Wednesday, July 26, 2017

cig anghywir

Wel, aethon ni i'r tŷ bwyta neithiwr fel dwedais. Cafod y gŵr bryd o fwyd blasus, a chawson ni amser braf. Cyw iâr a archebais. Daeth y bwyd a dechreuais fwyta wrth feddwl mai braidd yn galed a sych ydy'r cig er ei fod o ddim yn rhy ddrwg. Wedi cyrraedd adref, gwawriodd arna i mai porc oedd, nid cyw iâr! Doeddwn i ddim yn sylweddoli ar y pryd oherwydd nad oedd gen i reswm i amau fel arall. Ces i sioc. Dw i ddim yn bwyta porc yn ddiweddar. O leiaf doedd o ddim yn niweidio fy ysbryd. "Mae popeth a greodd Duw yn dda os byddwn ni'n ei dderbyn yn ddiolchgar."

Tuesday, July 25, 2017

path bach braf

Daeth fy merch adref neithiwr am y tro cyntaf ers gadael am Japan dros ddwy flynedd yn ôl. Ces i a'r teulu gymaint o hwyl clywed ei hanes dros ginio teulu. Mae hi'n bwrw ymlaen yn braf fel athrawes Saesneg yn Tokyo. Dim ond tair wythnos o wyliau sydd ganddi, a bydd hi'n treulio wythnos yn Honduras efo ei ffrind. Mae hi eisiau ymweld â'i chwiorydd mewn dwy dref wahanol. Dw i'n siŵr bydd amser yn hedfan. Am heno, byddwn ni'n mynd i dŷ bwyta Mecsicanaidd i ddathlu ymddeoliad ei thad.

Monday, July 24, 2017

dyletswydd y byd call

Heddiw roeddwn i'n meddwl ysgrifennu am siocled a wnaed yn Oklahoma, nes i mi weld fy mlog diweddaraf isod. Mae wyneb y llofrudd yn gwenu'n braf ar wely ysbyty Israel, wedi cael triniaeth radd uchaf yn fy nghythruddo cymaint fel na fedra i. Dylai'r holl fyd call gondemnio dim ond y dyn hwnnw, ond yr holl arweinwyr sydd yn dysgu eu pobl mai sanctaidd ydy trais a llofruddiaeth anfad, a'u hannog nhw i gyflawni troseddau erchyll. Fe gadwa' i'r llun hwnnw er mwyn cofnodi erchylltra’r trosedd.

Saturday, July 22, 2017

gwallgofrwydd

Roedd neges frys Jane o Jerwsalem yn fy nisgwyl pan agorais yr e-bost y bore 'ma - am y llofruddiaeth erchyll gan Arabaidd ifanc sydd yn ddig wrth y synwyryddion metel. Drywanodd o dri o Iddewon i farwolaeth yn eu cartref tra oedden nhw'n dathlu Saboth. Cafodd o'i saethu gan filwr, a'i gludo i'r ysbyty ISRAELAIDD i gael triniaeth. Bydd o'n cael ei yrru at garchar ar ôl iddo fod yn ddigon gwell. Yna, bydd o'n dechrau ennill cyflog gwych gan Awdurdod Palestinaidd am lofruddio Iddewon!

y llun: y llofrudd wedi cael triniaeth ddyngarol yn yr ysbyty Israelaidd

Friday, July 21, 2017

jane wedi'i bygwth

Yn sgil terfysgoedd dros synwyryddion metel ar gatiau Temple Mount, cafodd fideo Jane o Jerwsalem ei bostio ar wefan Hamas a'i weld gan 370,000 o bobl. Fel canlyniad, cafodd hi filoedd o fygythiadau marwolaeth gan Fwslemiaid candryll. Dim ond dweud y gwir mae hi ers blynyddoedd, ond rŵan mae hi'n gorfod bod yn ofalus iawn. Does ganddi ofn fodd bynnag; mae hi'n dal ati ddweud y gwir a sefyll efo Israel. Mae yna gannoedd o filoedd o gefnogwyr sydd wrthi'n gweddïo drosti hi.

Thursday, July 20, 2017

te dagrau

Dyma sawl deigryn ychwanegol at de Mr. Tylluan:
Siglen dydy neb yn siglo arno fo
oherwydd bod y plant i gyd wedi tyfu a gadael cartref

Wednesday, July 19, 2017

siwrnai boeth

Des i adref neithiwr wedi siwrnai sydyn i Texas. Y gŵr a yrrodd yr holl ffordd (270 milltir) ac yn ôl efo'n mab ni fel llywiwr wrth ei ochr. Ar ôl gweld ein mab hynaf a'i deulu sydd yn byw cyfagos, roedd rhaid i mi fynd i Dallas i nôl fy mhasbort newydd. Roedd y siwrnai hir yn her ei hun, ond ar ben hynny, torrodd A/C ein car ni yng ngwres Texas! Prynon ni boteli dwr i'w rhewi a chist iâ i'w cadw. Roeddwn i'n teimlo pe baswn i'n eistedd mewn popty am bum awr a hanner hyd yn oed efo'r poteli oer. 

y llun: y gist iâ efo baner Texas

Saturday, July 15, 2017

nyth wag

Mae fy mab ifancaf ar restr aros College of the Ozarks ers misoedd. Mae yna gynifer o ymgeision yn gobeithio mynd i'r brifysgol fach wych honno. Cafodd o alwad ffôn ddoe gan y brifysgol; cynigir lle dros y tymor nesaf a fydd yn dechrau mewn mis! Mae o a'r teulu (a finnau wrth gwrs) wrth ein bodd! Na fydd rhaid iddo fynd i'r brifysgol leol; dylai fo adael y gwaith rhan amser a gychwynnodd ond wythnosau'n ôl. Mae ei chwaer yn astudio yno'n barod, sydd yn help mawr. Bydd gen i a'r gŵr nyth wag go iawn. 

Friday, July 14, 2017

erchylltra

Unwaith eto - cafodd plismyn Israelaidd eu llofruddio, wrth Borth Lew'r Temple Mount yn Jerwsalem hyd yn oed. Roedd y tri llofrudd, a gafodd eu saethu gan blismon arall, yn gwenu yn y selffi'r noson gynt yn dweud y byddai eu gwen yn felysach y bore wedyn. Roedden nhw'n bwriadu llofruddio Iddewon a marw'n "ferthyron." Canlyniad polisi Awdurdod Palesteinaidd ydy hyn! Maen nhw'n hybu terfysgaeth drwy dalu'r llofruddion felly a'u teuluoedd. Rhaid stopio neu bydd yr erchylltra yn parhau. Roedd un o'r ddau blismon yn dad i fabi bach tair wythnos oed!

Thursday, July 13, 2017

joshua in the holy land

Wedi mwynhau'n fawr Joshua gan Joseph Girzone, penderfynais ddarllen nofel arall yn y gyfres, sef Joshua in the Holy Land, a dw i newydd ei gorffen. Roedd yn hwyl "teithio" Israel gyda Joshua, ond rhaid cyfaddef fy mod i'n cael fy siomi. Yn gyntaf, roedd yr awdur yn credu mai da yw dyn yn y bôn, sydd yn wrthwyneb i beth mae'r Beibl yn ei dweud. Yn ail, doedd o ddim yn gwybod am y problemau yn Israel yn dda. Sgrifennodd Girzone nofelau eraill, ond dw i ddim yn bwriadu eu darllen.

Wednesday, July 12, 2017

gajoen

Cafodd fy merch gyfle i giniawa efo ffrindiau yn y tŷ bwyta / gwesty yn Tokyo roedd ei nain yn gweithio cyn yr Ail Ryfel Fyd. Gajoen ydy'r enw, ac mae o'n dal i fwrw ymlaen wedi'i adnewyddu'n hyfryd. Mae gan fy mam atgof annwyl amdano, a dw i wedi clywed yr hanes yn aml dros y blynyddoedd. 

Tuesday, July 11, 2017

fy hoff fwyd

Iogwrt efo banana a phethau iachus ydy un o fy hoff fwydydd. Dyma'r cynhwysion:

iogwrt plaen braster llawn (Cas gen i iogwrt heb fraster.)
powdr coco
powdr protein
sinamon
banana
almon
cnau Ffrengig
powdr had llin

Mae hyn yn hynod o flasus a llawn o brotein, calsiwm a fitaminau. Dw i'n edrych ymlaen at ei fwyta bob dydd.

Monday, July 10, 2017

y cwrs cyntaf

Mae'r gŵr ar fin ymddeol o'r brifysgol. Mae o'n gwybod beth fydd o eisiau ei wneud ar ôl ymddeol - trwsio'r tŷ a gwella'r iard. Bydd o hefyd eisiau dal ati ei ddiddordeb, sef defnyddio ac amddiffyn yr Ail Welliant i Gyfansoddiad yr Unol Daleithiau. Mae o newydd gael y drwydded fel hyfforddwr concealed carry, a chynnal y cwrs cyntaf yn ein heglwys ni. Dyma'r cyfranogwr yn derbyn y dystysgrif. (Roedd yna ond un y tro 'ma!)

Saturday, July 8, 2017

gair o ddiolch

Mae fy mab ifancaf wrthi'n gweithio'n rhan amser i Braum's, y siop hufen ia boblogaidd yn y dref. Wrth iddo lanhau'r byrddau a gwagio'r biniau sbwriel, gwelodd o heddwas wrth y til. Aeth ato i ddweud yr hyn a oedd o bob amser eisiau ei ddweud ond methu. (Eithaf swil ydy o.) "Diolch i chi am eich gwasanaeth." Gwerthfawrogodd yr heddwas yr hyn a wnaeth fy mab. Dw i'n hynod o falch ohono fo.

Friday, July 7, 2017

you tube

Dw i newydd danysgrifio i sianel You Tube fy mab hynaf er mwyn gweld ei fideo ar y cyfrifiadur yn lle ar fy ffôn. Mae o'n ffilmio ei fabi o dro i dro ar gyfer y teulu sydd yn byw o bell. Mae'n braf cael gweld fy ŵyr sydd yn prysur dyfu. Dyma olwg sydd yn fy nisgwyl yn aml ar dudalen You Tube yn ddiweddar.

Thursday, July 6, 2017

diwedd hapus

O'r diwedd cyrhaeddodd Kagemasa tŷ Lior. Roedd rhaid talu'r doll wedi'r cwbl. Mae ganddyn nhw system gymhleth draw fan 'na! Postiodd Lior lun efo sylw clên: dw i newydd dderbyn y paentiad samurai gan juuri. Ti'n anhygoel!!! Diolch. Gobeithio bydd Kagemasa'n rhoi ysbrydoliaeth iddo a'i deulu. 

Wednesday, July 5, 2017

boaz ac iachin

Mae yna 14 o goed yn ein hiard ni. Maen nhw'n goed tal gan gynnwys sawl derwen nobl. Er bod nhw'n ffynhonnell alergedd yn y gwanwyn a chreu gwaith cribinio bob hydref, mae ganddyn nhw olwg urddasol heb os. Mae'r gŵr newydd enwi'r ddwy wrth ochr y tŷ - Boaz a Iachin yn ôl dwy golofn Teml Solomon. Boaz ydy'r goeden ar y chwith ac Iachin ar y dde.

Tuesday, July 4, 2017

y faner

Ysgydwodd y tai a'r ddaear wrth i'r miloedd o'r peli magnel ffrwydro am oriau. Doedd dim byd i'r cyfreithiwr ifanc i'w wneud ar long y gelyn ond sefyll ar y dec a sbïo ar lannau ei wlad. Yr unig ffynhonnell golau drwy'r nos i weld y faner oedd llacharedd coch y rocedi a'r bomiau wrth iddyn nhw ymrwygo'r awyr tywyll. Wrth i niwl y bore glirio, roedd Francis Scott Key yn medru gweld y faner enfawr efo streipiau llydan a sêr llachar arni hi'n chwifio dros dir y rhyddion a chartref y dewrion.

Pen-blwydd Hapus i America!

Monday, July 3, 2017

antur kagemasa

Aeth siwrnai Kagemase heb broblem nes iddo gyrraedd tollau Tel Aviv. Rhaid talu'r doll. Ffoniodd fy merch y swyddfa i ffeindio beth ydy beth. (Roedd yn gyffro i gyd ffonio Israel am y tro cyntaf!) Er mai anrheg ydy Kagemasa, gofynnwyd y doll oherwydd bod fy merch wedi ei yswirio am $700. Cysylltodd hi â Lior. Ffeindiodd o eu bod nhw eisiau llythyr gan fy merch yn dweud mai anrheg ydy Kagemasa. Fe wnaethpwyd. Cludwyd i'r tŷ ond doedd neb yno. Mae o'n ôl at y swyddfa bost nes i Lior fynd i'w nôl. Hanes hir a chymhleth, ond mae fy merch wrth ei bodd gyda antur Kagemasa!

Saturday, July 1, 2017

joshua

Dw i newydd orffen "Joshua" gan Joseph Girzone. Joshua ydy'r prif gymeriad a ddaeth i dref wledig America. Dyn diymhongar a chariadus - mae o'n ymddangos yn nabod Duw'n bersonol, ond dydy neb yn gwybod pwy ydy o. Mae nifer o'r trigolion yn ei garu ond dydy rhai'n teimlo ei fod o'n bygwth eu hawdurdod. Gafodd ei gyrru at y Fatican a chyfarfod y Pab hyd yn oed. Pwy ydy o? Nofel ryfeddol

Friday, June 30, 2017

gwlad pwyl

Cyn iddo fynychu uwchgynhadledd G20 yn Hamburg, bydd yr Arlywydd Trump yn ymweld â Gwlad Pwyl ar 5 Gorffennaf (pen-blwydd fy mab ifancaf) a 6. Bydd o'n annerch yn Sgwâr Krasinski lle mae cofeb dros Wrthryfel Warsaw ynddo. Mae llywodraeth (gobeithio'r bobl hefyd) Wlad Pwyl wrth ei bodd tra bod Undeb Ewropeaidd ynghyd â'r prif gyfryngau a'r Chwith yn teimlo'n anesmwyth. Go dda, Arlywydd Trump! Rhaid cefnogi gwledydd Dwyrain Ewrop sydd yn sefyll yn ddewr yn erbyn bygythiad UE.

Thursday, June 29, 2017

nid oes duw fel tydi

Des i at weddi Solomon wrth ddarllen yr Hen Destament. Roedd o'n cydnabod o newydd nad oes neb yn debyg i Dduw Israel:

"O Arglwydd Dduw Israel, nid oes Duw fel tydi yn y nef uwchben nac ar ddaear lawr," 
1 Brenhinoedd 8:23

Dyma weddi hyfryd dw i eisiau ei dysgu yn Hebraeg. Mae yna wefan gyfleus yn Hebraeg a Saesneg yn ochr yn ochr efo awdio hyd yn oed. Dw i wrthi ers ddoe.


    יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֵין-כָּמוֹךָ אֱלֹהִים, בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל, וְעַל-הָאָרֶץ מִתָּחַת        
  

Wednesday, June 28, 2017

d'urban

Ces i fy atgoffa o Alain Delon gan ddigwyddiad bach diweddaraf. Roedd o'n hynod o boblogaidd yn Japan ers y ffilm enwog, Plein Soleil (Llawn o Haul.) Ymddangosodd mewn nifer o hysbysebion hefyd. Un eiconig oedd D'Urban. Roeddwn i'n arfer ceisio dweud y sawl gair a ddwedodd ar y diwedd er nad oedd gen i syniad beth oedd o'n ei ddweud. Ffeindiais glip ar You Tube; dw i'n ei ddeall o'r diwedd!

Tuesday, June 27, 2017

peidiwch â rhoi'r gorau iddi

Wedi clywed y cloch, es i agor y drws a ffeindio dyn yn ei 70au yn sefyll efo taflen Tystion Jehovah. Dw i byth yn dadlau efo'r rhain, ac felly ces i'r daflen efo diolch. Wrth gau'r drws, clywais y dyn yn gofyn o le dw i'n dod yn wreiddiol. Yna, dwedodd ei fod o yn Japan am 18 mis efo Marine Corps. Cawson ni sgwrs sydyn wedyn. Roeddwn i'n ofnadwy o drist bod dyn oedrannus a hawddgar yn credu yn y cwlt a gweithio'n galed drosto fo. Mae o mor agos at y gwirionedd ac eto mor bell. Gosodais y daflen ar y bwrdd o flaen fy nesg fel cofia' i amdano fo a gweddïo drosto fo.

Monday, June 26, 2017

gweddïwch dros trump

O'r diwedd rhoddodd Llys Goruchaf sêl bendith ar y gwaharddiad teithio arfaethedig. Cymerodd cyhyd, ond buddugoliaeth enfawr o blaid pobl America. Mae'r Arlywydd Trump yn prysur wireddu ei addewidion ymgyrch. Fe allai fo wneud mwy o ddaioni oni bai am ymyrraeth y Democratiaid.

y llun: crys-T newydd fy mab ifancaf 

Saturday, June 24, 2017

un sydd gan y synnwyr cyffredin

Yn y byd lle mae Newyddion Ffug yn ceisio twyllo a chamarwain y cyhoedd, mae'n dangos mai'r wasg tabloid sydd gan y synnwyr cyffredin. Dw i'n sylwi ers i Mr. Trump wedi cael ei ethol yn Arlywydd America bod papur newydd tabloid, sydd yn arbenigo mewn hel cles fel arfer, yn hollol gywir yn disgrifio beth sydd yn mynd ymlaen. Dyma'r pennawd a weles i heddiw wrth dil y siop leol.

Friday, June 23, 2017

ar ei ffordd

Gadawodd Kagemasa Oklahoma City. Ces i'r rhif tracio gan fy merch, ac felly fydda i'n medru gwybod lle mae'r hogyn nes iddo gyrraedd tŷ Lior Raz yn Israel. Cafodd fy merch ofnadwy o drafferth yn y swyddfa bost leol, (dw i'n siŵr nad ydy pawb yn gyrru cynfas pren i Israel bob dydd!) ond mae o ar ei ffordd bellach. Gobeithio y bydd o'n cyrraedd y cyrchfan yn ddiogel.

Thursday, June 22, 2017

siwrnai kagemasa

Mae Kagemasa ar fin dechrau siwrnai i Israel. Paentiodd fy merch bortread o'r samurai ifanc dewr wedi cael ei chyfareddi gan ei hanes. Pan roedd hi yn Efrog Newydd, cyfarfod gwnaeth â Lior Raz o Faruda a ddangosodd ddiddordeb mawr yn ei brynu. Mae popeth wedi cael ei drefnu ar gyfer y cludiant, a dyma Kagemasa yn barod i hedfan i dŷ Lior. Mae Fauda 2 newydd ddechrau cael ei ffilmio yn Israel gyda llaw.

Wednesday, June 21, 2017

pen-blwydd priodas

Pen-blwydd priodas fy merch a'i gŵr ydy hi heddiw. Maen nhw'n priodi ers naw mlynedd yn hapus. Mae busnes fy mab yng nghyfraith wedi datblygu'n llwyddiannus, ac mae fy merch yn dal i greu celf wych. Bydd hi'n paentio murlun arall yn Nhalaith Florida yn fuan, yna yn Las Vegas a hyd yn oed yn Israel! Bydda i'n postio amdanyn nhw nes ymlaen.

Tuesday, June 20, 2017

byr byr

Cafodd stori fer fy merch (yn Saesneg) ei derbyn gan gylchgrawn llenyddol lleol. Byr iawn iawn ydy hi. Gorau po fyrraf, meddai.

Siwrnai drên: neu sut collodd Ana ei sgarff rad o'r Eidal, ei hoff ysgrifbin efo inc glas, y dderbynneb efo enw'r gweinydd ynghyd ag enwau ei hoff siop hufen ia a'i hoff fand jazz arni hi, ei ambarél periwinkle, a'i chalon.

Trodd hi,
rhy hwyr.

Monday, June 19, 2017

baner

Gosododd y gŵr faner fach ar y bwrdd o fy mlaen. Baner Israel - roeddwn i'n meddwl prynu un ers i mi ddechrau cefnogi'r wlad honno'n angerddol. Gofynnais iddo lle gafodd hi. Prynu drwy Amazon wnaeth, ac yn ddistaw bach i fy mhlesio! Mae hi wedi sicrhau lle ar y silff ben tân bellach. Gobeithio wir y ca' i ffeindio'r faner arall ar goll (rywle yn y tŷ) a gawson ni yn Japan gan gerddor o Israel amser maith yn ôl, ond hanes arall ydy hwnnw.

Saturday, June 17, 2017

esgidiau cowboi

Clywodd hi sŵn esgidiau cowboi ar lawr caled yr ysbyty yn Jerwsalem. Aeth y dieithryn yn syth at Jane; gafaelodd o yn ei llaw a dweud, "Jerwsalem Jane, gadwch i mi ddiolch i chi am beth dach chi'n ei wneud dros fy mhobl a fy ngwlad. Dach chi'n anhygoel, a pheidiwch â meddwl nad oes neb yn sylwi beth dach chi'n ei wneud." Cawson nhw sgwrs wych tra oedd o'n diolch iddi drwy'r amser. Efallai bod Duw Israel wedi gyrru angel ati hi er mwyn codi ei chalon. Pwy a ŵyr?

Friday, June 16, 2017

shakshuka eto

Fe wnes Shakshuka unwaith eto, yn ôl rysáit Dr. Shakshuka yn Tel Aviv, Israel y tro yma. Defnyddiais domatos a sardîn mewn tuniau, a phigoglys. Roedd yn flasus iawn! Rhaid coginio'r saws yn hirach i'w dewhau cyn ychwanegu wyau y tro nesaf.

Thursday, June 15, 2017

dyrchafiad

Mae fy mab hynaf newydd gyhoeddi bod ei wraig yn disgwyl babi arall. Merch mae hi'n ei disgwyl. A dweud y gwir, roedd mam y wraig yn credu'n siŵr mai merch ydy'r babi cyn i'r meddyg ddweud wrthyn nhw. Roedd hi eisoes yn ei galw'r babi yn Ruth. Cafodd fy ŵyr ei ddyrchafu'n "frawd mawr."

Wednesday, June 14, 2017

pen-blwydd arlywydd trump

Pen-blwydd hapus i'r Arlywydd Trump! Roeddwn i'n edrych ymlaen at ysgrifennu post am ei ben-blwydd, ond newidiodd popeth yn sydyn pan saethwyd gwleidydd ynghyd â thri arall ar gae pêl-fas yn Nhalaith Virginia. Gofynnodd y troseddwr a oedd Gweriniaethwyr ar y cae cyn iddo saethu. Pwy a ŵyr nad oedd o'n cynllunio'r erchyllter hwnnw er mwyn dinistrio dathliadau'r diwrnod. Clywais fod y pedwar a gafodd ei anafu mewn cyflwr sefydlog.

y diweddaraf ar gyflwr y cyngreswr a saethwyd: cafodd ei gludo i uned gofal dwys. Mae o angen mwy o lawdriniaethau.

Tuesday, June 13, 2017

well iddyn nhw ddarllen eu torah

Trist ydy'r gair. Sgrifennodd 1,800 o rabiniaid yn America lythyr at Brif Weinidog Israel - maen nhw'n gofyn i Israel am stopio "meddiannu" y tir a enillodd Israel yn ôl wedi'r Rhyfel Chwe Diwrnod, a chreu gwladwriaeth Palestina fel byddai'r ddwy wlad yn medru byw'n ochr yn ochr yn heddychlon. Duw a roddodd y tir i'r Iddewon yn dweud byddai'r tir yn perthyn iddyn nhw am byth. Iorddonen roedd yn meddiannu tir Israel cyn y rhyfel, nid y Palestiniaid. Doedden nhw ddim yn bodoli fel "pobl" hyd at y 60au. Arabiaid o amryw wledydd oedden nhw. Mae'n well i'r rabiniaid ddarllen eu Torah ynghyd â'r hanes modern. Yna, sut maen nhw'n disgwyl i Israel fyw'n ochr yn ochr yn heddychlon gyda'r rhai sydd eisiau i'r Iddewon i gyd farw?

Monday, June 12, 2017

tra fod o'n aros

Mae fy mab ifancaf yn gobeithio cael ei dderbyn gan College of Ozarks yn dilyn olion traed ei chwaer. Tra fod o'n aros, mae o'n gweithio'n rhan amser i ennill pres ar gyfer y dyfodol. Ar wahân i weithio mewn siop hufen iâ, mae o'n cael ei gyflogi gan gymdogion o bryd i'w gilydd. Roedd o wrthi'n torri'r lawnt a chwythu'r dail oddi wrth do cymydog ddeuddydd yn ôl. (Gwelais fo oddi ar ffenestr fy nhŷ!)

Saturday, June 10, 2017

bore da

Gadawais y tŷ am 5:55 y bore 'ma i fynd am dro; roedd hi eisoes yn hanner olau; neb o gwmpas ond adar sydd wrthi'n canu. Cyrhaeddais ben y llethr tuag at y dwyrain; dacw Fenws yn yr awyr. Troais. Dyma'r lleuad lawn yn fy nghyfarch. Bore da.

Friday, June 9, 2017

dim diolch I rwsiaid, comey, hillary

Fedra i ddim dioddef clywed rhagor o Rwsiaid, Comey, a "pham collais i'r etholiad arlywyddol" gan Hillary Clinton. Mae'r prif gyfryngau'n anwybyddu'r cynifer o bethau mae'r Arlywydd Trump wedi eisoes eu cyflawni -  crëwyd 1,000,000 swyddi newydd; gostyngwyd nifer y mewnfudwyr anghyfreithlon 75 y cant; roddodd ysbrydoliaeth i Saudi Arabia a'r Aifft i daclo terfysgwyr yn ffyrnig, a llawer mwy. Peidiwch â'i rwystro rhag iddo wneud America yn odidog unwaith eto.

Thursday, June 8, 2017

at y wal

Y Wal, wrth gwrs. Aeth Nikki Haley at y Wal yn Jerwsalem i weddïo, nid yn y llecyn arbennig wedi'i baratoi ar ei chyfer hi, ond ymysg y gwragedd eraill, (druan o'r staff diogelwch cudd!) Cafodd hi ei diolch gan nifer o'r gwragedd yno am ei safiad cryf yn y Cenhedloedd Unedig ym mhlaid Israel. Pob bendith i Nikki!

Wednesday, June 7, 2017

fedra i ddim dioddef bwlis

Mae Nikki Haley, Llysgennad America i Genhedloedd Unedig newydd gyrraedd Israel, wedi ceryddu Cyngor Hawliau Dynol yn Genefa am ei rhagfarn yn erbyn Israel. Does ryfedd iddi gael croeso hynod o gynnes gan Arlywydd a Phrif Weinidog Israel. Canmolodd y prif weinidog fod hi a'r Arlywydd Trump wedi newid cyfarwyddyd Cenhedloedd Unedig, a sefydlu safon newydd. Gostyngedig oedd ateb Haley - "dim ond dweud y gwir wnes i gan fedra i ddim dioddef bwlis." Go dda, Nikki! Gobeithio y ceith ymweliad hyfryd yn y Tir Sanctaidd.

Tuesday, June 6, 2017

y ddynes

Wedi treulio pythefnos gwych yn Efrog Newydd, daeth fy merch a'i gŵr adref yn Oklahoma neithiwr. Cawson nhw gyfle i weld y ddynes a baentiodd hi ar gyfer tŷ bwyta ym maes awyr Newark. Clywodd cwsmer y sgwrs rhyngddi hi a'r weinyddes am y murlun, ac eisiau tynnu lluniau. 

Monday, June 5, 2017

codi bawd

Ar ôl llu o gwestiynau ynglŷn y "sgandal" o gwmpas Rwsia a Mr. Trump a ofynnwyd gan Megyn Kelly yn y cyfweliad arbennig, dwedodd Putin, "i mi mae hyn yn anhygoel. Dych chi'n creu cynnwrf allan o ddim byd, a'i droi'n arf ryfel yn erbyn yr arlywydd cyfredol. Pobl greadigol dych chi. Da iawn. Rhaid bod eich bywydau'n ddiflas acw." Da iawn, Mr. Putin.

Saturday, June 3, 2017

mordaith arbennig

Mae fy merch hynaf a'i gŵr wrth eu bodd yn Efrog Newydd. Cawson nhw fordaith arbennig ar gwch heddlu'r ddinas, diolch i'r sarsiant mae hi'n ei nabod, a gweld y golygfeydd hyfryd ar hyd Afon Hudson gan gynnwys Cerflun o Ryddid a'r man glanio ar gyfer hofrennydd yr Arglwydd Trump. Hwylion nhw dan y ddwy bont, sef Manhattan a Brooklyn. Mae Gorymdaith Ddathlu Israel yn cael ei drefnu yfory yno; gobeithio y cân nhw gyfle i'w gweld.

Friday, June 2, 2017

addewid arall

Cyflawnodd yr Arlywydd Trump ei addewid ymgyrch arall, sef tynnu America allan o Gytundeb Hinsawdd Paris. Mae o'n cael ei farnu'n hallt gan nifer o wledydd a'r rhyddfrydwyr yn America fel disgwyliwyd, ond mae o'n benderfynol.
"Mae'n amser i ni ddod allan o Gytundeb Paris, a symud ymlaen gydag un newydd a fydd yn amddiffyn yr amgylchedd, ein cwmnïau, ein dinasyddion ac ein gwlad," meddai.

Thursday, June 1, 2017

siom

Arwyddodd yr Arlywydd Trump heddiw'r waiver ynglŷn symud Llysgenhadaeth America i Jerwsalem. Bydd y llysgenhadaeth yn aros yn Tel-Aviv am chwe mis arall. Ces i fy siom wrth gwrs fel y nifer mawr o'r bobl eraill. Roedden ni'n gobeithio na fyddai fo'n ei arwyddo. Mae o'n dal i fwriadu symud y llysgenhadaeth i Jerwsalem fodd bynnag. Yn ôl Tŷ Gwyn, "nid hyn yn gwestiwn o symud neu beidio, ond pryd." Roedd rhaid i'r Arlywydd a'r Prif Weinidog Netanyahu siarad am y pwnc yn bersonol yn Israel yn ddiweddar. Dw i'n dal yn obeithiol.

Wednesday, May 31, 2017

nid hummus yn unig

Er mwyn boicotio Israel yn drylwyr -
yn gyntaf, taflwch allan y cyfrifiaduron, ffonau symudol, teclyn gemau cyfrifiadur; peidiwch â gweld fideo ar alw; peidiwch â phrynu cynnyrch o dramor; peidiwch â defnyddio nifer o  feddygaeth hanfodol... oherwydd bod y rhan fwyaf ohonyn nhw'n cael eu dyfeisio, cynhyrchi neu gynllunio un ffordd neu'r llall gan wyddonwyr, cwmnïau neu lywodraeth Israel. Mae'r rhestr yn para'n hir. Wir, mae'n hynod o anodd boicotio Israel os byddwch chi eisiau ei wneud yn gydwybodol.

Tuesday, May 30, 2017

jane ar silff

Roeddwn i wrthi'n rhoi trefn ar gwpwrdd dillad a dod ar draws y paentiad a baentiodd fy merch hynaf yn 2002 (pan oedd hi'n 18 oed) - portread o Jane Austen. Roeddwn i'n arfer gwirioni ar ei nofelau ar yr adeg honno, a rhoddodd fy merch y paentiad yn anrheg Nadolig i mi. Wedi colli angerdd drostyn nhw (er fy mod i'n dal i'w hoffi,) cafodd y paentiad druan ei anghofio hyd yma. Ardderchog ydy o beth bynnag ac roedd fy merch yn gweithio'n galed drosta i. Dyma ail-osod Jane ar silff.

Monday, May 29, 2017

memorial day

Diolch i'r dewr a roddodd eu bywydau i roi rhyddid i ni. 

Saturday, May 27, 2017

hoopoe

Wedi profiad cyffrous a gafodd hi ar ddechrau ei phythefnos yn Efrog Newydd, mae bywyd fy merch a'i gŵr wedi setlo. Mae yna siopau o bob math gerllaw, ac mae hi'n mwynhau cerdded o gwmpas efo'r ci. (Mae ei gŵr yn sâl yn anffodus.) Cafodd hi ysbrydoliaeth gelfyddydol gan Afal Mawr a'r cyfarfod efo Lior Raz fel dechreuodd baentiad sydd yn cynnwys aderyn cenedlaethol Israel, sef Hoopoe.

Friday, May 26, 2017

breuddwyd merch

Ymwelodd yr Arlywydd Trump a Mrs.Trump â merch sydd yn dioddef o ganser yn Israel tra oedden nhw yno ond 27 awr. Breuddwyd y ferch oedd cyfarfod Mr. Trump, a chafodd o ei wireddu. Byddai hyn wedi fod yn newyddion mawr pe bai arlywydd arall wedi ymweld â hi, ond anwybyddodd y prif gyfryngau hyn i gyd; dim syndod.

Thursday, May 25, 2017

cyfarfod doron

Aeth fy merch a'i gŵr i Efrog Newydd i warchod ci eu ffrind am bythefnos. Maen nhw'n cael mynd o gwmpas y ddinas hefyd. Pwy wnaethon nhw gyfarfod ar stryd yn Manhattan ond Lior Raz, cynhyrchydd a phrif gymeriad Fauda, rhaglen boblogaidd Israelaidd! Y fo ydy ei hoff actor! Mae hi gyffro i gyd a sgrifennodd hi lyfr ata i'n disgrifio'r hanes. Mae Lior wedi gweld celf fy merch o'r blaen gan gynnwys ei bortread a baentiodd hi, a'i hoffi; penderfynwyd byddai ei phaentiad o samurai yn cael ei anfon at ei dŷ yn Israel. Cafodd fy merch ei tharo yn yr holl hanes, pa mor gwrtais a diymhongar ydy Lior er ei fod o'n ddyn amlwg tra ei bod hi'n neb.

Wednesday, May 24, 2017

gŵyl jerwsalem

Er bod Jerwsalem wedi bod yn brif ddinas Israel ers i'r Brenin Dafydd ei gorchfygu 3,000 mlynedd yn ôl, adunwyd Jerwsalem 50 mlynedd yn ôl ar ôl y Rhyfel Chwe Diwrnod yn yr hanes modern. Mae hi'n aros yn brif ddinas Israel am byth a bythoedd.

Tuesday, May 23, 2017

gadael israel

Mewn llai na 30 awr o ymweliad, cyflawnodd yr Arlywydd Trump gymaint. Mae'r perthynas rhwng America ac Israel yn gryfach byth bellach. Pan oedd o flaen y wal, ymbilodd ar Dduw am ddoethineb. Bydded i Dduw ateb y weddi honno. Dioch i'r swyddogion diogelwch a oedd wrthi'n ddygn drwy'r amser. Ei ymweliad nesaf - Rhufain.

Monday, May 22, 2017

arlywydd o flaen y wal

Wedi traddodi araith wych a nerthol i nifer o arweinwyr Arabaidd yn Saudi Arabia, cyrhaeddodd yr Arlywydd Trump Israel heddiw. Mae'r croeso yn anhygoel o gynnes a chyfeillgar, yn enwedig gan y prif weinidog Netanyahua a'i wraig. Mr. Trump ydy Arlywydd America cyntaf a aeth at y Wal Orllewinol yn swyddogol. "Does dim gair i fynegi'r profiad a ges i (o flaen y Wal); gadawodd argraff arna i fyddai'n para am byth," meddai yn nhŷ prif weinidog Israel. 

Saturday, May 20, 2017

seremoni raddio arall

Graddiodd fy mab ifancaf ynghyd â 276 eraill o'r ysgol uwchradd neithiwr. Roedd o'n astudio, chwarae pêl-droed a rhedeg cross country yn galed am bedwar blynedd. Mae o eisiau astudio peirianneg yn y brifysgol, a bydd o'n gweithio'n rhan amser yn ystod yr haf. Cynhaliwyd y seremoni dan do oherwydd y tywydd, y tro cyntaf ers 80au. Daeth fy merch hynaf a'i gŵr ar gyfer yr achlysur. 

Friday, May 19, 2017

tornado bron

"Ewch i'r lloches rŵan."  Cafodd y gŵr y rhybudd hwn ar ei ffôn neithiwr drwy app tornado. Roedd hi'n hollol ddistaw tu allan eto ond dyma nôl y bag parod sydd yn cynnwys pasbortau'r teulu er mwyn mynd i'r islawr os yn wir dôi tornado i'r dref. Roedd yn hwyr ac roeddwn i'n gysglyd fel gorweddais ar y gwely, ond neidiodd allan ohono fo wrth glywed y daran frawychus cyntaf. Roeddwn i'n aros efo'r teulu wrth y drws i'r islawr yn clywed y gwyntoedd a'r taranau. Yn ffodus pasiodd y storm yn gyflym, ac aethon ni i'r gwely'n ddiolchgar.

Thursday, May 18, 2017

yn ôl at y brifysgol

Wedi treulio pythefnos yn ymlacio adref, aeth fy merch ifancaf yn ôl at y brifysgol yn Missouri y bore 'ma. Cafodd waith yn y theatr ar y campws yn ystod yr haf, a bydd hi'n dechrau ddydd Sadwrn. Bydd y gwaith yn talu am y costau byw am flwyddyn. Yn anffodus na fydd hi'n medru gweld seremoni raddio ei brawd yfory. Fe ddaw hi'n ôl eto fis Tachwedd. 

Wednesday, May 17, 2017

jane a denmarc

Mae'r gweinidog tramor o Ddenmarc yn ymweld ag Israel ar hyn o bryd. Mae o newydd siarad ag Arlywydd Israel yn Jerwsalem. Cafodd Jane ei gwahodd i gynhadledd i'r wasg yng nghartref swyddogol yr Arlywydd fel un o'r wasg. (Mae ganddi deitheb wasg!) Roedd hi'n medru ei gyfarfod a'i groesawu (yn y Ddaneg) i Israel hyd yn oed. Dw i'n ddiolchgar i Ddenmarc am Jane a'i theulu.

Tuesday, May 16, 2017

glaswellt yr haf

Pryd bynnag bydda i'n cerdded ar hyd y llecyn hwnnw, fedra i ddim peidio â chofio'r diwrnod yn y gaeaf flynyddoedd yn ôl pan adeiladodd fy mhlant iglw efo hogyn o'r Almaen, ac â meddwl am yr haiku enwog gan Bashou Matsuo am laswellt yr haf ac uchelgais y milwyr a frwydrodd arno fo.

Monday, May 15, 2017

o flaen y wal

Mae David Friedman, llysgennad America i Israel newydd gyrraedd y wlad honno efo ei deulu. Y lle cyntaf aeth cyn gwneud dim byd arall oedd y wal orllewinol yn Jerwsalem. Yna gweddïodd efo llyfr gweddi yn ei law. Pob bendith. Gobeithio y bydd o'n gweithio yn Llysgenhadaeth America yn Jerwsalem cyn hir.

Saturday, May 13, 2017

mynydd fuji

Cafodd fy merched yn Japan gyfle i fynd i gyffiniau Mynydd Fuji. Mae o mor dal fel cewch chi ei weld lle bynnag ydych chi, ac mae o'n anhygoel o fawreddog a hardd. Does ryfedd bod o'n cael ei edmygu bob amser. Dyma hwiangerdd enwog amdano fo:
ei ben uwch y cymylau
mae o'n edrych i lawr yr holl fynyddoedd
ac yn clywed y taranau isod.
y gorau yw Mynydd Fuji.

Friday, May 12, 2017

llen aur

Tra oeddwn i'n mynychu digwyddiad neithiwr, newidiodd yr awyr yn rhyfedd. Roedd llen enfawr o law tuag at y gorllewin yn disgleirio'n aur efo mellt yma ac acw. Dw i'n siŵr bod yna dornado neu ddau rhywle. Aeth adref ar frys cyn cael fy nal gan y storm. Fe ddaeth hanner awr wedyn, cenllysg a phob dim. Mae'n dawel heddiw.

Thursday, May 11, 2017

cerddoriaeth a gwleidyddiaeth

Pêl-droed, a rŵan Eurovision. Mae grŵp o bobl yn gofyn i'r gynulleidfa am roi "0" i Imri Ziv o Israel a fydd yn canu yn y cynderfynol heno er mwyn dangos eu gwrthwynebiad yn erbyn Isarel. Dylen nhw ddim defnyddio chwaraeon a cherddoriaeth er mwyn gwthio eu hagendâu gwleidyddol. Gobeithio bod gan y gynulleidfa synnwyr cyffredin. Pob hwyl i Imri Ziv.

Wednesday, May 10, 2017

bendithio israel drwy jerwsalem jane

Ers iddi symud i Israel flynyddoedd yn ôl wedi gwerthu ei heiddo personol i gyd yn Denmarc, mae Jane o Jerwsalem wrthi'n ddygn i fod yn llais dros Israel ac yn fendith i'r bobl. Cafodd hi ddamwain draffig ofnadwy'r llynedd sydd yn effeithio'n arw o hyd. Ac eto mae hi'n dal ati ac mae gan ei thudalen Facebook dros 100,000 o ddilynwyr bellach. Yn anffodus, nad ydy pawb yn ei chefnogi'n ariannol. Mae hi angen $1,700 y mis i fwrw ymlaen yn Jerwsalem. Dyma gyfle i fendithio Israel drwyddi hi.

Tuesday, May 9, 2017

bwrw ymlaen efo gwen

Derbyniodd Le Pen y canlyniad efo gwen a thipyn bach o ddagrau yn ddewr heb feio neb arall, wrth gysuro a chodi calonnau ei chefnogwyr ffyddlon. A dweud y gwir, fe wnaeth hi'n dda iawn yn croesi i farnau'r prif gyfryngau. Enillodd hi 34% o'r bleidlais yn cymharu â ffigur y tro diwethaf, sef 18%. Ei phlaid ydy'r wrthblaid fwyaf bellach. Mae hi'n bwriadu ei hailwampio a dal ati. Gobeithio y bydd hi'n ennill yn 2022.

Monday, May 8, 2017

galaru

Ddewison nhw mo Ffrainc. Am siom. Siom yn union fel y diwrnod enillodd Obama (a dwywaith hyd yn oed.) Ond enillodd Mr. Trump wedi i America ddioddef am wyth mlynedd. Mae gan Dduw gynllun perffaith. Fo a fydd yn ennill yn y diwedd. Duw sydd gan y gair olaf. 

Saturday, May 6, 2017

seremoni raddio

Cynhaliwyd seremoni raddio yn Ysgol Optometreg yn y brifysgol leol neithiwr. Camodd 28 o ddoctoriaid newydd y cam cyntaf i ddechrau eu gyrfaoedd. A hwn oedd y tro olaf i fy ngŵr i anfon doctoriaid newydd i'r gymuned. Gofynnwyd sawl tro ydy o'n drist; ei ateb bob tro oedd, "tipyn bach, rhyw un y cant." Mae o'n edrych ymlaen at y cyfnod nesaf ers misoedd.

Friday, May 5, 2017

adnewyddu pasbort

Yr amser i adnewyddu fy mhasbort. Mae bron yn ddeg mlynedd ers i mi hedfan i Houston i wneud yr un peth. Na fydd rhaid i mi fynd yno'r tro hwn, ond i Dallas sydd yn agosach. Ac eto bydd yn cymryd dros bum awr mewn car un ffordd. (Rhaid mynd yn bersonol.) Dyma ffonio'r staff i wneud apwyntiad chwap ar ôl yr amser dechrau. Dwedodd y ddynes mai fi ydy'r cyntaf, ac na fydd eu gwefan yn barod eto tan yfory! Dim ond eisiau gwneud yn siŵr, dw i!

Thursday, May 4, 2017

angen gweddi

Diwrnod Gweddi Genedlaethol ydy hi heddiw. Mae angen gweddi mwy byth arnon ni. Rhoddodd Duw drugaredd ar America a rhoi i ni Mr. Trump, ac eto dydy'r frwydr ddim wedi gorffen; mae hi'n dal yn ffyrnig. Does dim amser i fod yn ddiofal; rhaid dal ati weddïo. Diolch i'r Arlywydd Trump sydd yn cymryd y diwrnod hwn yn ddifrifol.

Wednesday, May 3, 2017

dewiswch ffrainc

Mae ganddi wendidau. Un o'r gwaethaf ydy ei bod hi'n trin yr Iddewon yn Ffrainc yr un fodd â'r bobl o'r gwledydd eraill yn Nwyrain Canol (er mwyn peidio dangos ffafriaeth efallai.) Ac eto, y hi ydy'r unig ddewis call os bydd Ffrainc eisiau dal yn wladwriaeth sofran a democrataidd. Bydd ei buddugoliaeth yn fuddugoliaeth wledydd rhydd eraill yn y byd gan gynnwys Israel. "Dewiswch Ffrainc" ydy arwyddair newydd Marine Le Pen. Gobeithio y bydd y Ffrancwyr yn dewis Ffrainc ddydd Sul.

Tuesday, May 2, 2017

mae hi'n 69 oed

Pen-blwydd hapus i Israel! Mae'n 69 mlynedd ers iddi fod yn wladwriaeth unwaith eto ar ôl cael ei gwasgaru i bob cwr o'r byd dwy fil o flynyddoedd yn ôl. Anhygoel i'r eithaf ydy hanes modern Israel. Daeth pobl Israel yn ôl at y tir a roddodd Duw i Abraham, yn union fel addawodd Ef. Pob bendith i Israel. Cofiwch beth ddwedodd Duw wrth Abraham - bendithiaf y rhai sy'n dy fendithio....

Monday, May 1, 2017

yom hazikaron

Yom Hazikaron, sef Diwrnod Cofio ydy hi yn Israel. Cofir 23,477 o filwyr a gafodd eu lladd dros eu gwlad ynghyd â 2,576 o bobl a gafodd eu llofruddio gan derfysgwyr.

Mae'r Arglwydd ein Duw gyda ni i'n cynorthwyo ac i ymladd ein brwydrau.
2 Cronicl 32:8

Saturday, April 29, 2017

y 100 diwrnod cyntaf

Mae'r Arlywydd Trump yn annerch pobl America'n wythnosol ar y we. Mae ei annerch diweddaraf yn crynhoi beth mae o a'i lywodraeth wedi ei wneud ar gyfer America yn y 100 diwrnod cyntaf - llawer llawer iawn! er gwaethaf gwrthwynebiad chwyrn gan y rhai sy'n ei gasáu. Gallen nhw fod wedi gwneud llawer mwy pe na bai am yr olaf. Dw i'n diolch i Dduw bob dydd amdano fo.

Friday, April 28, 2017

castell franklin

Mae "castell" y dref newydd gael ei agor fel lle ar gyfer partïon priodas, pen-blwydd, ayyb  wedi 18 mis o adnewyddu helaeth. Castell Franklin ydy'r enw. Cafodd o ei godi yn y 30au, ac mae o un o eiconau'r dref. Roedd o mewn cyflwr truenus yn ddiweddar, fodd bynnag, cyn cael ei brynu gan y perchennog presennol. Roeddwn i'n gobeithio byddai'r dref yn ei brynu a'i droi'n rhyw amgueddfa, ac felly falch iawn gweld bod ganddo fywyd newydd. Cewch chi weld y tu mewn drwy'r fideo yma.

Thursday, April 27, 2017

y ddarlith olaf

Traddododd y gŵr y ddarlith olaf heddiw. Bydd wythnos arall o arholiad, yna, seremoni raddio nos Wener. Bydd o'n anfon doctoriaid optometreg newydd i'r byd am y tro olaf, ac yn ymddeol ddiwedd mis Gorffennaf ar ôl gweithio yn y clinig am ddau fis. Mae o'n gweithio fel athro optometreg yn ffyddlon yn y brifysgol yma ers 21 mlynedd. Cafodd grys gwych yn anrheg gan ei ddosbarth. Mae o'n awyddus i gychwyn cam nesaf; bydd o'n brysur eto, ond yn medru gwneud pethau heb ddyddiau cau.

Tuesday, April 25, 2017

y gêm olaf

Bydd y gêm olaf pêl-droed heno - olaf y tymor ac olaf a fydd fy mab ifancaf yn chwarae ynddi efo tîm yr ysgol. Bydd o'n graddio mewn wythnosau. Mae o'n ymarfer a chwarae'n ffyddlon ac yn galed ers blynyddoedd. Bydd o eisiau chwarae'n hamddenol heb ymuno â chlwb yn y dyfodol. Diwedd cyfnod a dechrau un newydd. Roedd o'n chwarae neithiwr hefyd a daeth adref wedi hanner nos. Roedd rhaid i mi olchi'r iwnifform y bore 'ma ar brys iddi sychu mewn pryd.

Monday, April 24, 2017

yn enw'r bobl

Dw i'n hynod o falch bod Marine Le Pen wedi ennill rownd gyntaf yr etholiad arlywyddol yn Ffrainc ddoe. Mae'r grwpiau efo diddordebau arbennig yn ffyrnig ac yn achosi terfysg ym mhob man. (Mae hyn yn profi pwy sy'n dda a phwy sy'n ddrwg, yn fy nhyb i.) Wir, mae goroesiad Ffrainc fel gweriniaeth yn y fantol. Gobeithiaf y bydd pobl Ffrainc yn ennill y 7 Mai.

Saturday, April 22, 2017

ras 5k

Cynhaliwyd ras 5K a fynychwyd gan fyfyrwyr optometreg y bore 'ma. Wedi colli cefnogaeth noddwr hael flynyddoedd yn ôl, aeth y ras yn llai bob blwyddyn yn anffodus. Diolch i'r cynnig arbennig gan eu hathro, sef fy ngŵr, fodd bynnag, rhedodd rhyw 30 gan gynnwys y gŵr a'n mab ifancaf ni. Cafodd yr holl redwyr ddau bwynt ychwanegol ar y prawf diweddaraf tra oedd y tri a gurodd eu hathro'n ennill tri phwynt! Roedd yn ras bleserus ar fore braf beth bynnag.

Friday, April 21, 2017

anghytuno

Mae Fatah ac Hanas yn cytuno â'i gilydd nad oes gan Israel hawl i fodoli. Dydy'r Un sy'n rhoi'r haul yn oleuni'r dydd, a threfn y lleuad a'r sêr yn oleuni'r nos, sy'n cynhyrfu'r môr nes bod ei donnau'n rhuo ddim yn cytuno: 

"Os cilia'r drefn hon o'm gŵydd, yna bydd had Israel yn peidio hyd byth â bod yn genedl ger fy mron." Jeremeia 31: 35, 36

Thursday, April 20, 2017

sanctaidd wyt ti

Bydda i a fy nheulu yn dy wasanaethu, Arglwydd
gan godi dwylo sanctaidd i dy addoli di;
Na fyddwn ni'n ymgrymu o flaen duwiau'r dynion;
Byddwn ni'n addoli Duw Israel
Sanctaidd wyt ti;
Does neb arall fel ti;
Dewiswch y diwrnod hwn bwy y byddwch yn ei wasanaethu;
Bydda i a fy nheulu yn dy wasanaethu, Arglwydd

- Fy ffefryn arall gan Joshua Aaron

Wednesday, April 19, 2017

gellesg glas

Ar ôl dyddiau o gawodydd Ebrill, ymddangosodd blodau gellesg glas cyntaf. Dw i'n falch iawn eu gweld nhw, wedi gweithio'n galed i gael gwared ar y chwyn anghyfreithlon fis diwethaf. Mae yna gannoedd ar y gwely blodau, dipyn yn ormod siŵr iawn, ond dim ots. Byddan nhw'n fy llawenhau am ddyddiau i ddod.

Tuesday, April 18, 2017

mam

Dw i newydd glywed gan fy merch a ymwelodd â'i nain yn y cartref henoed. Mae fy mam a oedd yn gorfod gorwedd drwy'r amser am wythnosau, yn medru eistedd bellach! Dyma hi'n bwyta ei ginio! Dwedodd fy merch fod yn anhygoel gweld ei nain mor sionc yn ei hysbryd. Bydd hi'n cael ei phen-blwydd yn 95 oed yr wythnos nesaf. Gobeithio y ceith ddiwrnod hapus.

Monday, April 17, 2017

rholio wyau

Mae nifer o blant wrthi'n rholio wyau ac ymuno â gweithgareddau amrywiol ar lawnt Tŷ Gwyn ar hyn o bryd. Mae pob Arlywydd America wedi cynnal y digwyddiad ers 1878. Mae o'n llai eleni na'r blynyddoedd diwethaf oherwydd bod Mrs. Trump eisiau iddo fod ar gyfer y plant a'r teuluoedd yn hytrach na ar gyfer yr enwogion. Mae Sion Spicer, llefarydd Tŷ Gwyn yn darllen llyfrau i'r plant yn lle bod mewn gwisg cwningen eleni!

Sunday, April 16, 2017

bedd gwag

Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, ar doriad gwawr, daeth y gwragedd at y bedd. Gwelon nhw fod y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd oddi wrth y bedd, ond pan aethon nhw i mewn, na welon nhw gorff yr Arglwydd Iesu. Dyma ddau ddyn yn ymddangos mewn gwisgoedd llachar a dweud, "Pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw yr hwn sy'n fyw? Nid yw ef yma; y mae wedi ei gyfodi."

Saturday, April 15, 2017

yr aberth

Dywedodd yr Arglwydd, "cymerwch oen, ei ladd, taenu'r gwaed ar ddau bost a chapan drws. Bydd y gwaed yn arwydd; pan welaf y gwaed byddaf yn mynd heibio i chi, ac ni fydd y pla yn eich difetha."

Mae'r oen wedi ei lladd yn aberth er mwyn ein glanhau rhag pechod.
Mae'r iachawdwriaeth wedi dod i'r byd
Mab Duw. Yeshua yw Ef.

Thursday, April 13, 2017

dylai hyd yn oed gohebydd fod yn gwrtais

"Lle cawsoch chi eich magu?" "Lle mae'ch cwrteisi chi?" Gofynnodd Gweinidog Tramor Rwsia i ohebydd NBC a daflodd gwestiynau ato Ysgrifennydd Gwladol America cyn i bawb gael ei eistedd ar gyfer sesiwn i'r wasg yn Moscow. Cafodd y gohebydd, Andrea Mitchell sydd yn arfer cael ei ffordd yn America, ei cheryddu. Go dda chi, Mr. Lavrov!

Wednesday, April 12, 2017

gwyddau gwyllt 2

Mae blodau derwen yn eu hanterth yn taflu'r paill ym mhob man, ac eto dw i'n dal i fedru cerdded tu allan heb disian. Anhygoel o braf! Roedd llawer o wyddau gwyllt yng nghanol y trac y bore 'ma eto. Ces i gyfle i'w gweld nhw'n gadael y tir am y tro cyntaf. Rhaid iddyn nhw redeg am sawl metr cyn medru hedfan i fyny, yr union fel awyrennau. Mae'n rhyfeddol eu bod nhw'n medru hedfan beth bynnag, ac yntau mor dew.

Tuesday, April 11, 2017

gwyddau gwyllt

Yn ddiweddar dw i'n cerdded ar drac y brifysgol gerllaw ar ôl mynd â fy mab i'r ysgol tua saith. Yn aml iawn mae gwyddau gwyllt yn pori yn y canol. Maen nhw'n prysur fwyta "peth" ar y glaswellt heb falio'r bobl. Beth maen nhw'n ei fwyta? Pryfed? Es i at Mrs. Google heddiw a darganfod mai glaswellt maen nhw'n ei fwyta. Rhaid bod nhw'n gorfod bwyta llawer er mwyn cadw eu ffigur crwn! Y nhw sydd yn baeddu'r trac hefyd!

Monday, April 10, 2017

gŵyl y pasg

Bydd Gŵyl y Pasg yn cychwyn ar fachlud haul heno a phara am wythnos. Dw i ddim yn cadw'r traddodiadau Iddewig, ond cofiwn beth wnaeth Duw dros ei bobl Israel filoedd o flynyddoedd yn ôl. Yr un Duw sydd yn llywodraethu'r byd o hyd ac am byth.

Saturday, April 8, 2017

ynad llys goruchaf

Cafodd Neil Gorsuch ei gadarnhau fel ynad llys goruchaf, o'r diwedd, wedi gwrthwynebiad chwyrn hanesyddol gan y Democratiaid (ac eithrio Joe Manchin) a rhai Gweriniaethwyr. Dyn sydd yn sefyll yn gadarn ar y Cyfansoddiad, ac sydd gan gymwysterau hollol addas ar gyfer y swydd bwysig hon. Roedd y Democratiaid yn ei gefnogi'n gyfan gwbl nes iddo gael ei enwebu gan yr Arlywydd Trump. Pob bendith i Neil Gorsuch, Arlywydd Trump, y cabinet a'r staff i gyd sydd wrthi'n ddygn ar gyfer pobl America.

Friday, April 7, 2017

llefrith ceirch

Fe wnes i lefrith ceirch am y tro cyntaf. Ces i fy synnu pa mor hawdd ei wneud. Wedi sicrhau bod ganddo ddigon o galsiwm, gwelais sawl fideo (yn Eidaleg a Ffrangeg i ddysgu'r ieithoedd hyn ar yr un pryd) i wybod sut i fynd ati. Mae'n ymddangos bod yna ddau fodd yn y bôn - defnyddio ceirch sych neu un wedi'i goginio. Dewisais y cyntaf oherwydd ei fod o'n symlach, a dyma gael 500 ml o lefrith ceirch ffres! Ychwanegais dipyn o halen a mêl. Efallai nad ydy o mor flasus â llefrith buwch, ond mae o'n ddigon da a heb lactos.

Thursday, April 6, 2017

diwedd y tiwlip

Cafodd yr unig diwlip dewr a oedd yn blodeuo am ddyddiau ei ladd neithiwr. Darganfuwyd y troseddwr drwy'r camera diogelwch - gwiwer ddrwg oedd o! Wedi cael gafael yn y blodyn druan, bwytaodd y wiwer y peth yn y canol. Dewisais beidio â gosod cawell ar y blodyn eleni oherwydd bod o'n lleihau'r harddwch. O leiaf nid fandal creulon ond gwiwer oedd y pechadur, ac roedd y blodyn ar fin gorffen beth bynnag. 

Wednesday, April 5, 2017

bendith duw

Mae fy mam mewn cartref henoed ers dyddiau wrth iddi fethu codi oherwydd problem ar yr asgwrn cefn. Er bod hi'n gorfod gorwedd drwy'r amser, mae hi'n siriol. Mae hi'n medru gweld blodau ceirios oddi wrth y ffenestr hyd yn oed. Diolch i'r staff clên ac ymroddgar, mae hi'n cael gofal da. Ymwelodd un o fy merched â hi ddoe, a thra oedd hi yno, ffoniodd fy merch hynaf hi. Roedd fy mam wrth ei bodd wrth gwrs. (Gweler y llun.)

Tuesday, April 4, 2017

deddf duw / deddf y byd

Deddf Duw dros fewnfudwyr - Ceisiwch heddwch y ddinas byddwch chi'n symud iddi, a gweddïwch drosti ar yr Arglwydd, oherwydd yn ei heddwch hi y bydd heddwch i chi.

Deddf y byd dros fewnfudwyr - Cymerwch fantais ar lewyrch y ddinas byddwch chi'n symud iddi, a mynnu eich cyfreithiau a diwylliannau arni hi nes i chi ei meddiannu'n llwyr.

Sunday, April 2, 2017

braint/hawl

Rhaid cofio mai braint, nid hawl ydy cael caniatâd i fynd i mewn i wlad arall. Mae gan bob gwlad hawl i benderfynu pwy sydd yn cael dod. Os mae hi'n dweud "na," dyna fo. Y hi sydd gan y gair olaf, ddim chi. Rhaid derbyn yr ateb yn ostyngedig. 

Saturday, April 1, 2017

olew cnau coco

Dw i wrth fy modd efo olew cnau coco. Dw i'n ei fwyta yn lle menyn heb sôn am ei ddefnyddio ar fy nghroen, gwallt, dannedd. Ar gyfer y croen a gwallt, dw i'n ychwanegu diferyn o olew lafant; ar gyfer y dannedd - llwyaid o soda pobi. (poerwch yr olew yn y bin wedi gorffen brwsio dannedd, ddim yn y sinc.) Finegr seidr afal ydy peth arall dw i'n ei ddefnyddio a'i yfed bob dydd.

Friday, March 31, 2017

gwanwyn

Mae'n anhygoel o braf fy mod i'n medru mynd am dro yn y gwanwyn! Roeddwn i'n arfer gorfod aros tu mewn cymaint â phosib oherwydd fy alergedd. Mae'r tymor yn para am dri mis o leiaf, ac felly roeddwn i'n methu mwynhau'r blodau a gwyrddlesni'r dail ers blynyddoedd. Eleni, fodd bynnag, roeddwn i'n sylwi nad oeddwn i'n tisian ar ôl cerdded tu allan. Effaith y driniaeth geiropracteg rhaid bod! Wedi cael damwain flwyddyn yn ôl, dw i'n mynd at y doctor yn gyson hyd yma er fy nghefn wedi gwella. Dw i'n teimlo'n braf cael triniaeth beth bynnag. Doeddwn i ddim yn disgwyl yr effaith ar fy alergedd. Syndod pleserus annisgwyl!

Thursday, March 30, 2017

anymarferol

Bwriad nobl, ond na fydd yn gweithio oherwydd y natur sylfaenol ddynol . Dw i'n sôn am waharddiad ar arfau niwclear a gynigwyd gan y Pab Francis at y Cenhedloedd Unedig. Mae'n debyg i waharddiad ar gynnau; dim ond y bobl sydd yn parchu'r gyfraith a fydd yn ufudd i'r gwaharddiad, ac felly dim ond y drygionus a fydd yn berchen ar yr arfau wrth adael y bobl dda heb fodd i amddiffyn eu hun. Diolch i Nikki Haley a lefarodd yn erbyn y syniad ar unwaith.

Wednesday, March 29, 2017

sodlau i gigio

Mae pawb wrth ei fodd efo hi - pawb, sef y rhai sydd yn caru Israel. Mynegodd Nikki Haley ei chefnogaeth gadarn i Israel unwaith eto o flaen cynulleidfa AIPAC. Nid dim ond yn y gair; atal gwnaeth hi hyd yma dau ymosodiad yn y Cenhedloedd Unedig yn erbyn Israel. Dwedodd hyd yn oed ei bod hi'n gwisgo sodlau er mwyn cicio unrhyw un fydd yn bwlio Israel! (symbolaeth, neu pwy a ŵyr?) Wrth gwrs ei bod hi'n medru bod yn ddewr felly oherwydd yr Arlywydd Trump. Mae hi'n adlewyrchu ei bolisi. Gwych ydy hi beth bynnag.