Friday, May 26, 2017

breuddwyd merch

Ymwelodd yr Arlywydd Trump a Mrs.Trump â merch sydd yn dioddef o ganser yn Israel tra oedden nhw yno ond 27 awr. Breuddwyd y ferch oedd cyfarfod Mr. Trump, a chafodd o ei wireddu. Byddai hyn wedi fod yn newyddion mawr pe bai arlywydd arall wedi ymweld â hi, ond anwybyddodd y prif gyfryngau hyn i gyd; dim syndod.

Thursday, May 25, 2017

cyfarfod doron

Aeth fy merch a'i gŵr i Efrog Newydd i warchod ci eu ffrind am bythefnos. Maen nhw'n cael mynd o gwmpas y ddinas hefyd. Pwy wnaethon nhw gyfarfod ar stryd yn Manhattan ond Lior Raz, cynhyrchydd a phrif gymeriad Fauda, rhaglen boblogaidd Israelaidd! Y fo ydy ei hoff actor! Mae hi gyffro i gyd a sgrifennodd hi lyfr ata i'n disgrifio'r hanes. Mae Lior wedi gweld celf fy merch o'r blaen gan gynnwys ei bortread a baentiodd hi, a'i hoffi; penderfynwyd byddai ei phaentiad o samurai yn cael ei anfon at ei dŷ yn Israel. Cafodd fy merch ei tharo yn yr holl hanes, pa mor gwrtais a diymhongar ydy Lior er ei fod o'n ddyn amlwg tra ei bod hi'n neb.

Wednesday, May 24, 2017

gŵyl jerwsalem

Er bod Jerwsalem wedi bod yn brif ddinas Israel ers i'r Brenin Dafydd ei gorchfygu 3,000 mlynedd yn ôl, adunwyd Jerwsalem 50 mlynedd yn ôl ar ôl y Rhyfel Chwe Diwrnod yn yr hanes modern. Mae hi'n aros yn brif ddinas Israel am byth a bythoedd.

Tuesday, May 23, 2017

gadael israel

Mewn llai na 30 awr o ymweliad, cyflawnodd yr Arlywydd Trump gymaint. Mae'r perthynas rhwng America ac Israel yn gryfach byth bellach. Pan oedd o flaen y wal, ymbilodd ar Dduw am ddoethineb. Bydded i Dduw ateb y weddi honno. Dioch i'r swyddogion diogelwch a oedd wrthi'n ddygn drwy'r amser. Ei ymweliad nesaf - Rhufain.

Monday, May 22, 2017

arlywydd o flaen y wal

Wedi traddodi araith wych a nerthol i nifer o arweinwyr Arabaidd yn Saudi Arabia, cyrhaeddodd yr Arlywydd Trump Israel heddiw. Mae'r croeso yn anhygoel o gynnes a chyfeillgar, yn enwedig gan y prif weinidog Netanyahua a'i wraig. Mr. Trump ydy Arlywydd America cyntaf a aeth at y Wal Orllewinol yn swyddogol. "Does dim gair i fynegi'r profiad a ges i (o flaen y Wal); gadawodd argraff arna i fyddai'n para am byth," meddai yn nhŷ prif weinidog Israel. 

Saturday, May 20, 2017

seremoni raddio arall

Graddiodd fy mab ifancaf ynghyd â 276 eraill o'r ysgol uwchradd neithiwr. Roedd o'n astudio, chwarae pêl-droed a rhedeg cross country yn galed am bedwar blynedd. Mae o eisiau astudio peirianneg yn y brifysgol, a bydd o'n gweithio'n rhan amser yn ystod yr haf. Cynhaliwyd y seremoni dan do oherwydd y tywydd, y tro cyntaf ers 80au. Daeth fy merch hynaf a'i gŵr ar gyfer yr achlysur. 

Friday, May 19, 2017

tornado bron

"Ewch i'r lloches rŵan."  Cafodd y gŵr y rhybudd hwn ar ei ffôn neithiwr drwy app tornado. Roedd hi'n hollol ddistaw tu allan eto ond dyma nôl y bag parod sydd yn cynnwys pasbortau'r teulu er mwyn mynd i'r islawr os yn wir dôi tornado i'r dref. Roedd yn hwyr ac roeddwn i'n gysglyd fel gorweddais ar y gwely, ond neidiodd allan ohono fo wrth glywed y daran frawychus cyntaf. Roeddwn i'n aros efo'r teulu wrth y drws i'r islawr yn clywed y gwyntoedd a'r taranau. Yn ffodus pasiodd y storm yn gyflym, ac aethon ni i'r gwely'n ddiolchgar.

Thursday, May 18, 2017

yn ôl at y brifysgol

Wedi treulio pythefnos yn ymlacio adref, aeth fy merch ifancaf yn ôl at y brifysgol yn Missouri y bore 'ma. Cafodd waith yn y theatr ar y campws yn ystod yr haf, a bydd hi'n dechrau ddydd Sadwrn. Bydd y gwaith yn talu am y costau byw am flwyddyn. Yn anffodus na fydd hi'n medru gweld seremoni raddio ei brawd yfory. Fe ddaw hi'n ôl eto fis Tachwedd. 

Wednesday, May 17, 2017

jane a denmarc

Mae'r gweinidog tramor o Ddenmarc yn ymweld ag Israel ar hyn o bryd. Mae o newydd siarad ag Arlywydd Israel yn Jerwsalem. Cafodd Jane ei gwahodd i gynhadledd i'r wasg yng nghartref swyddogol yr Arlywydd fel un o'r wasg. (Mae ganddi deitheb wasg!) Roedd hi'n medru ei gyfarfod a'i groesawu (yn y Ddaneg) i Israel hyd yn oed. Dw i'n ddiolchgar i Ddenmarc am Jane a'i theulu.

Tuesday, May 16, 2017

glaswellt yr haf

Pryd bynnag bydda i'n cerdded ar hyd y llecyn hwnnw, fedra i ddim peidio â chofio'r diwrnod yn y gaeaf flynyddoedd yn ôl pan adeiladodd fy mhlant iglw efo hogyn o'r Almaen, ac â meddwl am yr haiku enwog gan Bashou Matsuo am laswellt yr haf ac uchelgais y milwyr a frwydrodd arno fo.

Monday, May 15, 2017

o flaen y wal

Mae David Friedman, llysgennad America i Israel newydd gyrraedd y wlad honno efo ei deulu. Y lle cyntaf aeth cyn gwneud dim byd arall oedd y wal orllewinol yn Jerwsalem. Yna gweddïodd efo llyfr gweddi yn ei law. Pob bendith. Gobeithio y bydd o'n gweithio yn Llysgenhadaeth America yn Jerwsalem cyn hir.

Saturday, May 13, 2017

mynydd fuji

Cafodd fy merched yn Japan gyfle i fynd i gyffiniau Mynydd Fuji. Mae o mor dal fel cewch chi ei weld lle bynnag ydych chi, ac mae o'n anhygoel o fawreddog a hardd. Does ryfedd bod o'n cael ei edmygu bob amser. Dyma hwiangerdd enwog amdano fo:
ei ben uwch y cymylau
mae o'n edrych i lawr yr holl fynyddoedd
ac yn clywed y taranau isod.
y gorau yw Mynydd Fuji.

Friday, May 12, 2017

llen aur

Tra oeddwn i'n mynychu digwyddiad neithiwr, newidiodd yr awyr yn rhyfedd. Roedd llen enfawr o law tuag at y gorllewin yn disgleirio'n aur efo mellt yma ac acw. Dw i'n siŵr bod yna dornado neu ddau rhywle. Aeth adref ar frys cyn cael fy nal gan y storm. Fe ddaeth hanner awr wedyn, cenllysg a phob dim. Mae'n dawel heddiw.

Thursday, May 11, 2017

cerddoriaeth a gwleidyddiaeth

Pêl-droed, a rŵan Eurovision. Mae grŵp o bobl yn gofyn i'r gynulleidfa am roi "0" i Imri Ziv o Israel a fydd yn canu yn y cynderfynol heno er mwyn dangos eu gwrthwynebiad yn erbyn Isarel. Dylen nhw ddim defnyddio chwaraeon a cherddoriaeth er mwyn gwthio eu hagendâu gwleidyddol. Gobeithio bod gan y gynulleidfa synnwyr cyffredin. Pob hwyl i Imri Ziv.

Wednesday, May 10, 2017

bendithio israel drwy jerwsalem jane

Ers iddi symud i Israel flynyddoedd yn ôl wedi gwerthu ei heiddo personol i gyd yn Denmarc, mae Jane o Jerwsalem wrthi'n ddygn i fod yn llais dros Israel ac yn fendith i'r bobl. Cafodd hi ddamwain draffig ofnadwy'r llynedd sydd yn effeithio'n arw o hyd. Ac eto mae hi'n dal ati ac mae gan ei thudalen Facebook dros 100,000 o ddilynwyr bellach. Yn anffodus, nad ydy pawb yn ei chefnogi'n ariannol. Mae hi angen $1,700 y mis i fwrw ymlaen yn Jerwsalem. Dyma gyfle i fendithio Israel drwyddi hi.

Tuesday, May 9, 2017

bwrw ymlaen efo gwen

Derbyniodd Le Pen y canlyniad efo gwen a thipyn bach o ddagrau yn ddewr heb feio neb arall, wrth gysuro a chodi calonnau ei chefnogwyr ffyddlon. A dweud y gwir, fe wnaeth hi'n dda iawn yn croesi i farnau'r prif gyfryngau. Enillodd hi 34% o'r bleidlais yn cymharu â ffigur y tro diwethaf, sef 18%. Ei phlaid ydy'r wrthblaid fwyaf bellach. Mae hi'n bwriadu ei hailwampio a dal ati. Gobeithio y bydd hi'n ennill yn 2022.

Monday, May 8, 2017

galaru

Ddewison nhw mo Ffrainc. Am siom. Siom yn union fel y diwrnod enillodd Obama (a dwywaith hyd yn oed.) Ond enillodd Mr. Trump wedi i America ddioddef am wyth mlynedd. Mae gan Dduw gynllun perffaith. Fo a fydd yn ennill yn y diwedd. Duw sydd gan y gair olaf. 

Saturday, May 6, 2017

seremoni raddio

Cynhaliwyd seremoni raddio yn Ysgol Optometreg yn y brifysgol leol neithiwr. Camodd 28 o ddoctoriaid newydd y cam cyntaf i ddechrau eu gyrfaoedd. A hwn oedd y tro olaf i fy ngŵr i anfon doctoriaid newydd i'r gymuned. Gofynnwyd sawl tro ydy o'n drist; ei ateb bob tro oedd, "tipyn bach, rhyw un y cant." Mae o'n edrych ymlaen at y cyfnod nesaf ers misoedd.

Friday, May 5, 2017

adnewyddu pasbort

Yr amser i adnewyddu fy mhasbort. Mae bron yn ddeg mlynedd ers i mi hedfan i Houston i wneud yr un peth. Na fydd rhaid i mi fynd yno'r tro hwn, ond i Dallas sydd yn agosach. Ac eto bydd yn cymryd dros bum awr mewn car un ffordd. (Rhaid mynd yn bersonol.) Dyma ffonio'r staff i wneud apwyntiad chwap ar ôl yr amser dechrau. Dwedodd y ddynes mai fi ydy'r cyntaf, ac na fydd eu gwefan yn barod eto tan yfory! Dim ond eisiau gwneud yn siŵr, dw i!

Thursday, May 4, 2017

angen gweddi

Diwrnod Gweddi Genedlaethol ydy hi heddiw. Mae angen gweddi mwy byth arnon ni. Rhoddodd Duw drugaredd ar America a rhoi i ni Mr. Trump, ac eto dydy'r frwydr ddim wedi gorffen; mae hi'n dal yn ffyrnig. Does dim amser i fod yn ddiofal; rhaid dal ati weddïo. Diolch i'r Arlywydd Trump sydd yn cymryd y diwrnod hwn yn ddifrifol.

Wednesday, May 3, 2017

dewiswch ffrainc

Mae ganddi wendidau. Un o'r gwaethaf ydy ei bod hi'n trin yr Iddewon yn Ffrainc yr un fodd â'r bobl o'r gwledydd eraill yn Nwyrain Canol (er mwyn peidio dangos ffafriaeth efallai.) Ac eto, y hi ydy'r unig ddewis call os bydd Ffrainc eisiau dal yn wladwriaeth sofran a democrataidd. Bydd ei buddugoliaeth yn fuddugoliaeth wledydd rhydd eraill yn y byd gan gynnwys Israel. "Dewiswch Ffrainc" ydy arwyddair newydd Marine Le Pen. Gobeithio y bydd y Ffrancwyr yn dewis Ffrainc ddydd Sul.

Tuesday, May 2, 2017

mae hi'n 69 oed

Pen-blwydd hapus i Israel! Mae'n 69 mlynedd ers iddi fod yn wladwriaeth unwaith eto ar ôl cael ei gwasgaru i bob cwr o'r byd dwy fil o flynyddoedd yn ôl. Anhygoel i'r eithaf ydy hanes modern Israel. Daeth pobl Israel yn ôl at y tir a roddodd Duw i Abraham, yn union fel addawodd Ef. Pob bendith i Israel. Cofiwch beth ddwedodd Duw wrth Abraham - bendithiaf y rhai sy'n dy fendithio....

Monday, May 1, 2017

yom hazikaron

Yom Hazikaron, sef Diwrnod Cofio ydy hi yn Israel. Cofir 23,477 o filwyr a gafodd eu lladd dros eu gwlad ynghyd â 2,576 o bobl a gafodd eu llofruddio gan derfysgwyr.

Mae'r Arglwydd ein Duw gyda ni i'n cynorthwyo ac i ymladd ein brwydrau.
2 Cronicl 32:8

Saturday, April 29, 2017

y 100 diwrnod cyntaf

Mae'r Arlywydd Trump yn annerch pobl America'n wythnosol ar y we. Mae ei annerch diweddaraf yn crynhoi beth mae o a'i lywodraeth wedi ei wneud ar gyfer America yn y 100 diwrnod cyntaf - llawer llawer iawn! er gwaethaf gwrthwynebiad chwyrn gan y rhai sy'n ei gasáu. Gallen nhw fod wedi gwneud llawer mwy pe na bai am yr olaf. Dw i'n diolch i Dduw bob dydd amdano fo.

Friday, April 28, 2017

castell franklin

Mae "castell" y dref newydd gael ei agor fel lle ar gyfer partïon priodas, pen-blwydd, ayyb  wedi 18 mis o adnewyddu helaeth. Castell Franklin ydy'r enw. Cafodd o ei godi yn y 30au, ac mae o un o eiconau'r dref. Roedd o mewn cyflwr truenus yn ddiweddar, fodd bynnag, cyn cael ei brynu gan y perchennog presennol. Roeddwn i'n gobeithio byddai'r dref yn ei brynu a'i droi'n rhyw amgueddfa, ac felly falch iawn gweld bod ganddo fywyd newydd. Cewch chi weld y tu mewn drwy'r fideo yma.

Thursday, April 27, 2017

y ddarlith olaf

Traddododd y gŵr y ddarlith olaf heddiw. Bydd wythnos arall o arholiad, yna, seremoni raddio nos Wener. Bydd o'n anfon doctoriaid optometreg newydd i'r byd am y tro olaf, ac yn ymddeol ddiwedd mis Gorffennaf ar ôl gweithio yn y clinig am ddau fis. Mae o'n gweithio fel athro optometreg yn ffyddlon yn y brifysgol yma ers 21 mlynedd. Cafodd grys gwych yn anrheg gan ei ddosbarth. Mae o'n awyddus i gychwyn cam nesaf; bydd o'n brysur eto, ond yn medru gwneud pethau heb ddyddiau cau.

Tuesday, April 25, 2017

y gêm olaf

Bydd y gêm olaf pêl-droed heno - olaf y tymor ac olaf a fydd fy mab ifancaf yn chwarae ynddi efo tîm yr ysgol. Bydd o'n graddio mewn wythnosau. Mae o'n ymarfer a chwarae'n ffyddlon ac yn galed ers blynyddoedd. Bydd o eisiau chwarae'n hamddenol heb ymuno â chlwb yn y dyfodol. Diwedd cyfnod a dechrau un newydd. Roedd o'n chwarae neithiwr hefyd a daeth adref wedi hanner nos. Roedd rhaid i mi olchi'r iwnifform y bore 'ma ar brys iddi sychu mewn pryd.

Monday, April 24, 2017

yn enw'r bobl

Dw i'n hynod o falch bod Marine Le Pen wedi ennill rownd gyntaf yr etholiad arlywyddol yn Ffrainc ddoe. Mae'r grwpiau efo diddordebau arbennig yn ffyrnig ac yn achosi terfysg ym mhob man. (Mae hyn yn profi pwy sy'n dda a phwy sy'n ddrwg, yn fy nhyb i.) Wir, mae goroesiad Ffrainc fel gweriniaeth yn y fantol. Gobeithiaf y bydd pobl Ffrainc yn ennill y 7 Mai.

Saturday, April 22, 2017

ras 5k

Cynhaliwyd ras 5K a fynychwyd gan fyfyrwyr optometreg y bore 'ma. Wedi colli cefnogaeth noddwr hael flynyddoedd yn ôl, aeth y ras yn llai bob blwyddyn yn anffodus. Diolch i'r cynnig arbennig gan eu hathro, sef fy ngŵr, fodd bynnag, rhedodd rhyw 30 gan gynnwys y gŵr a'n mab ifancaf ni. Cafodd yr holl redwyr ddau bwynt ychwanegol ar y prawf diweddaraf tra oedd y tri a gurodd eu hathro'n ennill tri phwynt! Roedd yn ras bleserus ar fore braf beth bynnag.

Friday, April 21, 2017

anghytuno

Mae Fatah ac Hanas yn cytuno â'i gilydd nad oes gan Israel hawl i fodoli. Dydy'r Un sy'n rhoi'r haul yn oleuni'r dydd, a threfn y lleuad a'r sêr yn oleuni'r nos, sy'n cynhyrfu'r môr nes bod ei donnau'n rhuo ddim yn cytuno: 

"Os cilia'r drefn hon o'm gŵydd, yna bydd had Israel yn peidio hyd byth â bod yn genedl ger fy mron." Jeremeia 31: 35, 36

Thursday, April 20, 2017

sanctaidd wyt ti

Bydda i a fy nheulu yn dy wasanaethu, Arglwydd
gan godi dwylo sanctaidd i dy addoli di;
Na fyddwn ni'n ymgrymu o flaen duwiau'r dynion;
Byddwn ni'n addoli Duw Israel
Sanctaidd wyt ti;
Does neb arall fel ti;
Dewiswch y diwrnod hwn bwy y byddwch yn ei wasanaethu;
Bydda i a fy nheulu yn dy wasanaethu, Arglwydd

- Fy ffefryn arall gan Joshua Aaron

Wednesday, April 19, 2017

gellesg glas

Ar ôl dyddiau o gawodydd Ebrill, ymddangosodd blodau gellesg glas cyntaf. Dw i'n falch iawn eu gweld nhw, wedi gweithio'n galed i gael gwared ar y chwyn anghyfreithlon fis diwethaf. Mae yna gannoedd ar y gwely blodau, dipyn yn ormod siŵr iawn, ond dim ots. Byddan nhw'n fy llawenhau am ddyddiau i ddod.

Tuesday, April 18, 2017

mam

Dw i newydd glywed gan fy merch a ymwelodd â'i nain yn y cartref henoed. Mae fy mam a oedd yn gorfod gorwedd drwy'r amser am wythnosau, yn medru eistedd bellach! Dyma hi'n bwyta ei ginio! Dwedodd fy merch fod yn anhygoel gweld ei nain mor sionc yn ei hysbryd. Bydd hi'n cael ei phen-blwydd yn 95 oed yr wythnos nesaf. Gobeithio y ceith ddiwrnod hapus.

Monday, April 17, 2017

rholio wyau

Mae nifer o blant wrthi'n rholio wyau ac ymuno â gweithgareddau amrywiol ar lawnt Tŷ Gwyn ar hyn o bryd. Mae pob Arlywydd America wedi cynnal y digwyddiad ers 1878. Mae o'n llai eleni na'r blynyddoedd diwethaf oherwydd bod Mrs. Trump eisiau iddo fod ar gyfer y plant a'r teuluoedd yn hytrach na ar gyfer yr enwogion. Mae Sion Spicer, llefarydd Tŷ Gwyn yn darllen llyfrau i'r plant yn lle bod mewn gwisg cwningen eleni!

Sunday, April 16, 2017

bedd gwag

Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, ar doriad gwawr, daeth y gwragedd at y bedd. Gwelon nhw fod y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd oddi wrth y bedd, ond pan aethon nhw i mewn, na welon nhw gorff yr Arglwydd Iesu. Dyma ddau ddyn yn ymddangos mewn gwisgoedd llachar a dweud, "Pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw yr hwn sy'n fyw? Nid yw ef yma; y mae wedi ei gyfodi."

Saturday, April 15, 2017

yr aberth

Dywedodd yr Arglwydd, "cymerwch oen, ei ladd, taenu'r gwaed ar ddau bost a chapan drws. Bydd y gwaed yn arwydd; pan welaf y gwaed byddaf yn mynd heibio i chi, ac ni fydd y pla yn eich difetha."

Mae'r oen wedi ei lladd yn aberth er mwyn ein glanhau rhag pechod.
Mae'r iachawdwriaeth wedi dod i'r byd
Mab Duw. Yeshua yw Ef.

Thursday, April 13, 2017

dylai hyd yn oed gohebydd fod yn gwrtais

"Lle cawsoch chi eich magu?" "Lle mae'ch cwrteisi chi?" Gofynnodd Gweinidog Tramor Rwsia i ohebydd NBC a daflodd gwestiynau ato Ysgrifennydd Gwladol America cyn i bawb gael ei eistedd ar gyfer sesiwn i'r wasg yn Moscow. Cafodd y gohebydd, Andrea Mitchell sydd yn arfer cael ei ffordd yn America, ei cheryddu. Go dda chi, Mr. Lavrov!

Wednesday, April 12, 2017

gwyddau gwyllt 2

Mae blodau derwen yn eu hanterth yn taflu'r paill ym mhob man, ac eto dw i'n dal i fedru cerdded tu allan heb disian. Anhygoel o braf! Roedd llawer o wyddau gwyllt yng nghanol y trac y bore 'ma eto. Ces i gyfle i'w gweld nhw'n gadael y tir am y tro cyntaf. Rhaid iddyn nhw redeg am sawl metr cyn medru hedfan i fyny, yr union fel awyrennau. Mae'n rhyfeddol eu bod nhw'n medru hedfan beth bynnag, ac yntau mor dew.

Tuesday, April 11, 2017

gwyddau gwyllt

Yn ddiweddar dw i'n cerdded ar drac y brifysgol gerllaw ar ôl mynd â fy mab i'r ysgol tua saith. Yn aml iawn mae gwyddau gwyllt yn pori yn y canol. Maen nhw'n prysur fwyta "peth" ar y glaswellt heb falio'r bobl. Beth maen nhw'n ei fwyta? Pryfed? Es i at Mrs. Google heddiw a darganfod mai glaswellt maen nhw'n ei fwyta. Rhaid bod nhw'n gorfod bwyta llawer er mwyn cadw eu ffigur crwn! Y nhw sydd yn baeddu'r trac hefyd!

Monday, April 10, 2017

gŵyl y pasg

Bydd Gŵyl y Pasg yn cychwyn ar fachlud haul heno a phara am wythnos. Dw i ddim yn cadw'r traddodiadau Iddewig, ond cofiwn beth wnaeth Duw dros ei bobl Israel filoedd o flynyddoedd yn ôl. Yr un Duw sydd yn llywodraethu'r byd o hyd ac am byth.

Saturday, April 8, 2017

ynad llys goruchaf

Cafodd Neil Gorsuch ei gadarnhau fel ynad llys goruchaf, o'r diwedd, wedi gwrthwynebiad chwyrn hanesyddol gan y Democratiaid (ac eithrio Joe Manchin) a rhai Gweriniaethwyr. Dyn sydd yn sefyll yn gadarn ar y Cyfansoddiad, ac sydd gan gymwysterau hollol addas ar gyfer y swydd bwysig hon. Roedd y Democratiaid yn ei gefnogi'n gyfan gwbl nes iddo gael ei enwebu gan yr Arlywydd Trump. Pob bendith i Neil Gorsuch, Arlywydd Trump, y cabinet a'r staff i gyd sydd wrthi'n ddygn ar gyfer pobl America.

Friday, April 7, 2017

llefrith ceirch

Fe wnes i lefrith ceirch am y tro cyntaf. Ces i fy synnu pa mor hawdd ei wneud. Wedi sicrhau bod ganddo ddigon o galsiwm, gwelais sawl fideo (yn Eidaleg a Ffrangeg i ddysgu'r ieithoedd hyn ar yr un pryd) i wybod sut i fynd ati. Mae'n ymddangos bod yna ddau fodd yn y bôn - defnyddio ceirch sych neu un wedi'i goginio. Dewisais y cyntaf oherwydd ei fod o'n symlach, a dyma gael 500 ml o lefrith ceirch ffres! Ychwanegais dipyn o halen a mêl. Efallai nad ydy o mor flasus â llefrith buwch, ond mae o'n ddigon da a heb lactos.

Thursday, April 6, 2017

diwedd y tiwlip

Cafodd yr unig diwlip dewr a oedd yn blodeuo am ddyddiau ei ladd neithiwr. Darganfuwyd y troseddwr drwy'r camera diogelwch - gwiwer ddrwg oedd o! Wedi cael gafael yn y blodyn druan, bwytaodd y wiwer y peth yn y canol. Dewisais beidio â gosod cawell ar y blodyn eleni oherwydd bod o'n lleihau'r harddwch. O leiaf nid fandal creulon ond gwiwer oedd y pechadur, ac roedd y blodyn ar fin gorffen beth bynnag. 

Wednesday, April 5, 2017

bendith duw

Mae fy mam mewn cartref henoed ers dyddiau wrth iddi fethu codi oherwydd problem ar yr asgwrn cefn. Er bod hi'n gorfod gorwedd drwy'r amser, mae hi'n siriol. Mae hi'n medru gweld blodau ceirios oddi wrth y ffenestr hyd yn oed. Diolch i'r staff clên ac ymroddgar, mae hi'n cael gofal da. Ymwelodd un o fy merched â hi ddoe, a thra oedd hi yno, ffoniodd fy merch hynaf hi. Roedd fy mam wrth ei bodd wrth gwrs. (Gweler y llun.)

Tuesday, April 4, 2017

deddf duw / deddf y byd

Deddf Duw dros fewnfudwyr - Ceisiwch heddwch y ddinas byddwch chi'n symud iddi, a gweddïwch drosti ar yr Arglwydd, oherwydd yn ei heddwch hi y bydd heddwch i chi.

Deddf y byd dros fewnfudwyr - Cymerwch fantais ar lewyrch y ddinas byddwch chi'n symud iddi, a mynnu eich cyfreithiau a diwylliannau arni hi nes i chi ei meddiannu'n llwyr.

Sunday, April 2, 2017

braint/hawl

Rhaid cofio mai braint, nid hawl ydy cael caniatâd i fynd i mewn i wlad arall. Mae gan bob gwlad hawl i benderfynu pwy sydd yn cael dod. Os mae hi'n dweud "na," dyna fo. Y hi sydd gan y gair olaf, ddim chi. Rhaid derbyn yr ateb yn ostyngedig. 

Saturday, April 1, 2017

olew cnau coco

Dw i wrth fy modd efo olew cnau coco. Dw i'n ei fwyta yn lle menyn heb sôn am ei ddefnyddio ar fy nghroen, gwallt, dannedd. Ar gyfer y croen a gwallt, dw i'n ychwanegu diferyn o olew lafant; ar gyfer y dannedd - llwyaid o soda pobi. (poerwch yr olew yn y bin wedi gorffen brwsio dannedd, ddim yn y sinc.) Finegr seidr afal ydy peth arall dw i'n ei ddefnyddio a'i yfed bob dydd.

Friday, March 31, 2017

gwanwyn

Mae'n anhygoel o braf fy mod i'n medru mynd am dro yn y gwanwyn! Roeddwn i'n arfer gorfod aros tu mewn cymaint â phosib oherwydd fy alergedd. Mae'r tymor yn para am dri mis o leiaf, ac felly roeddwn i'n methu mwynhau'r blodau a gwyrddlesni'r dail ers blynyddoedd. Eleni, fodd bynnag, roeddwn i'n sylwi nad oeddwn i'n tisian ar ôl cerdded tu allan. Effaith y driniaeth geiropracteg rhaid bod! Wedi cael damwain flwyddyn yn ôl, dw i'n mynd at y doctor yn gyson hyd yma er fy nghefn wedi gwella. Dw i'n teimlo'n braf cael triniaeth beth bynnag. Doeddwn i ddim yn disgwyl yr effaith ar fy alergedd. Syndod pleserus annisgwyl!

Thursday, March 30, 2017

anymarferol

Bwriad nobl, ond na fydd yn gweithio oherwydd y natur sylfaenol ddynol . Dw i'n sôn am waharddiad ar arfau niwclear a gynigwyd gan y Pab Francis at y Cenhedloedd Unedig. Mae'n debyg i waharddiad ar gynnau; dim ond y bobl sydd yn parchu'r gyfraith a fydd yn ufudd i'r gwaharddiad, ac felly dim ond y drygionus a fydd yn berchen ar yr arfau wrth adael y bobl dda heb fodd i amddiffyn eu hun. Diolch i Nikki Haley a lefarodd yn erbyn y syniad ar unwaith.

Wednesday, March 29, 2017

sodlau i gigio

Mae pawb wrth ei fodd efo hi - pawb, sef y rhai sydd yn caru Israel. Mynegodd Nikki Haley ei chefnogaeth gadarn i Israel unwaith eto o flaen cynulleidfa AIPAC. Nid dim ond yn y gair; atal gwnaeth hi hyd yma dau ymosodiad yn y Cenhedloedd Unedig yn erbyn Israel. Dwedodd hyd yn oed ei bod hi'n gwisgo sodlau er mwyn cicio unrhyw un fydd yn bwlio Israel! (symbolaeth, neu pwy a ŵyr?) Wrth gwrs ei bod hi'n medru bod yn ddewr felly oherwydd yr Arlywydd Trump. Mae hi'n adlewyrchu ei bolisi. Gwych ydy hi beth bynnag.

Tuesday, March 28, 2017

corea

Mae fy nwy ferch yn Corea ar eu gwyliau ers dyddiau. Roedd un o'r ddwy'n gweithio fel athrawes Saesneg yno am flwyddyn o'r blaen ac felly mae ganddi nifer o ffrindiau. Mae hi'n medru dangos y lle oedd hi'n arfer byw i'w chwaer tra bod nhw'n cael amser gwych. Mae'r dref yma'n edrych fel Japan, ac eto mae yna wahaniaethau trawiadol hefyd.

Monday, March 27, 2017

brwydr

Roeddwn i wedi gohirio'r gorchwyl hwn. Yn awr neu byth. Roedd y pridd yn feddal wedi glaw trwm; roedd hi'n oeraidd, efallai am y tro olaf yn y tymor. Penderfynais chwynnu gwely'r gellesg glas. Fel disgwyliwyd, roedd yn ofnadwy. Cafodd o ei feddiannu gan chwyn nerthol anghyfreithlon yn llwyr, ac roedd y trigolion cyfreithlon druan yn cael eu llethu gan yr ymwthwyr. Dyma ddechrau'r gwaith yn ffyrnig. Ar ôl hanner awr mae'r gwely blodau'n dwt, ac mae'r gellesg glas yn edrych yn hapus a diolchgar.

Saturday, March 25, 2017

darlunio

Wedi treulio wythnos o wyliau yn cysgu'n ddigon ac yn ymlacio gartref , aeth fy merch ifancaf yn ôl i'r brifysgol yn Missouri heddiw i ail-ddechrau tymor prysur. Ar wahân i wneud y gwaith cartref, roedd hi wrthi'n darlunio golygfa oddi wrth y fersiwn ddiweddaraf the Beauty and the Beast. Rhaid i mi ddweud ei bod hi'n hynod o dda. Mae'r tŷ'n ddistaw iawn unwaith eto.

Friday, March 24, 2017

llysgennad i israel

Cafodd David Friedman ei gadarnhau fel y llysgennad i Israel o'r diwedd er gwaethaf gwrthwynebiad ffyrnig gan y Democratiaid (ar wahân i Mr. Manchin annwyl) a'r rhyddfrydwyr gan gynnwys rhai Iddewon rhyddfrydol hyd yn oed. Dewiswyd gan yr Arlywydd Trump efo'i holl fendith, mae o'n ddyn perffaith i'r swydd bwysig hon. Mae o'n barod i gychwyn gweithio yn Jerwsalem, prif ddinas Israel. Pob bendith.

Thursday, March 23, 2017

seddau cynnes

Roedd yn oer iawn yn annisgwyl pan aeth fy mab i Japan. Dim ond siaced ysgafn, het a menig roedd ganddo i gadw'n gynnes. Wedi iddo a'r criw'n cerdded o gwmpas am oriau bob dydd, roedd yn ollyngdod mawr i eistedd ar seddau cynnes y trên. Mae yna wresogydd o danyn nhw. Roedd fy mab wrth ei fodd efo nhw a seddau cynnes tai bach yn Japan!

Tuesday, March 21, 2017

enfys a mellten

Rodd gan yr awyr liw rhyfedd pan gamais allan o'r drws blaen y bore 'ma fel pe bai tornado ar fin dod. Yna, roeddwn i'n sylwi hanner enfys. Dechreuodd daranu. Rhyfedd iawn gweld enfys a mellten efo'i gilydd. Wedi cerdded am sbel dyma weld enfys gyfan. Roedd hi'n dal i daranu. Daeth glaw ysgafn. Cerddais yn ôl adref wrth ganu Hu Yavo (mae o'n dod.)

Monday, March 20, 2017

doethach nag oedolion

11 oed ydy hi, ac eto mae hi'n gwybod beth mae hi'n ei dweud, ac mae hi'n iawn! (Dw i' meddwl mai ei thad sydd yn mynegi ei farn yn aml wrthi hi.) Mae hi'n ddoethach na chynifer o oedolion. Efallai bydd hi'n ymladd dros gyfiawnder yn ffyrnig fel Judge Jeanine Pirro pan fydd hi'n hŷn. Mae'r fideo hwn yn cael ei anwybyddu gan brif gyfryngau America tra bod rhai Tsieineaidd yn ei ddosbarthu'n helaeth.

Saturday, March 18, 2017

adref

Mae fy mab newydd ddod adref wedi cael gwyliau gwych yn Japan. Gan fod ei chwaer a'i gŵr eisiau gadael dydd Llun, teithiodd ar ben ei hun. Aeth popeth yn iawn ar ei ffordd. Mae'n cymryd llai o amser oherwydd bod y gwynt cryf yn gwthio awyrennau. Mae o wedi blino'n lân fodd bynnag ac yn cysgu rŵan. Edrycha' i ymlaen at weld y lluniau.

Friday, March 17, 2017

safon ddwbl

Dw i ddim yn deall sut ar y ddaear gall barnwr atal Arlywydd America rhag amddiffyn pobl America yn erbyn perygl cenedlaethol eithafol . Gwnaethpwyd, fodd bynnag, tro ar ôl tro. Hollol ragrithiwr ydy'r barnwr o Hawaii yn y digwyddiad diweddaraf. Dim ond saith ffoadur derbyniodd Hawaii yn 2015, a doedd neb yn dod o'r chwe gwlad yn Nwyrain Canol. "Syfrdanol ydy'r safon ddwbl" unwaith eto.

Thursday, March 16, 2017

siom a gobaith

Tra ces i fy siom na enillodd plaid Geert Wilders y mwyafrif yn yr etholiad yn yr Iseldiroedd, mae'n braf clywed bod hi wedi ennill pum sedd ychwanegol, ac felly daeth hi'n ail; collodd y blaid fwyaf wyth sedd. Na chafodd Mr. Wilders ei guro i'r llawr chwaith; mae o'n dal yn benderfynol a dewr dros ei wlad. Dymunaf y gorau iddo fo a phobl yr Iseldiroedd.

Wednesday, March 15, 2017

happy house

Prynais falwr ffa coffi; peth newydd sbon i mi. Es i'r siop bwyd iechyd yn y dref am goffi ffa cyfan; maen nhw'n rhostio ffa yn y siop. Dewisais ffa o'r enw Happy House. Dyma falu ychydig i wneud paned. Mae'r ffa'n arogli'n hyfryd. Dw i ddim yn siŵr pa un sydd yn gyfrifol am y paned gwych - y malwr neu'r ffa. Rodd yn goffi hynod o flasus heb fod yn sur o gwbl.

Tuesday, March 14, 2017

rhagolwg

Wrth fy mab ifancaf yn treulio wythnos yn Japan, dim ond y fi a'r gŵr sydd gartref. (Ydw i'n clywed atsain yn y tŷ rhy fawr i ni'n ddau?) Gan fod y gŵr ar wyliau'r brifysgol hefyd, mae ganddo fo amser i wneud y pethau o gwmpas y tŷ o'r diwedd. Does dim rhaid i mi goginio llawer, na golchi dillad bob dydd. Rhaid bod hyn i gyd yn rhagolwg ein dyfodol (agos) ni!

Monday, March 13, 2017

Japan - kimono

Mae fy mhlant yn cael gwyliau hyfryd yn Japan. Cafodd fy mab ei daro gan y ffaith bod Japan yn anhygoel o lân a bod y bobl yn hynod o glên. Cawson nhw ynghyd eu dwy chwaer yno ddiwrnod hynod o arbennig - roedd tiwtor kimono fy drydedd ferch yn glên iawn i gynnig rhoi kimono arnyn nhw i gyd gan gynnwys yr hogiau. (Sgil arbennig ydy gwisgo kimono ar eich pen eich hun.) Cerddon nhw i deml gerllaw yn eu kimono ar gyfer tynnu lluniau. Roedd y tiwtor wedi blino'n lân ond hapus!

Sunday, March 12, 2017

gŵyl pwrim hapus

Hamantaschen ydy'r melysion nodweddiadol ar gyfer Gŵyl Pwrim. Dyma fy fersiwn - burrito ffa. 

Saturday, March 11, 2017

ar gyfer y fath amser â hwn

Mae Gŵyl Pwrim arnon ni dros y penwythnos - yr amser i gofio bod Duw wedi achub yr Iddewon rhag dinistrio yn Persia rhyw 2,500 mlynedd yn ôl. Mae'n achlysur llawen i'r Iddewon efo gorymdeithiau a phartïon ayyb. Yma yn Oklahoma, fodd bynnag, dw i a'r teulu'n ail-ddarllen hanes Esther a diolch i Dduw am ei ffyddlondeb. Dyma'r fideo gorau amdani hi yn fy nhyb i.

Friday, March 10, 2017

llyfr newydd

"Ymchwiliwyd yn drylwyr; cynhwysfawr ac eto cryno; treiddgar; aruthrol; llenyddiaeth ryfeddol; y llyfr gorau a brynais erioed" - hyn ydy ond rhan o ganmoliaeth a roddwyd i'r llyfr newydd sbon hwnnw sydd yn dod i frig Amazon. Reasons To Vote For Democrats: A Comprehensive Guide ydy'r teitl gan Michael J. Knowles. A dweud y gwir, mae gan 266 o dudalennau ond papurau gwyn heb air. (Haha, i'r dim!) Peth diddorol ydy bod cynifer o bobl wedi ei brynu ar bris $8.03. Efallai bod nhw wedi talu am y cyfle i bostio adolygiad!

Thursday, March 9, 2017

siwrnai fawr

Cychwynnodd y tri ar siwrnai fawr heddiw - fy merch hynaf, ei gŵr a fy mab ifancaf. Maen nhw newydd adael maes awyr Dallas i fynd i Japan. Byddan nhw'n aros yn Tokyo am ryw ddeg diwrnod yn ymweld â'r teulu a ffrindiau, ac yn cael profiad uniongyrchol o Japan. Y tro cyntaf ydy hwn i fy mab i fynd i Japan; bydd o'n cael hwyl heb ddrysu efo ei chwaer a'i gŵr yn ei dywys o gwmpas.

Wednesday, March 8, 2017

pêl-fas

Safai tîm pêl-fas Israel gyda kippa ar ben pawb wrth wrando ar anthem genedlaethol. Er bod nhw ar waelod rhestr Bêl-fas Clasurol y Byd eleni, fe wnaeth y tîm yn ardderchog a churo timau De Corea a Taiwan yr wythnos 'ma. Byddan nhw'n chwarae yn erbyn yr Iseldiroedd yfory. Os byddan nhw'n ennill, byddan nhw'n chwarae yn Japan, yn erbyn tîm Japan mae'n debyg. Bydda i'n cefnogi tîm Israel!

ON: Enillon nhw! 4-2!


Tuesday, March 7, 2017

adlewyrchiadau oklahomanaidd

Cawson ni storm ofnadwy o gryf neithiwr. Roeddwn i'n ofni y byddai ffenestr fy ystafell wely yn cael ei chwalu hyd yn oed oherwydd y gwynt nerthol. Roedd popeth yn iawn y bore 'ma, fodd bynnag ar wahân i rai canghennau a syrthiodd yn yr iard gefn. Golchodd y storm yr awyr yn lân, ac roedd yn fore braf. Des i ar draws coeden flodeuog yn y goedwig.

Monday, March 6, 2017

un gwell

Mae'r Arlywydd Trump newydd arwyddo gorchymyn gweithredol newydd bydd yn gwahardd y teithwyr o'r chwe gwlad am 90 diwrnod. Mae o'n llawer gwell na'r un gwreiddiol oherwydd mai y llysgenadaethau a fydd yn delio efo'r bobl yn hytrach na meysydd awyr America. Bydd o'n atal y barnwyr anffyddlon rhag ymyrryd ar orchymyn yr Arlywydd hefyd. Dydy o ddim yn cynnwys Irac oherwydd ei bod hi'n addo i fod yn llym. Mae'r rhyddfrydwyr yn gandryll unwaith eto, ond maen nhw yn erbyn popeth mae'r Arlywydd yn ei wneud bob amser, ac felly dim ots.

Saturday, March 4, 2017

fideo hebraeg/ffrangeg

Dw i newydd ffeindio cyfres o fideo diddorol i ddysgu Hebraeg drwy gyfrwng y Ffrangeg. Dim gwersi ydyn nhw yn y bôn ond erthyglau newyddion, cynhyrchion newydd, deialogau, geiriau a gramadeg neu ddwy. Y peth braf ydy bod nhw i gyd yn fyr iawn. Yn aml dw i ddim yn medru gwahaniaethu'r Hebraeg a'r Ffrangeg oherwydd bod y tiwtor yn siarad yn gyflym heb stopio. Maen nhw'n ddiddorol beth bynnag. Dw i wedi dysgu "toes ar gyfer crwst efo saws tomato, yn addas i pizza hefyd."

Friday, March 3, 2017

3 mawrth

Gŵyl Ferched Hapus i'r holl ferched, hen ac ifanc! Roeddwn i'n barod eleni; tynnais fy noliau allan o'r blwch ddyddiau'n ôl, ynghyd â'r hen bapur newydd a ddefnyddir fel padin. Papur newydd Saesneg o Japan dyddiwyd 27 Mehefin, 1990 - y flwyddyn symudais efo'r teulu i America.

Thursday, March 2, 2017

chwech

Maen nhw wedi goroesi'r nosweithiau oer. Er bod y nifer wedi gostwng i chwech, mae'n tiwlipau ni'n ymddangos yn iawn. Dim ond un a flodeuodd y llynedd; gobeithio y cawn ni weld mwy o flodau eleni. 

Wednesday, March 1, 2017

gŵyl dewi

Gŵyl Dewi Sant Hapus o Oklahoma. Bydda i'n crasu Bara Brith a choginio cawl cennin heddiw.

Tuesday, February 28, 2017

mam

Dynes hardd oedd hi, fy mam. Dyma hi efo fi amser maith yn ôl, yn edrych fel actores. Roedd hi'n gweithio'n galed drwy gydol ei hoes. Mae hi'n dal i fwrw ymlaen er arafach mae hi, a hithau bron i 95 oed. 

Monday, February 27, 2017

hanami sydyn

Mae fy mam wedi gwella'n sylweddol ar ôl ei chodwm diwethaf. Fe wnaeth hanami sydyn heb fwyd o flaen ei fflat efo cymorth fy merch ddyddiau'n ôl. (Mae'r ceirios hwnnw'n blodeuo'n gynt na'r rhywogaeth arall.) Mae'n anhygoel gan ystyried ei hoedran - 95 oed bron. 

Saturday, February 25, 2017

twrnamaint

Diwrnod twrnamaint pêl-droed ydy hi heddiw! Daeth sawl tîm ysgol uwchradd yn yr ardal i'n tref ni i chwarae gemau trwy'r dydd. Es i ynghyd â'r teulu i weld fy mab ifancaf yn chwarae yn y gêm gyntaf am 9 o'r gloch. (Roedd yn ofnadwy o oer!) Enillodd ein hysgol ni o 4-0. Fe wnaeth fy mab yn dda iawn fel amddiffynnwr. Mae o'n chwarae'r gêm olaf ar hyn o bryd. 

Friday, February 24, 2017

rhy gynnar

Mae tiwlipau Leanne newydd ymddangos eu pennau wrth wthio eu hunain drwy'r dail sych trwchus. Ydy, mae hi'n gynnes y dyddiau hyn fel gwanwyn. Ond mae hi'n rhy gynnar! Bydd y tymheredd yn disgyn i 25F/-4C nos fory. Gobeithio byddan nhw'n iawn ac yn blodeuo'n braf eleni.

Thursday, February 23, 2017

selfie newydd

Na fydd angen breichiau hirion na ffyn er mwyn gwneud selfie o fis Mehefin ymlaen. Dyfeisiwyd clawr ffôn symudol sydd yn hedfan, gan bwy ond cwmni o Israel wrth gwrs. Mae pentwr o ddyfeisiadau'n dod o'r wlad honno bob amser er gwaethaf pawb a phopeth. Byddwn i'n hoffi iddyn nhw ddyfeisio eli wyneb i ddileu crychau!

Wednesday, February 22, 2017

gwin trump

Ceisiodd grŵp merched cenedlaethol foicotio Wegmans oherwydd bod hi'n gwerthu Gwin Trump. (Prynodd Donald Trump y gwindŷ a oedd ar fin methu, a'i droi'n fusnes llwyddiannus.) Gwrthododd y siop i blygu, e dal i'w gwerthu. Pan aeth y gair o gwmpas Talaith Virginia, dechreuodd y gwin werthu'n wallgof, ac mae'r deg siop i gyd yn y dalaeth wedi gwerthu allan yn llwyr bellach. Mae'n hen bryd i'r rhyddfrydwyr ddysgu'r wers.

Tuesday, February 21, 2017

cefnogaeth

"Gawn ni fod yn oedolion. Cafodd Donald Trump ei ethol yn ddemocrataidd. Dwedodd hyd yn oed ei fod yn caru'r DU, a'i galw hi'n ffrind mawr. Bydd o'n fendith i bobl y DU yn sgil Brexit. Y Frenhines a'i wahoddodd. Lle mae'n cwrteisi ni?" meddai Nigel Farage. Diolch yn fawr iddo am gefnogi'r Arlywydd Trump yn ffyddlon.

Monday, February 20, 2017

hwrê nikki!

"Dw i yma er mwyn pwysleisio cefnogaeth gadarn America i Israel," meddai Nikki Haley. Mae hi'n sefyll yn ddewr ers cychwyn fel llysgennad America i Genhedloedd Unedig, yn amddiffyn a chefnogi Israel yn erbyn llu o gynrychiolwyr eraill yn ffau'r llewod. Go dda ti, Nikki! Dw i'n siŵr ei bod hi'n cael ei chasáu ganddyn nhw'n barod. Dw i'n gweddïo'n daer drosti hi hefyd.

Saturday, February 18, 2017

deutschland

Dw i newydd ddysgu sut i ddweud "Almaen" yn Almaeneg - Deutschland. Y peth diddorol ydy'r ynganiad. ドイツ(doitsu) ydy o yn Japaneg, yr hanner cyntaf o'r gair Almaeneg. Roeddwn i'n gwylio (efo cymorth is-deitl Saesneg) Geert Wilders yn annerch torf wladgarol yn yr Almaen. Populist arall o'r Iseldiroedd sydd wrthi'n ennill yr etholiad er mwyn gwarchod ei wlad rhag dinistrio. Gobeithio y bydd o'n llwyddo.

Friday, February 17, 2017

jerwsalem

Cafodd Jerwsalem ei sefydlu fel prif ddinas Israel tri mil o flynyddoedd yn ôl gan y Brenin Dafydd. Er bod y deml wedi cael ei chwalu ddwywaith wedyn, a chafodd y bobl ei gwasgaru, mae Jerwsalem wedi bod yng nghalon pob Iddew drwy'r byd drwy'r canrifoedd. Mae'r fideo hwn yn esbonio'n glir beth ydy'r gwirionedd a beth sydd ddim amdani hi. 

Thursday, February 16, 2017

ffrind go iawn

"Gallwn roi ochenaid o ryddhad. Ffrind ydy'r Arlywydd, un go iawn," meddai Boaz Bismwth o Israel Hayom wedi clywed beth ddwedodd yr Arlywydd Trump o blaen y wasg ddoe. Ydy wir. Ac un medrus hefyd sydd yn gwybod sut i ennill cytundebau gwych. Mae o wedi profi ei hun tro ar ôl tro ers iddo gychwyn llai na mis yn ôl. Bydd y perthynas rhwng America ac Israel yn ffantastig - y gorau yn hanes Israel. Mae hyn yn gwylltio rhai yn anffodus, ond dyna fo. 

Wednesday, February 15, 2017

dwy wlad

Roeddwn i'n disgwyl am y diwrnod hwn yn eiddgar ynghyd â nifer o bobl wladgarol; heddiw cwrddodd yr Arlywydd Trump â'r Prif Weinidog Netanyahu yn Nhŷ Gwyn am y tro cyntaf yn swyddogol. Mae gan Israel ffrind go iawn yn yr Arlywydd. Edrycha' i ymlaen at weld sut bydd y ddwy wlad yn cydweithio'n agos o hyn ymlaen. Ceith America ei bendithio drwy fendithio Israel. 

Tuesday, February 14, 2017

12:00:30

12:00:30, Ionawr 20, 2017 (diwrnod Inauguration) - hwn oedd yr amser roedd Mr. Trump yn bwriadu symud Llysgenhadaeth America i Jerwsalem, yn ôl Bob Corker, Cadeirydd Pwyllgor Cysylltiadau Tramor. Wnaeth o ddim serch hynny, nid oherwydd bod ofn ganddo ar y gwrthwynebiad chwyrn gan y gwledydd Arabaidd, ond oherwydd bod Israel ei hun yn amharod i'w gelyniaethu. Mae'r Arlywydd yn siarad efo'r Prif Weinidog Netanyahu yfory, a bydd y Senedd yn cadarnhau enwebiad David Freedman yn Llysgennad i Israel ddydd Iau. Gobeithio y bydd popeth yn symud yn gyflym wedyn.

Monday, February 13, 2017

gwobr am ddewrder

Mae'r rhan fwyaf o Hollywood yn erbyn yr Arlywydd Trump yn chwyrn. Mae yna un gantores, fodd bynnag, sydd ddim yn ofni bod yn wahanol a mynegi ei chefnogaeth drosto fo. Aeth Joy Villa i seremoni Grammy neithiwr; dadwisgodd ei mantell wen er mwyn dangos ei ffrog orwych dani hi. Cafodd bentwr o negeseuon cas gan y rhyddfrydwyr, ond cafodd wobr fach am ei dewrder hefyd gan gefnogwyr yr Arlywydd Trump - ffrwydrodd gwerthiant ei chân gan 18,106,633% mewn oriau. 

Saturday, February 11, 2017

heb air

Luca Pappagallo ydy un o fy hoff gogyddion ar y we. Dw i wrth fy modd efo ei ryseitiau syml yn ogystal â'i gymeriad braidd yn swil. Mae ei acen ddeheuol yn bleserus hefyd (er bod yn well gen i acen ogleddol a dweud y gwir.) Yn aml iawn bydd o'n blasu'r canlyniad ar ddiwedd y fideo, a datgan pa mor flasus ydy'r pryd. Roedd y spaghetti efo caws a phupur hwnnw hynod o dda fel roedd o heb air y tro 'ma.

Friday, February 10, 2017

codi wal

Maen nhw eisiau codi wal er mwyn amddiffyn y bobl a'r pethau gwerthfawr tu mewn rhag terfysgwyr. Cam doeth ac ymarferol. Na, dw i ddim yn sôn am wal yr Arlywydd Trump ar y ffin ddeheuol. Sôn am wal gwydr mae Ffrainc yn mynd i godi o gwmpas Twr Eiffel dw i. Wedi'r cwbl, codwyd waliau o gwmpas pob castell, Palas Buckingham, y Fatican, Tŷ Gwyn, tŷ Hillary, tŷ Obama, ayyb.

Thursday, February 9, 2017

cŵn glas

Cafodd Jeff Sessions ei gadarnhau fel Atwrnai Cyffredinol o'r diwedd. Buddugoliaeth arall gan yr Arlywydd Trump er gwaethaf gwrthwynebiad chwyrn (arall) gan y Democratiaid. Pleidleisiodd yr holl weriniaethwyr "ie" y tro 'ma gan gynnwys y ddwy a fradychodd eu parti yn ddiweddar. Ymysg yr "ie" coch, fodd bynnag, mae yna un las. Joe Manchin ydy o - Democrat o West Verginia, un o Gŵn Glas sydd gan olwg geidwadol er mai Democratiaid ydyn nhw. Mae Manchin yn cefnogi'r Arlywydd Trump er ei fod o'n cael ei farni'n hallt gan y Democratiaid eraill. Call iawn. Dw i'n siŵr y bydd ei etholwyr yn cofio hyn pan ddaw'r etholiad nesaf.

Wednesday, February 8, 2017

mewn ciw

Beth dach chi'n ei wneud mewn ciw? Dw i ddim eisiau sbïo ar bob symudiad y cwsmeriaid o fy mlaen i'n ddiamynedd fel bod gen i beth neu ddau handi yn fy mag llaw. Dw i'n ceisio dysgu Gweddi'r Arglwydd yn Hebraeg ar yr hyn o bryd; pa well gyfle i'w ddysgu nes daw fy nhro? (Dw i'n gweithio ar y bumed linell rŵan.)

Tuesday, February 7, 2017

dewis da

Mae hi'n cymryd ofnadwy o hir i enwebeion y cabinet gan yr Arlywydd Trump gael eu cadarnhau oherwydd gwrthwynebiad y Democratiaid. Heddiw, cafodd Betsy DeVos ei chadarnhau fel Ysgrifennydd Addysg o'r diwedd. Does gen i ddim barn gref amdani hi ar wahân i fy mod i'n cefnogi dewis ysgolion hefyd; ond dw i'n siŵr na fyddai'r Arlywydd Trump fod wedi ei dewis heb reswm da. Y prawf bod hi'n ddewis da ydy gwrthwynebiad chwyrn y rhyddfrydwyr dros y wlad. 

Monday, February 6, 2017

dysgu ffrangeg

"Gwrandewch ar eich hoff bynciau," meddai Johan o Français Authentic, "er mwyn gwella'r iaith ydych chi'n ei ddysgu." Dw i'n gwneud yr union beth ers blynyddoedd, a gwylio fideos ar goginio, iechyd, Israel ac yn y blaen yn Eidaleg a Ffrangeg. Dw i newydd ddarganfod Marine Le Pen, ymgeisydd ceidwadol ar gyfer arlywydd Ffrainc. Mae ganddi gynlluniau beiddgar ond synhwyrol dros ei gwlad. Yn anad dim, mae hi'n caru Ffrainc, ac yn brwydro ar gyfer pobl Ffrainc, yn union fel bod yr Arlywydd Trump wrthi'n gwneud ar gyfer pobl America. Dw i'n gwylio'r nifer o fideos ar ei hareithiau efo is-deitl ar You Tube. Maen nhw'n llawer mwy diddorol na gwersi diflas. 

Saturday, February 4, 2017

cyflawni'r addewidion

Cael gwared ar ddau reoliad cyn pasio un newydd - dyma un o'r addewidion a wnaeth yr Arlywydd Trump yn ystod yr ymgyrch. Gwneud hyn mae o ers cychwyn yn swyddogol. Mae gan ŵr fy merch hynaf fusnes bach ac yn brwydro ers blynyddoedd dan ormod o reoliadau. Dwedodd hi wrtha i'n gyffrous ddoe fod yr Arlywydd Trump newydd gael gwared ar y rheoliad a oedd yn rhwystro busnes ei gŵr. Mae o wrthi'n cyflawni ei addewidion eraill. 

Friday, February 3, 2017

t-rex

Mae gan Ysgrifennydd y Wladwriaeth newydd lysenw'n barod, sef T-Rex. Rhoddodd Rex Tillerson ei araith gyntaf yn Adran Wladwriaeth. Roedd o'n sôn am ei bolisi sydd yn seiliedig ar anrhydedd, gonestrwydd a pharch tuag at y ddyletswydd. Rhaid bod hyn i gyn yn sioc fawr i'r staff sydd yn gyfarwydd â'u penaethiaid blaenorol. Mae'r amser wedi dod iddyn nhw siapio hi. Pob bendith i T-Rex. Gobeithio y bydd o'n bwrw ymlaen yn nerthol ar gyfer bobl America.

Thursday, February 2, 2017

ffefryn newydd

Ddwy o fy ffefrynnau ydy Jeanine Pirro a Tomi Lahren. Dw i'n hoff iawn o'u barnau synhwyrol, cymeriadau bywiog a'u modd o araith glir heb ofn. Mae gen i ffefryn newydd, sef Nigel Farage, "hogyn drwg o Brexit." Doeddwn i ddim yn gwybod amdano fo nes iddo ymddangos yn sydyn yn y llun efo Donald Trump chwap ar ôl yr etholiad. Dw i'n ei ddilyn ers hynny, ac wrth fy modd efo fo. Mae o'n mynegi ei farn synhwyrol heb ofn er gwaethaf gwrthwynebiad ffyrnig o bob ochr. Gwych ei weld o'n cefnogi'r Arlywydd Trump yn gadarn. 

Wednesday, February 1, 2017

rhagrith

Mae protest yn erbyn gwaharddiad yr Arlywydd Trump ar fewnfudo'n parhau'n ffyrnig, yn America a thramor.  Ddwedodd y bobl hynny ddim byd yn erbyn Obama pan waharddodd bobl o Irac a Ciwba. Dydyn nhw ddim yn condemnio'r 16 gwlad sydd yn gwahardd y bobl sydd gan basbort Israel. Gwahoddodd Maer Llundain sydd yn prysur gondemnio'r Arlywydd Trump, bwysigion o 11 gwlad allan o'r 16 i'w barti. Dw i'n siŵr bod pawb sydd yn protestio yn erbyn y gorchymyn hwnnw'n cloi drysau a ffenestri eu tai yn y nos nid oherwydd bod nhw'n casáu'r bobl tu allan, ond oherwydd bod nhw eisiau amddiffyn y rhai tu mewn.

Tuesday, January 31, 2017

lwmp du

Dydy gweld gwiwerod llwyd, adar ac ambell i ewig neu ddwy ddim yn anarferol pan fydda i'n cerdded yn y goedwig. Gwelais beth rhyfedd ddyddiau'n ôl - lwmp du braidd yn fawr ar y dail. Roeddwn i'n meddwl bod ganddo ddau driongl sydd yn debyg i glustiau. Ffoniais y gŵr a daeth o i'w weld. Cododd y lwmp du a dechrau cerdded i ffwrdd, yna eistedd unwaith eto. Llo oedd! Galwodd y gŵr yr heddlu. Daeth plismon a dweud ei fod o'n gwybod pwy sydd yn debygol o berchen ar y llo, ac felly dwedasai wrtho fo. (Does dim llawer o ffermwyr o gwmpas yma.) Dw i'n byw mewn lle braf.

Monday, January 30, 2017

braint

Braint, nid hawl ydy cael caniatâd i fynd i mewn i wlad arall. Dylai pawb ufudd i gyfraith y wlad - ar ei hamodau hi, nid ar ei amodau o. Mae penderfyniad Arlywydd Trump i wahardd y bobl o'r saith wlad dros dro'n hollol resymol heb sôn am ddoeth. Rhaid cofio bod Obama wedi gweithredu'n debyg yn 2011 heb gael beirniadaeth hallt. Ar yr un pryd, cyhoeddodd Arlywydd Trump fyddai fo'n rhoi blaenoriaeth i Gristnogion yn Syria sydd yn dioddef o erledigaeth grefyddol i ddod i America.

Saturday, January 28, 2017

bathodyn ar y galon

"Gwna ddaioni ond paid â sôn amdano," dwedodd Gino Bartali, beiciwr Eidalaidd o fri. Achubodd gannoedd o Iddewon yn ystod yr Ail Ryfel Byd drwy gludo papurau adnabod ffug iddyn nhw; cuddiodd y cargo gwerthfawr yn ffrâm a chyrn ei feic, a beiciodd drwy'r Eidal. Cludwr perffaith oedd o fel roedd o'n smalio ei fod o'n hyfforddi dros y ras nesaf; gwenodd Natsïaidd a chodi llaw ato fo pan welon nhw fo. Daeth ei weithredoedd arwrol yn gyhoeddus wedi iddo farw; rhoddodd Israel wobr Righteous Among the Nations iddo yn post-mortem.

Friday, January 27, 2017

diwrnod cofio holocaust

Cofiwn heddiw fwy na chwe miliwn o Iddewon a gafodd eu lladd oherwydd bod yn Iddewon. Pob bendith i Israel. Bydda i'n dal i'w chefnogi a gweddïo drosti hi. 

Dyma fideo gan Hananya Naftali.

Thursday, January 26, 2017

y wal

Mae Arlywydd Trump wedi cyflawni cymaint mewn dyddiau wedi cychwyn fel dw i'n cael hi'n anodd dewis pwnc i sgrifennu amdano fo. Rhaid dewis fodd bynnag; felly - y wal! Ydy! Arwyddodd yr Executive Order ar gyfer y wal ar y ffin ddeheuol. Mae arlywydd Mecsico'n gwrthod talu amdano fo, wrth gwrs, ond peidiwch â phoeni; mae gan ein harlywydd ni gynllun yn barod, neu na addawodd byth yn ystod yr ymgyrch. Efallai bydd o'n codi tâl wrth borth yn y wal fel dyfalodd Nigel Farage, neu gynllun arall. Gawn ni weld!

Tuesday, January 24, 2017

deplorable

Y gair a ddefnyddiwyd gan Hillary Clinton yn ystod yr ymgyrch ydy hwn. Galwodd hi gefnogwyr Donald Trump yn deplorable (truenus) er mwyn eu sarhau. Roedden nhw'n troi'r gair, fodd bynnag, yn fathodyn i ddangos undod yn erbyn y rhyddfrydwyr. Heddiw ces i fy ngalw'n deploable ar y we am y tro cyntaf gan ddynes nad oedd yn hoffi fy nghefnogaeth i Israel. Diolchais iddi hi am y ganmoliaeth.

Monday, January 23, 2017

siryf newydd

"Mae'r bobl yn dathlu," meddai Jane yn Jerwsalem, "oherwydd bod gan America siryf newydd yn y dref." Penderfynwyd ddoe fyddai cannoedd o dai yn cael eu hadeiladu yn nwyrain Jerwsalem. "Efallai bydd pobl Israel yn cael blaenoriaeth rŵan oherwydd nad oes rhaid i'r llywodraeth blesio Obama mwyach," ychwanegodd. Fe ddoi'r prif weinidog Netanhahu i weld ein Harlywydd newydd ni mis nesaf. Gall perthynas rhwng America ac Israel fod yn gryf a chynnes iawn heb gysgod o smalio o'r diwedd.

Saturday, January 21, 2017

gweithio'n barod

Dechreuodd yr Arlywydd Trump eisoes weithio yn Swyddfa Hirgrwn chwap ar ôl yr orymdaith ddathlu ddoe. Arwyddodd sawl mesur allweddol gan gynnwys Gorchymyn Arlywyddol i ailwampio drwg-enwog Obamacare. Dydy o ddim gwastraffu amser. Ethol a gafodd er gwaethaf pawb a phopeth; ar ben hynny bydd o'n arlywydd gwych.

Friday, January 20, 2017

arlywydd y bobl

Mae gan America arlywydd newydd sydd yn caru ei wlad ac yn ymroddedig i'w gwasanaethu a'i hamddiffyn. Dygodd ei glywed o'n tyngu llw arlywyddol ddagrau i fy llygaid; roedd o'n golygu beth oedd o'n dweud, pob gair. Pob bendith arno fo a'i gabinet a phobol America gan Dduw tragwyddol.

Thursday, January 19, 2017

bikers for trump

Mae miloedd a channoedd o filoedd o bobl yn cyrraedd Washington D.C. am yr Inauguration - rhai ar gyfer dathlu a chefnogi'r arlywydd newydd, a'r lleill ar gyfer protestio yn ei erbyn. Ac mae rhai'n bygwth trais er mwyn amharu ar y diwrnod mawr. Ymhlith y cefnogwyr, mae yna Bikers for Trump, sef grŵp o feicwyr modur dros Mr. Trump. Cyn milwyr a phlismyn ydy'r rhan fwyaf ohonyn nhw, ac mae ganddyn nhw egwyddor nobl a heddychlon. Cyhoeddodd Chris Cox, arweinydd y feiciwyr, ddyddiau'n ôl na fyddai fo'n disgwyl problemau ond fydden nhw'n barod i ffurfio "wal o gig" os bydd angen er mwyn amddiffyn yr arlywydd newydd a'i gefnogwyr. Ewch amdani!

Wednesday, January 18, 2017

cael digon

Ces i ddigon. Unwaith eto argraffodd Yomiuri y bore 'ma erthygl a gafwyd yn uniongyrchol gan y prif gyfryngau America ynglŷn â'r arolwg diweddaraf am boblogaeth Mr. Trump. Wrth gwrs bod o wedi cael ei drin er mwyn argyhoeddi'r bobl ansicr pa mor annheilwng ydy Mr. Trump ar gyfer y swydd. Doeddwn i ddim yn disgwyl i Yomiuri newid eu polisi oherwydd fy llythyr, ond ces i ddigon. Ddarllenaf byth mohono fe. Mae yna un gwell, sef Sankei. Er bod nhw ddim yn berffaith, maen nhw'n ymddangos yn well na Yomiuri. Ces i fy synnu'n darllen rhai llythyr call gan y darllenwyr.

Tuesday, January 17, 2017

canmolwn y du

Da iawn, y Deyrnas Unedig am wrthod arwyddo'r datganiad sydd yn galw am "two state solution" a gyhoeddwyd gan gynhadledd Paris; trwy hynny atalion nhw'r cynhadledd i'w anfon at Genhedloedd Unedig. Yn gynt, gofynnodd Mr. Trump i'r DU amddiffyn Israel ar y llwyfan rhyngwladol nes iddo gychwyn yn swyddogol. Cyflawni a wnaethon nhw. Roedd yn gam pwysig. 

Monday, January 16, 2017

yfory

Aeth 70 cynrychiolydd a mwy i Baris ddoe i gynnal cynhadledd "heddwch" yn Nwyrain Canol. Chyflawnwyd ddim byd. Dim ond condemnio Israel a chefnogi Palestiniaid a wnaethon nhw. Ymunodd Ffrainc â'r lleill sydd yn beirniadu cynllun Mr. Trump ynglŷn â Llysgenhadaeth America yn Israel. "Mae yfory'n edrych yn wahanol; mae yfory'n agos iawn," meddai prif weinidog Israel. Mae o'n iawn.

Saturday, January 14, 2017

mwyaf y bygwth

Doedd rhaid i Mahmoud Abbas beidio â chredu byddai Mr. Trump yn cyflawni ei addewid i symud llysgenhadaeth America o Tel Aviv i Jerwsalem. Wedi'r cwbl, addawodd nifer o arlywyddion America'r un peth ond na feiddiodd neb. Wrth weld bod Mr. Trump yn bwrw ymlaen efo'i addewid, fodd bynnag, dechreuodd Abbas apelio at bob arweinydd amlwg yn y byd gan gynnwys Putin a'r Pab Francis wrth roi awgrym treisgar. Well iddo wybod anian Mr. Trump - mwyaf y bygwth, mwyaf penderfynol. Ac mae pob Americanwr gwerth ei halen tu ôl iddo fo.

Friday, January 13, 2017

sgrifennu at bapur newydd

Rhyddfrydwyr ydy'r rhan fwyaf o'r prif gyfryngau yn Japan fel yn nifer mawr o'r gwledydd eraill. Y broblem ydy bod y rhan fwyaf o'r bobl yno'n credu popeth maen nhw'n clywed mewn newyddion. Ac felly mae gan y cyfryngau gyfrifoldeb mawr. Dw i'n bwrw golwg ar bapur newydd o Japan ar y we bob bore, a sylwi bod yr erthyglau am America'n dod yn syth o brif gyfryngau America. (Dim ond cyfieithu'n Japaneg maen nhw.) Darllenais erthygl arbennig o hyll am Donald Trump ddoe, a dyma benderfynu sgrifennu atyn nhw. Roedd braidd yn anodd gan fy mod i heb ddefnyddio Japaneg ffurfiol dros flynyddoedd, ond sgrifennu a wnes i. Dw i ddim yn disgwyl clywed ganddyn nhw, ond dw i'n fodlon fy mod i wedi gwneud y peth iawn.

Thursday, January 12, 2017

cefnogaeth

Falch o weld cefnogaeth gan gant o weriniaethwyr yn Nhŷ'r Cynrychiolwyr ar gynllun Mr. Trump i symud Llysgenhadaeth America o Tel Aviv i Jerwsalem. Er bod Obama newydd arwyddo waiver i'w atal am chwe mis, gobeithio bydd Mr. Trump yn medru goresgyn y rhwystr, a chyflawni ei addewid yn gynt na'r disgwyl.

Wednesday, January 11, 2017

bwrw ymlaen

Mae Donald Trump yn bwrw ymlaen efo'r cynllun i symud Llysgenhadaeth America i Jerwsalem er gwaethaf y bygythiadau gan rai pobl amlwg. Anfonodd Abbas (PA) lythyrau at arweinwyr llywodraethau'r byd yn gofyn iddyn nhw ei stopio fo hyd yn oed. Dw i'n hynod o falch bod Mr. Trump yn gadarn yn cyflawni ei addewid, a sefyll ochr yn ochr ag Israel. 

Tuesday, January 10, 2017

dewis doeth

Cawson ni gardiau anrheg Amazon yn anrheg Nadolig gan frawd y gŵr. Dw i a'r teulu bob amser wrth ein bodd i siopa drwy Amazon. Dyma ni'n archebu ar unwaith, a chyrhaeddodd flwch mawr yn ddiweddar:

fi: het goch tywyll, te o Israel
y gŵr: cydran haearn ar gyfer ei AR-15
y ferch ifancaf: cês lledr ar gyfer ei Mac Book
y mab ifancaf: cymysgedd bach Magic Bullet

Roedd fy mab eisiau set arall o Lego hefyd, ond dewisodd y gymysgedd yn y diwedd i baratoi smwddi iachus; gall fo ddefnyddio hwnnw ar ôl gadael adref am brifysgol hefyd.

Monday, January 9, 2017

gwawr

Fel arfer bydda i'n cerdded yn y goedwig gerllaw ar ôl gweld y gŵr a'r mab gadael am ddiwrnod. Heddiw, fodd bynnag, roedd rhaid i mi fynd â'r mab i'r ysgol. Penderfynais gerdded ar drac y brifysgol sydd ar fy ffordd adref. Roedd yn dal i dywyll pan gychwynnais (7 o'r gloch.) Doedd neb yn cerdded er bod nifer o geir yn mynd heibio o gwmpas y trac. Bob tro roeddwn i'n wyneb y dwyrain, roedd gan yr awyr liw gwahanol - o binc tywyll a llwyd i oren, melyn, aur a glas ysgafn. Es i adref wedi cerdded pump chylch. Y bore

Saturday, January 7, 2017

doron

Mae gan fy merch hynaf ffefryn newydd ar Netflix, sef Fauda, rhaglen debyg i 24 a gynhyrchwyd a ffilmiwyd yn Israel. Dyma ei gwaith diweddaraf - Doron (y prif gymeriad) mewn moment dwys; mae'r rhuban glas yn cynrychioli Israel; mae'r Hebraeg yn dweud, "ni lwydda unrhyw arf a luniwyd yn dy erbyn." - Eseia 54:17