Wednesday, April 24, 2019

newydd orffen

Mae'r gwaith adeiladu newydd orffen; mae gynnon ni ddec newydd a chadarn. Roedd yn rhyfeddol pa mor effeithiol a chyflym oedd y gweithiwyr. Mae'n bleserus gweld y dec. Efallai y bydda i'n treulio mwy o amser arno fo nag o'r blaen.

Tuesday, April 23, 2019

dec cefn newydd

Mae'n dec cefn ni'n fregus a pheryglus erbyn hyn. Cyflogon ni arbenigwr i adeiladu un newydd. Dyma nhw wrthi heddiw, wedi cael gwared ar yr hen un ddoe. Maen nhw'n anhygoel o fedrus! Edrych ymlaen at sefyll ar yr un newydd yn fuan.

Monday, April 22, 2019

swper yn winston

Dw i a'r gŵr newydd ddod adref wedi treulio'r pen wythnos gwych gyda'n merch ni a'i gŵr yn Norman. Ddydd Sadwrn, aeth y merched i siopa (am fwyd!) tra bod y dynion wedi mynd i safle saethu i fwynhau hobi fy ngŵr. Gyda'r nos cawson ni swper yn Winston, tŷ bwyta poblogaidd. Mae'n amlwg fod y perchennog yn hoff iawn o Winston Churchil gan bod y lle yn llawn o'i bortreadau. Ces i frithyll wedi'i grilio, quinoa a phigoglys. Ynghyd â gwydraid o win gwyn, roedd yn saig flasus dros ben.

Sunday, April 21, 2019

nid yw ef yma

"Pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw'r hwn sy'n fyw? Nid yw ef yma; y mae wedi ei gyfodi."

Mae gen i obaith yn yr hwn a atgyfododd. Fe ddaw'n ôl un diwrnod i gasglu ei bobl, i farnu'r byd, i adnewyddu'r ddaear a'r nefoedd, ac i sefydlu ei deyrnas y bydd yn para am byth. Tyrd, yr Arglwydd Iesu!

Pasg Hapus!

Saturday, April 20, 2019

cysgod iesu

Roeddwn i a'r gŵr ynghyd â'n merch ni a'i gŵr yn mynychu'r Seder neithiwr. Daeth grŵp o Iddewon Mesianic i helpu'r eglwys i gynnal y noson arbennig. Mae'n rhyfeddol bod popeth a wneir yn y Seder yn cyfeirio at Iesu Grist, a dweud y gwir, ac mae'r rhan fwyaf o'r Iddewon yn ei ddathlu heb wybod y cysylltiad. Dw i'n dal ati weddïo y byddan nhw'n dod i adnabod eu Meseia.

Thursday, April 18, 2019

llwyddiant bach

Dyma fo o'r diwedd. Llwyddais i wneud galette de blé noir, sef crempog gwenith yr hydd, wedi methu hanner dwsin o weithiau. Mae'n edrych yn ddigon hawdd ar fideo, ond roedd tipyn o her heb offer coginio penodol. Yn hytrach nag wy a chaws, defnyddiais fanana, menyn cnau daear a naddion cnau coco y tro 'ma. Blasus iawn.

Wednesday, April 17, 2019

y seder

Mae wythnos Passover arnon ni. Dw i a'r gŵr yn mynd i Norman i fynychu'r Seder gyda'n merch ni a'i gŵr. Bydd Eglwys Antioch, eu heglwys nhw'n cynnal y Seder a chinio kosher nos Wener. Byddwn ni'n dathlu'r Pasg hefyd, gyda nhw am y tro cyntaf. Edrych ymlaen!

Tuesday, April 16, 2019

genki bowl

Bwdha Bowl - rhoddodd fy merch y ddysgl boblogaidd honno enw newydd, sef Genki Bowl. Mae genki yn golygu iach yn Japaneg. Syniad gwych yn fy nhyb i. Fe wnes i baratoi Genki Bowl i swper ddoe. Roedd yn hynod o flasus, er mai fi sydd yn dweud. (Mae'r gŵr yn cynuno â fi.) Cynhwysion: ffacbys, taten felys, cêl, afocado ar wely o reis a quinoa, gyda gwymon sych, leim, garlleg wedi'i ffrio mewn olew olewydd. 

Monday, April 15, 2019

murlun newydd

Gorffennodd fy merch furlun arall. Roedd hi'n gweithio'n hynod o galed, gyda chymorth ei gŵr, yr wythnos diwethaf ym maes awyr Houston. Bydd Little Purse Dumpling, bwyty cadwyn, yn agor siop arall yno. Cafodd fy merch ei gofyn i baentio murlun ar y wal hir dros ben. Gofynnwyd i greu'r un golygfeydd â'r un ym maes Awyr Newark. Cewch chi ei weld yn fuan pan hedfanwch chi i Houston.

Saturday, April 13, 2019

pitsa eidalaidd go iawn

Des i o hyd i dŷ bwyta lle coginir pitsa Eidalaidd go iawn.  Yn Muskogee, y dref dros nesaf, mae tŷ bwyta o enw American Pie (enw anaddas yn fy nhyb i!) Doeddwn i ddim yn gwybod amdano fo nes ddoe. Dyma fynd gyda'r gŵr yno yn gyrru am 40 munud. Mae'r pitsa'n cael eu crasu gan goed tân. Dewisais bitsa Margherita heb weld y fwydlen. Dyma fo! Caws Mozzallera a basil ffres ar ben crystyn crensiog!

Friday, April 12, 2019

hela murluniau

Dyma rifyn diweddaraf cylchgrawn twristiaid Oklahoma City. "Hela murluniau" ydy'r prif bwnc, a chafodd murlun fy merch ei argraffu ar y clawr! Mae mwy a mwy o furluniau yn y ddinas fawr honno ynghyd â'r dinasoedd eraill yn ddiweddar. Mae'n ymddangos bod teithio i'w gweld nhw'n mynd yn weithgaredd poblogaidd.

Thursday, April 11, 2019

yr amser gwaethaf

Tymor braf ydy gwanwyn i'r rhan fwyaf o bobl, ond i mi, amser gwaethaf y flwyddyn ydy o. Tymor alergedd ydy gwanwyn. Mae'r blodau derwen yn siglo yn y gwynt yn fygythiol. Yn fuan, byddan nhw'n dechrau taflu eu paill o gwmpas yn lliwio popeth yn wyrdd. Bydda i'n gorfod rhoi'r gorau i gerdded tu allan nes  diwedd y tymor. Dw i'n ddiolchgar fy mod i wedi cael cerdded yn edmygu'r blodau hardd ddechrau'r wythnos 'ma (am y tro olaf!)

Wednesday, April 10, 2019

cân tsieineaidd

Ymwelodd fy merch yn Japan â'i nain. Cafodd ei synnu o newydd i weld pa mor sionc ydy'r hen ddynes (bydd hi'n troi'n 97 oed y mis yma.) Mae ganddi glyw da ac mae hi'n medru siarad heb flinder am oriau. Er bod hi'n tueddu i anghofio digwyddiadau diweddar, mae hi'n cofio hen bethau'n ardderchog. Cannodd gân Tsieineaidd a ddysgodd gan gogydd Tsieineaidd tri chwarter canrif yn ôl.

Tuesday, April 9, 2019

harddwch

Wedi mynd at y ceiropractydd, cerddais ar y campws y bore 'ma. Mae hi'n ddiwrnod braf o wanwyn, llawn o heulwen lachar heb wynt. Mae blodau ym mhobman. Roedd yn bleserus dros ben cerdded o gwmpas am hanner awr. Efallai na fydd y dref hon yn ennill gwobr Deg Tref Harddaf yn America, ond gallir darganfod digon o harddwch.

Monday, April 8, 2019

bywyd newydd

Roedd yn edrych pe bai'r gaeaf caled wedi lladd ein hydrangeas druan ni fisoedd yn ôl. Roeddwn i'n sylwi dyddiau'n ôl, fodd bynnag, bod yna dipyn bach o wyrdd ar y gwaelod. Mae o'n tyfu, a thyfu, a heddiw, edrychwch! Mae o'n ôl! Hwrê!

Saturday, April 6, 2019

gyda'r arglwydd

Dw i newydd glywed buodd Evelyn, ffrind oedrannus a oedd yn dioddef o ganser farw neithiwr. Symudodd hi o'r dref yma i Dalaith Minnesota i fyw gyda'i merch a'i theulu sawl blwyddyn yn ôl. Dynes siriol a sionc yn ei hysbryd oedd hi. Dw i'n hapus, er fy mod i'n ei cholli hi, ei bod hi gyda'r Arglwydd bellach wedi cael ei rhyddhau rhag y poen.

Friday, April 5, 2019

bod yn barod

Yn ddiweddar dw i'n gwneud y gwaith siopa wythnosol yn gynt ar ddydd Gwener. Yna, bydd gen i ddigon o amser i drefnu popeth yn y prynhawn, a chroesawu Shabbat heb frysio. Fel arfer, byddwn ni'n bwyta'r gweddill o swper y noson gynt, neu bydda i'n paratoi pethau syml yn gyflym ar ddydd Gwener. Y peth pwysig ydy cael digon o amser i werthfawrogi Shabbat a grëwyd gan Dduw. 

Shabbat Shalom


Thursday, April 4, 2019

artist murlun

Gyrrodd fy merch hynaf neges ata i'n llawn cyffro. Cafodd comisiwn arall i baentio murlun. Bydd hi'n creu un bob wythnos mewn llefydd gwahanol y mis yma, yn Houston, Oklahoma City a Mimami (Oklahoma, dim Florida.) Yna bydd hi'n paentio un arall yn Virginia y mis nesaf, un arall yn San Diego ym mis Medi. Mae cynllun ar y gweill i baentio un ar loches bomiau yn Israel hefyd. Mae hi'n bwrw ymlaen fel artist murlun.

Wednesday, April 3, 2019

hen ddyn, hen wraig hapus

Mae'r gŵr yn dal i gadw'n brysur. Mae o'n brysurach yn ddiweddar wrth ei gwmni dyfu, a'i ddiddordeb ddatblygu, a dweud y gwir. Dw i wedi hen gyfarwydd â'n nith wag ni, a setlo i lawr i'r drefn newydd. Pan godais fy llaw at y gŵr sydd yn gyrru i ffwrdd i wneud ei waith y bore 'ma, fedrwn i ddim peidio â chofio rhan o stori blant; 
"Mae'r hen ddyn yn mynd i'r mynydd i dorri coed tân tra bod y hen wraig yn mynd i'r nant i olchi'r dillad."

Tuesday, April 2, 2019

pedwar pwnc

Mae fy mab ifancaf wrthi'n paratoi araith fer ar gyfer y dosbarth araith. Dyma bedwar pwnc a gyflwynodd i'r athrawes. Bydd o'n dewis un nes ymlaen.

1: Pam nad ydy'r wal ffin yn anfoesol.
2: Pam mae mewnfudwyr anghyfreithlon yn beryglus i gymunedau America.
3: Pam mae cyfyngiadau ar ynnau yn anghyfansoddiadol.
4: Pam mae erthyliadau yn ddrygionus.

Mae myfyrwyr prifysgolion yn ofnadwy o dwp yn ddiweddar, ond mae ganddo gymaint o synnwyr cyffredin! Ar ben hynny, dwedodd yr athrawes fod y pedwar pwnc i gyd yn dda a rhesymol. Dw i'n hynod o ddiolchgar bod o a'i chwaer yn cael mynychu'r brifysgol honno!

Monday, April 1, 2019

enw newydd

Mae llywodraeth Japan newydd gyhoeddi enw ymerodrol newydd, sef Reiwa. Roedd llawer o ddyfalu ynglŷn â'r enw newydd yn ddiweddar. Welais mohono ar y rhestr! Gallai "rei" olygu "gorchymyn," ond yn yr achos hwn, mae o'n golygu "da" neu "bendigaid.' Cytgord ydy "wa." Bydd yr ymerawdwr presennol yn ymddiswyddo ddiwedd y mis oherwydd ei salwch, a bydd ei fab yn ei olynu 1af Mai.

Saturday, March 30, 2019

torri fy ngwallt

Cas gen i gael torri fy ngwallt mewn siop. Fydda i byth yn cael steil dw i'n ei hoffi, ac eto rhaid talu gan gynnwys cildwrn. Dw i'n casáu’r holl brofiad annifyr beth bynnag. Yr unig steilydd gwallt dw i'n ei hoffi ydy fy merch yn Japan, ond dydy hi ddim ar gael. Dyna pam mod i'n torri fy ngwallt wrth fy hun. Dw i'n methu'n aml ond mae'n llawer gwell na mynd at steilydd. Roeddwn i wrthi'r bore 'ma. Trodd fy ngwallt yn rhy fyr a dweud y gwir, a gadawodd glwmp o wallt ofnadwy o lanast ar y llawr. Ond, dim ots. Mae fy mhen yn teimlo'n ysgafn ac yn barod am y gwanwyn.

Friday, March 29, 2019

tvp

Dw i newydd ddarganfod TVP, sef gronynnau sych o ffa soi. Ar ôl gwasgir olew allan o ffa soi, hwn sydd yn aros, ac mae o'n llawn o brotein a fitaminau. Mae nifer o ffyrdd i'w ddefnyddio, ond dw i wedi meddwl modd newydd, hynny ydy ychwanegu TVP at geirch i wneud fy uwd. Doedd gen i ddim syniad sut blas a fydd ganddo. Ces i fy synnu i flasu tipyn o kinako (powdr ffa soi Japaneaidd.) Mae'n hynod o dda! 

Wednesday, March 27, 2019

gwyliau sydyn

Mae fy merch arall yn Japan newydd orffen blwyddyn arall o waith mewn ysgol feithrin ryngwladol yn llwyddiannus. (Yn Japan mae blwyddyn ysgol yn gorffen ym mis Mawrth.) Roedd hi'n gweithio'n ofnadwy o galed, a rŵan penderfynodd fynd ar wyliau sydyn ddim yn bell o Tokyo, sef Shuzenji, Izu, ardal hardd, boblogaidd. ffynhonnau poeth hynafol ydy atyniad arall. Dw i'n llawn genfigen (eto!)

Tuesday, March 26, 2019

cerdded yn y dref

Wedi cael ymweliad gan fy nau ŵyr dros y penwythnos, roedd angen triniaeth geiropracteg arna i! Fe wnaeth Dr. Chris bopeth i fy nhrwsio'r bore 'ma. Gan fod y diwrnod mor braf, penderfynais gerdded yn y dref wedyn. Does dim llawer i'w weld yn y dref fach, ond mwynheais fynd o gwmpas. Dyma furlun a baentiwyd gan ddosbarth celf y brifysgol fwy na deg mlynedd yn ôl. Mae o mewn cyflwr da. 

Monday, March 25, 2019

hen bryd

Dinistriodd roced Hamas tŷ yn llwyr yng Ngogledd Israel wrth anafu saith o bobl. Diolch i Dduw bod neb wedi cael ei ladd. Mae'n hen bryd i  lywodraeth Israel gymryd camau pendant yn erbyn Hamas er mwyn amddiffyn ei phobl. Ar yr un pryd, mae'n hen bryd i Israel droi'n ôl at eu Duw ac ymbil arno am drugaredd.

Friday, March 22, 2019

gwneud hanes eto

"Fe wnaethoch chi hanes unwaith eto," dwedodd y Prif Weinidog Netanyahu wrth yr Arlywydd Trump ar y ffôn neithiwr. Roedd o'n sôn am ddatganiad cyhoeddus yr Arlywydd ynglŷn ag Uchder Golan. Mae'r Arlywydd newydd ddatgan bod gan Israel sofraniaeth dros yr uchder. Er bod ond ffaith ydy hyn, mae'n wych bod yr Arlywydd yn ei gydnabod yn ddewr yn gyhoeddus.

Thursday, March 21, 2019

er cof am kurt

Dw i a'r gŵr newydd glywed buodd Kurt, ein hoff handyman ni, farw'n sydyn dri diwrnod yn ôl o ganser pancreatig. 55 oed oedd. Roedd o'n fedrus dros ben yn ei faes, ac wedi gweithio droston ni dros ddegawd yn cadw ein tŷ ni mewn siâp. Dim ond mis yn ôl gosododd o deils yn yr ystafell ymolchi, ac roedd o'n bwriadu adeiladu dec cefn newydd i ni yn y gwanwyn. Roedd ganddo olwg a steil siarad garw braidd, ond yn bob amser meddwl am fudd ei gwsmeriaid. Dwedodd o'r blaen fod o'n credu yn Iesu Grist. Mae o'n gorffwys mewn heddwch yr Arglwydd bellach. 

Wednesday, March 20, 2019

purim

Bydd Gŵyl Purim yn cychwyn ar fachlud yr haul heddiw, ac yn para am ddiwrnod. 

"Os byddi'n gwrthod siarad yn awr, daw ymwared a chymorth i'r Iddewon o le arall, ond byddi di a thŷ dy dad yn trengi. Pwy a ŵyr nad ar gyfer y fath amser â hwn y daethost i'r frenhiniaeth?" Esther 4:14

Purim Hapus!

Tuesday, March 19, 2019

swper gyda'i gilydd

Ers i fy merch yn Tokyo ddechrau swydd newydd gydag oriau cyfleus, mae hi a'i chwaer, sydd yn rhannu fflat, yn cael swper gyda'i gilydd unwaith yr wythnos. Maen nhw'n mwyhau coginio a bwyta wrth weld yr olygfa ogoneddus fel hon. Cenfigennus ydw i!

Monday, March 18, 2019

distawrwydd byddarol

Wrth gwrs mai erchyll oedd beth ddigwyddodd yn Seland Newydd yn ddiweddar. Y peth rhyfedd, fodd bynnag, ydy bod y prif gyfryngau'n anwybyddu'r cyflafanau mwy erchyll yn erbyn y Cristnogion sydd yn digwydd bob amser drwy'r byd. Yn ddiweddar, dim ond mewn tair wythnos, er enghraifft, llofruddiodd Jihadyddion Fulani 120 o Gristnogion yn Nigeria wrth losgi 140 o dai. Dim ond blaen y mynydd iâ ydy hyn. Eto i gyd, mae distawrwydd y prif gyfryngau'n fyddarol tu hwnt. Pam? Darllenwch yr erthygl yma. Dw i'n cytuno â fo'n llwyr.

Saturday, March 16, 2019

y logiau olaf

Mae braidd yn oer; efallai mai hwn ydy'r oerfel olaf cyn y gwanwyn. Dan ni'n llosgi'r logiau olaf. Roedd gynnon ni lawer mwy nag arfer y gaeaf yma, ond maen nhw i gyd wedi mynd ar wahân i'r rhai dylai bara am ddiwrnod arall. Mae'n bob amser tipyn yn drist pan fydda i'n gweld ein stôf logiau ni'n oeri ar ddiwedd y tymor. Tan y tro nesaf felly. 

Friday, March 15, 2019

te wedi'i rostio

Wedi clywed cymaint am de wedi'i rostio gan fy merch yn Japan, roedd syched arna i amdano fo. Archebais rai ar lein, ac mae o newydd gyrraedd. Dyma hwylio te ar yr unwaith. Mae o'n hynod o flasus, llawer mwy na the gwyrdd yn fy marn i. Mae yna chwech o becynnau yn y blwch. Byddan nhw'n para am sbel.

Shabbat Shalom

Thursday, March 14, 2019

tatws melys

Dw i'n gwirioni ar datws melys. Maen nhw'n flasus heb sôn am ba mor faethlon maen nhw. Yn ddiweddar, bydda i'n cymysgu rhai wedi'i stwnsio gyda fy uwd i frecwast. Ynghyd â phrŵns a llefrith soi, mae tatws melys yn rhoi blas melys naturiol iddo fo. Dw i'n edrych ymlaen at fy mrecwast bob dydd!

Wednesday, March 13, 2019

toriadau treth

Amser Treth Incwm sydd arnon ni. Roedd yn arfer achosi cur pen i'r gŵr druan bob gwanwyn. (Y fo sydd yn gofalu am bopeth, chwarae teg iddo!) Eleni, fodd bynnag, cafodd ei synnu i ffeindio bod yna ond hanner papurau i'w llenwi, a mwy o fanteision i'r bobl gyda phlant, ac yn y blaen. O ganlyniad, byddwn ni'n talu 4,000 o ddoleri yn llai na'r llynedd! Hwrê! Diolch yn fawr i'r Arlywydd Trump a'i thoriadau treth!

Tuesday, March 12, 2019

amser arbed golau dydd

Dw i newydd glywed bod cynllun ar y gweill ynglŷn ag Amser arbed golau dydd. Os bydd o'n cael ei gymeradwyo, bydd Amser arbed golau dydd yn aros drwy'r amser. Dw i'n cefnogi'r cynllun yn gryf iawn. Drwg popeth ydy'r newid yn y gwanwyn. Cyhyd nad oes newid, fydd dim ots gen i gychwyn awr yn gynt. Gobeithio wir y bydd o'n cael ei gymeradwyo.

Monday, March 11, 2019

arogl te

Dyma'r post nesa blog fy merch. Dw i'n medru clywed arogl hyfryd y te sydd yn cael ei rostio yn y siop! Mae fy merch newydd ddechrau dysgu sut i baratoi'r melysion yn y gegin. Does dim rhaid iddi goginio, ond rhaid iddi osod popeth yn y llestri'n drefnus a del yn ôl y dull penodol. Dylai hi ddysgu'n gyflym hefyd oherwydd y bydd nifer o'r staff yn gadael y siop yn fuan.

Saturday, March 9, 2019

celf si-so

Celf si-so - beth ydy hwn? Gofynnais i fy merch. Doedd ganddi hi syniad chwaith nes iddi fynd i'r seremoni agoriadol a gynhaliwyd yn Oklahoma City neithiwr. Dyma fo, fel gwelir yn y llun. Celf a si-so! Clywais fod nifer o oedolion hyd yn oed wrth eu bodd yn chwarae ar y si-so! Paentiodd fy merch un o'r paentiadau uwchben beth bynnag. Bydd hi'n mynd i greu mwy o furluniau eleni, yn Houston Texas, Tulsa a Mimai Oklahoma (dim yn Florida,) yna yn Israel eto.

Friday, March 8, 2019

hen lun

Ffeindiais (eto!) bentwr o hen luniau mewn blwch. Dyma un ohonyn nhw - y fi gyda fy mam a fy modryb. Gallwch chi weld y doliau Hina a ges i yn anrheg yn yr adeg honno. Does gen i mo'r llusernau a'r platiau gyda choes bellach yn anffodus. 

Gobeithio y cewch chi Saboth llawn heddwch. 

Thursday, March 7, 2019

blog newydd

Mae fy merch yn Japan newydd gychwyn blog er mwyn rhannu ei phrofiad fel gweinyddes mewn siop te. Sefydlwyd yn 1914, mae gan Morinoen hanes hir yn Tokyo. Mae hi'n wyth mlynedd hŷn na fy mam. A dweud y gwir, roedd fy mam yn byw yn yr un ardal pan oedd hi'n ifanc, ac yn meddwl bod hi wedi mynychi'r siop i brynu te. Mae fy merch wrthi'n dysgu'r sgil a'r eirfa Japaneg benodol fel gweinyddes. Er ei bod hi'n gwneud camgymeriadau'n eithaf aml, mae pawb yn glên, ac mae hi'n dysgu'n gyflym.

Tuesday, March 5, 2019

sylw i'r nofel

Yn anffodus dyma ddiwedd Nofel Heb Enw. Gan mai dros deg mlynedd yn ôl sgrifennais i hi, dw i ddim yn cofio sut dylai'r stori fod wedi datblygu. Hoffwn innau ddarllen gweddill y nofel! Ffuglennol ydy'r holl gymeriadau ar wahân i Evan Jones o Gymru a oedd yn genhadwr i Lwyth Cherokee. Roedd gen i ddiddordeb mawr yn ei hanes o'r blaen, wedi ffeindio mai yn y dref hon mae ei fedd. Roedd dyn arall sydd yn honni iddo gyfieithu'r Testament Newydd i iaith Cherokee, ond dw i'n cefnogi'r theori sydd yn priodoli'r gwaith i Evan Jones.

Monday, March 4, 2019

nofel heb enw - pennod 3 (yr olaf)


"Eich teulu?"
"Dach chi'n gwybod lle maen nhw'n byw?" Gofynnodd Huw.
"Mae gen i ryw syniad, ond dw i ddim yn hollol siŵr. Dyna pam dw i isio gwneud y gwaith ymchwil. Dw i'n bwriadu ymweld â'r llyfrgell, y capeli a'r eglwysi yma am ragor o wybodaeth."
"Felly mae cangen eich teulu yn byw ym Mhwllheli, dach chi'n ei feddwl?" Holodd Gareth efo chwilfrydedd.
"Digon posib," pefriodd llygaid clws Nisha.
Mae Henry wedi bod yn gwrando ar y sgwrs ryfeddol yn ddistaw, ond rŵan mentrodd,
"Nisha, fedrwch chi adrodd eich hanes wrthon ni?"
Trodd ei hwyneb i edrych ar Henry oedd wrth ei hymyl, yna ar y lleill.
"Mi fedra i.”
“Chwarter Cherokee ydy ‘Nhad, ac Americanes wen ydy fy mam. Does 'na ddim llawer o Cherokees yn medru eu hiaith frodorol bellach, ond ei siarad hi mae 'Nhad. A dw i'n siarad hi'n rhugl hefyd. Wrth fynd i'r brifysgol, dechreues i ymddiddori yn hanes y teulu. Tra roeddwn i wrthi, mi ddes i hyd i ddyn anhygoel ymysg fy hynafiaid. Evan Jones oedd ei enw. Cymro oedd o."
Edrychodd pawb yn syn arni heb ddweud gair.
"Bobl fach," meddai Gareth o'r diwedd.
"Cenhadwr y Bedyddwyr oedd o. Daeth i Oklahoma efo Llwyth Cherokee ar Trail of Tears. Y fo a gyfieithodd y Testament Newydd i'r Cheroceg."
Roedd bochau Nisha wedi cochi erbyn hyn efo cyffro, ac roedd ei llygaid mawr yn fwy fyth.
"Mae'n anhygoel," dwedodd Huw.
"Ydy wir. Dw i'n cael hi'n anodd credu mai rhywun yn y teulu a gyfieithodd y Testament Newydd dw i'n ei ddarllen bob dydd, ac wedi dod o wlad mor bell hefyd."
"Mae hyn yn fwy diddorol na unrhyw stori ddarllenes i erioed," cytunodd Gareth.
"Os gwnewch chi lwyddo, dw i'n siŵr bydd BBC yn awyddus eich cyfweld chi," meddai Dai.
Roedd y dynion i gyd yn llawn cyffro, a dechreuon nhw siarad ar yr un pryd.
"Mr. Williams, ga' i siarad â chi a'ch gwraig rywbryd?" Gofynnodd Nisha'n sydyn.
"Fi? A fy ngwraig? W... wrth gwrs. Cewch a chroeso, ond... ond pam?"
Edrychodd pawb ar Nisha yn ddisgwylgar.
"Mae'n bosib bod chi yn un o fy mherthnasau."


Saturday, March 2, 2019

nofel heb enw - pennod 2


"May I help you?” gofynnodd dynes tu ôl y cownter yn gwrtais.
“Pnawn da. Dw i'n chwilio am Mr. Henry Williams,” atebodd Nisha yn Gymraeg heb betruso. Collodd y ddynes ei thafod am eiliad yn clywed Cymraeg oddi wrth yr hogan ddieithr.
"W.. wel, mae o newydd fynd i'r lolfa efo'r hogia."
"Lle mae'r lolfa?"
"Draw fan 'na, i'r chwith."
"Diolch yn fawr.”

————

Stopiodd Gareth yng nghanol ei frawddeg pan welodd hogan yn cerdded tuag at y grŵp o ddynion. Trodd Henry ei ben i weld beth mae Gareth yn syllu arno.
"Pnawn da, Mr. Williams. Sut gêm gawsoch chi?" gofynnodd Nisha.
"A... champion."
"Twll mewn un?"
"Na.. dim yn union, ond digon da i mi."
"Leicioch chi ista yma, Miss Kingfisher?" gofynnodd Gareth.
“Sut gwyddoch chi fy enw? O! Chi ydy’r heddwas, y Cwnstabl Jones. Mae’n ddrwg gen i. Doeddwn i ddim yn eich adnabod chi heb eich gwisg heddlu.”
“Popeth yn iawn. Be gymwch chi, ta?”
“Lemonêd, os gwelwch yn dda,” dwedodd hi gan eistedd ar yr unig sedd wag wrth y bwrdd.
“Mae’n ddrwg gen i am darfu arnoch chi.”
"Dim problem o gwbl. Dw i'n siŵr bod yr hogia yn fwy na hapus cael eich cwmni chi. Miss Kingfisher, dyma Dai Jones. Mae o'n berchen ar Siop Spar yn y dref. A dyma Huw Evans. Athro'r ysgol ydy o."
"Galwch fi'n Nisha, plîs. Neis eich cyfarfod chi.”
"Y chi a ddysgodd wers i'r Sais felly," meddai Dai gydag edmygedd.
"Mi hoffwn i fod wedi gweld yr ornest!" oddi wrth Huw.
"Glywsoch chi'r hanes yn barod?" edrychodd hi ar Gareth sydd yn gwenu.
"Ddylwn i ddim bod wedi achosi cymaint o gynnwrf, ond fedrwn i ddim dioddef ei sylw sarhaus ar Mr. Williams,” dwedodd Nisha yn benderfynol gan edrych ar y bwrdd.
Cynheswyd calon Henry gan eiriau Nishia.
"Dw i'n hen gyfarwydd â chael fy nhrin felly hyd yn oed gan ryw Gymry."
"Lle dysgoch chi baffio?" gofynnodd Dai.
"Mi ges i fy ngwers gyntaf gan 'Nhad pan oeddwn i'n hogan fach. Roedd o'n hoff iawn o baffio, ac mae o'n dal wrthi. Gobeithio na wneith glywed beth wnes i heddiw, neu mi ga' i gweir ganno fo!"
Chwarddodd y dynion.
"Mae'ch Cymraeg yn ardderchog beth bynnag," meddai Huw.
"Sut wnaethoch chi ddysgu?
"Ar ben fy hun efo llyfrau, CDau a'r rhyngrwyd."
"Ar eich pen eich hun?! Chi wedi gwneud yn dda iawn!" meddai Dai.
"Diolch," meddai Nisha'n swil. "ond dw i isio gwella fy Nghymraeg. Dyna un o'r rhesymau des i Gymru."
"Be ydy'r rhesymau eraill? gofynnodd Gareth.
Edrychodd Nisha ar Henry am eiliad cyn gostwng ei llygaid. Yna, dwedodd hi’n araf,
"Dw i'n gobeithio cael hyd i gangen fy nheulu yng Nghymru."
Distawodd pawb

Friday, March 1, 2019

dydd gŵyl dewi

Dydd Gŵyl Dewi Hapus o Oklahoma!

Wednesday, February 27, 2019

nofel heb enw - pennod 1


Daeth Nisha allan o'r tŷ bach cyhoeddus. Gwelodd hi ddyn canol oed ar fin mynd i mewn i ochr y dynion gyda mop a bwced.
"Esgusodwch fi," mentrodd hi.
Edrychodd arni. Edrychodd ddwywaith. Safodd hogan dal, yn ei hugeiniau, gyda gwallt du, hir a llygaid duon mawr, meddal. Roedd hi mor glws fel yr aeth o'n fud.
"Mr. Williams dach chi?"
"S... sut gwyddoch chi fy enw?"
"Mi wnes i glywed amdanoch chi ar Radio Cymru.”
"Do?"
"Do wir."
"Ond, ond... dach chi'n siarad Cymraeg! Sut? Pam?"
"Dw i wedi dysgu."
"Ydach? O le dach chi'n dŵad?"
"O America, Oklahoma."
"Oklahoma? ... Mae'ch Cymraeg yn ardderchog!”
"Diolch," gwenodd. Disgleiriodd ei dannedd gwyn.
"O, mae'n ddrwg gen i. Nisha ydy fy enw i, Nisha Kingfisher."
"Nisha?"
"Ia, neis eich cyfarfod chi, Mr. Williams."
"O... a fi chithau."
Mae Henry yn methu credu bod hogan ifanc mor glws a welodd erioed wedi ei glywed o'n siarad ar raglen radio, a hynny yn America. Ac mae hi yma o flaen ei lygaid yn siarad â fo yn Gymraeg coeth.
"Dach chi'n mynd i chwarae golff pnawn 'ma?"
"Ydw'n tad. Dach chi'n cofio'n iawn be nes i ddeud yn y rhaglen."
"Yndw achos..."
"Achos be?”
"Alright, Luv? I 'aven't seen you round here before; what's your name?
Oddi wrth un o'r tri hogyn sydd newydd ddod allan o'r tŷ bach. Gofynnodd hi i Henry gan anwybyddu'r hogyn.
"Mr. Williams, ga' i siarad efo chi yn y clwb golff ella? Dw i ddim isio aros yma."
"Cewch, wrth gwrs..."
"Hei Luv, what's this old loo cleaner to a pretty girl like you? What's his charm? Don't talk to him, or you'll catch his 'orrible germs, and..."
Orffennodd yr hogyn mo'i frawddeg. Doedd o ddim yn gwybod beth ddigwyddodd. Pan aeth ato, roedd o'n gorwedd ar y ddaear galed gyda phoen poeth ar ei foch de. Clywodd waed yn ei geg. Aeth pawb yn fud. Dechreuodd un o'r hogiau regi.
"What's going on here?" 
Ymddangosodd heddwas o nunlle.
"Officer! This girl attacked my mate! Arrest her! She's vicious! A public hazard! Look, he's bleeding to death inne, ay!"
"Now now, it doesn't look that serious.
Trodd at Nisha.
"Tell me, ma'am. Did you really punch him down?
"Do."
"Chi'n siarad Cymraeg?"
"Yndw. Ac mae o'n haeddu cael ei daro. Mi naeth sarhau fy ffrind. Mi fedrwn i fod wedi 'i daro fo'n galetach ond nes i ddim."
Fedrai'r heddwas ddim peidio â gwenu.
"Chi'n siarad Cymraeg yn dda iawn."
Roedd o eisiau gofyn cwestiynau iddi am ei Chymraeg ond galwodd ei ddyletswydd.
"Bore da, Henry. Dweda wrtha' i be ddigwyddodd.”
"You lot are all in it together, speaking that XXXX lingo! I demand you speak the language of the civilized!"
Erbyn hyn roedd tyrfa swmpus wedi ymgasglu i weld yr olygfa fwy difyr na'r ffilm ddiweddaraf yn y sinema. Cododd yr hogyn ar ei draed, edrych yn fygythiol ar y tri a'r dyrfa. Yna, i ffwrdd â fo heb air. Brasgamodd y ddau arall ar ei ôl.

Tuesday, February 26, 2019

wrthi'n golygu

Dw i wrthi'n golygu fy nofel. Mae'n hwyl! Mae ychydig o ddialogau Saesneg, ac roedd rhaid i ofyn am gymorth i fy merch hynaf a oedd yn byw yn Llundain er mwyn gwneud yn siŵr bod nhw'n swnio'n naturiol. Cyn gynted ag y bydd hi'n gorffen y gwaith (mae hi'n brysur,) bydda i'n postio'r bennod gyntaf. 

Saturday, February 23, 2019

nofel heb ei gorffen

Wrth ddarllen fy hen ddyddiadur, des i ar draws nofel a dechreuais sgrifennu. Dim ond tair pennod heb orffen sydd. Merch o Oklahoma o'r enw Nisha Kingfisher ydy'r prif gymeriad. Mae hi'n chwarter Cherokee a thri chwarter gwyn. Mae'r stori'n dechrau wrth iddi newydd gyrraedd Pwllheli. Dw i wedi hen anghofio amdani erbyn hyn, ond mae'n hynod o ddiddorol (er mai y fi sydd yn dweud!) Dw i'n meddwl ei golygu hi a phostio darn ar y tro yma.

Friday, February 22, 2019

hen ddyddiadur

Ffeindiais fy nyddiadur Cymraeg ynghyd â hen gardiau wrth drefnu'r silff. Dyma ddechrau ei ddarllen. O gyfnod 2006-2009 ydy o. Es i Gymru am y tro cyntaf yn 2007. Dw i ddim yn cofio rhai pobl roeddwn i'n sôn amdanyn nhw! Mynychais gwrs Cymraeg Madog yn Iowa yn 2008. Aeth fy merch hynaf i Lundain wedi graddio yn y brifysgol, a chael swydd yno am chwe mis, ac yn y blaen. Mae'n ddiddorol ond ar yr un pryd, poenus cofio pethau trist heb sôn am weld fy nghamgymeriadau gramadegol. Eith i'r bin ailgylchu ar ôl i mi ei orffen.

Thursday, February 21, 2019

llawr newydd

Mae gynnon ni lawr newydd sbon yn yr ail ystafell ymolchi. Roedden ni'n byw gyda'r hen linoliwm a oedd wedi gweld dyddiau gwell. Dewison ni deils i gyd-fynd gyda'r ystafell ymolchi arall. Mae'n wych cael cerdded yno heb glywed y llawr yn gwichian. Diolch i Kurt a weithiodd yn galed ers dyddiau. (Gosododd o ddrws newydd i gwpwrdd dillad hefyd.)

Tuesday, February 19, 2019

hen gerdyn

Wrth drefnu'r silffoedd, ffeindiais hen gardiau post teuluol gyda chyfarchion. Dyma un ohonyn nhw; cafodd ei dynnu yn Kobe, Japan. Wedi marwolaeth fy nhad, roedd fy mam yn byw efo ni am gyfnod. Dim ond dwy ferch a oedd gannon ni'r adeg honno. Roedd troed y ferch ifancaf mewn cast wedi iddi gael damwain feic.

Monday, February 18, 2019

y rhagrith fwyaf

Gwleidydd newydd yn nhalaith Michigan ydy Rashida Tlaib. Mae hi'n erbyn Israel ac wrthi'n cefnogi BDS yn frwd. Daeth ffaith fach ddiddorol i'r olwg yn ddiweddar - mae hi'n defnyddio Wix i greu ei gwefan. Cwmni o Israel ydy Wix! Ynghyd â hithau, mae yna gynifer o bobl yn prysur gondemnio Israel yn defnyddio Wix. Y rhagrith fwyaf ydy hyn. Byddai rhaid i chi fyw mewn ogofau pe baech chi eisiau gwahardd Israel yn gydwybodol, y wlad sydd yn dyfeisio'r dechnoleg a'r feddygaeth newydd bob amser i wella bywyd pawb. 

Saturday, February 16, 2019

ar hyd camlas fawr

Dyma fideo newydd sbon gan Prowalks. Ffilmiwyd Ddydd Sadwrn diwethaf yn Fenis. Dechreuodd ei daith gerdded o gwmpas safle San Silvestro lle roeddwn i'n arfer dal y cwch pan oeddwn i'n aros yn Fenis. Roedd yn braf gweld yr olygfa gyfarwydd. Wedi cerdded ar hyd Camlas Fawr ger Pont Rialto, aeth i Pescheria, y farchnad pysgod fwya yn Fenis. Oedd bron i mi glywed arogl pysgod.

Friday, February 15, 2019

ffrog hardd

Dw i ddim yn gwybod sut mae hi'n curo camp lawn bob tro. Pryd bynnag mae hi'n mynd i siop Goodwill, bydd hi'n darganfod bargen anhygoel. Dyma hi'n mynd yno i brynu ffrog ar gyfer cinio rhamantus Dydd San Ffolant gyda'i gŵr, a ffeindio'r ffrog hardd honno rhwng eitemau hap. Talodd hi ond $9. 

Thursday, February 14, 2019

paentiad

Mae'r hen baentiad sydd yn y teulu newydd gael ei fframio gan Hobby Lobby. Mae'r ffrâm frown (a oedd ar hanner disgownt) yn gwneud y llun yn edrych yn fwy llachar. Yn anffodus nad oes neb yn gwybod yr hanes tu ôl i'r paentiad bellach.

Wednesday, February 13, 2019

cerdded yn fenis

Des i ar draws y fideo hwn sydd yn eich arwain chi ar lwybrau cul Fenis. Mae yna nifer o fideos tebyg, ond y gwahaniaeth mawr ydy bod y person efo'r camera yn cerdded heb air. Clywir ond sain o gwmpas. Mae ansawdd y fideo'n ardderchog fel byddwch chi'n teimlo fel pe baech chi'n cerdded eich hun. Dyma'r adeilad roeddwn i'n aros ynddo flynyddoedd yn ôl gyda Federica, y perchennog y fflat. Roeddwn i'n sefyll ar y balconi yno i edrych ar yr olygfa hardd.

Tuesday, February 12, 2019

molon labe

Cynhaliwyd rali'r Arlywydd Trump arall neithiwr, yn El Paso, Texas. Roedd 35,000 o'i gefnogwyr wrth eu bodd wrth iddo adrodd y llwyddiant yn ystod y ddwy flynedd a gobaith yn y dyfodol. Roedden nhw'n gweiddi "USA" fel arfer, yn hytrach na "Trump." Dw i'n credu bod hyn yn dangos bod yr Arlywydd Trump yn cynrychioli gwerthoedd America. Mae'r Democratiaid yn datguddio eu lliwiau go iawn yn ddiweddar, hynny ydy mai sosialaidd maen nhw. Na, na fyddwn ni byth yn ildio'r rhydded a roddwyd gan Dduw. "Molon labe!"

Monday, February 11, 2019

neidio'r rhaff ar y to

Gyrrodd fy merch yn Japan luniau a dynnodd o'i fflat eto. Mae hi'n cael ei chyfareddu at y golygfeydd gogoneddus ym mhob tymor, amser a thywydd. Dyma hi'n neidio'r rhaff ar y feranda wrth fwynhau'r golygfeydd.

Saturday, February 9, 2019

sgŵp falafel

Mae'r sgŵp falafel a archebais newydd gyrraedd, o Israel! Dyma goginio rhai gyda chymorth y teclyn cyfleus yma. Mae o'n gweithio'n dda. Ceisiais wneud falafel gan ddwylo o'r blaen, ond gan fod y cymysgedd yn wlyb fel roedd o'n glynu wrthyn nhw. Roedd y falafel yn arbennig o dda'r tro 'ma. Peidiwch â defnyddio ffa mewn tun; rhaid defnyddio ffa sych wedi'u mwydo mewn dŵr dros nos. Mae'r blas yn hollol wahanol.

Friday, February 8, 2019

dechrau'r yrfa

Mae fy merch hynaf yn cael ei gofyn yn aml pryd dechreuodd hi ddarlunio. Braidd yn gynnar fel gwelwch chi. Dw i'n cofio i fi ddweud wrthi'r pryd hwnnw â darlunio "pysgodyn mawr a physgodyn bach." Dyna beth mae hi'n ei ddarlunio yn y llun yma! (Doedd hi ddim yn ddwy flwydd oed eto.)

Thursday, February 7, 2019

yr economi'n ffynnu

Mae economi America'n dal i ffynnu dan arweinyddiaeth yr Arlywydd Trump. Mae'n amlwg hyd yn oed heb glywed y ffigurau; mae tai newydd yn cael eu hadeiladu un ar ôl y llall yn y gymdogaeth hon hefyd. Er bod dipyn yn drist gweld y coed yn cael eu torri i wneud llefydd i'r tai, mae'n wych i'r bobl a'r economi ar y cyfan. Dyma bentwr o goed sydd yn edrych fel arddangosyn yn Bionnale.

Wednesday, February 6, 2019

yr araith

Gwrandais araith yr Arlywydd Trump neithiwr. Nerthol, dewr a seiliedig ar egwyddorion sylfaenol America, rhoddodd obaith a hyder i bobl gyffredin. Dw i'n falch dros ben ei fod o wedi condemnio cyfraith ddiweddarach Efrog Newydd dros erthyliadau hirdymor, ac wedi dweud yn glir na fyddai America byth yn wlad sosialaidd. 

Roedd yn ddiddorol gweld y gynulleidfa hefyd - rhai a oedd yn llawn llawenydd, a'r lleill gydag wynebau heb emosiynau neu gyda gwên ffug/nawddoglyd. Roedd yn amlwg pwy oedd dros America a'i phobl, a phwy oedd ddim.

Tuesday, February 5, 2019

llun o'r arlywydd

Cawson ni lun o'r Arlywydd Trump gyda'i lofnod gan Bwyllgor Gweriniaethwyr! Roeddwn i eisiau ei bortread swyddogol ond gwgu mae o yn y llun hwnnw, ac felly phrynais mohono fo. Mae o'n edrych yn hynod o glên yn y llun hwn. Dyma ei osod ar wal o flaen fy nesg. Pryd bynnag bydda i'n codi fy llygaid, mae o'n gwenu arna i!

Monday, February 4, 2019

adfer cofeb

Go da, y dynion ifanc sydd wrthi'n adfer cofeb Tryweryn yng Ngheredigion. Gwarth ar bwy bynnag a gyflawnodd y trosedd yn ddiweddar. Gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru'n rhoi statws arbennig i'r murlun eiconig er mwyn ei warchod. Dyma'r ddeiseb i alw arnyn nhw i weithredu. Arwyddais yn barod.

Saturday, February 2, 2019

diwrnod draenog

Welodd o mo'i gysgod. Mae hyn yn golygu y cawn ni wanwyn cynnar eleni - newyddion gwych i'r bobl sydd yn dioddef o'r oerfel hanesyddol yn ddiweddar, mae'n siŵr. Truan o Phil, fodd bynnag, y draenog enwocaf yn America. Roedd o'n edrych yn gysglyd iawn pan gafodd ei dynnu allan o'i wely clyd gan y ddau ddyn.

Friday, February 1, 2019

darnau bach

Wedi gorffen y cwrs a chael ei ardystio i drwsio tri math o gynnau, mae'r gŵr wrthi'n hogi ei sgil newydd. Mae o'n trin darnau bach bach, a dylai fo fod yn hynod o ofalus fel cewch chi ddychmygu. Mae o wrth ei fodd!

Thursday, January 31, 2019

ffwrn gludadwy

Mae sôn am datŵ ar gledr cantores Americanaidd yn ddiweddar. Roedd hi'n meddwl ei fod o'n dweud "saith modrwy," teitl ei chân, ond yn anffodus, mae o'n dweud shichirin, sef ffwrn gludadwy sydd yn defnyddio brisged. Dylai hi fod wedi gofyn i unrhyw Japaneaidd cyn cael y tatŵ! Dw i'n cofio i fy mam goginio pysgod neu ffa arno fo tu allan y gegin pan oeddwn i'n blentyn.

Wednesday, January 30, 2019

selsig eidion

Mae'r gŵr yn hoffi selsig. Dydy o ddim yn eu bwyta'n rhy aml, ond bydd o'n mwynhau pryd o fwyd gyda grits, wyau a selsig o bryd i'w gilydd. Dw i ddim eisiau cyffwrdd â phorc yn ddiweddar. Prynais selsig eidion kosher iddo fo. Ei farn - dim yn rhy ddrwg ond mae'n well ganddo selsig porc go iawn. 

Tuesday, January 29, 2019

stôf cyfleus

Dw i wrth fy modd efo'r llosgwr logiau. Ar wahân i gynhesu'r tŷ'n braf, mae o'n gyfleus iawn i sychu dillad, a choginio bwyd fel ffa. Dw i'n hoffi rhostio cnau arno fo hefyd. Maen nhw'n cael eu rhostio'n hynod o gyflym. Un tro gadawais i nhw'n rhy hir nes iddyn nhw losgi'n hollol ddu!

Monday, January 28, 2019

peiriant golchi marwn

Dechreuodd y peiriant golchi ollwng dŵr. Gan ystyried ei oedran (10 oed,) penderfynon ni fyddai'n well prynu un newydd yn hytrach na chael ei drwsio. Dyma fynd i Lowe's gyda'r gŵr. Ffeindion ni un ar sêl. Dw i'n credi'n siŵr mai oherwydd y lliw, sef marwn. Dim ots. Cafodd y gŵr disgownt ar gyfer cyn-filwyr hefyd. Bydd y siop yn ei gludo aton ni, ei osod, a mynd â'r hen beiriant i ffwrdd brinhawn yfory.

Saturday, January 26, 2019

eog

Cafodd dau beth eu cludo o dŷ brawd y gŵr aton ni, sef paentiad arall, a cherfio ysblennydd. Artist Japaneaidd a gerfiodd eog ar bren soled. Derbynnodd rhieni'r gŵr hwn flynyddoedd yn ôl. Ces i fy synnu i weld llofnod yr artist - Mitsuji - yr un enw â fy niweddar daid! Mae'r eog yn perthyn i ni heb os!

Friday, January 25, 2019

nyth wag eto

Aeth fy nhrydedd ferch yn ôl i Japan ddoe i ail gychwyn ei bywyd yno. Mae hi'n chwilio am waith newydd rŵan wedi gorffen ei swydd fel athro Saesneg. Mae hi eisiau defnyddio Japaneg mwy yn y gweithle. Mae cyfweliad sydd yn ei disgwyl, gwaith mewn siop te traddodiadol. Gan fod y siop mewn ardal dwristiaid, bydd cyfle iddi ddefnyddio ei sgil Saesneg a Ffrangeg hefyd. Gawn ni weld.

Thursday, January 24, 2019

portread

Daeth y gŵr â llond cês o eiddo ei ddiweddar dad a oedd yn garej ei frawd. Yn ymysg sanau, lluniau ac offer, mae yna baentiad gwerthfawr, sef portread ohono fo a baentiwyd gan artist Almaenaidd pan oedd yn hogyn dwy flwydd oed yn yr Almaen. (Cafodd ei eni yno.) Roedd y portread ar wal tŷ ei rieni yn Hawaii am flynyddoedd, yna symudwyd i dŷ ei frawd pan aethon nhw ato fo bum blynedd yn ôl. 

Wednesday, January 23, 2019

croeso'n ôl y ddau

Daeth y gŵr a'n merch ni (y drydedd) adref neithiwr wedi cael amser gwych mewn llefydd gwahanol, y gŵr yn Las Vegas (dim i gamblo ond mynychu cwrs) a'r ferch gyda'i chwaer yn Norman. Er fy mod i'n mwynhau'r tŷ distaw, roedd dipyn yn rhy ddistaw, a dweud y gwir! Dw i'n falch iawn eu gweld nhw. Dyma baratoi swper sydd yn ddiogel i fy merch sydd gan alergedd i amrywiaeth o fwyd - torth cig heb wy, blawd neu siwgr; reis gyda thyrmerig, garlleg, nionyn heb fenyn; llysiau plaen. Er fy mod i'n dweud fy hun, roedd popeth yn hynod o flasus.

Tuesday, January 22, 2019

murlun bach

Mae fy merch newydd orffen murlun bach mewn tŷ bwyta yn Tulsa. Gorffennodd hi mewn deuddydd gyda dau gynorthwyydd medrus, sef ei gŵr a'i chwaer. Roedd yn dipyn o her fodd bynnag gan fod y wal mor isel. Umami Fries ydy enw'r tŷ bwyta.