Wednesday, September 20, 2017

gŵyl yr utgyrn

Llefarodd yr Arglwydd wrth Moses, "Dywed wrth bobl Israel - ar y dydd cyntaf o'r seithfed mis yr ydych i gael diwrnod gorffwys; bydd yn gymanfa sanctaidd i'w dathlu â chanu utgyrn." Shana Tova!


Tuesday, September 19, 2017

croeso cynnes

Croeso cynnes i'r Unol Daleithiau eto, y Prif Weinidog Netanyahu! Mae'n wych gweld y wir gyfeillgarwch rhyngddo fo a'n Arlywydd Trump ni - y ddau arweinwr gorau yn y byd yn fy nhyb i.

Monday, September 18, 2017

breichledau

Roedd fy mam yn aros mewn cartref gofal am fisoedd wedi anafu ei chefn, ond aeth yn nôl at ei fflat ddiwedd mis Awst. Er bod ei chorff yn gwanhau (95 oed ydy hi,) mae hi'n sionc yn ei meddwl ac mae ganddi glyw ardderchog. Roedd hi'n dysgu gwneud breichledau yn y cartref gofal, ac wedi gwneud nifer ohonyn nhw, y rhan fwyaf fel anrhegion. Ymwelodd fy merch â hi'n ddiweddar, a dyma hi'n derbyn breichled glws (ar y dde.) Mae fy mam yn hyderus y bydd hi'n byw tan 100.

Saturday, September 16, 2017

pa loches?

Chwythodd y seiren yn sydyn, ond doedd y bobl ddim yn gwybod beth i'w wneud. Dim rhyfedd; mae'r Japaneaid heb brofiad o'r fath ers yr Ail Ryfel Byd er bod nhw'n hen gyfarwydd â daeargrynfeydd. Does dim modd diplomyddol i annog Gogledd Corea i stopio profion niwclear, neu lansio taflegryn, ac felly rhaid i'r bobl ddysgu sut i amddiffyn eu hunan, meddai'r llywodraeth. Beth ddylen nhw wneud os bydd Gogledd Corea'n penderfynu anelu eu taflegryn at Japan yn hytrach na'r môr?

Friday, September 15, 2017

gwella'n braf

Wythnos ar ôl y ddamwain, mae troed fy merch yn gwella'n gyflym, diolch i ofal a thriniaeth effeithiol y doctoriaid yn y clinig. Mae ganddyn nhw declyn anhygoel yn defnyddio technoleg ddiweddaraf. Dwedodd fy merch fod ei throed yn gwella'n sylweddol ar ôl pob triniaeth. (Mae'n edrych fel clustffonau!) Mae hi'n medru cerdded heb boen bellach, ond cafodd ei rhybuddio peidio â cherdded gormod. Bydd hi'n ail-ddechrau gweithio fel athrawes Saesneg mewn gweithle newydd ddydd Sadwrn.

Thursday, September 14, 2017

mark wiens

Mark Wiens ydy fy ffefryn newydd ar You Tube. Americanwr o wraidd Gwlad Thai ydy o, ac mae o'n hynod o glên a llawn o egni yn cyflwyno bwyd amrywiol mewn gwledydd amrywiol dros y byd. Wrth wylio ei fideo, dw i'n teimlo fel pe byddwn i'n wir gerdded ar y lonydd lleol a blasu'r bwyd lleol. Hwn ydy fy hoff glip yn Jerwsalem. Mae ganddo sawl fideo ar Japan hefyd. Sioc - mae o'n bwyta cymaint ond yn denau iawn!

Wednesday, September 13, 2017

arfer newydd arall

Yn hytrach na choginio swper drosta i a'r gŵr bob dydd, penderfynais goginio'r un maint a oeddwn i'n arfer gwneud, a bwyta'r hanner y diwrnod wedyn. Rhaid i mi goginio ond bob yn ail ddiwrnod; braf iawn! Yr arfer newydd arall ydy gwin; dan ni'n yfed hanner gwydr o win coch wedi'i gymysgu efo sudd grawnwin bob yn ail ddiwrnod. Enwais y diwrnod yn Ddiwrnod Gwin. Braf iawn hefyd!

Tuesday, September 12, 2017

penblwydd arall

Penblwydd fy mlog ydy Medi 11 hefyd. (Doedd gen i ddim rheswm arbennig i gychwyn blog ddiwrnod hwnnw.) Deg mlynedd - swnio'n hir iawn. Digwyddodd gynifer o bethau yn ystod y deg mlynedd; es i Gymru pedair gwaith, i'r Eidal dwywaith, i Japan saith gwaith. Mae fy niddordebau, cyflwr fy iechyd, y nifer o'r teulu gartref wedi newid hefyd. Dw i'n bwriadu dal ati ysgrifennu’r blog hwn er mwyn ysgrifennu yn Gymraeg a chyhoeddi rhan o fy meddyliau. (Mae gan bawb hyd yn oed yr oedrannus awydd am show and tell, nag oes?) Dyma newid y templed i gychwyn blwyddyn arall.

Monday, September 11, 2017

16 mlynedd ers 9/11

Na fyddwn ni byth yn anghofio. Nid dim ond y bobl a gafodd ei lladd, ond yr ideoleg tu ôl y terfysgwyr erchyll. Dylen ni ddal ati'n wyliadwrus, a sefyll yn gadarn dan arweiniad yr Arlywydd Trump yn erbyn y gelynion sydd eisiau dinistrio America.

Saturday, September 9, 2017

mae amser i bob dim

Cafodd fy merch ddamwain a hollti tendon ei ffêr! Roedd hi'n brysio i fynd i'r gwaith a chael ei chodwm mewn gorsaf trên. Aeth i'r gwaith ond roedd ei ffêr yn ofnadwy o boenus fel roedd rhaid mynd i'r clinig y diwrnod wedyn. Yn ffodus mae ei chwaer yn byw yn agos, ac aeth â hi (ar ei chefn!) at y clinig cyfagos. Dwedodd fy merch bod hi'n teimlo'n llawer gwell ar ôl y driniaeth. Rhaid iddi ddefnyddio baglau am sbel. 

Friday, September 8, 2017

potel anghywir

Mae fy drydedd ferch newydd symud tŷ yn Japan. Er bod y teulu roedd hi'n byw efo nhw'n glên iawn, roedd hi eisiau mwy o breifatrwydd. Y peth cyntaf roedd rhaid gwneud oedd golchi ei dillad, a dyma hi'n mynd i'r siop am hylif angenrheidiol. Dydy ei Japaneg ysgrifenedig ddim cystal â'i iaith lafar, a phrynodd botel roedd yn edrych fel meddalydd. Roedd yn syniad da iddi googlo cyn defnyddio'r hylif oherwydd cannydd oedd o! Mae ei llety'n agos iawn i'w chwaer hŷn bellach fel byddan nhw'n cael gweld ei gilydd yn hawdd.

Thursday, September 7, 2017

beibl newydd

Prynais Feibl newydd. TLV - Tree of Life Version ydy hwn. Cyfieithwyd gan dîm o Iddewon a chenedl-ddynion sy'n credu yn Iesu, mae'r fersiwn yma'n "siarad" gyda llais pro-Iddewon. Dim dechrau crefydd newydd oedd marwolaeth ac atgyfodiad Iesu, ond cyflawniad cyfamod Duw a wnaeth gyda'i phobl wedi'r cwbl. Does gan y rhan fwyaf o'r cyfieithiadau mo'r natur Iddewig fel bod yr ysgrifen a ysgrifennwyd at yr Iddewon ac am yr Iddewon, yn ddiffygiol o'r elfen bwysig honno, sef craidd Iddewig. Mae'r drefn Iddewig gan yr Hen Destament hwn, a defnyddir enwau Hebraeg (Yeshua, Adonai ayyb.) Mae yna fwy wrth gwrs, a dw i'n edrych ymlaen at ei ddarganfod.

Wednesday, September 6, 2017

croeso yn ôl

Ces i sioc i weld y lleuad wrth gamu allan o'r tŷ i fynd am dro yn y bore cynnar heddiw -  hongian yn isel yn yr awyr gorllewinol, roedd hi'n enfawr a melyn melyn.  Roedd yr awyr boreol hebddi am ddyddiau, yna yn sydyn, dyma hi. Croeso yn ôl! Mae'r gŵr yn dweud mai rhith optegol sydd yn achosi i'r lleuad ger y gorwel yn edrych yn fawr. Dw i ddim yn credu'r fath lol wrth gwrs. 

Tuesday, September 5, 2017

synnwyr cyffredin

Wrth i'r Arlywydd Trump ystyried rhoi terfyn ar DACA, postiodd y gŵr ar Face Book ei farn ar fewnfudo:

Croeso i bawb sy'n ymrwymo ei hun i -
1) Garu ein gwlad a'n diwylliant
2) Ddysgu ein hiaith
3) Gyfrannu at ein cymdeithas
4 ) Dderbyn caniatâd i ddod
Os nad ydach chi'n barod i wneud hyn i gyd, mae'n debyg nad ydy America yn lle addas i chi. Roeddwn i'n byw yn Japan am flynyddoedd fel mewnfudwr, ac wrth gwrs fy mod i wedi gwneud hyn i gyd. Synnwyr cyffredin ydyn nhw.

Cytunodd nifer o ffrindiau. A finnau!

Monday, September 4, 2017

garlleg amrwd mewn mêl

Dalais annwyd am y tro cyntaf ers blynyddoedd, un trwm iawn hefyd. Mae'n anodd cysgu oherwydd peswch ofnadwy, ac mae'n teimlo fel byddai fy ngwddf yn cael ei brathu gan gyllell weithiau. Dw i'n sâl ers rhyw ddeg diwrnod; bob tro roeddwn i'n meddwl mynd at y meddyg, bydda i'n gwella tipyn. Ac felly dw i heb weld un eto. Yn y cyfamser dw i'n defnyddio home remedies - te seidr finegr afal, olew cnau coco, digon o de llysieuol, garlleg amrwd mewn mêl, ayyb. Dw i'n ddiolchgar, fodd bynnag, nad oeddwn i erioed sâl felly tra oedd y plant adref. Mae gen i ddigon o amser i fod yn sâl bellach.

Saturday, September 2, 2017

yn enw iesu

Wrth ddweud mai ein lloches a nerth ydy Duw, cyhoeddodd yr Arlywydd Trump y trydydd Medi yn Ddiwrnod Gweddi Cenedlaethol er mwyn gweddïo dros y dioddefwyr yn Nhalaith Texas. Diolchodd y gweinidogion ac offeiriad iddo am roi Duw yn ôl yn y llywodraeth. Yna gweddïodd un ohonyn nhw dros y dioddefwyr a'r achubwyr yn ogystal â'r holl bobl America. Gweddïodd yn enw Iesu a groeshoeliwyd er mwyn maddau i ni! Na chawson ni ddisgwyl clywed gweddi felly yn y Tŷ Gwyn yn y gorffennol.

Friday, September 1, 2017

ateb

Ysgrifennais e-bost i Gajoen ddoe er mwyn rhoi gwybod iddyn nhw am fy mam a oedd yn gweithio yno dri chwarter canrif yn ôl. Wedi darllen erthygl gan fy merch amdanyn nhw, dechreuais feddwl dylen nhw gael eu gwybod am yr hanes byw. Bydd yn golled fawr iddyn nhw os na chaen nhw, a bydd fy mam wrth ei bodd yn siarad â nhw. Ces i ateb ganddyn nhw'n syth; mae ganddyn nhw ddiddordeb mawr ynddi ac eisiau siarad â hi! Galwa' i hi heno i rybuddio hi.

Thursday, August 31, 2017

gwirod eirin

Erthygl newydd gan fy merch - ar wirod eirin. Gwirod poblogaidd yn Japan ydy o, ac mae nifer o bobl yn mwynhau ei wneud gartref. Roedd fy mam yn arfer paratoi jwg ddiwedd mis Mai. Mae'n braf i yfed wrth ychwanegu dŵr a rhew. Mae'n gwneud lles i chi hefyd! Doedd gen i ddim diddordeb dysgu'r grefft pan oedd cyfle gen i yn Japan, ond wedi darllen yr erthygl, byddwn i'n hoffi ei wneud o. Yn anffodus, dydy'r cynhwysion ddim ar gael yma!

Wednesday, August 30, 2017

mae pawb yn bihafio

Daeth miliwn o bobl i weld y dawnsio. Er gwaethaf y torf enfawr, doedd dim anhrefn. Dim ond yn Japan.

Tuesday, August 29, 2017

awa-odori

Aeth fy nwy ferch yn Japan i weld Awa-odori (dawnsio gwerin) dros y penwythnos ynghyd â'r filiwn o bobl eraill. Roedd y merched yn medru sicrhau man gwych i dynnu lluniau hyfryd. Roedd yna lawer o grwpiau dawnsio yn dangos dawnsiau unigryw pob un ohonyn nhw. Mae'r egni'n anhygoel. Un o'r traddodiadau hafaidd poblogaidd yn Japan. 

Monday, August 28, 2017

drawer sbeisys

Dw i'n trefnu'r tŷ ychydig ar y tro bob dydd. (Mae gen i ddigon o amser i'w wneud ar ôl i'r plentyn ifancaf adael adref.) Y cyflawniad diweddaraf oedd y drôr sbeisys hwn. Roedd y sbeisys amrywiol yn arfer rholio ym mhob man yn y drôr. Yna, gwelais fideo ar sut trefnu pethau (yn Ffrangeg os cofia' i'n iawn.) Roedd dynes yno'n trefnu ei drôr wrth ddefnyddio rhannwr a brynodd hi. Dyma greu un tebyg o hen galendr a blwch grawnfwyd. Mae'r sbeisys yn aros yn eu lle'n dwt. Braidd yn falch ohono fo ydw i!

Saturday, August 26, 2017

tomatos coch

Es i farchnad ffermwyr y bore 'ma am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Cynhalir dan do enfawr bellach, ac mae yna fand hyd yn oed a oedd yn creu awyrgylch dymunol. Wedi rhoi cip ar bob stondin, dewisais un a oedd yn gwerthu maint lleiaf (i fi a'r gŵr.)  Prynais bwys o domatos coch coch. Gwerthir gwin lleol hefyd, ond yn anffodus doedd gen i ddim digon o bres parod. Y tro nesa efallai!

Friday, August 25, 2017

y prosiect diweddaraf

Mae'r gŵr yn dal wrthi'n rhoi trefn ar y tŷ ers ymddeol, a dw i wrth fy modd wrth gwrs! Y prosiect diweddaraf oedd - ail-blannodd y poinsettia druan i mewn i bot blodyn mwy. Mae'r planhigyn eisoes yn edrych yn hapus. (Cafodd ei achub gan fy merch pan oedd ei bos ar fin ei daflu i ffwrdd ar ôl tymor Nadolig y llynedd.)

Thursday, August 24, 2017

erthygl arall fy merch

Cafodd erthygl arall fy merch newydd ei chyhoeddi. Ysgrifennodd am ei hymweliad â Gajoen, gwesty/tŷ bwyta cain yn Tokyo. Roedd hi'n cynnwys profiad ei nain a oedd yn gweithio yno fel gweinyddes cyn yr Ail Ryfel Byd. Rhyfeddol iawn bod fy mam yn dal i fyw a sionc yn ei hysbryd. Fu farw ei ffrindiau i gyd a oedd yn gweithio efo hi. Rhaid i Gajoen ddod a'i chyfweld i glywed ei hanes anhygoel dri chwarter canrif yn ôl!
(fy mam ar y dde yng ngardd Gajoen)

Wednesday, August 23, 2017

hotspur

Dechreuais ddarllen Hornblower gan C.S. Forester unwaith eto. Roeddwn i'n gwirioni ar y gyfres honno ryw ddeg mlynedd yn ôl. (Criais a chriais pan gafodd Mr. Bush ei ladd mewn brwydr!) Mae'r nofel yn hynod o ddiddorol er fy mod i'n ei darllen yr aildro. Ces i fy nghyfareddu o newydd gan Hornblower yn drysu llong Ffrengig sydd yn llawer mwy na'i long Hotspur drwy ei gynllun medrus a dewr. 

Tuesday, August 22, 2017

rhyfeddod

Roedd y tro cyntaf i mi brofi diffyg ar yr haul. Gamais allan o'r drws blaen, a dyma weld cysgodion yr haul drwy'r coed ar y ddaear; roedden nhw'n edrych fel miloedd o Cheshire Cats yn gwenu'n siriol. Daeth y gŵr â lens oddi wrth y coleg optometreg, a dyfeisio offer syml i weld yr haul yn ddiogel a chlir. Wrth i'r lleuad cuddio'r haul mwyfwy, dechreuodd hi'n tywyllu ac roeddwn i'n medru clywed y tymheredd yn gostwng. Rhyfeddach fyth!

Monday, August 21, 2017

diffyg ar yr haul


Roedd yn hynod o ryfedd gweld mor o lygaid gwenu ar y ddaear!

o israel gyda chariad

Roedd e-bost personol gan Jane o Jerwsalem yn fy nisgwyl y bore 'ma. Diolchodd hi am fy nghefnogaeth, a dweud bod ei bys y troed yn gwella'n araf bach. Mae hi angen llawdriniaeth a dweud y gwir, ond yn aros i'r cwmni aswiriant benderfynu talu am y gost. Fedrith hi ddim cerdded yn iawn ar hyn o bryd, ac felly rhaid aros cartref. Efallai bod hyn yn amserol oherwydd y bygythiadau gan gannoedd o Fwslemiaid a dderbyniodd yn ddiweddar. Mae hi'n dal wrthi'n postio i gefnogi Israel er gwaethaf pawb a phopeth. Gyrrodd y llun hyfryd hwn hefyd.

Saturday, August 19, 2017

dim dyddiad cau

Mae'r gŵr wrthi'n gweithio o gwmpas y tŷ ers ymddeol. Mae ganddo amser i'w wneud o'r diwedd. Mae o'n dal, fodd bynnag, i geisio gorffen rhyw waith papur ar gyfer y brifysgol, symud ei holl eiddo oddi wrth ei swyddfa heb sôn am wneud y ddyletswydd amrywiol yn ei fywyd. Ac felly na fydd o byth yn segur. Y gwahaniaeth ydy nad oes dyddiad cau bellach. Braf iawn!

Friday, August 18, 2017

salm 3

Arglwydd, mor lluosog yw fy ngwrthwynebwyr!
Y mae llawer yn codi yn f'erbyn....
Ond yr wyt ti, Arglwydd, yn darian i mi....
Nid ofnwn pe bai myrddiwn o bobl yn ymosod arnaf o bob tu....
Byddi'n taro fy holl elynion yn eu hwyneb, a thorri dannedd y drygionus.
I'r Arglwydd y perthyn gwaredigaeth.
Bydded dy fendith ar dy bobl.

Salm Dafydd, pan ffodd rhag ei fab Absalom; fe allai fod yn weddi'r Arlywydd Trump

Thursday, August 17, 2017

y swper olaf

Aeth fy merch yn ôl i Japan y bore 'ma wedi tair wythnos o wyliau gartref ac yn Honduras. Cyflawnodd hi gynifer o bethau pwysig - treulio amser efo'i theulu; cael gwared ar y pentwr o'i heiddo diangen yn ei ystafell; trefnu ei thrwyddedau amrywiol; mynd i weld ei ffrindiau agos a bell. Crasodd ddwy dorth o'i bara banana enwog i'r teulu yn y cyfamser. Roedd hi eisiau bwyta lasagna (ei ffefryn) i swper neithiwr, a dyma fi wrthi drosti hi. Bydd hi'n Nadolig y flwyddyn nesaf pan ga' i'w gweld hi eto.

Wednesday, August 16, 2017

mellt a tharanau yn america.

Daeth fy merch adref yn hwyr neithiwr, wedi ymweld â'i chwaer hŷn yn Norman. Roedd storm rymus a symudodd o'r gorllewin i'r dwyrain â'r un cyflymder efo'i char bron. Roedd y glaw mor drwm fel roedd hi'n gorfod stopio ar ochr y draffordd am sbel ynghyd â'r nifer o geir eraill. Gwelodd hi fellten anhygoel o lachar dros yr awyr un ar ôl y llall. Roedd hi wedi anghofio pa mor nerthol ydy mellt a tharanau yn America!

Tuesday, August 15, 2017

arfer newydd

Wedi i'n plentyn ifancaf ni adael cartref, dechreuais a'r gŵr arfer newydd, hynny ydy gwylio You Tube wrth i ni fwyta swper. Dan ni'n dewis dwy neu dair fideo fer, rhwng pump a deg munud yr un. Anerchiadau'r Arlywydd Trump a Prager University ydy'n ffefryn ni. Pobl amrywiol o feysydd amrywiol sydd yn siarad dros Prager U ar bynciau llosg. Weithiau maen nhw'n cadarnhau'r hyn dan nieisoes eu gwybod; troeon eraill agoriad llygaid maen nhw.

Monday, August 14, 2017

yn jerwsalem

Y mae ein traed bellach yn sefyll o fewn dy byrth, O Jerwsalem... Gweddïwch am heddwch i Jerwsalem, "bydded llwyddiant i'r rhai sy'n dy garu; bydded heddwch o fewn dy furiau..."
Salmau 122

Lwcus iawn ydy Jane. Mae hi'n darllen, dros baned o goffi, y Beibl am Jerwsalem, yn Jerwsalem! Mae hi'n dal ati sefyll yn ddewr dros Israel er gwaethaf y bygythiadau erchyll gan filoedd o Fwslimiaid. 

Saturday, August 12, 2017

shoji

Prynais sgrin blygadwy sydd yn edrych fel shoji (drysau traddodiad mewn tai Japaneaidd) ar gyfer mynedfa fy nhŷ. Does gan dai Americanaidd cyffredin ddim mynedfa go iawn. Rhaid cami mewn yn ystafell fyw. Fedra i ddim dioddef hyn a dweud a gwir gan mai o Japan dw i'n dod. Mae'r sgrin honno'n rhoi tipyn bach o breifatrwydd i'r bobl yn y tŷ tra gadael i'r golau naturiol hidlo trwyddo. Dw i wrth fy modd; dylwn i fod wedi ei brynu flynyddoedd yn ôl!

Friday, August 11, 2017

distawrwydd

Gadawodd fy mab ifancaf am brifysgol yn nhalaith Missourri y bore 'ma. Mae'n ofnadwy o ryfedd na fydd unrhyw blentyn gartref o hyn ymlaen. Fe ddaw fy ngŵr sydd wedi mynd â'n mab ni i'r brifysgol, adref yn hwyr heno, ac felly mae'n ddistaw iawn yn y tŷ. Wrth gwrs roeddwn i ar ben fy hun am flynyddoedd pan aethon nhw i'r gwaith/ysgol, ond mae'r distawrwydd hwn yn hollol wahanol. Yn sydyn dw i'n sylweddoli bod yna gynifer o seddau gwag o gwmpas. 

Wednesday, August 9, 2017

blas yr haf

Dw i a'r teulu'n mwynhau gwylio cyfres teledu Japaneaidd ar Netflix. Japanese Style Originator ydy'r rhaglen; maen nhw'n cyflwyno traddodiad, diwylliant a bwyd Japaneaidd mewn modd difyr. Wedi gweld pennod ar tofu a hiyayakko (tofu oer efo saws soia, ayyb) roedden ni i gyd eisiau un! Fel arfer bydda i'n defnyddio tofu mewn ryseitiau amrywiol; prin bydda i'n ei fwyta fel hyn. Mae'n dda iawn - blas yr haf.

Monday, August 7, 2017

nofel dditectif japaneaidd

Dw i newydd orffen nofel dditectif Japaneaidd gan Kyotaro Nishimura. Yr Arolygydd Heddlu Totsukawa ydy'r prif gymeriad, ac mae o'n datrys troseddau cymhleth fel Sherlock Holmes. Mae'r gyfres honno'n hynod o boblogaidd ers degawdau. Mae gan y gŵr sawl copi ar ei silff; mae o'n eu darllen i ddysgu Japaneg. Dechreuais ddarllen un ohonyn nhw ddyddiau'n ôl, a ches i fy nghyfareddu gan y stori a chymhlethdod y plot. Gwnaethpwyd nifer o ddramâu teledu yn seiliedig ar y nofelau. Ces i gip, ond rhaid dweud mai llawer gwell ydy'r llyfr. 

Saturday, August 5, 2017

kama naiim - pa mor braf

Mae gen i ffefryn newydd, sef Kama Naiim, cân Hebraeg a oedd yn boblogaidd yn Israel yn y 60au. Mae'n ysgafn ac yn debyg i un o ganeuon Beach Boys. (Does ryfedd wir!) Roedd o'n hynod o boblogaidd fel roedd cynifer o gantorion wedi canu'r gân hon gan the High Windows. Wrth gwrs fy mod i'n ceisio dysgu'r geiriau, ond maen nhw'n anodd! 

Friday, August 4, 2017

sugnwr llwch

Mae'r sugnwr llwch newydd dorri i lawr. Aeth i'r siop (efo'r gŵr newydd ymddeoledig) i weld sut dewis sydd ganddyn nhw. Cas gen i upright trwm heb fag llwch bellach; dw i eisiau canister a ddefnyddir yn Japan yn gyffredin. Does dim byd o'r fath yn y siop fodd bynnag. Daethon ni adref, a dyma fi'n chwilio ar y we. Mae'n ymddangos bod canister da'n costio'n ffortiwn. Wedi chwilio yn helaeth, penderfynais ar Oreck. Er mai upright ydy o, mae o'n ysgafn a braidd yn denau fel bydd o'n medru glanhau dan welyau, a dydy o ddim yn rhy ddrud. Dyna fo. Diwedd y cur pen.

Thursday, August 3, 2017

mynd a dod

Mae tymor mynd a dod ar fy nheulu. Mae'r gŵr newydd ddod yn ôl o Las Vegas wedi gofalu am ei fam am ddyddiau; mae fy merch hynaf a'i gŵr yn dal yno ar fusnes; mae fy ail ferch newydd gyrraedd Honduras, a bydd hi'n treulio wythnos efo ei ffrind; mae fy nhrydedd ferch yn Tsieina yn ymweld â'i ffrind; bydd fy mab ifancaf ar fin adael cartref am brifysgol. O'r diwedd does dim rhaid i'r gŵr fynd i'r gwaith bellach; mae o'n mynd i'r gampfa nes ymlaen, yna, mynd i'r siop drosta i. 

y llun - golygfa wych oddi wrth ystafell westy mae fy merch hynaf yn aros ynddi.

Wednesday, August 2, 2017

safon ddwbl (eto)

Un o brif wrthwynebwyr Israel ydy o, ac eto mae Saeb Erekat, uwch swyddog Awdurdod Palestina yn cael ei drin mewn ysbyty Israel ar gyfer cyflwr ei ysgyfaint. Rŵan mae o eisiau trawsblaniad. Mae'n amlwg nad ydy o'n malio derbyn ysgyfaint Iddewig i ymestyn ei fywyd. Anhygoel ydy ei safon ddwbl. Cyhoeddodd Adran Iechyd Israel, beth bynnag, go brin byddai fo'n cael y fraint oherwydd mai trigolion Israel sydd gan y flaenoriaeth, ac mae yna ryw 70 sydd yn aros am drawsblaniad ysgyfaint. 

Tuesday, August 1, 2017

ychwanegiad

Mae'r llun a archebais newydd gyrraedd - un o'r Arlywydd Trump a'r Prif Weinidog Netanyahu ar achlysur ymweliad yr olaf i America ym mis Chwefror. Roeddwn i eisiau portread swyddogol yr Arlywydd Trump, ond mae o'n gwgu yn y llun; mae'n well gen i ei wên. Wedi chwilio ar y we, ffeindiais y llun hwnnw drwy eBay. Dyma ei fframio ar yr unwaith a'i osod yn ymyl y baneri America ac Israel ar y silff ben tân.

Monday, July 31, 2017

newyddion gwir

Gan fod y prif gyfryngau yn prysur ddarparu'r cyhoedd gyda Newyddion Ffug, dechreuodd tîm Trump Newyddion Gwir ar Face Book i ddweud wrth y cyhoedd yn uniongyrchol beth sydd yn digwydd o gwmpas Tŷ Gwyn. Yn y rhifyn diweddaraf, soniodd Lara Trump am gyflog chwarterol yr Arlywydd a roddwyd i Adran Addysg, yn ogystal â'r cynifer o bethau mae'r Arlywydd wedi eu cyflawni nad fyddai'r prif gyfryngau byth yn adrodd amdanyn nhw.

Saturday, July 29, 2017

ispeakspokespoken

Dw i'n ceisio dysgu pethau drwy gyfrwng yr Eidaleg neu'r Ffrangeg cymaint â phosib e.e. ryseitiau, yr Hebraeg. Gan fy Eidaleg yn well na fy Ffrangeg, bydd gwersi Ffrangeg drwy gyfrwng yr Eidaleg yn ddelfrydol, ond dw i'n methu ffeindio un addas hyd yma. Fideos Adrian ydy amgen da felly. Mae o'n dysgu Saesneg i'r Ffrancwyr drwy gyfrwng y Ffrangeg efo ei acen wych. Dw i'n cael dysgu Ffrangeg, a chael adolygu'r Saesneg ar yr un pryd.

Friday, July 28, 2017

sam and ella

Sam and Ella oedd ar restr fy merch, ac felly aethon ni i'r pizzeria poblogaidd yn y dref neithiwr. Mae pawb yn gwirioni ar bitsa Sam and Ella; maen nhw'n ymddangos mewn cylchgronau o bryd i'w gilydd hyd yn oed. Roedd y lle yn llawn dop pan gyrhaeddon ni. Wedi aros yn hir, daeth y weinyddes â'n pitsa ni - enfawr efo pentwr o toppings. Dim ond tafell neu ddau bydd yn eich llenwi'n braf. Roedd yn flasus ond dw i ddim eisiau mynd yno mwy nag unwaith y flwyddyn. Roedd yna ddigon ar ôl ar gyfer y cinio ddiwrnod wedyn.

Thursday, July 27, 2017

diolchgar o newydd

Mae fy merch eisiau gwybod hanes yr etholiad arlywyddol diwethaf gan ei bod hi wedi colli'r cyfle i brofi'r etholiad hanesyddol hwnnw. (Roedd hi'n gweithio yn Japan.) Dyma ei thad yn ei helpu'n hapus, a dechrau dangos fideos You Tube iddi. Wrth i mi ymuno â nhw a gweld clip ar ôl y llall, gwelais o newydd pa mor galed roedd Donald Trump yn ymgyrchu, a sefyll yn gadarn ar ei egwyddor er gwaethaf dirmyg a gwawd y Rhyddfrydwyr. Mae o wedi cyflawni cymaint yn ystod y chwe mis cyntaf yn barod. Dw i'n ddiolchgar o newydd bod Duw wedi ei ddewis i arwain y wlad hon.

Wednesday, July 26, 2017

cig anghywir

Wel, aethon ni i'r tŷ bwyta neithiwr fel dwedais. Cafod y gŵr bryd o fwyd blasus, a chawson ni amser braf. Cyw iâr a archebais. Daeth y bwyd a dechreuais fwyta wrth feddwl mai braidd yn galed a sych ydy'r cig er ei fod o ddim yn rhy ddrwg. Wedi cyrraedd adref, gwawriodd arna i mai porc oedd, nid cyw iâr! Doeddwn i ddim yn sylweddoli ar y pryd oherwydd nad oedd gen i reswm i amau fel arall. Ces i sioc. Dw i ddim yn bwyta porc yn ddiweddar. O leiaf doedd o ddim yn niweidio fy ysbryd. "Mae popeth a greodd Duw yn dda os byddwn ni'n ei dderbyn yn ddiolchgar."

Tuesday, July 25, 2017

path bach braf

Daeth fy merch adref neithiwr am y tro cyntaf ers gadael am Japan dros ddwy flynedd yn ôl. Ces i a'r teulu gymaint o hwyl clywed ei hanes dros ginio teulu. Mae hi'n bwrw ymlaen yn braf fel athrawes Saesneg yn Tokyo. Dim ond tair wythnos o wyliau sydd ganddi, a bydd hi'n treulio wythnos yn Honduras efo ei ffrind. Mae hi eisiau ymweld â'i chwiorydd mewn dwy dref wahanol. Dw i'n siŵr bydd amser yn hedfan. Am heno, byddwn ni'n mynd i dŷ bwyta Mecsicanaidd i ddathlu ymddeoliad ei thad.

Monday, July 24, 2017

dyletswydd y byd call

Heddiw roeddwn i'n meddwl ysgrifennu am siocled a wnaed yn Oklahoma, nes i mi weld fy mlog diweddaraf isod. Mae wyneb y llofrudd yn gwenu'n braf ar wely ysbyty Israel, wedi cael triniaeth radd uchaf yn fy nghythruddo cymaint fel na fedra i. Dylai'r holl fyd call gondemnio dim ond y dyn hwnnw, ond yr holl arweinwyr sydd yn dysgu eu pobl mai sanctaidd ydy trais a llofruddiaeth anfad, a'u hannog nhw i gyflawni troseddau erchyll. Fe gadwa' i'r llun hwnnw er mwyn cofnodi erchylltra’r trosedd.

Saturday, July 22, 2017

gwallgofrwydd

Roedd neges frys Jane o Jerwsalem yn fy nisgwyl pan agorais yr e-bost y bore 'ma - am y llofruddiaeth erchyll gan Arabaidd ifanc sydd yn ddig wrth y synwyryddion metel. Drywanodd o dri o Iddewon i farwolaeth yn eu cartref tra oedden nhw'n dathlu Saboth. Cafodd o'i saethu gan filwr, a'i gludo i'r ysbyty ISRAELAIDD i gael triniaeth. Bydd o'n cael ei yrru at garchar ar ôl iddo fod yn ddigon gwell. Yna, bydd o'n dechrau ennill cyflog gwych gan Awdurdod Palestinaidd am lofruddio Iddewon!

y llun: y llofrudd wedi cael triniaeth ddyngarol yn yr ysbyty Israelaidd

Friday, July 21, 2017

jane wedi'i bygwth

Yn sgil terfysgoedd dros synwyryddion metel ar gatiau Temple Mount, cafodd fideo Jane o Jerwsalem ei bostio ar wefan Hamas a'i weld gan 370,000 o bobl. Fel canlyniad, cafodd hi filoedd o fygythiadau marwolaeth gan Fwslemiaid candryll. Dim ond dweud y gwir mae hi ers blynyddoedd, ond rŵan mae hi'n gorfod bod yn ofalus iawn. Does ganddi ofn fodd bynnag; mae hi'n dal ati ddweud y gwir a sefyll efo Israel. Mae yna gannoedd o filoedd o gefnogwyr sydd wrthi'n gweddïo drosti hi.

Thursday, July 20, 2017

te dagrau

Dyma sawl deigryn ychwanegol at de Mr. Tylluan:
Siglen dydy neb yn siglo arno fo
oherwydd bod y plant i gyd wedi tyfu a gadael cartref

Wednesday, July 19, 2017

siwrnai boeth

Des i adref neithiwr wedi siwrnai sydyn i Texas. Y gŵr a yrrodd yr holl ffordd (270 milltir) ac yn ôl efo'n mab ni fel llywiwr wrth ei ochr. Ar ôl gweld ein mab hynaf a'i deulu sydd yn byw cyfagos, roedd rhaid i mi fynd i Dallas i nôl fy mhasbort newydd. Roedd y siwrnai hir yn her ei hun, ond ar ben hynny, torrodd A/C ein car ni yng ngwres Texas! Prynon ni boteli dwr i'w rhewi a chist iâ i'w cadw. Roeddwn i'n teimlo pe baswn i'n eistedd mewn popty am bum awr a hanner hyd yn oed efo'r poteli oer. 

y llun: y gist iâ efo baner Texas

Saturday, July 15, 2017

nyth wag

Mae fy mab ifancaf ar restr aros College of the Ozarks ers misoedd. Mae yna gynifer o ymgeision yn gobeithio mynd i'r brifysgol fach wych honno. Cafodd o alwad ffôn ddoe gan y brifysgol; cynigir lle dros y tymor nesaf a fydd yn dechrau mewn mis! Mae o a'r teulu (a finnau wrth gwrs) wrth ein bodd! Na fydd rhaid iddo fynd i'r brifysgol leol; dylai fo adael y gwaith rhan amser a gychwynnodd ond wythnosau'n ôl. Mae ei chwaer yn astudio yno'n barod, sydd yn help mawr. Bydd gen i a'r gŵr nyth wag go iawn. 

Friday, July 14, 2017

erchylltra

Unwaith eto - cafodd plismyn Israelaidd eu llofruddio, wrth Borth Lew'r Temple Mount yn Jerwsalem hyd yn oed. Roedd y tri llofrudd, a gafodd eu saethu gan blismon arall, yn gwenu yn y selffi'r noson gynt yn dweud y byddai eu gwen yn felysach y bore wedyn. Roedden nhw'n bwriadu llofruddio Iddewon a marw'n "ferthyron." Canlyniad polisi Awdurdod Palesteinaidd ydy hyn! Maen nhw'n hybu terfysgaeth drwy dalu'r llofruddion felly a'u teuluoedd. Rhaid stopio neu bydd yr erchylltra yn parhau. Roedd un o'r ddau blismon yn dad i fabi bach tair wythnos oed!

Thursday, July 13, 2017

joshua in the holy land

Wedi mwynhau'n fawr Joshua gan Joseph Girzone, penderfynais ddarllen nofel arall yn y gyfres, sef Joshua in the Holy Land, a dw i newydd ei gorffen. Roedd yn hwyl "teithio" Israel gyda Joshua, ond rhaid cyfaddef fy mod i'n cael fy siomi. Yn gyntaf, roedd yr awdur yn credu mai da yw dyn yn y bôn, sydd yn wrthwyneb i beth mae'r Beibl yn ei dweud. Yn ail, doedd o ddim yn gwybod am y problemau yn Israel yn dda. Sgrifennodd Girzone nofelau eraill, ond dw i ddim yn bwriadu eu darllen.

Wednesday, July 12, 2017

gajoen

Cafodd fy merch gyfle i giniawa efo ffrindiau yn y tŷ bwyta / gwesty yn Tokyo roedd ei nain yn gweithio cyn yr Ail Ryfel Fyd. Gajoen ydy'r enw, ac mae o'n dal i fwrw ymlaen wedi'i adnewyddu'n hyfryd. Mae gan fy mam atgof annwyl amdano, a dw i wedi clywed yr hanes yn aml dros y blynyddoedd. 

Tuesday, July 11, 2017

fy hoff fwyd

Iogwrt efo banana a phethau iachus ydy un o fy hoff fwydydd. Dyma'r cynhwysion:

iogwrt plaen braster llawn (Cas gen i iogwrt heb fraster.)
powdr coco
powdr protein
sinamon
banana
almon
cnau Ffrengig
powdr had llin

Mae hyn yn hynod o flasus a llawn o brotein, calsiwm a fitaminau. Dw i'n edrych ymlaen at ei fwyta bob dydd.

Monday, July 10, 2017

y cwrs cyntaf

Mae'r gŵr ar fin ymddeol o'r brifysgol. Mae o'n gwybod beth fydd o eisiau ei wneud ar ôl ymddeol - trwsio'r tŷ a gwella'r iard. Bydd o hefyd eisiau dal ati ei ddiddordeb, sef defnyddio ac amddiffyn yr Ail Welliant i Gyfansoddiad yr Unol Daleithiau. Mae o newydd gael y drwydded fel hyfforddwr concealed carry, a chynnal y cwrs cyntaf yn ein heglwys ni. Dyma'r cyfranogwr yn derbyn y dystysgrif. (Roedd yna ond un y tro 'ma!)

Saturday, July 8, 2017

gair o ddiolch

Mae fy mab ifancaf wrthi'n gweithio'n rhan amser i Braum's, y siop hufen ia boblogaidd yn y dref. Wrth iddo lanhau'r byrddau a gwagio'r biniau sbwriel, gwelodd o heddwas wrth y til. Aeth ato i ddweud yr hyn a oedd o bob amser eisiau ei ddweud ond methu. (Eithaf swil ydy o.) "Diolch i chi am eich gwasanaeth." Gwerthfawrogodd yr heddwas yr hyn a wnaeth fy mab. Dw i'n hynod o falch ohono fo.

Friday, July 7, 2017

you tube

Dw i newydd danysgrifio i sianel You Tube fy mab hynaf er mwyn gweld ei fideo ar y cyfrifiadur yn lle ar fy ffôn. Mae o'n ffilmio ei fabi o dro i dro ar gyfer y teulu sydd yn byw o bell. Mae'n braf cael gweld fy ŵyr sydd yn prysur dyfu. Dyma olwg sydd yn fy nisgwyl yn aml ar dudalen You Tube yn ddiweddar.

Thursday, July 6, 2017

diwedd hapus

O'r diwedd cyrhaeddodd Kagemasa tŷ Lior. Roedd rhaid talu'r doll wedi'r cwbl. Mae ganddyn nhw system gymhleth draw fan 'na! Postiodd Lior lun efo sylw clên: dw i newydd dderbyn y paentiad samurai gan juuri. Ti'n anhygoel!!! Diolch. Gobeithio bydd Kagemasa'n rhoi ysbrydoliaeth iddo a'i deulu. 

Wednesday, July 5, 2017

boaz ac iachin

Mae yna 14 o goed yn ein hiard ni. Maen nhw'n goed tal gan gynnwys sawl derwen nobl. Er bod nhw'n ffynhonnell alergedd yn y gwanwyn a chreu gwaith cribinio bob hydref, mae ganddyn nhw olwg urddasol heb os. Mae'r gŵr newydd enwi'r ddwy wrth ochr y tŷ - Boaz a Iachin yn ôl dwy golofn Teml Solomon. Boaz ydy'r goeden ar y chwith ac Iachin ar y dde.

Tuesday, July 4, 2017

y faner

Ysgydwodd y tai a'r ddaear wrth i'r miloedd o'r peli magnel ffrwydro am oriau. Doedd dim byd i'r cyfreithiwr ifanc i'w wneud ar long y gelyn ond sefyll ar y dec a sbïo ar lannau ei wlad. Yr unig ffynhonnell golau drwy'r nos i weld y faner oedd llacharedd coch y rocedi a'r bomiau wrth iddyn nhw ymrwygo'r awyr tywyll. Wrth i niwl y bore glirio, roedd Francis Scott Key yn medru gweld y faner enfawr efo streipiau llydan a sêr llachar arni hi'n chwifio dros dir y rhyddion a chartref y dewrion.

Pen-blwydd Hapus i America!

Monday, July 3, 2017

antur kagemasa

Aeth siwrnai Kagemase heb broblem nes iddo gyrraedd tollau Tel Aviv. Rhaid talu'r doll. Ffoniodd fy merch y swyddfa i ffeindio beth ydy beth. (Roedd yn gyffro i gyd ffonio Israel am y tro cyntaf!) Er mai anrheg ydy Kagemasa, gofynnwyd y doll oherwydd bod fy merch wedi ei yswirio am $700. Cysylltodd hi â Lior. Ffeindiodd o eu bod nhw eisiau llythyr gan fy merch yn dweud mai anrheg ydy Kagemasa. Fe wnaethpwyd. Cludwyd i'r tŷ ond doedd neb yno. Mae o'n ôl at y swyddfa bost nes i Lior fynd i'w nôl. Hanes hir a chymhleth, ond mae fy merch wrth ei bodd gyda antur Kagemasa!

Saturday, July 1, 2017

joshua

Dw i newydd orffen "Joshua" gan Joseph Girzone. Joshua ydy'r prif gymeriad a ddaeth i dref wledig America. Dyn diymhongar a chariadus - mae o'n ymddangos yn nabod Duw'n bersonol, ond dydy neb yn gwybod pwy ydy o. Mae nifer o'r trigolion yn ei garu ond dydy rhai'n teimlo ei fod o'n bygwth eu hawdurdod. Gafodd ei gyrru at y Fatican a chyfarfod y Pab hyd yn oed. Pwy ydy o? Nofel ryfeddol

Friday, June 30, 2017

gwlad pwyl

Cyn iddo fynychu uwchgynhadledd G20 yn Hamburg, bydd yr Arlywydd Trump yn ymweld â Gwlad Pwyl ar 5 Gorffennaf (pen-blwydd fy mab ifancaf) a 6. Bydd o'n annerch yn Sgwâr Krasinski lle mae cofeb dros Wrthryfel Warsaw ynddo. Mae llywodraeth (gobeithio'r bobl hefyd) Wlad Pwyl wrth ei bodd tra bod Undeb Ewropeaidd ynghyd â'r prif gyfryngau a'r Chwith yn teimlo'n anesmwyth. Go dda, Arlywydd Trump! Rhaid cefnogi gwledydd Dwyrain Ewrop sydd yn sefyll yn ddewr yn erbyn bygythiad UE.

Thursday, June 29, 2017

nid oes duw fel tydi

Des i at weddi Solomon wrth ddarllen yr Hen Destament. Roedd o'n cydnabod o newydd nad oes neb yn debyg i Dduw Israel:

"O Arglwydd Dduw Israel, nid oes Duw fel tydi yn y nef uwchben nac ar ddaear lawr," 
1 Brenhinoedd 8:23

Dyma weddi hyfryd dw i eisiau ei dysgu yn Hebraeg. Mae yna wefan gyfleus yn Hebraeg a Saesneg yn ochr yn ochr efo awdio hyd yn oed. Dw i wrthi ers ddoe.


    יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֵין-כָּמוֹךָ אֱלֹהִים, בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל, וְעַל-הָאָרֶץ מִתָּחַת        
  

Wednesday, June 28, 2017

d'urban

Ces i fy atgoffa o Alain Delon gan ddigwyddiad bach diweddaraf. Roedd o'n hynod o boblogaidd yn Japan ers y ffilm enwog, Plein Soleil (Llawn o Haul.) Ymddangosodd mewn nifer o hysbysebion hefyd. Un eiconig oedd D'Urban. Roeddwn i'n arfer ceisio dweud y sawl gair a ddwedodd ar y diwedd er nad oedd gen i syniad beth oedd o'n ei ddweud. Ffeindiais glip ar You Tube; dw i'n ei ddeall o'r diwedd!

Tuesday, June 27, 2017

peidiwch â rhoi'r gorau iddi

Wedi clywed y cloch, es i agor y drws a ffeindio dyn yn ei 70au yn sefyll efo taflen Tystion Jehovah. Dw i byth yn dadlau efo'r rhain, ac felly ces i'r daflen efo diolch. Wrth gau'r drws, clywais y dyn yn gofyn o le dw i'n dod yn wreiddiol. Yna, dwedodd ei fod o yn Japan am 18 mis efo Marine Corps. Cawson ni sgwrs sydyn wedyn. Roeddwn i'n ofnadwy o drist bod dyn oedrannus a hawddgar yn credu yn y cwlt a gweithio'n galed drosto fo. Mae o mor agos at y gwirionedd ac eto mor bell. Gosodais y daflen ar y bwrdd o flaen fy nesg fel cofia' i amdano fo a gweddïo drosto fo.

Monday, June 26, 2017

gweddïwch dros trump

O'r diwedd rhoddodd Llys Goruchaf sêl bendith ar y gwaharddiad teithio arfaethedig. Cymerodd cyhyd, ond buddugoliaeth enfawr o blaid pobl America. Mae'r Arlywydd Trump yn prysur wireddu ei addewidion ymgyrch. Fe allai fo wneud mwy o ddaioni oni bai am ymyrraeth y Democratiaid.

y llun: crys-T newydd fy mab ifancaf 

Saturday, June 24, 2017

un sydd gan y synnwyr cyffredin

Yn y byd lle mae Newyddion Ffug yn ceisio twyllo a chamarwain y cyhoedd, mae'n dangos mai'r wasg tabloid sydd gan y synnwyr cyffredin. Dw i'n sylwi ers i Mr. Trump wedi cael ei ethol yn Arlywydd America bod papur newydd tabloid, sydd yn arbenigo mewn hel cles fel arfer, yn hollol gywir yn disgrifio beth sydd yn mynd ymlaen. Dyma'r pennawd a weles i heddiw wrth dil y siop leol.

Friday, June 23, 2017

ar ei ffordd

Gadawodd Kagemasa Oklahoma City. Ces i'r rhif tracio gan fy merch, ac felly fydda i'n medru gwybod lle mae'r hogyn nes iddo gyrraedd tŷ Lior Raz yn Israel. Cafodd fy merch ofnadwy o drafferth yn y swyddfa bost leol, (dw i'n siŵr nad ydy pawb yn gyrru cynfas pren i Israel bob dydd!) ond mae o ar ei ffordd bellach. Gobeithio y bydd o'n cyrraedd y cyrchfan yn ddiogel.

Thursday, June 22, 2017

siwrnai kagemasa

Mae Kagemasa ar fin dechrau siwrnai i Israel. Paentiodd fy merch bortread o'r samurai ifanc dewr wedi cael ei chyfareddi gan ei hanes. Pan roedd hi yn Efrog Newydd, cyfarfod gwnaeth â Lior Raz o Faruda a ddangosodd ddiddordeb mawr yn ei brynu. Mae popeth wedi cael ei drefnu ar gyfer y cludiant, a dyma Kagemasa yn barod i hedfan i dŷ Lior. Mae Fauda 2 newydd ddechrau cael ei ffilmio yn Israel gyda llaw.