Saturday, October 19, 2019

reuben

Mae Reuben, ci fy merch hynaf yn hoff iawn o fy ngŵr, oherwydd ei fod o (y gŵr, nid Reuben) yn mynd â fo (Reuben) am dro bob tro bydd y gŵr yn ymweld ein merch yn Norman. Pan ddwedodd fy merch wrth Reuben ddoe fyddai Papa yn dod, aeth Reuben yn syth i'r drws blaen i chwilio amdano fo. Roedd rhaid i fy merch bwysleisio nid "heddiw" ond "yfory" byddai'n dod!

Friday, October 18, 2019

wafflau

Fe wnes i wafflau heddiw. Dw i'n ceisio dyfeisio'r rysáit bara gorau i mi fwyta heb gael problemau stumog. Pob tro dw i'n ffeindio rhywbeth o'i le. Dw i'n credu bod y rhain yn llawer gwell. Defnyddio haearn waffl oedd yn syniad da, yn lle padell. Bydda i'n eu cadw nhw yn y rhewgell, a bwyta un bob dydd.

Thursday, October 17, 2019

gwahoddiad

Ces i fy ngwahodd unwaith eto gan Gymdeithas Dewi Sant Japan i weld gêm yn yr un tafarn yn Tokyo:

"Cynigiodd y perchennog clên fargen arbennig i'r aelodau - nid dim ond seddau neilltuedig, ond nomihodai cwrw, sef yfed cymaint y mynnwch am bris o 3,000 yen ($28.) Bydd y cynnig yn dechrau 20 munud cyn y gêm, a phara nes y diwedd, neu amser ychwanegol os bydd angen, er mwyn curo'r Ffrainc."

Ewch amdani, hogia!

Wednesday, October 16, 2019

fodmap

Des i ar draws FODMAP ar ddamwain ar y we. Roeddwn i'n dioddef o broblemau'r stumog yn ddiweddar. Wedi darllen nifer o erthyglau ar y pwnc, dw i'n amau mai hwn ydy'r tramgwyddwr. Dw i'n teimlo'n well ar ôl osgoi'r bwyd sydd gan FODMAP uchel. Yr unig siom ydy fy mod i'n hoff iawn o ffa, nionod a garlleg - yr eitemau ar ben rhestr y bwyd i'w osgoi. Dechreuodd y symptomau wrth i mi gychwyn eu bwyta llawer mwy nag o'r blaen.

Tuesday, October 15, 2019

tŷ lego

Mae'r gwaith paentio newydd orffen. Doeddwn i ddim yn hoffi'r lliw melyn gyntaf, ond dw i'n mynd yn gyfarwydd â fo'n barod. Fe allech chi ei alw'n dyrmerig, yn hytrach nag ocr. Mae'r plant yn hoffi'r olwg newydd hwnnw. Enwodd un ohonyn nhw fo'n Dŷ Lego!

Monday, October 14, 2019

llwybr y corwynt

Mae'r corwynt nerthol wedi mynd yn gadael mwy na 50 o bobl yn farw. Mae'r teulu'n ddiogel er bod o'n pasio agos iawn i lefydd maen nhw'n byw. Dangosodd fy merch ar y map ei lwybr yn llinell goch a'i fflat a fflat ei nain yn gylchoedd melyn.

Sunday, October 13, 2019

da iawn eto, hogia!

Ces i fy ngwahodd gan Gymdeithas Dewi Sant Japan ddoe i weld y gêm gyda'i haelodau mewn tafarn yn Tokyo!

Saturday, October 12, 2019

corwynt rhif 19

Mae'r corwynt mwyaf nerthol ers 60 mlynedd ar Japan ar hyn o bryd. Dw i mewn cysylltiad cyson gyda fy nwy ferch sydd yn byw yn Tokyo. Mae popeth wedi ei ganslo, ac felly rhaid iddyn nhw aros yn eu fflat. Mae hyn yn dda oherwydd bod ganddyn nhw annwyd ofnadwy. Maen nhw'n barod i fynd i loches os bydd angen. Mae fy mam yn iawn hefyd. Mae hi'n byw mewn fflat hynod o ddiogel a chadarn, efallai llawer mwy diogel na unrhyw loches, yn ôl fy mrawd sydd yn byw yn Yokohama.

Friday, October 11, 2019

yng nghanol yr iard

Roedd rhaid symud y bwydwr adar pan ddaeth y criw paentio. Er bod y gwaith wedi drosodd bron, penderfynais adael iddo fod lle mae o. Mae'n bellach i'r tŷ, ac felly dw i'n methu gweld yr adar yn agos. Ar y llaw arall, dw i'n medru eu gweld nhw oddi wrth y ffenestr uwch sinc y gegin. Mae gweld nhw tra fy mod i'n golchi'r llestri yn dwyn pleser i mi.

Thursday, October 10, 2019

lliw gwahanol

Paentiodd y criw'n tŷ ni. Golchon nhw'r wal gyda power wash, trwsio difrod bach yma ac acw, gorchuddio'r ffenestri gyda phapur, chwistrellu'r paent glas ar y wal, paentio'r siliau ffenestri'n felyn gyda brws. Problem. Mae'r lliw melyn yn wahanol. Roedd yn edrych yn aur yn y catalog, ond ocr tywyll ydy hwn mewn gwirionedd. Prynodd y criw'r paent yn ôl ein gorchymyn ni. Arnon ni mae'r bai. O wel. Ceisiwn fynd yn gyfarwydd ar y lliw.

Wednesday, October 9, 2019

yr wyth olaf

Hwrê, dîm Cymru!

Tuesday, October 8, 2019

yom kippur

Yom Kippur - y diwrnod mwyaf sanctaidd i'r Iddewon. Byddan nhw'n ymprydio a gweddïo am gael eu maddeuant, unwaith y flwyddyn. Mae angen gwaed, fodd bynnag, er mwyn cael maddeuant gan Dduw. Na chân cynnig gwaed anifeiliaid bellach oherwydd nad oes teml yn Jerwsalem bellach. Yr ateb a roddwyd gan Dduw - Iesu a gynigodd ei hun fel yr aberth berffaith, unwaith am byth. Bydda i'n gweddïo yn enwedig yn ystod wythnos Yom Kippur, bydd yr Iddewon yn dod o hyd i'r ateb, sef Meseia Israel.

Monday, October 7, 2019

mynd i siopa dorri gwallt

Ces i dorri fy ngwallt yn broffesiynol o'r diwedd, am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Mae'n gas gen i fynd i'r siop; dw i'n torri fy ngallt fy hun fel arfer, ond dechreuais flino ar "fy nghamgymeriadau."  Fe wnaeth y ferch yn y siop jobyn braidd yn dda. Dw i heb benderfynu eto fodd bynnag, fyddwn i'n dychwelyd ati. Gawn ni weld.

Saturday, October 5, 2019

siwgr a sbeis

Aeth y gŵr i Dalaith Indiana er mwyn mynd i aduniad Ysgol Optometreg. Tra oedd yno, cerddodd o gwmpas yn gweld rhai llefydd cyfarwydd lle treuliodd nifer o flynyddoedd fel myfyriwr. Ardal gyfarwydd i mi hefyd oherwydd buon ni yno am bum mlynedd gyda'r plant tra oedd y gŵr yn ceisio ennill gradd ychwanegol. Dyma Sugar and Spice, siop fach ar y campws; roedd y gŵr yn arfer prynu bisged ceirch mawr yn aml rhwng y dosbarthiadau. Roeddwn i a'r plant yn mynychu yno'n rheolaidd flynyddoedd wedyn, a mwynhau'r melysion arbennig.

Friday, October 4, 2019

hannah

Dyma hi - Hannah Szenes. Mae fy merch newydd orffen y murlun, gyda chymorth dau wirfoddolwr. Paentiodd hi lygaid Hannah'n las er mwyn iddyn nhw gynrychioli lliw Israel. Bydded y murlun fendithio ac ysbrydoli pawb sydd yn ei weld. Cafodd hi ei chyfweld gan bapur newydd Iddewig yn Efrog Newydd.

Thursday, October 3, 2019

jane eyre

Des i ar hyd i fersiwn gorau'r ffilm yn seiliedig ar Jane Eyre ar ddamwain. Cyfres deledu ydy hi a dweud a gwir, ac mae hi braidd yn hen heb dechnoleg fodern. Ac eto, doeddwn i erioed wedi gweld yr actorion sydd mwy addas i'r cymeriadau; mae'r actio'n eithriadol hefyd. Yr unig gŵyn sydd gen i ydy hepgorwyd rhai digwyddiadau pwysig yn y stori. Mae'r fersiwn hon yn wych beth bynnag.

Wednesday, October 2, 2019

samurai affricanaidd

Dw i newydd orffen African Samurai, llyfr gan Thomas Lockley sydd yn arbenigwr yn y pwnc - yr hanes am ddyn o Affrica a aeth i Japan fel gwas offeiriad Jeswit yn yr 16eg ganrif; gwasanaethu i Oda Nobugana wedyn, un o'r arglwyddi ffiwdal mwyaf nerthol yn hanes Japan; dyrchafwyd yn samurai. (Doeddwn i erioed wedi clywed amdano fo tra oeddwn i'n byw yn Japan.) Cyflawnodd yr awdur gamp enfawr yn cyflwyno'r hanes anhygoel, ond bron anhysbys, mewn modd darllenadwy dros ben.

Tuesday, October 1, 2019

menywod sydd yn paentio

Mae fy merch newydd ddechrau paentio murlun, ei 18fed, yn San Dieo ymysg Ladies Who Paint. Gan mai ar gyfer menywod ydy'r achlysur, dydy ei gŵr ddim yn medru ei helpu'r tro 'ma. Darparwyd gwirfoddolwyr i'r artistiaid i gyd. Un o Falaysia sydd yn helpu fy merch. Mae hi'n medru Japaneg yn rhugl! Dyma erthygl gan Jerusalem Post am y murlun.

Monday, September 30, 2019

gŵyl y trymped

Gŵyl y Trymped i'r Iddewon ydy hi heddiw yn ôl y Torah, ond rhywsut neu'i gilydd, mae hi wedi newid i Rosh Hashanah (dechrau'r flwyddyn) dros y blynyddoedd. 

Beth ddwedodd Paul wrth i'r Corinthiaid?
"....bydd yr utgorn yn seinio, y meirw yn cael eu cyfodi yn anllygredig, a ninnau'n cael ein newid."

Felly, Gŵyl y Trymped Hapus!

Sunday, September 29, 2019

Saturday, September 28, 2019

ebrill swyngyfareddol

Doeddwn i erioed wedi clywed Elizabeth von Arnim o'r blaen, a dweud y gwir. Des o hyd i'r llyfr clywedol ar ddamwain, a dechrau gwrando arno fo. Ces i fy nghyfareddu gan ddull unigryw hyfryd yr awdures - dadansoddiad meddyliau'r cymeriadau, a sut maen nhw'n plethu gyda'i gilydd yn gymhleth. Rhaid canmol y darllenwr, Helen Taylor am ei champwaith hefyd. Darllenodd hi gyda chymaint o deimladau ac angerdd. Argymhellir yn gryf.

Friday, September 27, 2019

hannah szenes

Hannah Szenes ydy thema murlun nesaf fy merch. Hi oedd yr arwres a safodd yn ddewr yn erbyn y Natsïaid er mwyn achub yr Iddewon yn Hwngari. Dienyddiwyd gan sgwad tanio yn 23 oed. Gwrthododd fwgwd gan syllu’n feiddgar ar ei ysgutorion. Bydd fy merch yn hedfan i San Diego yfory i greu'r murlun ynghyd ag artistiaid menywaidd eraill.

Thursday, September 26, 2019

aderyn nofio

Mae'n amser i'r tŷ gael paent newydd. Fe wnaeth Kurt y gwaith mwy na deg mlynedd yn ôl. Dw i a'r gŵr eisiau cadw'r un lliwiau, sef glas ysgafn gyda melyn ysgafn o gwmpas y ffenestri. Mae gan y siop enwau braf ar eu cyfer nhw - swimming ar gyfer y glas, a Finch ar gyfer y melyn. Swimming Finch amdani felly.

Tuesday, September 24, 2019

plât lliwgar

I fy mab ifancaf wrthi'n astudio a gweithio'n galed yn y brifysgol, un o'r pethau pleserus sydd yn codi ei galon ydy'r bwyd yn y ffreutur. Cynigir bwyd da o ddewis eang yn ddiweddar. Mae o'n dewis bwyd iachus a'i osod mewn modd hynod o ddeniadol bob tro, a gyrru lluniau ohonyn nhw ata i'n aml. Dw i'n siŵr mai fo ydy'r unig berson sydd yn ei wneud o yn y ffreutur! Roedd ei ffrindiau'n sylwi ei blatiau lliwgar a gofyn iddo baratioi salad iddyn nhw.

Monday, September 23, 2019

43-14

Llongyfarchiadau mawr i dîm Cymru!

Saturday, September 21, 2019

tatŵ samurai

Mae criw ffilm wrthi'n ffilmio cyfres newydd Netflix yn Ninas Efrog Newydd. Hit and Run ydy'r teitl, a Lior Raz, prif gymeriad Fauda a ysgrifennodd y stori ynghyd a'r lleill. Mae o'n actio hefyd. Dim ond dyddiau'n ôl gofynnodd i fy merch hynaf i ddylunio tatŵ samurai. Aeth hi i'r lleoliad ffilmio i weld o ddoe. Dyma ei gwaith. Mae o eisiau iddi wneud un arall mawr ar gyfer ei gefn.

Thursday, September 19, 2019

tryledwr aroma

Daeth fy merch â thryledwr aroma gyda hi. Mae o mor fach a del fel prynais un hefyd. Mae o'n gweithio'n dda. Dydy o ddim yn rhoi gormod o stêm fel y lleill a digon bach i'w symud yn hawdd. Dw i'n gwirioni ar y ffurf sydd yn fy atgoffa i o onigiri (pêl reis gyda gwymon.) Dw i'n medru cysgu'n well gyda fo wrth fy ngwely.

Wednesday, September 18, 2019

efrog newydd

Mae fy merch hynaf a'i gŵr yn teithio unwaith eto, i Efrog Newydd eto. Mynychu cynhadledd grŵp Philos ydy'r amcan. Dydyn nhw ddim yn peintio murlun, ac felly maen nhw'n cael ymlacio ac mae ganddyn nhw amser i gerdded o gwmpas. Aethon nhw i'r MET (amgueddfa gelf yn Ninas Efrog Newydd) y bore 'ma. Ymysg y mynydd o'r arddangosfeydd, ffeindion nhw Ruben, eu ci annwyl! 

Tuesday, September 17, 2019

da iawn!

Rhoddodd cefnogwyr Japaneaidd dros dîm rygbi Cymru groeso cynnes anhygoel iddyn nhw. Aeth 15,000 o bobl i weld y tîm yn ymarfer. Canon nhw Hen Wlad Fy Nhadau a Chalon Lân yn Gymraeg hyd yn oed yn llenwi'r stadiwm gyda'u lleisiau. Da iawn! Dw i'n falch ohonyn nhw.

Monday, September 16, 2019

blasus y tro 'ma

Es i Newk's eto gyda'r gŵr a'n merch ni. Y tro 'ma, dewisais o'r fwydlen yn gall, ac roedd popeth yn flasus - pizza llysiau a chawl Fecsicanaidd (ynghyd â seidr afal wrth gwrs.) Eisteddon ni at fwrdd tu allan lle cewch chi olwg braf. Efallai bod hi'n rhy boeth i'r lleill; cawson ni'r lle i ni ein hunain. Na fydda i'n meindio mynd yno eto.

Saturday, September 14, 2019

cwmni fy merch


Daeth fy merch arall adref am y tro cyntaf ers iddi raddio yn y brifysgol. Cafodd hi swydd gyda theatr yn Branson, Missouri, ac roedd hi wedi bod wrthi'n gweithio. Mae hi'n cael hoe fach am ddyddiau. Un peth roedden ni'n edrych ymlaen at wneud ydy gwylio DVD Victoria (y gyfres ddiweddaraf) gyda'n gilydd. Mae'n wych cael ei chwmni. Coginiais swper o bethau bach amrywiol, ar gais - quinoa gyda tatws melys, tofu wedi'i grilio, ffalaffel, hwmws, salad ffres a sardinau sur.

Friday, September 13, 2019

erthygl am dref ddol

Ysgrifennodd fy merch yn Japan erthygl i wefan dwristiaid ar gyfer ymwelwyr o dramor. Ysgrifennodd hi am Ningyo-cho (tref ddol) lle mae Morinoen, siop de lle mae hi'n gweithio iddi. Mae hi'n gyfarwydd â'r dref erbyn hyn, ond mae'n amlwg iddi wneud tipyn o waith ymchwil. Mae'r erthygl yn bleserus darllen, a gwneud i mi eisiau ymweld â Ningyo-cho.

Thursday, September 12, 2019

recordydd tâp

O'r diwedd prynais recordydd tâp bach, wedi taflu allan y ddau a oedd gen i flynyddoedd yn ôl. "Pwy sydd eisiau'r hen declyn bellach?" roeddwn i'n meddwl ar adeg honno. Roedd edifar gynna i ers hynny. Mae gen i sawl tâp dw i eisiau gwrando arnyn nhw wedi'r cwbl. Wrth gwrs bod yna fodd i wrando ar y cyfrifiadur, ond mae'n rhy gymhleth i mi. Mae'r recordydd yn gweithio'n berffaith, ac mae'r hen dapiau mewn cyflwr ardderchog hefyd. Hwrê!

Wednesday, September 11, 2019

cofiwn ni

Cofiwn ni nid dim ond y rhai a gafodd eu lladd ac y rhai a roddodd eu bywydau i achub y lleill. Cofiwn ni fod pobl ysgeler yn y byd sydd yn hapus eich llofruddio chi oherwydd eu bod nhw'n eich casáu cymaint. Dyna pam dylen ni fod yn wyliadwrus.

Tuesday, September 10, 2019

achlysur llawen

Cafodd dri o bobl eu bedyddio ddydd Sul - un fam ifanc a dau yn eu harddegau. Un o'r ddau oedd merch y gweinidog sydd gan Syndrom Dawn. Rhoddodd hi ei thystiolaeth o flaen y gynulleidfa yn dweud bod hi'n credu yn Iesu Grist a fu farw drosti, ac eisiau ei ddilyn yn ffyddlon ar hyd ei hoes. Roedd yn achlysur llawen i bawb.

Monday, September 9, 2019

y tangnefedd


Gorffennwyd y murlun. La paix (y tangnefedd) ydy'r teitl. Mae fy merch yn gobeithio bydd y murlun yn dwyn tangnefedd i'r trigolion ac i'r ardal. Wedi mwynhau parti dathlu yn y dref, mae hi a'i gŵr ar eu ffordd adref heddiw. Y murlun nesaf bydd yn San Diego ddiwedd y mis.

Saturday, September 7, 2019

yr anrheg gorau

Pen-blwydd fy mab hynaf ydy hi heddiw. Gofynnais iddo sut byddai fo'n dathlu. Cafodd ginio gwych gyda'r teulu ddoe, a rŵan mae o'n cael rhyw oriau distaw ar ben ei hun yn bwyta cacen gaws ac yfed coffi yn y cwpan a gafodd yn anrheg pen-blwydd. Aeth ei wraig â'u ddau fabi allan er mwyn rhoi amser rhydd iddo fel rhan o'i anrheg. Yr anrheg gorau i rieni sydd wrthi'n magu plant!

Friday, September 6, 2019

agos at y wal

Mae fy merch hynaf a'i gŵr yn dal i baentio. Dyma gip arnyn nhw. Cewch chi nodi pa mor fawr ydy'r murlun hwnnw. Does gen i ddim syniad sut mae hi'n medru gweld beth mae hi'n ei wneud mor agos at y wal. Bydd yna wibdaith i weld yr holl furluniau, parti, cerddoriaeth, bwyd a chwrw lleol i ddiweddu'r ŵyl dros y penwythnos.

Thursday, September 5, 2019

tymor pen-blwydd

Y tymor pen-blwydd wedi cyrraedd. Mae gan fis Medi nifer mwyaf o ben-blwyddi yn y teulu - y 6ed, 7fed, 8fed, 21ain (10fed hefyd cyn i fam y gŵr fu farw.) Roeddwn i'n arfer crasu tair cacen ar un diwrnod. Gan fod y plant i gyd wedi gadael cartref, dim ond cardiau a gyrrais atyn nhw. Cyrhaeddodd un at fy merch yn Japan ddiwrnod cyn ei phen-blwydd. Gobeithio y bydd hi'n cael dathliad hapus ar ôl iddi orffen ei gwaith.

Wednesday, September 4, 2019

brenin

Ces i fy nharo yn gweld y llythyren dan sylw yn ddirgelwch Nyffryn Nantlle. Mae o'n debyg iawn i'r kanji (system ysgrifennu Japneg) sydd yn golygu brenin. Yr unig wahaniaeth ydy dalai llinell lorweddol uchaf y kanji yn fyrrach na'r un ar y gwaelod fel gweler i'r chwith. Efallai nad oes unrhyw cysylltiad â'r dirgelwch, ond mae'n ddiddorol beth bynnag.

Tuesday, September 3, 2019

san simeon piccolo

Dyma lun o Dŷ Gwladwriaeth Penssylvania yn Harrisburg a dynnodd fy merch. Ces i fy synnu'n gweld pa mor debyg ydy o i San Simeon Piccolo yn Fenis, un o fy hoff adeiladau yn yr Eidal. Roeddwn i'n lletya yn nhŷ Federica a oedd yn dafliad carreg o San Simeon P wrth wneud cwrs Eidaleg am bythefnos yn 2013. Mae fy merch a'i gŵr yn wrthi'n paentio'r murlun eto heddiw.sa

Monday, September 2, 2019

y murlun

Mae fy merch a'i gŵr wrthi'n paentio'r murlun mwyaf. Wrth oresgyn y lifft anghydweithredol, llwyddon nhw i baentio cymaint fel gweler yn y llun. Heddiw mae'n bwrw glaw. Maen nhw'n medru cael hoe fach. I ffwrdd â nhw i'r Tŷ Gwladwriaeth a'r Amgueddfa Gelf.

Saturday, August 31, 2019

y murlun mwyaf

Mae fy merch hynaf newydd gychwyn ar furlun arall. Mae hi a'i gŵr yn Harrisburg, Pensylvania ar hyn o bryd. Neithiwr roedden nhw wrthi'n taflu y dyluniad ar wal - y wal fwyaf mae hi erioed paentio murlun arno fo. Anghofiodd dynnu unrhyw lun yn anffodus. Dyma'r cynllun a gyrrodd ata i. Edrycha' i ymlaen at weld sut bydd y murlun yn datblygu yn y dyddiau nesaf.

Friday, August 30, 2019

tŷ bwyta newydd

Des i o hyd i dŷ bwyta newydd yn y dref (drwy hysbysfwrdd enfawr wrth y draffordd.) Roeddwn i'n falch oherwydd bod gan y dref diffyg tai bwyta da. Es i ynghyd â'r gŵr yno i swper neithiwr. Newk's ydy'r enw. Mae o yn ar ardal agored newydd lle datblygir yn ddiweddar. Mae'r awyrgylch yn bleserus, ac roedd fy salad cyw iâr yn ddigon da er bod yna ormod o letys. Cafodd y gŵr gawl cranc ac ŷd a oedd dipyn yn rhy sbeislyd. Y gorau oedd y seidr afal a dweud y gwir. Byddwn i'n rhoi 5 seren allan o 10.

Thursday, August 29, 2019

cyfres fideos

Dw i newydd ffeindio cyfres newydd o fideos am Japan. Mae yna gynifer o eraill wrth gwrs, ond dw i erioed wedi gweld fideos rhagorol ym mhob agwedd fel y rhain. Rhaid canmol y gohebwyr sydd yn gyfarwydd iawn â diwylliant Japan hefyd. Dysgais bethau newydd hyd yn oed. Rhoddodd y fideos chwant teithio yn Japan i mi a'r gŵr.

Wednesday, August 28, 2019

harddwch

Er nad oes golygfeydd gogoneddus fel rhai llefydd yn y byd, mae yna ddigon yn yr ardal yma i mi gael fy nghyfareddu o dro i dro. Wrth i'r haf adael ac mae'r hydref ar y trothwy, roedd y goedwig yn y gymdogaeth yn hardd dros ben y bore 'ma. Fedr fy ffôn ddim dal yr harddwch yn llwyr.

Tuesday, August 27, 2019

ffefryn newydd

Fideos Derek o Ganada ydy rhai o fy ffefrynnau yn ddiweddar. Maethegydd feganiaid ac adeiladwr cyhyrau ydy o. Mae yna gynifer o fideos tebyg gan bobl eraill, ond ei gryfder sydd yn apelio at bawb ydy ei bersonoliaeth hoffus, yn fy nhyb i. Dw i ddim yn adeiladu cyhyrau, ond dw i'n hoffi ei ryseitiau gwych. Dyma salad a wnes i neithiwr. Roedd yn flasus ond dipyn yn rhy sur oherwydd fy mod i wedi ychwanegu gormod o finegr seidr afal. Iachus dros ben beth bynnag.

Monday, August 26, 2019

het goch

Mae blwyddyn newydd brifysgolion newydd gychwyn; mae fy mab ifancaf, myfyriwr y drydedd flwyddyn, wedi setlo i lawr mewn neuadd breswyl wahanol. Roedd ganddo ychydig o ansicrwydd cyn cyfarfod ei gydletywr newydd wrth reswm, ond roedd o'n gwybod y byddai popeth yn iawn a bydden nhw'n cyd-dynnu'n braf pan welodd het goch ei ffrind newydd, sydd yn dweud Cadwch America yn Wych.

Saturday, August 24, 2019

copi enfwar

Mae gan fy merch hynaf gelf newydd i werthu, sef copi enfawr (60 x 34 modfedd) o'i murlun cyntaf a greodd yn Oklahoma City. "Mae Ffortiwn yn Ffafrio'r Dewrion" ydy'r teitl. Mae o'n drawiadol a dweud y lleiaf. 

Friday, August 23, 2019

dim ond yn japan

Gosodwyd dau ddwsin o gamerâu diogelwch tu mewn. Bydd y siop heb staff rhwng 12 a 5 o'r gloch yn y bore; bydd y cwsmeriaid yn siopa (wedi cael tynnu eu llun at y drws,) talu drwy gerdyn credid a mynd gyda'r nwyddau. Er mwyn datrys problem prinder llafur, mae Lawson, un o'r siopau 24 awr yn Japan newydd ddechrau system heb staff. Dim ond yn Japan.

Thursday, August 22, 2019

pris am geinder

Cynigir shaved ice gan un o dai bwyta Gajoen yn Tokyo ers mis Gorffennaf hefyd. Mae yna ddau fath - melon a phîn-afal. O'i gymharu â rhai Morinoen (gweler isod,) maen nhw'n llawer llai. Rhaid dweud bod nhw'n edrych yn gain dros ben. Mae'r prisiau'n adlewyrchu'r ceinder heb os -  2,300 yen ($23,) 1,800 yen ($18.)

Wednesday, August 21, 2019

hanner maint

Aeth fy nghefnder yn Japan i siop de lle mae fy merch yn gweithio ynddi. Postiodd lun ohonyn nhw'n ddau o flaen shaved ice enfawr gyda syryp o flas te wedi'i rostio drosodd. Gofynnodd o am hanner maint, ac eto enfawr ydy'r bowlen honno! Mae'n braf cael gweld llun o fy merch yn ei gweithle am y tro cyntaf.

Tuesday, August 20, 2019

mac newydd

Prynais liniadur MAC newydd, wel ddim yn newydd sbon, ond un wedi'i atgyweirio. Mae'n gyflym ac yn wych beth bynnag. Y peth gorau i mi ydy fy mod i'n medru ei gludo i le bynnag dw i eisiau yn y tŷ. Roedd yr hen MAC mawr ar ddesg mewn cornel tywyll, a does ddim lle arall cyfleus i'w osod. Dw i'n medru defnyddio hwn wrth ffenestr, ar y bwrdd bwyta, sef y llefydd golau a phleserus. Dewisais liw rhosyn aur sydd yn hynod o fenywaidd hefyd.