwir! Dwedodd fod y gwasanaeth yn wych gan gynnwys y bwyd; cyflwynwyd y cogydd hyd yn oed fel gweler yn y llun.

Thursday, July 25, 2019

côr yn canu

Dw i heb glywed cymaint o cicada o'r blaen ers i mi symud o Japan. Pan oeddwn i'n blentyn, roeddwn i'n byw yn eu mysg bron yn yr haf oherwydd bod yna nifer o berllannau gellyg ym mhob man yn yr ardal. Roedd yr awyr poeth yn cael ei lenwi gan eu sŵn. Eleni, dw i'n meddwl bod yna fwy ohonyn nhw lle dw i'n byw yn Oklahoma. Mae "côr" yn canu'n braf yn y coed yn yr iard.

Wednesday, July 24, 2019

fideo newyddion, sderot

Dyma fersiwn fideo newyddion CBN am y murluniau yn Sderot. Cafod fy merch (Juuri) gyfle i sôn am ei gwaith hefyd. Mae hi'n colli Israel yn ofnadwy, ac eisiau creu murlun arall, ar gyfer IDF y tro nesaf, os ceith cyfle.

Tuesday, July 23, 2019

cwch ciwcymbr

Roedd gen i hanner ciwcymbr, tomato ceirios, hwmws, gwacamole ar ôl. Dyma greu "salad" bach i ginio drosta i. Galwa' fo'n gwch ciwcymbr. Sauerkraut sydd ar y ben. (Mae'r hwmws yn "cuddio" dan y gwacamole.)

Monday, July 22, 2019

artistiaid dewr

Wedi creu murluniau hyfryd yn Sderot, mae'r artistiaid cartref bellach. (Roedd mwy na phedwar yn y diwedd.) Llongyfarchiadau iddyn nhw i gyd. Cafodd fy merch amser gwych yn dod i'w nabod nhw. Dyma newyddion gan sianel Israel.

Saturday, July 20, 2019

cinio sydyn

Dw i byth yn prynu gwacamole parod yn ddiweddar ond prynu gwnes i ddoe, wedi gwneud yn siŵr bod y cynhwysion yn dderbyniol, oherwydd bod yr afocado ffres yn rhy ddrud. Dyma baratoi cinio sydyn felly - hwmws, wy wedi'i ffrio, gwacamole ar grempog sawrus heb glwtyn. Blasus!

Friday, July 19, 2019

pethau melys

Wrth i'r tymheredd ddringo, mae chwant ar fwyd oer yn cynyddu ym mhob man. Yn Morinoen yn Tokyo lle mae fy merch arall yn gweithio ynddo, mae shaved ice yn boblogaidd dros ben yn yr haf. Llawn o syryp te a phethau melys hyfryd, mae o'n edrych yn wir flasus. Her newydd i fy merch ydy paratoi'r shaved ice hwnnw fodd bynnag; rhaid dilyn y dull hynod o benodedig, hyd yn oed maint o rew. Gobeithio y bydd hi'n meistroli'r sgil yn fuan.

Thursday, July 18, 2019

rhy boeth

Mae fy merch yn eistedd ar lawr carreg ei gwesty ar hyn o bryd oherwydd bod hi'n ofnadwy o boeth yn Israel. Bydd hi a'r artistiaid eraill yn mynd i Jaffa'n fuan am ginio. Byddan nhw'n hedfan adref bore cynnar yfory. Dyma erthygl gan CBN am y murluniau yn Sderot.

Wednesday, July 17, 2019

y murlun olaf

Dyma'r murlun olaf a baentiodd fy merch yn Israel y tro hwn, ar wal yr ysgol uwchradd yn Sderot. Bydded ei murluniau fendithio ac ysbrydoli pawb fydd yn eu gweld nhw. Mae ganddi ddau ddiwrnod i ymlacio cyn cychwyn adref. Efallai y bydd hi'n treulio rhyw amser ar draeth yn ystod y gwres llethol sydd ar Israel ar hyn o bryd.

Tuesday, July 16, 2019

peony

Paentiodd fy merch furlun bach cyflym ar wal yr ysgol ar gyfer plant gydag anableddau. Cafodd y wal ar y dde difrod gan rocedi Hamas. Dewisodd fy merch flodyn peony sydd yn golygu "dewrder mewn brwydr," wrth obeithio y bydd yr Arglwydd yn amddiffyn pawb sydd yn ceisio lloches tu mewn y wal honno.

Monday, July 15, 2019

y murlun cyntaf

Mae fy merch newydd orffen y murlun cyntaf wedi cael hoe fach yn Jerwsalem a'r Môr Marw dros y penwythnos. Dyma fo! Mae hi wrthi'n creu un arall yn Sderot. 

Saturday, July 13, 2019

rhybudd coch

Cafodd heddwch y Saboth ei rwygo gan rocedi Hamas. Aeth rhybudd coch ymlaen yn Ne Israel. Yn ffodus, gafodd neb ei anafu. Ymosododd mwy na 6 mil o Balestiniaid yn dreisgar ar y ffin fel gweithgaredd wythnosol hefyd. Dyma ran o fywyd beunyddiol yn Israel.

Friday, July 12, 2019

gadael am y saboth

Er gwaethaf y gwres llethol, mae'r artistiaid yn Sderot yn fwrw ymlaen. Dyma agwedd diweddaraf murlun fy merch. Mae hi bron â gorffen! Roedd rhaid iddi a'r lleill adael y gwaith am 12:45 fodd bynnag, ar gyfer y Saboth. Byddan nhw'n ail gychwyn nos Sadwrn. Shabbat Shalom.

Thursday, July 11, 2019

llwyd

Dechreuodd fy merch baentio murlun ar loches bom yn Sderot. Yn gyntaf roedd rhaid paentio lliw llwyd ar yr hen lun. Mae hi a'r artistiaid eraill yn dal i ddisgwyl mwy o baent gan y siop yn y dref. Dwedodd un ohonyn nhw ei bod hi'n ofnadwy o boeth fel ei fod wedi blino'n lân dim ond yn cerdded o gwmpas.

Wednesday, July 10, 2019

eisiau dŵr

Mae'n hydrangea ni'n bwrw ymlaen yn braf. Maen nhw eisiau cymaint o ddŵr bob dydd. Pan dan ni'n methu eu dyfrhau, byddan nhw'n edrych yn hynod o drist, ond byddan nhw'n sefyll yn syth eto hanner awr wedi cael dŵr. Edrych ymlaen at eu gweld nhw'n blodeuo cyn hir.

Tuesday, July 9, 2019

etifeddu beibl

Cyrhaeddodd becyn oddi wrth frawd y gŵr. Gyrrodd bentwr o hen luniau ei rieni wrth drefnu eu heiddo. Yn eu mysg, roedd Feibl ei dad - Fersiwn ESV. Roeddwn i eisiau'r fersiwn hwn ers dechrau gwrando ar y Gweinidog LeBoutillier. (Mae'r llythrennau'n ddigon mawr i fy llygaid.) Penderfynais ar yr unwaith y bydda i'w eisiau. Ac felly y bydd. Bydda i'n ei drysori gweddill fy oes.

Monday, July 8, 2019

i sderot

Mae fy merch hynaf ynghyd â dau artist arall yn gadael am Israel eto heddiw, er mwyn paentio murluniau ar y llochesau bom yno. I Sderot ger Gaza byddan nhw'n mynd y tro hwn lle mae rocedi Hamas yn disgyn yn aml iawn. A dweud y gwir, mae yna gymaint o weddillion y rocedi fel dechreuodd un artist eu troi yn bethau hardd. Cewch chi weld un ohonyn nhw yn y llun ar y dde - Tlws Crog Sderot. Mae'r garreg fach yn dangos lle mae'r dref.

Saturday, July 6, 2019

enw newydd

Penderfynais newid enw'r wiwer (a'i chriw.) Dw i ddim eisiau gweiddi "Yoni!" mwyach. Wedi'r cwbl, enw anrhydeddus ydy Yoni, diweddar frawd Prif Weinidog Israel a gafodd ei ladd yn ystod y cyrch Entebbe 43 mlynedd yn ôl. Rissy ydy'r enw newydd. Mae o'n dod o risw sydd yn golygu gwiwer yn Japaneg. Trechodd Rissy'r rwystr diweddaraf gyda llaw! Dyma un newydd.

Friday, July 5, 2019

pen-blwydd arall

Pen-blwydd fy mhlentyn ifancaf ydy hi heddiw. Mae o'n 20 oed. Ces i o yn y tŷ yma, yn fy ystafell wely, rhwng y gwely a'r dreser i fod yn fanwl gyda chymorth bydwraig. Mae o wedi tyfu'n ddyn ifanc dymunol gyda chalon dda (er mai ei fam sydd yn dweud.) Mae o'n dal i weithio mewn gwersyll fel staff cynnal a chadw. Dw i'n mynd i grasu cacen (heb glwtyn a llefrith) heddiw, a bydd ei dad yn mynd â hi at ein mab yfory i ddathlu ei ben-blwydd. 

Thursday, July 4, 2019

243 oed

Bydded i America ddychwelyd at Dduw o dano ef sefydlwyd, a thrwyddo ef bendithir.

Pen-blwydd hapus!

Wednesday, July 3, 2019

noson agoriadol

Roedd noson agoriadol Gun, y tŷ bwyta sydd yn arbenigo ar fwyd stryd Japaneaidd yn Okolahoma City. Cafodd nifer o bobl eu gwahodd gan gynnwys fy merch hynaf a baentiodd y murlun. Dwedodd fod popeth yn flasus dros ben. Aeth y perchennog i Japan am gyfnod i ddysgu'r sgil er mwyn darparu blas Japaneaidd dilys. Gobeithio y bydd Gun yn nhŷ bwyta poblogaidd. Mae'r murlun yn edrych yn hyfryd.

Tuesday, July 2, 2019

at ddeintydd

Roedd rhaid i mi fynd at ddeintydd ar frys ddoe; collais ran o'r llenwadau ar gilddant. Ffrind i mi a'r gŵr ydy'r deintydd. Mae o'n fedrus a chlên dros ben. Wedi triniaeth lwyddiannus dilynwyd gyda glanhau, mae fy nannedd mewn cyflwr gwych rŵan, diolch i John a'i gynorthwyydd.

Saturday, June 29, 2019

ongl wahanol

Unwaith eto trechodd y wiwer y rhwystr newydd! Neidiodd hi drwy'r chopsticks heb gyffwrdd dim, a glanio ar y bwydwr adar yn ystwyth. Bydd y gŵr yn dyfeisio peth newydd, ond yn y cyfamser, roedd rhaid i mi wneud rhywbeth. Yn ôl at yr hen arwyddion etholiad. Weloch chi'r ongl wahanol?

Friday, June 28, 2019

granola

Fe wnes i grasu granola eto. Doeddwn i ddim yn ei wneud am sbel, ond ail ddechreuais yn ddiweddar. Mae'n llawer rhatach a mwy blasus na'r rhai mewn siopau, heb sôn am fod yn iachach. (Diog roeddwn i!) Syml iawn ydy'r cynhwysion: ceirch, cnau, olew cnau coco, mêl neu surop masarn a chnau coco sych. 

Thursday, June 27, 2019

swper!

Dw i'n mynd yn gyfarwydd â pharatoi falafel gyda'r mowld a wnaed yn Israel. Crasais i nhw yn y popty'r tro 'ma. Dyma'r swper neithiwr - falafel gyda hummus, saws afocado, nionyn coch wedi'i biclo a bara pita (i gyd cartref.)

Wednesday, June 26, 2019

unwaith yn rhagor

Mae'r frwydr yn dal i barhau. Fedra i ddim credu pa mor benderfynol ac ystwyth ydy'r gwiwerod yma. Trechon nhw'r hen arwyddion etholiad hefyd. Yn ddiweddar, gosododd y gŵr nifer o fachau o gwmpas llawr y bwydwr adar. (Roedd o'n edrych fel phalanx Macedoniaidd!) Neidiodd Yoni drosto fo'n hawdd fel athletwr Olympaidd, fodd bynnag, a chyrraedd y bwydwr. Dyma'r rhwystr newydd. Defnyddiwyd chopsticks tafladwy.

Tuesday, June 25, 2019

paid ag ofni

Cafodd fy merch neges gas gyntaf ynglŷn â'i chefnogaeth dros Israel. Oddi wrth un o'i chwsmeriaid oedd hi. Dwedodd ei bod hi'n edifaru iddi brynu celf fy merch; na fyddai hi fod wedi ei phrynu tasai hi'n gwybod bod fy merch yn cefnogi gwlad fel Israel. Ateb fy merch oedd: os dych chi ddim eisiau i mi baentio yn Israel, dylech chi beidio â fy nilyn; dw i'n mynd i wneud mwy!

Murlun fy merch a baentiodd yn Israel o'r enw "Paid ag ofni; galwaf ar dy enw"

Monday, June 24, 2019

sw moch cwta

Er mwyn dathlu ei phen-blwydd, aeth fy ail ferch a'i chwaer i "sw" moch cwta yn Tokyo. Cewch chi anwesu'r anifeiliaid bach hynny ar eich glin yno. Mae fy merch yn gwirioni ar foch cwta. Roedd hi'n arfer cadw dwsin ohonyn nhw. Falch iawn ei bod hi'n cael amser gwych ar ei phen-blwydd.