Friday, February 22, 2019

hen ddyddiadur

Ffeindiais fy nyddiadur Cymraeg ynghyd â hen gardiau wrth drefnu'r silff. Dyma ddechrau ei ddarllen. O gyfnod 2006-2009 ydy o. Es i Gymru am y tro cyntaf yn 2007. Dw i ddim yn cofio rhai pobl roeddwn i'n sôn amdanyn nhw! Mynychais gwrs Cymraeg Madog yn Iowa yn 2008. Aeth fy merch hynaf i Lundain wedi graddio yn y brifysgol, a chael swydd yno am chwe mis, ac yn y blaen. Mae'n ddiddorol ond ar yr un pryd, poenus cofio pethau trist heb sôn am weld fy nghamgymeriadau gramadegol. Eith i'r bin ailgylchu ar ôl i mi ei orffen.

Thursday, February 21, 2019

llawr newydd

Mae gynnon ni lawr newydd sbon yn yr ail ystafell ymolchi. Roedden ni'n byw gyda'r hen linoliwm a oedd wedi gweld dyddiau gwell. Dewison ni deils i gyd-fynd gyda'r ystafell ymolchi arall. Mae'n wych cael cerdded yno heb glywed y llawr yn gwichian. Diolch i Kurt a weithiodd yn galed ers dyddiau. (Gosododd o ddrws newydd i gwpwrdd dillad hefyd.)

Tuesday, February 19, 2019

hen gerdyn

Wrth drefnu'r silffoedd, ffeindiais hen gardiau post teuluol gyda chyfarchion. Dyma un ohonyn nhw; cafodd ei dynnu yn Kobe, Japan. Wedi marwolaeth fy nhad, roedd fy mam yn byw efo ni am gyfnod. Dim ond dwy ferch a oedd gannon ni'r adeg honno. Roedd troed y ferch ifancaf mewn cast wedi iddi gael damwain feic.

Monday, February 18, 2019

y rhagrith fwyaf

Gwleidydd newydd yn nhalaith Michigan ydy Rashida Tlaib. Mae hi'n erbyn Israel ac wrthi'n cefnogi BDS yn frwd. Daeth ffaith fach ddiddorol i'r olwg yn ddiweddar - mae hi'n defnyddio Wix i greu ei gwefan. Cwmni o Israel ydy Wix! Ynghyd â hithau, mae yna gynifer o bobl yn prysur gondemnio Israel yn defnyddio Wix. Y rhagrith fwyaf ydy hyn. Byddai rhaid i chi fyw mewn ogofau pe baech chi eisiau gwahardd Israel yn gydwybodol, y wlad sydd yn dyfeisio'r dechnoleg a'r feddygaeth newydd bob amser i wella bywyd pawb. 

Saturday, February 16, 2019

ar hyd camlas fawr

Dyma fideo newydd sbon gan Prowalks. Ffilmiwyd Ddydd Sadwrn diwethaf yn Fenis. Dechreuodd ei daith gerdded o gwmpas safle San Silvestro lle roeddwn i'n arfer dal y cwch pan oeddwn i'n aros yn Fenis. Roedd yn braf gweld yr olygfa gyfarwydd. Wedi cerdded ar hyd Camlas Fawr ger Pont Rialto, aeth i Pescheria, y farchnad pysgod fwya yn Fenis. Oedd bron i mi glywed arogl pysgod.

Friday, February 15, 2019

ffrog hardd

Dw i ddim yn gwybod sut mae hi'n curo camp lawn bob tro. Pryd bynnag mae hi'n mynd i siop Goodwill, bydd hi'n darganfod bargen anhygoel. Dyma hi'n mynd yno i brynu ffrog ar gyfer cinio rhamantus Dydd San Ffolant gyda'i gŵr, a ffeindio'r ffrog hardd honno rhwng eitemau hap. Talodd hi ond $9. 

Thursday, February 14, 2019

paentiad

Mae'r hen baentiad sydd yn y teulu newydd gael ei fframio gan Hobby Lobby. Mae'r ffrâm frown (a oedd ar hanner disgownt) yn gwneud y llun yn edrych yn fwy llachar. Yn anffodus nad oes neb yn gwybod yr hanes tu ôl i'r paentiad bellach.

Wednesday, February 13, 2019

cerdded yn fenis

Des i ar draws y fideo hwn sydd yn eich arwain chi ar lwybrau cul Fenis. Mae yna nifer o fideos tebyg, ond y gwahaniaeth mawr ydy bod y person efo'r camera yn cerdded heb air. Clywir ond sain o gwmpas. Mae ansawdd y fideo'n ardderchog fel byddwch chi'n teimlo fel pe baech chi'n cerdded eich hun. Dyma'r adeilad roeddwn i'n aros ynddo flynyddoedd yn ôl gyda Federica, y perchennog y fflat. Roeddwn i'n sefyll ar y balconi yno i edrych ar yr olygfa hardd.

Tuesday, February 12, 2019

molon labe

Cynhaliwyd rali'r Arlywydd Trump arall neithiwr, yn El Paso, Texas. Roedd 35,000 o'i gefnogwyr wrth eu bodd wrth iddo adrodd y llwyddiant yn ystod y ddwy flynedd a gobaith yn y dyfodol. Roedden nhw'n gweiddi "USA" fel arfer, yn hytrach na "Trump." Dw i'n credu bod hyn yn dangos bod yr Arlywydd Trump yn cynrychioli gwerthoedd America. Mae'r Democratiaid yn datguddio eu lliwiau go iawn yn ddiweddar, hynny ydy mai sosialaidd maen nhw. Na, na fyddwn ni byth yn ildio'r rhydded a roddwyd gan Dduw. "Molon labe!"

Monday, February 11, 2019

neidio'r rhaff ar y to

Gyrrodd fy merch yn Japan luniau a dynnodd o'i fflat eto. Mae hi'n cael ei chyfareddu at y golygfeydd gogoneddus ym mhob tymor, amser a thywydd. Dyma hi'n neidio'r rhaff ar y feranda wrth fwynhau'r golygfeydd.

Saturday, February 9, 2019

sgŵp falafel

Mae'r sgŵp falafel a archebais newydd gyrraedd, o Israel! Dyma goginio rhai gyda chymorth y teclyn cyfleus yma. Mae o'n gweithio'n dda. Ceisiais wneud falafel gan ddwylo o'r blaen, ond gan fod y cymysgedd yn wlyb fel roedd o'n glynu wrthyn nhw. Roedd y falafel yn arbennig o dda'r tro 'ma. Peidiwch â defnyddio ffa mewn tun; rhaid defnyddio ffa sych wedi'u mwydo mewn dŵr dros nos. Mae'r blas yn hollol wahanol.

Friday, February 8, 2019

dechrau'r yrfa

Mae fy merch hynaf yn cael ei gofyn yn aml pryd dechreuodd hi ddarlunio. Braidd yn gynnar fel gwelwch chi. Dw i'n cofio i fi ddweud wrthi'r pryd hwnnw â darlunio "pysgodyn mawr a physgodyn bach." Dyna beth mae hi'n ei ddarlunio yn y llun yma! (Doedd hi ddim yn ddwy flwydd oed eto.)

Thursday, February 7, 2019

yr economi'n ffynnu

Mae economi America'n dal i ffynnu dan arweinyddiaeth yr Arlywydd Trump. Mae'n amlwg hyd yn oed heb glywed y ffigurau; mae tai newydd yn cael eu hadeiladu un ar ôl y llall yn y gymdogaeth hon hefyd. Er bod dipyn yn drist gweld y coed yn cael eu torri i wneud llefydd i'r tai, mae'n wych i'r bobl a'r economi ar y cyfan. Dyma bentwr o goed sydd yn edrych fel arddangosyn yn Bionnale.

Wednesday, February 6, 2019

yr araith

Gwrandais araith yr Arlywydd Trump neithiwr. Nerthol, dewr a seiliedig ar egwyddorion sylfaenol America, rhoddodd obaith a hyder i bobl gyffredin. Dw i'n falch dros ben ei fod o wedi condemnio cyfraith ddiweddarach Efrog Newydd dros erthyliadau hirdymor, ac wedi dweud yn glir na fyddai America byth yn wlad sosialaidd. 

Roedd yn ddiddorol gweld y gynulleidfa hefyd - rhai a oedd yn llawn llawenydd, a'r lleill gydag wynebau heb emosiynau neu gyda gwên ffug/nawddoglyd. Roedd yn amlwg pwy oedd dros America a'i phobl, a phwy oedd ddim.

Tuesday, February 5, 2019

llun o'r arlywydd

Cawson ni lun o'r Arlywydd Trump gyda'i lofnod gan Bwyllgor Gweriniaethwyr! Roeddwn i eisiau ei bortread swyddogol ond gwgu mae o yn y llun hwnnw, ac felly phrynais mohono fo. Mae o'n edrych yn hynod o glên yn y llun hwn. Dyma ei osod ar wal o flaen fy nesg. Pryd bynnag bydda i'n codi fy llygaid, mae o'n gwenu arna i!

Monday, February 4, 2019

adfer cofeb

Go da, y dynion ifanc sydd wrthi'n adfer cofeb Tryweryn yng Ngheredigion. Gwarth ar bwy bynnag a gyflawnodd y trosedd yn ddiweddar. Gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru'n rhoi statws arbennig i'r murlun eiconig er mwyn ei warchod. Dyma'r ddeiseb i alw arnyn nhw i weithredu. Arwyddais yn barod.

Saturday, February 2, 2019

diwrnod draenog

Welodd o mo'i gysgod. Mae hyn yn golygu y cawn ni wanwyn cynnar eleni - newyddion gwych i'r bobl sydd yn dioddef o'r oerfel hanesyddol yn ddiweddar, mae'n siŵr. Truan o Phil, fodd bynnag, y draenog enwocaf yn America. Roedd o'n edrych yn gysglyd iawn pan gafodd ei dynnu allan o'i wely clyd gan y ddau ddyn.

Friday, February 1, 2019

darnau bach

Wedi gorffen y cwrs a chael ei ardystio i drwsio tri math o gynnau, mae'r gŵr wrthi'n hogi ei sgil newydd. Mae o'n trin darnau bach bach, a dylai fo fod yn hynod o ofalus fel cewch chi ddychmygu. Mae o wrth ei fodd!

Thursday, January 31, 2019

ffwrn gludadwy

Mae sôn am datŵ ar gledr cantores Americanaidd yn ddiweddar. Roedd hi'n meddwl ei fod o'n dweud "saith modrwy," teitl ei chân, ond yn anffodus, mae o'n dweud shichirin, sef ffwrn gludadwy sydd yn defnyddio brisged. Dylai hi fod wedi gofyn i unrhyw Japaneaidd cyn cael y tatŵ! Dw i'n cofio i fy mam goginio pysgod neu ffa arno fo tu allan y gegin pan oeddwn i'n blentyn.

Wednesday, January 30, 2019

selsig eidion

Mae'r gŵr yn hoffi selsig. Dydy o ddim yn eu bwyta'n rhy aml, ond bydd o'n mwynhau pryd o fwyd gyda grits, wyau a selsig o bryd i'w gilydd. Dw i ddim eisiau cyffwrdd â phorc yn ddiweddar. Prynais selsig eidion kosher iddo fo. Ei farn - dim yn rhy ddrwg ond mae'n well ganddo selsig porc go iawn. 

Tuesday, January 29, 2019

stôf cyfleus

Dw i wrth fy modd efo'r llosgwr logiau. Ar wahân i gynhesu'r tŷ'n braf, mae o'n gyfleus iawn i sychu dillad, a choginio bwyd fel ffa. Dw i'n hoffi rhostio cnau arno fo hefyd. Maen nhw'n cael eu rhostio'n hynod o gyflym. Un tro gadawais i nhw'n rhy hir nes iddyn nhw losgi'n hollol ddu!

Monday, January 28, 2019

peiriant golchi marwn

Dechreuodd y peiriant golchi ollwng dŵr. Gan ystyried ei oedran (10 oed,) penderfynon ni fyddai'n well prynu un newydd yn hytrach na chael ei drwsio. Dyma fynd i Lowe's gyda'r gŵr. Ffeindion ni un ar sêl. Dw i'n credi'n siŵr mai oherwydd y lliw, sef marwn. Dim ots. Cafodd y gŵr disgownt ar gyfer cyn-filwyr hefyd. Bydd y siop yn ei gludo aton ni, ei osod, a mynd â'r hen beiriant i ffwrdd brinhawn yfory.

Saturday, January 26, 2019

eog

Cafodd dau beth eu cludo o dŷ brawd y gŵr aton ni, sef paentiad arall, a cherfio ysblennydd. Artist Japaneaidd a gerfiodd eog ar bren soled. Derbynnodd rhieni'r gŵr hwn flynyddoedd yn ôl. Ces i fy synnu i weld llofnod yr artist - Mitsuji - yr un enw â fy niweddar daid! Mae'r eog yn perthyn i ni heb os!

Friday, January 25, 2019

nyth wag eto

Aeth fy nhrydedd ferch yn ôl i Japan ddoe i ail gychwyn ei bywyd yno. Mae hi'n chwilio am waith newydd rŵan wedi gorffen ei swydd fel athro Saesneg. Mae hi eisiau defnyddio Japaneg mwy yn y gweithle. Mae cyfweliad sydd yn ei disgwyl, gwaith mewn siop te traddodiadol. Gan fod y siop mewn ardal dwristiaid, bydd cyfle iddi ddefnyddio ei sgil Saesneg a Ffrangeg hefyd. Gawn ni weld.

Thursday, January 24, 2019

portread

Daeth y gŵr â llond cês o eiddo ei ddiweddar dad a oedd yn garej ei frawd. Yn ymysg sanau, lluniau ac offer, mae yna baentiad gwerthfawr, sef portread ohono fo a baentiwyd gan artist Almaenaidd pan oedd yn hogyn dwy flwydd oed yn yr Almaen. (Cafodd ei eni yno.) Roedd y portread ar wal tŷ ei rieni yn Hawaii am flynyddoedd, yna symudwyd i dŷ ei frawd pan aethon nhw ato fo bum blynedd yn ôl. 

Wednesday, January 23, 2019

croeso'n ôl y ddau

Daeth y gŵr a'n merch ni (y drydedd) adref neithiwr wedi cael amser gwych mewn llefydd gwahanol, y gŵr yn Las Vegas (dim i gamblo ond mynychu cwrs) a'r ferch gyda'i chwaer yn Norman. Er fy mod i'n mwynhau'r tŷ distaw, roedd dipyn yn rhy ddistaw, a dweud y gwir! Dw i'n falch iawn eu gweld nhw. Dyma baratoi swper sydd yn ddiogel i fy merch sydd gan alergedd i amrywiaeth o fwyd - torth cig heb wy, blawd neu siwgr; reis gyda thyrmerig, garlleg, nionyn heb fenyn; llysiau plaen. Er fy mod i'n dweud fy hun, roedd popeth yn hynod o flasus.

Tuesday, January 22, 2019

murlun bach

Mae fy merch newydd orffen murlun bach mewn tŷ bwyta yn Tulsa. Gorffennodd hi mewn deuddydd gyda dau gynorthwyydd medrus, sef ei gŵr a'i chwaer. Roedd yn dipyn o her fodd bynnag gan fod y wal mor isel. Umami Fries ydy enw'r tŷ bwyta. 

Monday, January 21, 2019

gwir ystyr "mae gen i freuddwyd"

"Un diwrnod bydd fy mhlant yn cael eu barnu yn ôl eu cymeriadau, nid lliw eu croen" - breuddwyd Martin Luther King Jr. 

Unrhyw liwiau'r croen - du, brown, gwyn, coch neu biws

Diwrnod MLK hapus.

Saturday, January 19, 2019

llyfr yn y bwlch post

Ffeindiais lyfr yn y bwlch post ddoe. Trump's America gan Newt Gingrich gyda llofnod yr awdur! Anfonwyd gan Bwyllgor Gweriniaethwyr at y gŵr yn ddiolch am ei rodd. Dechreuais ei ddarllen ar yr unwaith. Mae'n ddiddorol o'r dudalen gyntaf fel nofelau T. Llew. Mae Gingrich yn crynhoi a dadansoddi beth sydd yn digwydd yn America wedi a chyn i Donald Trump gael ei ethol fel yr Arlywydd. I'r dim mae o! Dw i'n argymell y llyfr hwn i bawb. Mae'n hawdd ei ddarllen hefyd.

Friday, January 18, 2019

18 ionawr

Byddai fo'n troi'n 97 oed heddiw, pe bai tad y gŵr yn byw. "Gŵr a thad ffyddlon, milwr gwladgarol, y dyn mwyaf rhinweddol dw i wedi erioed ei nabod," meddai fy ngŵr. Mae o ym mhresenoldeb yr Arglwydd bellach. Yn y llun yma (2014,) roedd fy ngŵr yn darllen y Beibl gyda'i dad.

Thursday, January 17, 2019

diddordeb y gŵr

Gadawodd y gŵr i fynychu cwrs gunsmith a gynigir gan Arfdy Springfield yn Las Vegas. Mae ei ddiddordeb newydd mewn gynnau a saethu yn datblygu'n helaeth. Cyn iddo adael, llenwodd y blwch logiau cymaint â phosib i mi fedru cadw'r tân dros y penwythnos. Rhagwelir eira a thymheredd 4F/-16C ddydd Sadwrn.

Wednesday, January 16, 2019

grits yn tiffany's

Tiffany's oedd enw'r tŷ bwyta cafodd y teulu frecwast ynddo fo ddoe. Dim yn Efrog Newydd, ond yn Noble, Oklahoma mae o. Mae o'n llawn o luniau Audrey Hepburn, ond yn cynnig bwyd Americanaidd deheuol nodweddiadol, fel grits, omelet, biscuits, pancakes, bacwn, ayyb. Barn y gŵr: roedd y grits yn ardderchog ond doedd yr omelet yn ddim yn dda.

Tuesday, January 15, 2019

un o'r pedair

Cafodd fy merch hynaf (Juuri ydy ei ffugenw) ei chyflwyno fel un o'r pedwar artist benywaidd a greodd murluniau yn ardal Boston. Mae'r cyflwyniad yn swnio'n hynod o dda ac eithrio galwyd hi'n artist Japaneaidd. Cafodd ei geni a magu tan chwech oed yn Japan, ond mae hi'n byw yn America ers hynny gyda dwy ddinasyddiaeth. Mae hi wrthi'n cynllunio ei phrosiect nesaf ar hyn o bryd, sef murlun ar gyfer tŷ bwyta yn Tulsa.

Monday, January 14, 2019

sgarff arall

Gorffennais sgarff arall, i ŵr fy merch hynaf. Gofynnodd hi i mi wneud un ar ei gyfer wedi gweld y sgarff a wnes i'w chwaer. Ac felly a fu. Cymrodd amser byr iawn - tra oeddwn i'n siarad gyda fy mam ar Skype ddeuddydd yn ôl, a dweud y gwir. Dw i'n crosio het i fam y gŵr rŵan. Rhaid gorffen cyn iddo fynd i'w gweld hi ddydd Iau.

Saturday, January 12, 2019

hufen ia i ddathlu

Aeth y ddau blentyn ifancaf yn ôl at y brifysgol ddoe. Yn ogystal ag ymlacio yn ystod y gwyliau, cafodd fy merch dynnu ei phedwar dant gofid i gyd. Roedd yn dda iddi gael y driniaeth cyn iddi gychwyn y tymor newydd. Prynodd ei chwaer hufen ia iddyn nhw i ddathlu!

Thursday, January 10, 2019

sgarff

Dw i newydd orffen sgarff i fy merch. A dweud y gwir, roeddwn i'n bwriadu gwneud sgarff ddiderfyn, ond pan es i at ddiwedd y fideo, roeddwn i'n sylweddoli fy mod i wedi gwneud cowl! Dw i ddim eisiau ail-wneud y prosiect (eto.) Ac felly dyna fo. O leiaf bydd hi'n cadw fy merch yn gynnes.

Wednesday, January 9, 2019

wal y ffin

Anerchodd yr Arlywydd Trump y genedl ynglŷn â diogelu'r ffin neithiwr. Hynod o falch a diolchgar bod gynnon ni arweinydd cryf, penderfynol. Mae popeth a ddwedodd yn swnio'n synnwyr cyffredin, ond mae'n amlwg nid felly i rai. Dylai pawb sydd yn erbyn wal y ffin gael gwared ar y wal o gwmpas ei dŷ ei hun, adael y drws blaen ar agor, a chroesawu pawb sydd eisiau dod i mewn.

Tuesday, January 8, 2019

dwy het

Dw i'n dal i grosio. Dyma ddwy het a orffennais yn ddiweddar, ar gyfer fy nau blentyn. Rŵan dw i wrthi'n crosio un arall a sgarff ddiderfyn ar gyfer fy nwy ferch sydd yn gweithio yn Japan. Rhaid eu gorffen cyn i fy nhrydedd ferch fynd yn ôl yno mewn pythefnos.

Monday, January 7, 2019

swper

Mae gen i dri o blant adref o hyd wedi i fy ail ferch fynd yn ôl i Japan. Byddan nhw'n gadael cyn bo hir, ond dw i'n cael mwynhau eu cwmni am sbel. Mae gan fy nhrydedd ferch ofnadwy o alergedd bwyd, ond mae hi wedi dysgu sut i baratoi bwyd diogel a blasus bellach. Fe wnaeth swper hynod o flasus ddoe - pupur gwyrdd wedi'u stwffio gyda chig eidion, nionyn a quinoa.

Saturday, January 5, 2019

y cyntaf i adael

Gadawodd fy ail ferch adref ar ben ei hun i fynd yn ôl i Japan y bore cynnar. Roedd ganddi ond pythefnos o wyliau, a bydd hi'n dechrau ei gwaith yfory. Y peth olaf a wnaeth oedd dysgu ei chwaer iau sut i grasu bara banana yn ôl ei rysáit enwog (ymysg y teulu a'r ffrindiau.) Y tro nesaf y bydda i'n ei gweld hi bydd y Nadolig eleni.

Friday, January 4, 2019

ffi glanio

Penderfynwyd dylai pawb sydd yn teithio i Fenis heb aros mewn llety dalu treth rhwng 2,50 a 10 Ewro. Mae'n hen bryd. (Mae'r twristiaid sydd yn aros yno'n talu'n barod, cofiwch.) Mae Fenis yn gorlifo gyda thwristiaid bob amser, ac mae gan lawer ohonyn nhw fymryn o barch tuag at y ddinas hardd ond fregus. Efallai na fydd y dreth yn lleihau nifer o dwristiaid, ond yn gymorth sylweddol ar gyfer y cynnal a chadw. (Diolch i BluOscar am ei air clên yn ei sylw!)

Thursday, January 3, 2019

popeth yn newydd

Mae fy merch arall sydd yn gweithio yn Tokyo wedi dod adref am y tro cyntaf ers dros ddwy flynedd. Wedi cyfarwydd ei hun ym mywyd Japan, mae popeth yn America'n ymddangos yn wahanol a newydd. Dyma hi'n cael ei chyfareddu mewn siop gorsaf betrol.

Wednesday, January 2, 2019

murluniau

Cafodd fy merch gyfleoedd i greu nifer o furluniau, tu mewn a thu allan yn 2018. Y mwyaf arwyddocaol oedd yr un ar y wal ffyn gogleddol yn Israel heb os. Mae hi wrth ei bodd yn cael cyfuno celfyddyd a theithio, ac yn awyddus i harddu'r byd eleni hefyd.

Tuesday, January 1, 2019

yr amser yn nesáu

Blwyddyn newydd arall - mae'r amser yn nesáu, yr amser y bydd Iesu Grist yn dod yn ôl i gasglu ei bobl a sefydlu ei deyrnas. Yn y cyfamser, dw i'n ceisio rhodio'n ffyddlon, un cam bach ar y tro.

Blwyddyn Newydd Dda i chi sydd yn glên iawn darllen y blog hwn. Gobeithio y cewch chi ddarganfod yr unig ffordd, gwirionedd, bywyd, goleuni, drws, hyn i gyd a mwy yn Iesu Grist, os nad ydych chi wedi gwneud eto.