Monday, June 24, 2019

sw moch cwta

Er mwyn dathlu ei phen-blwydd, aeth fy ail ferch a'i chwaer i "sw" moch cwta yn Tokyo. Cewch chi anwesu'r anifeiliaid bach hynny ar eich glin yno. Mae fy merch yn gwirioni ar foch cwta. Roedd hi'n arfer cadw dwsin ohonyn nhw. Falch iawn ei bod hi'n cael amser gwych ar ei phen-blwydd.

Saturday, June 22, 2019

fideos pregeth

Dw i newydd ddarganfod fideos pregeth gan Paul LeBoutillier o Gapel Calfaria yn Oregon. Mae o'n palu Gair Duw fesul pennod yn ddwfn, ac agor llygaid y gwrandawyr. Mae o'n hynod o ddoniol hefyd. Gwych gweld menorah ynghyd â chroes tu ôl iddo fo. Mae gen i arfer newydd bellach. Dw i'n gwrando ar ei bregeth ar ôl darllen un bennod bob bore.

Friday, June 21, 2019

cariad chwaer

Gyrrodd fy merch hynaf anrheg fach at ei chwaer yn Japan er mwyn codi ei chalon. Mae fy drydedd ferch wrthi'n gweithio yng nghegin siop te yn Tokyo, ac mae'n anodd weithiau. Wedi clywed ei hanes, roedd fy merch hynaf eisiau gwneud ei chwaer chwerthin, ac felly bant â hithau a gyrru "pen sloth." Mae o'n wir ddoniol ac mae ei chwaer wrth ei bodd. 

Thursday, June 20, 2019

eglwysi efengylaidd yn ffrainc

Ces fy siom ar yr ochr orau i glywed bod eglwysi efengylaidd wrthi'n cynyddu yn Ffrainc (a hefyd yn Sbaen.) Mae'n wych gweld mwy a mwy o bobl yn Ffrainc yn dod at Iesu Grist. Mae popeth yn edrych yn gyfarwydd dros ben yn y gwasanaeth hwnnw er bod yr iaith yn wahanol nag ydw i'n gyfarwydd yn fy eglwys. Un peth arall sylweddol - mae'r bobl yn edrych yn hapus.

Wednesday, June 19, 2019

sut i ddefnyddio hen arwyddion etholiad

Mae'r frwydr yn parhau. Mae'r gwiwerod yn benderfynol o gyrraedd y bwydydd adar. Wedi goresgyn rhwystr ar ôl y llall maen nhw! Roeddwn i yn y garej y bore 'ma er mwyn darganfod deunydd i greu rhwystr newydd. Dyma fo! Gawn ni weld a fydd ein cyngreswr ni o Oklahoma'n rhoi cymorth i ni. 

Tuesday, June 18, 2019

strategaeth newydd

Mae'r pedwar babi wedi tyfu'n sylweddol erbyn hyn. (Dw i'n sôn am Gardinal.) Maen nhw'n dod at y bwydwr heb eu tad bellach. Gobeithio ei fod o'n cael hoe fach nes iddo gael y grŵp nesaf i ofalu amdanyn nhw. Trechodd y gwiwerod y rhwystr eto. Roedd rhaid i fy ngŵr ddyfeisio strategaeth newydd fel gwelir.

Monday, June 17, 2019

fideo morinoen

Dyma glip ar siop goffi Morinoen yn Tokyo lle mae fy merch yn gweithio ynddi. Fe wnaeth y gohefydd waith da o ddisgrifio beth fwytaodd. Mae'r fideo dipyn yn hen ond dydy'r fwydlen ddim wedi newid. Fy merch sydd yn paratoi'r rhain bellach.

Saturday, June 15, 2019

tebot, ail bennod

Dw i'n gwirioni ar fy nhebot newydd o Japan. Dydy o ddim yn colli diferyn o de wrth i mi dywallt. Mae hidlydd rhwyll cyfleus tu mewn hefyd. Dw i'n hoffi'r lliw (porffor dwfn) hynod o Japaneaidd. Mae'n bleserus hwylio te gyda hwn bob dydd.

Friday, June 14, 2019

rhaid ennill

Mae'r gwiwerod yn benderfynol dros ben! Llwyddon nhw gyrraedd yr hadau er gwaethaf fy ymdrechiadau amrywiol. Prynodd y gŵr ddysgl benodol i rwystro gwiwerod. Roedd rhaid blocio'r ddwy ochr hefyd. Dan ni'n mynd i ennill y frwydr!

Thursday, June 13, 2019

diwrnod braf

Mae'n ddiwrnod hynod o braf heddiw. Wedi mynd ynghyd â'r gŵr at geiropractydd y bore 'ma, penderfynais gerdded yn y dref tra ei fod o'n gwneud neges. Roedd yn hyfryd! Ddim yn boeth, dim gwynt, dim paill, dim terfysg, dim byd annifyr. Cymerodd y gŵr amser hirach na'r disgwyl ac roeddwn i'n cerdded yn llawer mwy nag arfer. Dw i wedi blino'n braf.

Tuesday, June 11, 2019

hapus, hapus, hapus

Dw i newydd orffen llyfr gan Phil Robertson, sef "Happy, Happy, Happy." Wedi byw bywyd gwyllt, anhapus, daeth ar draws Iesu Grist pan oedd o'n 28 oed. Newidiodd ei fywyd yn gyfan gwbl. Drwy weithio'n galed gyda dyfalbarhad, a bob amser gadw ei olwg ar Iesu Grist, llwyddodd i fod yn filiwnydd yn y byd hela hwyaid. Ysgrifennwyd mewn modd syml, doniol, diffuant a heb ofn; rhaid dweud mai un o'r llyfrau gorau a ddarllenais erioed ydy o. Dw i'n argymell y llyfr hwn i bawb.

Monday, June 10, 2019

yn ôl i america


Daeth fy merch hynaf yn ôl i America wedi treulio pythefnos bendigedig yn Israel. Dwedodd hi ei bod hi wedi dysgu cymaint o bethau newydd am Israel a'r ardaloedd o gwmpas, a chyfarfod nifer o bobl annwyl. Does dim dwywaith y bydd y profiadau'n cael effaith gwerthfawr ar ei phaentiadau yn y dyfodol. Ymwelodd pawb â Shtula, cymuned fach lle'r oedd fy merch paentio murlun ar y wal ffin y llynedd. Dyma hi'n adrodd hanes ei murlun at ei grŵp.

Saturday, June 8, 2019

tad prysur

Mae Cardinal gwrywaidd sydd yn dod aton ni wrthi'n bwydo ei fabis hŷn. Doeddwn i ddim yn gwybod tan yn ddiweddar mai tad sydd yn eu bwydo nhw, ac mai mam yn eistedd ar eu nyth. Yn aml iawn mae o'n bwydo dau fabi ar yr un pryd sydd yn newynog bob amser; unwaith gwelais ddau arall gyda golwg wahanol. Mae o'n gofalu am bedwar o leiaf felly! Dw i'n hapus darparu rhai hadau iddyn nhw bob bydd.

Friday, June 7, 2019

i'r gogledd

Ar ôl treulio diwrnod llawn yn Jerwsalem eto, aeth fy merch a'i grŵp i'r Gogledd wrth basio Môr Galilea, a chyrraedd Kfar Blum, cymuned fach dwy filltir i Uwchdir Golan. Caethon nhw ginio tu allan, mewn natur braf. Dwedodd fy merch fod yna niferoedd o ddysglau bach a llenwodd y bwrdd, gan gynnwys pysgodyn ffres fel hwn (efallai mai o Fôr Galilea!)

Wednesday, June 5, 2019

gweithio'n galed

Mae fy mab ifancaf wrthi'n gweithio mewn gwersyll Cristnogol yn Nhalaith Missouri yn ystod yr haf eto. Cynnal a chadw ydy ei waith. Yn ogystal â thorri'r lawnt, casglu sbwriel, gwneud y gwaith trwsio, dylai fo drwsio toiledau wedi'u rhwystro o bryd i'w gilydd. Mae o'n arbenigwr erbyn hyn! Croesawir 1,000 o wersyllwyr yr wythnos 'ma.

Tuesday, June 4, 2019

croesi'r ffin eto

Wedi treulio tri diwrnod yng Ngwlad Iorddonen, mae fy merch a'i grŵp yn dod yn ôl i Israel heddiw. Cwrddon nhw â rhai gwleidyddion, mynychu darlith a mynd i siopa. Daeth twymyn siopa ar y merched i gyd, a phrynodd fy merch ffrog hardd (a drud!) Er cafodd brofiad gwerthfawr yno, mae hi'n awyddus i ddychwelyd at Israel.

Monday, June 3, 2019

yng ngwlad iorddonen

Mae fy merch yng Ngwlad Iorddonen ynghyd â'i grŵp ar hyn o bryd. Ymwelon nhw â gwersyll ffoaduriaid Syria ddoe. Dwedodd hi fod pawb yn hynod o siriol. Dyma hi'n dangos iddyn nhw sut i greu craen drwy origami; roedd y merched ifanc wrth eu bodd.

Saturday, June 1, 2019

bedd yoni

Ymwelodd fy merch hynaf a'i grŵp yn Israel â bedd Yoni Netanyahu, arwr Entebbe. Teimlodd hi mor ddwfn yn ei chalon fel penderfynodd hi greu murlun mawr ohono fo. Syniad hyfryd. Gobeithio wir y ceith gyfle i'w wneud. 

Wedi gorffwys am Saboth, aethon nhw i Wlad Iorddonen heddiw.

Friday, May 31, 2019

sgwrs saesneg sydyn

Mae gan fy nhrydedd ferch olwg hollol Japaneaidd, ac mae ei henw hi ar y wisg yn Japaneg hefyd, ac felly dydy neb, sydd yn dod i'r siop goffi lle mae hi'n gweithio ynddi, yn sylweddoli bod hi'n hanner Americanaidd. Dechreuodd cwsmer siarad â hi, fodd bynnag, a darganfod ei hanes. Roedd o'n arfer byw yn America am gyfnod, a dyma fo'n mwynhau sgwrs gyda hi, cyfle braf i ddefnyddio ei Saesneg mae'n debyg. Dymunodd y cwsmer orau iddi cyn gadael.

Thursday, May 30, 2019

yn samaria

Mae fy merch a'i grŵp wedi symud i Samaria (a elwir yn West Bank) yn ymweld â Phrifysgol Ariel, ffatri, a chyfarfod mwy o bobl leol. Gwelon nhw rai merched Iddewig ac Arabaidd yn chwarae pêl-fasged gyda'i gilydd yn gyfeillgar. (Maen nhw'n fedrus iawn, meddai fy merch.) Mae'r merched Arabaidd yn cael eu beirniadu'n llym am y cyfeillgarwch gan eu pobl yn anffodus. 

Wednesday, May 29, 2019

yr hen broblem

Falch o weld bod Cardinals yn mynychu'r bwydwr adar newydd. Mae'n hwyl eu gweld nhw'n bwydo'n fodlon. Yna, dechreuodd yr hen broblem eto, sef gwiwerod. Maen nhw'n medru neidio o'r rheilen at y bwydwr, neu ddringo'r polyn haearn i'w gyrraedd. Roedd rhaid i mi ddyfeisio rhwystr (heb wario pres.) Daeth Yoni. Pan welodd o'r bwydwr, roedd o mewn penbleth. Wedi meddwl braidd yn hir, aeth i ffwrdd heb roi cynnig arno.

Tuesday, May 28, 2019

yn jerwsalem

Mae fy merch yn Jerwsalem! Mae'n anhygoel! Mae hi ynghyd â'r grŵp yn prysur fynychu darlithiau a chyfarfod y bobl leol bob dydd. Mae'r bwyd yn hynod o flasus hefyd fel disgwyliwyd. Byddan nhw'n cyfarfod rhai gwleidyddion yn ochrau'r chwith a'r dde heddiw (nid y Prif Weinidog Netanyahu, yn anffodus!)

Monday, May 27, 2019

tatws a menyn i'r arlywydd

Falch o weld bod yr Arlywydd Trump a Mrs. Trump wedi cael amser gwych yn Japan. Cyfarfod yr ymerawdwr a'r ymerodres newydd oedd y prif amcan, ond roedd o wedi gwneud llawer mwy fel y gwelir yn y newyddion. Un o'r prydau a gafodd yn y tŷ bwyta oedd giagabata (tatws a menyn) yn ôl erthygl, ond mae'n edrych fel tatws wedi'u ffrio. Byddai fy niweddar ewythr, a oedd yn rhedeg tŷ bwyta, fod wedi coginio'r giagabata gorau yn Japan i'r Arlywydd.

Saturday, May 25, 2019

siwrnai i israel

Mae fy merch hynaf yn gadael am Israel heddiw ynghyd â grŵp Prosiect Philos. Byddan nhw'n mynychu cynadleddau, darlithiau, a mynd ar wibdeithiau yn Israel ac yn Iorddonen wrth gymdeithasu gyda'r bobl leol. Edrycha' i ymlaen yn fawr at glywed newyddion ganddi hi o Dir Sanctaidd.

Thursday, May 23, 2019

rhaid eu hamddiffin

Bydd yr Arlywydd Trump a Mrs. Trump yn ymweld â Japan ddydd Sadwrn ymlaen am bedwar diwrnod i roi parch i'r ymerawdwr newydd. Mae llywodraeth Japan wrthi'n gwneud siŵr y byddan nhw'n hollol ddiogel. Un o'r digwyddiadau ar yr amserlen ydy gweld y twrnamaint sumo. Gan fod y cwpl ynglŷn â'r Prif Weinidog Abe a'i wraig eisiau eistedd ger y cylch yn hytrach na ar y seddau arbennig i VIP, bydd angen mwy o ofal; rhaid eu hamddiffin rhag clustogau hedfanog! Mae'r gynulleidfa sumo yn tueddi i daflu clustogau at y cylch pan fydd yokozuna (y pencampwr) yn colli!

Wednesday, May 22, 2019

newid

Cafodd fy merch newydd raddio swydd yn sydyn. Bydd hi'n symud y penwythnos 'ma. Roeddwn i'n rhyw feddwl y byddai hi'n aros adref dros yr haf. Dyma ni'n ddau, fi a'r gŵr yn ôl at y nyth wag unwaith eto. Daw'r mab ifancaf adref o'i waith haf ym mis Awst cyn iddo ail gychwyn y brifysgol. Bydd fy merch hynaf yn mynd i Israel ddydd Sadwrn, ac yn aros yno am bythefnos.

Tuesday, May 21, 2019

tebot

Ces i 20 doler yn anrheg gan un o fy mhlant. Mae'n bob tro anodd i mi ddewis beth i'w brynu. Efallai mwg coffi arall? Na, mae gen i fwy na digon yn y cwpwrdd. Yn y diwedd, penderfynais brynu tebot Japaneaidd gan fy mod i'n yfed te wedi'i rostio bob dydd yn ddiweddar. (Dw i'n defnyddio cwpan mesur rŵan.) Edrych ymlaen!

Monday, May 20, 2019

hael


Dyma fo, y murlun diweddaraf fy merch. Bountiful ydy'r teitl. Mae hi eisiau iddo ysbrydoli pawb i fwyta'n iach, (ar wal tŷ bwyta mae'r murlun) wrth gofio bod bwyd iach yn gwella nifer o afiechydon.

Saturday, May 18, 2019

pam wir

Pam na ydych chi'n cefnogi Israel? Mae yna gynifer o resymau, fel esbonnir gan Stephen Harper, cyn prif weinidog Canada. Maen nhw i gyd yn gwneud synnwyr.

Friday, May 17, 2019

anrheg wych

Wedi cael dec cefn newydd, doeddwn i ddim eisiau ail-osod bwydwr aderyn rhag i'r adar wneud llanast arno fo. Roeddwn i'n teimlo tipyn yn drist wrth eu clywed nhw'n ofyn am fwyd (dw i'n meddwl!) Dyma'r gŵr brynu bwydwr newydd sydd yn hongian o'r rheilen yn anrheg Sul y Mamau i mi! Daeth Cardinal bum munud yn ddiweddarach. Mae o a'i wraig yn mynychu'r bwydwr drwy'r ddydd bellach. Fedra'r gwiwerod ddim dwyn yr hadau oddi wrth y bwydwr hwnnw chwaith. 

Thursday, May 16, 2019

ar ei phengliniau

Mae fy merch hynaf wrthi'n creu murlun yn Virginia tra bod y glaw'n bygwth difetha'r paent o bryd i'w gilydd. Rhaid iddi weithio ar ei phengliniau'n hir hefyd. Mae angen clustog arni hi, un tebyg a ddefnyddiwyd gan Mrs. Elton wrth iddi gasglu mefus yng ngardd Mr. Knightley.

Tuesday, May 14, 2019

graddio

Graddiodd fy merch arall o College of the Ozarks ddydd Sul. Es i a'r rhan o'r teulu i ddathlu'r achlysur arbennig. Yn annhebyg i rai prifysgolion eraill, dylai'r myfyrwyr yno ymdrechu yn ofnadwy o galed yn astudio tra bod nhw'n gweithio ar y campws. Wedi goroesi'r bywyd caled, cyflawnodd fy merch ynghyd â rhyw 300 eraill gamp enfawr. Mae hi eisiau gweithio yn y diwydiant ffilm Gristnogol yn y dyfodol. (y llun: fy merch a'i nai)

Saturday, May 11, 2019

gŵyl murlun arall

Cynhalir gŵyl murlun yn Virginia Beach o heddiw ymlaen am ddeg diwrnod. Bydd deg artist yn creu murluniau ar lefydd gwahanol drwy'r ddinas. Bydd fy merch yn paentio wal Esoteric, tŷ bwyta lleol.

Thursday, May 9, 2019

gwyrthiau


Dim ond gwyrthiau Duw a ddaeth â'i bobl 71 mlynedd yn ôl at y tir a roddodd i'u hen dadau. Ffyddlon ydy o. Bydd o'n cyflawni'r hyn a addawodd, heb fethu, heb oedi, ar ei amser perffaith. Mae Israel wedi dychwelyd yn gorfforol bellach; byddan nhw'n dychwelyd at eu Duw hefyd fel addawyd ganddo. Pen-blwydd hapus i Wladwriaeth Israel.

Wednesday, May 8, 2019

tomoe gozen


Mae fy merch newydd orffen murlun arall, mewn tŷ bwyta yn Oklahoma City. Cafodd ei hysbrydoli gan Tomoe Gozen, yr unig ryfelwr menywaidd o fri yn hanes Japan (mae rhai'n dweud mai chwedl oedd hi.) Mae'r murlun yn anhygoel o wych. Dwedodd perchennog y tŷ bwyta nad ydy o'n medru atal ei edmygu. Does ryfedd.

Tuesday, May 7, 2019

ffrwyth

Es i at yr unig goeden geirios yn y gymdogaeth hon tra oeddwn i'n mynd am dro. Swrpreis! Mae hi'n dwyn ffrwyth! Doeddwn i ddim yn sylweddoli hyd at heddiw. Dydy o ddim yn edrych fel ceirios a dweud y gwir, ac mae o'n prysur bydru, ond ffrwyth mae o. Druan o'r goeden; dydy neb yn rhoi cip arni tra bydd hi'n llawn o flodau hyd yn oed, dw i'n siŵr. Y fi sydd yma, coed druan.

Monday, May 6, 2019

penbleth

Dw i mewn penbleth. Dw i eisiau defnyddio ffa du i swper, ond mae yna gynifer o ryseitiau fegan gwych dw i eisiau eu profi fel na fedra i ddewis un - burrito, byrger, salad, saws pasta, a mwy! Ac wrth gwrs, mae yna gynifer o lysiau i fynd efo'r ffa hefyd. Dydy'r gŵr ddim yn rhy hoff o brydau fegan, ac felly fedra i ddim coginio ffa bob dydd. Mae'n ofnadwy o anodd! 

Friday, May 3, 2019

yn y siop de

Aeth ffrindiau fy merch yn Tokyo i'r siop de lle mae hi'n gweithio, a chael y llun ohoni hi wrthi'n gweini. Dw i'n ddiolchgar iddyn nhw oherwydd mai am y tro cyntaf i mi a'r teulu ei gweld hi yn y gweithle! Mae hi yn y gegin y rhan fwyaf o'r amser yn ddiweddar, ond weithiau mae hi'n gweini wrth y bwrdd hefyd.

Thursday, May 2, 2019

drws rhyfedd

Drws i Narnia! Dyna beth a ddwedais a'r teulu wrth weld y llun a bostiwyd gan fy mab hynaf. Mae yna ddrws rhyfedd ar y wal o gwmpas ei dŷ yn Texas. Mae o'n arwain at goedwig tu hwnt. Mae ei fabis wrth eu bodd i fynd drwyddo a mwynhau'r natur, Narnia neu beidio.

Wednesday, May 1, 2019

reiwa

1af Mai - mae oes newydd newydd gychwyn yn Japan. Wrth i'r ymerawdwr newydd esgyn i'r orsedd, dechreuodd oes Reiwa (harmoni hardd) yn swyddogol. Dymuniadau gorau iddo ac i'r ymerodres.  

y llun: Llysgenhadaeth Japan yn Unol Daleithiau America

Tuesday, April 30, 2019

diwedd tymor alergedd

Dw i'n hapus gweld bod tymor alergedd y gwanwyn yn dirwyn i ben. Wrth gadw fy llygaid ar ragolygon yr alergedd, es i am dro yn y gymdogaeth am y tro cyntaf ers wythnosau. Ces i fy nharo gan y gwyrddni llachar a blodau gwyllt hardd ym mhob man. Mae'n blodau ni'n dod ymlaen yn wych hefyd. Oni bai am yr alergedd, byddwn i'n gwirioni ar y gwanwyn!

Monday, April 29, 2019

newydd orffen

Gorffennodd fy merch y murlun diweddaraf wedi gweithio'n ddygn am ddeuddydd gyda'i chynorthwyydd medrus, sef ei gŵr. Mae croen cynnes y model yn disgleirio'n egsotig ac esmwyth ar y brics garw.  Bydd prosiect nesa fy merch yn Oklahoma City. Bydd hi'n paentio merch Japaneaidd ar wal fewnol tŷ bwyta newydd.

Saturday, April 27, 2019

maen nhw wrthi

Mae'r wyth artist wrthi'n paentio murluniau ar gyfer yr ŵyl. Dwedodd fy merch fod pawb yn y dref yn hynod o glên, a bod y dref yn lân ym mhob man; efallai mai un o'r trefi mwyaf diogel yn America ydy Miami.

Friday, April 26, 2019

gŵyl murlun 66

Cynhelir gŵyl furlun yn Miami, Oklahoma (dim yn Florida) yfory. Bydd fy merch yn cymryd rhan ynddi; cyrhaeddodd hi a'i gŵr y dref fach honno neithiwr a dechrau paentio. Byddan nhw wrthi drwy'r dydd heddiw i fod yn barod am yfory. 

Thursday, April 25, 2019

hoff awdur newydd

Mae gen i hoff awdur newydd, sef Clive Cussler. Gyrrodd tad y gŵr un o nofelau Cussler amser maith yn ôl, ac roedd hi ar silff ers hynny. Dechreuais ei darllen yn ddiweddar, wedi methu ffeindio llyfr diddorol. Mae hi'n afaelgar o'r dudalen gyntaf, yr union fel nofelau T. Llew. Nofel dditectif ydy the Chase; mae'r stori'n datblygu o gwmpas Butcher Bandit, lleidr banc ac Isaac Bell, ditectif sydd yn ceisio ei ddal. Mae yna anhygoel o ymlid ar geir a locomotif gyda daeargryn erchyll San Franciso yn 1906 fel y cefndir. Mae Cussler sydd yn 87 oed, yn dal i ysgrifennu. Mae gan y llyfrgell leol ddwsinau o'i nofelau. Mae gen i ddigon i ddarllen am sbel!

Wednesday, April 24, 2019

newydd orffen

Mae'r gwaith adeiladu newydd orffen; mae gynnon ni ddec newydd a chadarn. Roedd yn rhyfeddol pa mor effeithiol a chyflym oedd y gweithiwyr. Mae'n bleserus gweld y dec. Efallai y bydda i'n treulio mwy o amser arno fo nag o'r blaen.

Tuesday, April 23, 2019

dec cefn newydd

Mae'n dec cefn ni'n fregus a pheryglus erbyn hyn. Cyflogon ni arbenigwr i adeiladu un newydd. Dyma nhw wrthi heddiw, wedi cael gwared ar yr hen un ddoe. Maen nhw'n anhygoel o fedrus! Edrych ymlaen at sefyll ar yr un newydd yn fuan.

Monday, April 22, 2019

swper yn winston

Dw i a'r gŵr newydd ddod adref wedi treulio'r pen wythnos gwych gyda'n merch ni a'i gŵr yn Norman. Ddydd Sadwrn, aeth y merched i siopa (am fwyd!) tra bod y dynion wedi mynd i safle saethu i fwynhau hobi fy ngŵr. Gyda'r nos cawson ni swper yn Winston, tŷ bwyta poblogaidd. Mae'n amlwg fod y perchennog yn hoff iawn o Winston Churchil gan bod y lle yn llawn o'i bortreadau. Ces i frithyll wedi'i grilio, quinoa a phigoglys. Ynghyd â gwydraid o win gwyn, roedd yn saig flasus dros ben.

Sunday, April 21, 2019

nid yw ef yma

"Pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw'r hwn sy'n fyw? Nid yw ef yma; y mae wedi ei gyfodi."

Mae gen i obaith yn yr hwn a atgyfododd. Fe ddaw'n ôl un diwrnod i gasglu ei bobl, i farnu'r byd, i adnewyddu'r ddaear a'r nefoedd, ac i sefydlu ei deyrnas y bydd yn para am byth. Tyrd, yr Arglwydd Iesu!

Pasg Hapus!

Saturday, April 20, 2019

cysgod iesu

Roeddwn i a'r gŵr ynghyd â'n merch ni a'i gŵr yn mynychu'r Seder neithiwr. Daeth grŵp o Iddewon Mesianic i helpu'r eglwys i gynnal y noson arbennig. Mae'n rhyfeddol bod popeth a wneir yn y Seder yn cyfeirio at Iesu Grist, a dweud y gwir, ac mae'r rhan fwyaf o'r Iddewon yn ei ddathlu heb wybod y cysylltiad. Dw i'n dal ati weddïo y byddan nhw'n dod i adnabod eu Meseia.

Thursday, April 18, 2019

llwyddiant bach

Dyma fo o'r diwedd. Llwyddais i wneud galette de blé noir, sef crempog gwenith yr hydd, wedi methu hanner dwsin o weithiau. Mae'n edrych yn ddigon hawdd ar fideo, ond roedd tipyn o her heb offer coginio penodol. Yn hytrach nag wy a chaws, defnyddiais fanana, menyn cnau daear a naddion cnau coco y tro 'ma. Blasus iawn.

Wednesday, April 17, 2019

y seder

Mae wythnos Passover arnon ni. Dw i a'r gŵr yn mynd i Norman i fynychu'r Seder gyda'n merch ni a'i gŵr. Bydd Eglwys Antioch, eu heglwys nhw'n cynnal y Seder a chinio kosher nos Wener. Byddwn ni'n dathlu'r Pasg hefyd, gyda nhw am y tro cyntaf. Edrych ymlaen!

Tuesday, April 16, 2019

genki bowl

Bwdha Bowl - rhoddodd fy merch y ddysgl boblogaidd honno enw newydd, sef Genki Bowl. Mae genki yn golygu iach yn Japaneg. Syniad gwych yn fy nhyb i. Fe wnes i baratoi Genki Bowl i swper ddoe. Roedd yn hynod o flasus, er mai fi sydd yn dweud. (Mae'r gŵr yn cynuno â fi.) Cynhwysion: ffacbys, taten felys, cêl, afocado ar wely o reis a quinoa, gyda gwymon sych, leim, garlleg wedi'i ffrio mewn olew olewydd. 

Monday, April 15, 2019

murlun newydd

Gorffennodd fy merch furlun arall. Roedd hi'n gweithio'n hynod o galed, gyda chymorth ei gŵr, yr wythnos diwethaf ym maes awyr Houston. Bydd Little Purse Dumpling, bwyty cadwyn, yn agor siop arall yno. Cafodd fy merch ei gofyn i baentio murlun ar y wal hir dros ben. Gofynnwyd i greu'r un golygfeydd â'r un ym maes Awyr Newark. Cewch chi ei weld yn fuan pan hedfanwch chi i Houston.

Saturday, April 13, 2019

pitsa eidalaidd go iawn

Des i o hyd i dŷ bwyta lle coginir pitsa Eidalaidd go iawn.  Yn Muskogee, y dref dros nesaf, mae tŷ bwyta o enw American Pie (enw anaddas yn fy nhyb i!) Doeddwn i ddim yn gwybod amdano fo nes ddoe. Dyma fynd gyda'r gŵr yno yn gyrru am 40 munud. Mae'r pitsa'n cael eu crasu gan goed tân. Dewisais bitsa Margherita heb weld y fwydlen. Dyma fo! Caws Mozzallera a basil ffres ar ben crystyn crensiog!

Friday, April 12, 2019

hela murluniau

Dyma rifyn diweddaraf cylchgrawn twristiaid Oklahoma City. "Hela murluniau" ydy'r prif bwnc, a chafodd murlun fy merch ei argraffu ar y clawr! Mae mwy a mwy o furluniau yn y ddinas fawr honno ynghyd â'r dinasoedd eraill yn ddiweddar. Mae'n ymddangos bod teithio i'w gweld nhw'n mynd yn weithgaredd poblogaidd.