Monday, November 20, 2017

seren dafydd


Dw i newydd wneud addurno i'r drws blaen wedi gweld un a wnaeth fy merch hynaf ddoe. Roedd digon o ganghennau wedi'u syrthio yn yr iard. Y peth anoddaf oedd trefnu pob triongl yn gyfartal. Dw i'n hollol fodlon efo fy ngwaith llaw!

Saturday, November 18, 2017

ers tri mis

Daeth fy mab ifancaf adref am wyliau, am y tro cyntaf ers tri mis. Roedd o'n astudio a gweithio'n hynod o galed yn y brifysgol sydd gan lysenw Prifysgol Gweithio'n Galed. Mae hi'n seiliedig ar yr egwyddor Cristnogaeth, gwladgarwch a gwaith caled. Dw i ac mae o'n ddiolchgar dros ben ei fod o'n cael mynd yno. Mae o'n cael ymlacio am wythnos (er bod ganddo waith cartref) dros Ŵyl Ddiolchgarwch, a bwyta bwyd ei fam.

Friday, November 17, 2017

dŵr i win

Newid dŵr i win. Pryd bynnag roeddwn i'n darllen am y wyrth honno, roeddwn i'n meddwl mai cymedrol braidd oedd fel gwyrth gyntaf Iesu, nes darllen erthygl gan One for Israel y bore 'ma. I'r gwrthwyneb, roedd hi'n dangos mai'r crëwr a greodd y byd mewn chwe diwrnod ydy Iesu. Darllenwch yr erthygl yma i ddarganfod yr arwyddocâd.

Thursday, November 16, 2017

draig un llygad

Gorffennodd fy merch hynaf baentiad arall ar gyfer y cyd-fenter efo ei ffrind. Draig Un Llygad, sef Masamune Date a oedd yr arweinwr rhanbarthol yn Japan yn y 17eg ganrif. Pan ofynnodd fy merch i mi bwy ydy dyn hynod o wrywaidd yn hanes Japan, Masamune a ddaeth i fy meddwl ar yr unwaith. Dyma fo efo draig ar ei lygad. (Mae o'n edrych yn debyg iawn i'w gŵr a dweud y gwir!)

Wednesday, November 15, 2017

anrheg gwych

Mae gen i syniad gwych ar gyfer anrheg Nadolig i fy merch ifancaf eleni - tlws crog wedi'i wneud yn arbennig gan grefftwr yn Israel. Bydd ei henw arno fo. Y peth rhyfeddol ydy mai enw Hebraeg ydy ei henw hi; dewisais o oddi ar lyfr enwau Hebraeg i fabanod cyn iddi gael ei geni - Rina sydd yn golygu cân neu lawenydd. (Da iawn fi!) Mae'r archeb newydd gael ei anfon. Edrycha' i ymlaen!

Tuesday, November 14, 2017

cadw'n llonydd

Roedd ffair yn y brifysgol mae fy merch a fy mab ifancaf yn ei mynychu. Roedd yna nifer o stondinau i godi arian. Un gan y dosbarth theatr oedd hyn. (Gweler y llun.) Roedd rhai aelodau'n sefyll yn hollol lonydd nes i daflir pres yn y basgedi. Yna dechreuan nhw adrodd y llinellau o'r sioe am funudau. Dwedodd fy merch fod yn anodd iawn cadw'n llonydd; ceisiodd rhai pobl wneud nhw'n chwerthin! Casglon nhw dros 60 doler yn y diwedd.

Monday, November 13, 2017

dychanol

Oherwydd bod Elinor a Marianne yn hoffi darllen, roedd y Foneddiges Middleton yn meddwl eu bod nhw'n ddychanol, heb wybod beth sydd yn golygu i fod yn ddychanol. Dim ots am hynny oherwydd beirniadaeth gyffredin ydy'r gair, ac yn hawdd ei roi. - Sense & Sensibility

Dydy rhai pethau byth yn newid.

Saturday, November 11, 2017

diwrnod cyn-filwyr

Diolch yn fawr i'r holl gyn-filwyr a frwydrodd dros eu gwlad a'u teuluoedd yn ogystal â rhydded y cynghreiriaid.

y llun: fy nhad-yng-nghyfraith

Friday, November 10, 2017

babi newydd

Cafodd fy wyres ei geni'r bore 'ma! Yr ail blentyn i fy mab hynaf ydy hi. Roedd y meddyg yn bwriadu ysgogi'r esgoriad neithiwr gan fod y babi'n wythnos yn hwyr, ond dechreuodd popeth yn naturiol cyn iddo gael siawns. Mae'r babi'n fawr iawn - 8 pwys 10 owns (dros 3.900 gram,) ac yn edrych yn debyg i'w brawd. Mae hi a'i mam yn holl iach, dim ond wedi blino. Does ryfedd!

Thursday, November 9, 2017

swper distaw

Fy mhenblwydd oedd hi ddoe. Dw i ddim yn hoffi parti swnllyd ac felly ces i swper mewn tŷ bwyta Eidalaidd efo'r gŵr yn llonydd. Dewisais spaghetti primavera efo cyw iâr. Er bod o'n flasus, roedd yna nam annerbyniol gyda'r lle - does dim gwin ar y fwydlen. Dw i ddim yn bwriadu mynd yno eto. Aethon ni adref a bwyta'r frechdan hufen iâ a brynodd y gŵr wrth wylio You Tube (I Met Messiah, Pat Condell, ayyb) i orffen y diwrnod.

Wednesday, November 8, 2017

8 tachwedd

Blwyddyn yn ôl heddiw, gwireddwyd yr amhosibl. Curodd Donald Trump Hillary Clinton er gwaethaf pawb a phopeth. Dw i'n cofio'n iawn y noson honno. Roeddwn i ynghyd â'r teulu'n gweddïo ac ymbil yn daer ar Dduw am drugaredd ar America. Doedd yr Arlywydd Trump ddim yn bradychu'r bobl - mae o wedi cyflawni cymaint o'i addewidion. Mae America'n gryfach, mwy diogel ac mae'r bobl yn fwy cadarnhaol a gwladgarol er gwaethaf rhai dihirod treisgar.

Tri pheth dw i'n dal i ddisgwyl amdanyn nhw:
1 Symud Llysgenhadaeth America yn Israel i Jerwsalem
2 Adeiladu'r wal
3 Gyrru Hillary a'i chriw i'r carchar

Tuesday, November 7, 2017

dŵr dŵr

Dw i'n gyfarwydd â'r ddawns yn dda. Roeddwn i'n arfer dawnsio ar yr alawon hynny wrth ganu yn yr ysgol fel pawb arall dan ryw 70 oed yn Japan, heb wybod ystyr y geiriau. Dw i newydd ddarganfod mai dawns Iddewig ydy hon a gafodd ei chreu yn y 30au yn Israel (cyn geni fel gwladwriaeth) pan ddarganfuwyd dŵr ar y tir sychedig. Roedd y bobl yn hapus dros ben fel bod nhw'n dawnsio i ddathlu gan ddefnyddio geiriau proffwyd Eseia (12:3.) Sut yn y byd bod pobl Japan wedi mabwysiadu'r ddawns Iddewig? Yn ôl Google, cyflwynwyd hi fel ymarfer corff i'r plant gan Luoedd America ar ôl yr Ail Ryfel Byd!

Monday, November 6, 2017

heddwch

Treuliodd yr Arlywydd Trump a'i wraig tri diwrnod yn Japan yn cyflawni cynifer o weithgareddau'n llwyddiannus. Tra oedd ei gŵr wrthi'n chwarae golff efo'r Prif Weinidog Abe, roedd Mrs. Trump yn ymweld ag ysgol gynradd efo Mrs. Abe. Cafodd hi groeso cynnes gan y plant. Yn niwedd yr ymweliad, dangosodd hi lythyren a sgrifennodd. Darllenir y ddwy lythren o'r chwith - heddwch.

Saturday, November 4, 2017

paentiad newydd

Mae fy merch hynaf newydd orffen paentiad arall. Bydd o ar gael gan wefan ei ffrind yn fuan. "Dydy gobeithio ddim yn gynllun call" ydy'r teitl. Cafodd hi ei sbarduno i baentio hwnnw gan y gyflafan erchyll yn Las Vegas. Mae'r wyth triongl melyn yn cynrychioli Gwesty Mandalay Bay.

Friday, November 3, 2017

trethi syml

Mae paratoi ffurflen trethi incwm yn gur pen enfawr i bawb bob gwanwyn. Mae'r system mor gymhleth ac yn cymryd andros o amser fel bod nifer o bobl yn mynd at gyfrifyddion arbennig. Felly newyddion hynod o groesawgar ydy cynllun yr Arlywydd Trump - nid dim ond lleihau trethi, ond symleiddio’r ffurflen i ddarn o bapur. (Gweler y llun.) Pasiwyd gan y Gyngres; rŵan dalai'r Senedd roi eu cymeradwyaeth cyn i'r cynllun gael ei wireddu. 

Thursday, November 2, 2017

canhwyllau

Maen nhw newydd gyrraedd - canhwyllau ar gyfer Hanukkah! Wedi eu gwneud o gwyr gwenyn, maen nhw i fod i lanhau'r awyr yn yr ystafell. Mae angen 44 yn ystod yr wyth diwrnod, ac mae yna 45 (un sbâr!) Edrycha' i ymlaen!

Wednesday, November 1, 2017

s&s

Gwyliais Sense and Sensibility efo'r gŵr. Fy hoff fersiwn ydy hon, un a serennwyd gan Emma Thompson. Er bod y ffilm wedi cael ei gwneud dros ugain mlynedd yn ôl, rhaid dweud bod hi'n ardderchog. Dw i'n sicr bod nifer o edmygwyr Jane Austen yn cytuno â fi. Rhoddodd y ffilm awydd i mi ddarllen y nofel unwaith yn rhagor. Ces i fy nghyfareddu o newydd gan ysgrifennu Jane Austen. Dim ond 21 oed oedd hi pan ysgrifennodd y nofel honno. Mae yna ddigon o dudalennau i lenwi fy amser sbâr am sbel.

Monday, October 30, 2017

hetiau

Mae'r gŵr yn dal i fwynhau ei ymddeoliad. Mae o'n fodlon iawn o'r ffaith bod ganddo amser i wneud beth mae o eisiau ei wneud. Ei brosiect diweddar oedd - rhoddodd o drefn ar ei hetiau a oedd ar ben gwely sbâr yn anhrefnus. Phrynodd o ddim byd; defnyddiodd bethau amrywiol yn y garej. Cafodd gynifer o "hoffi" ar dudalen Facebook.

Saturday, October 28, 2017

saboth shalom

Crasais Challah i Saboth ddoe am y tro cyntaf. Mae gen i beiriant bara i baratoi toes. Dim ond ei phlethu yn y ffurf oedd angen. Wedi rhoi cymysgedd o wy a dŵr ar y pen, gosodais i hi yn y popty. Ar ôl hanner awr, dyma gael torth braf o Challah! Gweddïais Weddi'r Bara a'i bwyta'n hapus efo'r gŵr. Roedd yn flasus iawn.

Saboth Shalom.

Friday, October 27, 2017

golygfeydd

Mae gan wefan NHK (gorsaf darlledu genedlaethol Japan) fideos byr diddorol. Mae'r fideo hwn yn sôn am y dyn oedrannus sydd yn paentio golygfeydd ar waliau baddondai ers 60 mlynedd. Cafodd ei wahodd i ddangos ei sgil celfyddydol i blant yr ysgol . Roedden nhw’n gyffro i gyd, a dwedodd un ohonyn nhw fyddai fo eisiau fod yn brentis iddo! Dw i'n cofio mwydo mewn bath poeth yn y baddondai ac edrych ar olygfa braf Mynydd Fuji amser maith yn ôl. 

Yn anffodus dydy'r fideo ddim ar gael bellach.

Thursday, October 26, 2017

heddwch?

Clywais fydd yr Is-lywydd Pence yn ymweld ag Israel dros Hanukah. Lwcus iawn! Wrth gwrs nad am wyliau mae o'n mynd, ond er mwyn siarad ag arweinwyr Israel ac Awdurdod Cenedlaethol Palesteinaidd ynglŷn â gwireddu heddwch yn yr ardal. Yn fy nhyb i, does dim pwynt siarad ag Israel ar y pwnc oherwydd mai dyna'r union beth maen nhw eisiau ers iddyn nhw gael eu sefydlu fel gwladwriaeth yn 1948. Rhoddon nhw ddarn o dir i "Balestininaid" er mwyn ennill heddwch tro ar ôl y llall, ond na ddaeth heddwch erioed oherwydd nad heddwch mae'r ochr arall eisiau ond meddiannu'r tir cyfan a dinistrio Israel. Na fydd heddwch nes iddyn nhw newid eu hamcan sylfaenol.

Wednesday, October 25, 2017

ongl wahanol

Wrth gwrs bod popeth yn edrych yn fwy hwyl wyneb i waered! Llun fy ŵyr ydy hwn. Fe wnaeth pob un o fy mhlant yr un peth pan oedden nhw'n fabis. Efallai fy mod i wedi ei wneud hefyd, ynghyd â nifer o bobl eraill dw i'n siŵr. Dan ni wedi stopio eisiau gweld y byd o ongl wahanol wrth i ni fynd yn hŷn.

Tuesday, October 24, 2017

chwiban

Mae gen i ofn cŵn dieithr. Roddwn i'n arfer cario ymbarél efo fi wrth fynd am dro er mwyn ei ddefnyddio fel tarian yn erbyn cŵn rhydd. Mae yna declynnau ar gael i'w rwystro ond dw i byth eisiau eu brifo. Chwiban efallai. Roeddwn i'n rhyw feddwl prynu un. Yna daeth y gŵr o hyd i chwiban a gafodd yn anrheg gan fyfyriwr o Japan flynyddoedd yn ôl a'i anghofio, wrth iddo dacluso ei swyddfa ddyddiau'n ôl. Mae hwn yn berffaith! Mae o'n gwneud sŵn efo sain traw ofnadwy o uchel. Mewn ffurf Anpanman ydy o hyd yn oed. Dw i'n cael cerdded heb ofn bellach. 

Monday, October 23, 2017

gorffen olion y diwrnod

Dw i newydd orffen y nofel gan Kazuo Ishiguro, sef the Remains of the Day a enillodd Wobr Llenyddiaeth Nobel. Nid stori antur ydy hi, ac felly mae rhai pobl yn ei beirniadu'n "hollol ddiflas," ond i ddarllenwyr sydd yn gwerthfawragi stori sydd yn eich gwneud chi'n meddwl yn ddwfn, mae hon yn nofel dda. Mae ganddi neges gadarnhaol hefyd. Dw i am weld y ffilm rŵan a serennir gan Anthony Hopkins ac Emma Thompson; mae rhyw glip yn edrych yn ffyddlon wrth y nofel.

Saturday, October 21, 2017

hanukia

Mae Menorah hardd ar gyfer Hanuka newydd gyrraedd, o Jerwsalem drwy Amazon! Clywais mai hanukia ydy enw'r canhwyllbren efo 9 cangen, ond gan fod nifer o bobl yn ei galw fo'n Menorah, mae'r enw'n cael ei ddefnyddio'n helaeth. Dw i'n mynd i gynnau canhwyllau bob noson am wyth diwrnod ar gyfer Hanuka yn hytrach nag addurno coeden Nadolig eleni. Traddodiad teulu newydd ydy hwn. (Y fi a benderfynodd!) Mae'r traddodiadau o gwmpas y Nadolig yn seiliedig ar arferion paganaidd beth bynnag, ac roedd Iesu ei hun yn dathlu Hanuka yn Jerwsalem yn ôl y Testament Newydd.

Friday, October 20, 2017

ni lwydda unrhyw arf a luniwyd yn dy erbyn

Cyhoeddon nhw fyddan nhw byth yn cydnabod Israel, yn hytrach maen nhw'n benderfynol o'i dinistrio'n llwyr, a fyddan nhw byth yn diarfogi eu hun. Mae'n amlwg nad gan Hamas ddiddordeb mewn heddwch. Dylen nhw wybod, fodd bynnag, na fydd neb yn llwyddo os bydd o'n ymosod ar Israel. Mae'r Brenin Mawr ar eu hochr.

Thursday, October 19, 2017

pryd mae bywyd yn cychwyn?

Wrth gwrs bod bywyd yn dechrau ar y moment cenhedlu; mae'n hawdd gwybod hynny efo cymorth gwyddoniaeth fodern. Er mwyn gwthio agenda gwleidyddol a masnachol, fodd bynnag, mae'r ffaith yn cael ei wadu ar unrhyw gost. Gwych iawn bod Gwasanaethau Iechyd dan yr Arlywydd Trump newydd gyhoeddi'r elfen graidd - gwasanaethu pob Americanwr, o'r cenhedlu i farwolaeth naturiol. Mae rhai pobl yn gwylltio'n barod, dw i'n sicr.

Wednesday, October 18, 2017

cwestion

Beth ddylwn i goginio i swper? - cwestion dw i'n ei wynebu bob yn ail ddiwrnod. Wrth i mi fynd drwy fy nghasgliad o ryseitiau, gwelais hwn: Shakshuka. Wrth gwrs! Dw i heb ei wneud am sbel. Rhaid haneri'r cynhwysion fodd bynnag gan nad fydd y saig yn blasu'n dda'r diwrnod wedyn. Hoffwn i'w fwyta efo reis yn hytrach na bara gwastad. Dyma'r rysáit. Gobeithio ca' i fwyta yn y tŷ bwyta hwnnw un diwrnod.

Tuesday, October 17, 2017

cinio bach ar y dec

Gollyngodd y tymheredd yn sydyn fel does dim pryfed annifyr tu allan. Roedd braidd yn oer pan es i am dro'r bore 'ma, ond mae hi wedi cynhesu yn ystod y dydd. Penderfynais fwyta cinio bach (tost efo caws, moron a seleri) ar y dec cefn. Roedd yn braf. Roedd yr awyr yn las las. Roedd popeth yn disgleirio yn yr haul. Distaw iawn oedd hi ar wahân i ambell i aderyn neu ddau. Gwelais yellow jacket yn prysur flasu'r diferyn o'r mêl ar fy mhlât.

Monday, October 16, 2017

dim cywilydd

Does ganddi gywilydd o gwbl. Nid dim ond beio pawb arall am ei methiant, fe wnaeth Hillary Clinton hi ei hun yn gyff gwawd yn gyhoeddus gan feirniadu Brexit yn hallt. Trueni bydd Prifysgol Abertawe angen newid enw Ysgol Gyfraith unwaith eto pan geith Hillary ei gyrru at garchar am ei throseddau amrywiol yn y dyfodol agos. Gollyngdod i mi glywed, fodd bynnag, bod yna rhai sydd gan synnwyr cyffredin yn Abertawe yn protestio yn ei herbyn.

Saturday, October 14, 2017

cywilydd

Hi ydy'r lleiaf teilwng o anrhydedd. Hi ydy'r ymgorfforiad eithaf o gamddefnyddio grym gwleidyddol. Mae hi wedi aberthu bywydau'r lleill er mwyn ennill grym a chyfoeth. Mae hi wedi dweud celwydd tro ar ôl tro. Mae hi'n beio pawb arall ond hi ei hun am ei methiant. Dim ond googlo Hilary Clinton's lies sydd yn ddigon i wybod rhan o beth mae hi wedi ei wneud. Mae yna fwy na digon o dystiolaeth i'w gyrru hi at y carchar, ond mae hi'n cael ei hamddiffyn gan y bobl fawr. Trist gweld bod Prifysgol Abertawe wrthi ei bodd yn rhoi gradd anrhydeddus iddi, ac mae BBC Cymru'n falch cyhoeddi bod ganddi linach Gymreig. Mae gen i gywilydd.

Friday, October 13, 2017

ymarfer corff melys

Dw i angen ymarfer corff ar wahân i gerdded beunyddiol, ond mae gen i broblem fach efo fy nghefn a fy nhraed fel na fedra i wneud gormod. Des i ar draws fideo ymarfer corff ysgafn a ddysgir yn Eidaleg. Maen nhw'n galw fo'n ymarfer corff dolce (melys.) Diddorol! Dyma fideo perffaith er mwyn gwneud dau waith ar unwaith. Er bod y symudiadau'n araf, cewch chi deimlo yn eich cyrff ar ôl gorffen! 

Thursday, October 12, 2017

newyddion da

Newyddion gorau a glywais erioed yn ddiweddar! - Cyhoeddwyd byddai'r Unol Daleithiau'n gadael UNESCO. Hwre! Mae gan UNESCO amcan da, ond maen nhw wedi troi'n arf gwleidyddol yn nwylo rhai aelodau bellach. Eu penderfyniad ynglŷn â Hebron (galw beddau Patriarchiaid Israel yn safle treftadaeth Palestiniaid) ydy uchafbwynt eu twpdra diweddaraf. Fe all llywodraeth America wario pres y trethdalwyr ar bethau call rŵan - ar y wal ar y ffiniau deheuol er enghraifft.

Wednesday, October 11, 2017

orymdaith jerwsalem

Aeth mwy na 60,000 o bobl o 80 wlad i Jerwsalem ddydd Mawrth er mwyn cymryd rhan yn Orymdaith Jerwsalem. Aethon nhw i ddangos eu cefnogaeth a chariad tuag at Israel a Jerwsalem unedig. Roedd nifer ohonyn nhw mewn gwisgoedd cenedlaethol a chario baneri eu gwledydd yn tywallt bendith ar bobl Israel. Byddwn i eisiau ymuno â nhw pe byddai gen i draed a chefn digon cryf!

Tuesday, October 10, 2017

dim neges am sbel

"Dyma'r neges olaf am sbel. Na fedra i sgrifennu nes i mi orffen yr holl archebion," dwedodd fy merch hynaf heddiw. Dw i'n cyfnewid negeseuon e-bost efo hi bob dydd ar wahân i benwythnosau. Mae hi'n brysur yr adeg honno bob blwyddyn cyn Halloween efo ei busnes tatŵ dros dro. Eleni mae tatŵ Conor Mcgregor yn gwerthu'n wallgof, ac mae hi'n cael hi'n anodd argraffu a danfon pentwr o archebion wedi i'r papur ar gyfer tatŵ a wnaed yn Florida'n cyrraedd yn hwyr oherwydd Corwynt Irma. Mae yna bobl eraill yn gwerthu tatŵ tebyg, ond mae ei rhai hi'n llawer gwell. (Dw i'n fod yn hollol wrthrychol!)

Monday, October 9, 2017

10 hydref

Cyflawnodd Christopher Columbus siwrnai anhygoel i America 525 mlynedd yn ôl yn lansio cyfnod archwilio a darganfod. Diwrnod Columbus Hapus! - yr Arlywydd Trump

Saturday, October 7, 2017

cyfarfûm â meseia

Mae gan One For Israel ryw 70 o fideo am yr Iddewon a ddaeth i gredu yn Iesu fel eu Meseia. Dechreuais i a'r gŵr wylio un bob nos yn ddiweddar. Mae pob un yn adrodd hanes anhygoel sydd yn cyffwrdd eich calonnau. Roedd bron pawb yn credu mai Pabydd neu Eidalwr oedd Iesu! A chawson nhw eu synnu o wybod mai Iddew oedd, a chafodd y Testament Newydd ei ysgrifennu gan Iddewon am Iddewon. Ar y Cristnogion ffug yn y gorffennol mae'r bai; roedden nhw'n erlid yr Iddewon yn enw Iesu. Dydy cyfamod Duw, fodd bynnag, ddim yn newid er gwaethaf pawb a phopeth. "Caiff Israel i gyd ei hachub."

Friday, October 6, 2017

olion y diwrnod

Cafodd Kazuo Ishiguro o Japan sydd yn ddinesydd o'r DU Wobr Llenyddiaeth Nobel. Dw i erioed wedi darllen ei lyfrau a dweud y gwir; dyma roi cais am fenthyg ei nofel dan sylw, sef the Remains of Day o lyfrgell leol. Does gen i ddim syniad fydda i'n ei hoffi neu beidio. Gawn ni weld. Gyda llaw, mae'n rhyfedd glywed Saesneg gydag acen Seisnig yn dod allan o wyneb cwbl Japaneaidd! Mae Gwobr Heddwch Nobel wedi troi'n arf y Rhyddfrydwyr i ddylanwadu'r cyhoedd bellach; gobeithio nad oedd yr un peth wedi digwydd i Wobr Llenyddiaeth.

Thursday, October 5, 2017

ar y pengliniau neu sefyll

Tra bod rhai pobl yn mynd ar eu pengliniau wrth i'r anthem genedlaethol yn cael ei chwarae, roedd dyn, i'r gwrthwyneb, yn mynnu sefyll ar ei draed pan ddaeth yr Arlywydd Trump a'i wraig i'w weld yn yr ysbyty. Cafodd ei saethu ei droed yn y gyflafan yn Las Vegas, ond dim ots;  "anafiad neu beidio, bydda i'n sefyll i ddangos parch tuag at fy Arlywydd mae o'n ei haeddu," meddai. Da iawn chi, Thomas Gunderson!

Wednesday, October 4, 2017

sioe newydd

Mae'r sioe, Flames of Freedom gan Brifysgol Ozarks newydd gychwyn. Bydd hi'n para tan 16 Tachwedd. Seiliedig ar hanes cyn myfyriwr y brifysgol honno, mae'r sioe'n darlunio ei brofiad a'r bobl o'i gwmpas yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Dwedodd fy merch fod hi'n teimlo mor dorcalonnus tra oedd hi'n ymarfer hyd yn oed. (Ches i ddim gair efo hi eto ar ôl y sioe.) Dyma gip ar y sioe. Mae fy merch yn ymddangos sawl tro!

Tuesday, October 3, 2017

modrwy shema

Mae'r fodrwy a archebais newydd gyrraedd! Roedd yn cymryd amser hir, a dechreuais boeni amdani hi tipyn bach wedi clywed am ladrad mewn swyddfa bost yn Israel. Dyma hi o'r diwedd! Gwnaed yn Israel gan ddynes leol, mae gan y fodrwy gain eiriau Hebraeg arni hi - shema Yesrael adonai eloheinu, adonai echad (Gwrando, Israel: y mae'r Arglwydd ein Duw yn un Arglwydd.) Mae hi'n hardd! Prynais un tebyg o'r blaen, ond yn anffodus fe wnes gamgymeriad ac archebu maint anghywir. 

Saturday, September 30, 2017

sefyll yn barchus

Ymysg y stŵr hurt yn y byd pêl-droed Americanaidd diweddaraf, mae College of the Ozarks (mae fy nau blentyn yn astudio yno) newydd gyhoeddi byddai timau'r brifysgol yn sefyll yn barchus tra'r anthem yn cael ei ganu, a bydden nhw'n chwarae ond y rhai sydd yn gwneud yr un peth; os fel arall, bydden yn mynd adref heb chwarae'r gêm. Hwre da iawn Ozarks! 

Friday, September 29, 2017

diwrnod cymod

Mae Yom Kippur, diwrnod mwyaf sanctaidd Iddewiaeth, arnon ni. Cofir bod Duw wedi darparu modd i faddau pechodau’r Israeliaid am gyfnod yn ôl Lefiticus 16. Symbol oedd o fodd bynnag; roedd Duw'n cyfeirio at rywbeth llawer mwy a fyddai'n dod, sef Iesu Grist fel yr aberth berffaith dros ein pechod ni, unwaith ac am byth. Fel dilynwr Iesu, bydda i'n parchu Yom Kippur drwy ddiolch iddo am ei faddeuant a gyflawnwyd ar y groes. 

Thursday, September 28, 2017

fenter y merched

Wedi darllen erthygl Cymru Fyw am fenter y merched, gyrrais ddymuniadau gorau at Sara Lewis o Fachynlleth sydd yn rhedeg y Botwm Bach. Ces i ddiolch cynnes yn ôl ganddi. Gwych bod hi wedi gwneud mor dda er gwaethaf ei afiechyd. 

Wednesday, September 27, 2017

falafel!

Roedd Sam and Ella (pizzeria poblogaidd) yn llawn dop pan es i a'r teulu yno am ginio ddoe. Dwedodd fy merch ei bod hi ffeindio tŷ bwyta Canoldiroedd cyfagos, a dyma ni'n penderfynu mynd yno. Hummus, falafel, tahini, bara pita a mwy! (Does gen i ddim diddordeb mewn cig.) Roedd yn anodd dewis rhwng falafel a hummus; dewisais falafel oherwydd nad oeddwn i erioed wedi ei fwyta eto. Wedi aros am hir am yr unig gogydd a'r perchennog o Iran yn brysio i baratoi bwyd i bedwar ohonon ni, cawson ni flas gwych o Ganoldiroedd. Doeddwn i ddim yn gwybod bod bwyd blasus felly ar gael yn y dref yma!

Tuesday, September 26, 2017

modrwy arbennig

Roedd fy merch yn Japan eisiau modrwy a welodd ar dudalen Esty i'w phenblwydd. Gwnaed â llaw yng Ngwlad Groeg, mae'r fodrwy syml gyda physgodyn yn gain a chlws. Anfonodd y crefftwr y fodrwy ddiwrnod wedi i mi ei harchebu; derbyniodd fy merch hi mewn wyth diwrnod. Mae hi'n hynod o hapus efo'r anrheg arbennig. Dyma'r tro cyntaf i mi brynu nwyddau o Wlad Groeg!

Monday, September 25, 2017

seren dwbl

Mae fy merch hynaf a'i gŵr yn ymweld â ni rŵan. Gwylion ni ffilm enwog (ymysg y teulu) a gynhyrchwyd ganddi yn 2003. Double Star ydy teitl y ffilm sydd yn ymwneud â merch swil a'i hoff chwaraewr pêl-droed o'r enw Brian Lackham. Actiwyd gan ei chwiorydd, brawd a'i ffrindiau, a ffilmiwyd gan ei chwaer, mae'r ffilm yn hynod o hwyl efo cynifer o glipiau clyfar er nad oedd ganddi gymorth technoleg ddiweddarach. Chwaraeodd fy merch arall a oedd yn saith oed ar y pryd rôl ategol. Mae hi'n astudio theatr mewn prifysgol bellach. Sori, dim ar gael gan Amazon!

Saturday, September 23, 2017

siomi ar yr ochr orau

Wedi i Lara Trump gael ei babi, mae pobl eraill yn cymryd ei lle i ddarlledu Newyddion Gwir ar dudalen Facebook yr Arlywydd Trump yn ddiweddar. Ces i fy siomi ar yr ochr orau ddoe o weld Joy Villa'n gwneud y gwaith. Roedd hi'n ddewr iawn mynegi ei barn fisoedd yn ôl yn cefnogi'r Arlywydd er gwaethaf nifer o fygythiadau a gafodd. Mae'n wych bod hi wedi cael swydd yn Nhŷ Gwyn. A dyna ysgrifennais ar y sylw. Derbyniais "hoffi" ar un waith. Ces i sioc i weld gan bwy - POTUS ei hun!! (Efallai ei staff a bostiodd, ond dim ots.)

Friday, September 22, 2017

penblwydd y gŵr

Penblwydd y gŵr oedd hi ddoe. Er mwyn ddathlu, aethon ni i Katfish Kitchen, tŷ bwyta poblogaidd yma sydd yn arbenigo yn catfish, a ffefryn y gŵr. (Ces i gyw iâr oherwydd nad ydyw i'n hoffi'r pysgod hwnnw.) Roedd y bwyd yn dda. Es at y til i dalu er mai'r gŵr sydd yn gwneud y gwaith talu fel arfer; ei benblwydd oedd hi wedi'r cwbl. Yna, tra oeddwn i yn y gawod gyda'r hwyr, roddwn i'n cofio'n sydyn fy mod i'n anghofio ychwanegu cildwrn at y bil! (tramgwydd difrifol yn America) Ysgrifennais nodyn sydyn at y weinyddes ac amgáu pum doler mewn amlen i roi iddi. 

Thursday, September 21, 2017

ffilm iesu yn gymraeg

Des i ar draws Ffilm Iesu yn Gymraeg. Doeddwn i ddim gwybod bod y ffilm a gynhyrchwyd yn 1979 wedi ei gyfieithu mewn 1,500 o ieithoedd, a dal i gael ei ddangos dros y byd! Wrth gwrs bod yna fersiynau Japaneg, Eidaleg, Ffrangeg a Hebraeg. Ces i fy synnu'n gwybod bod o wedi cael ei ffilmio yn Israel efo nifer o actorion lleol. Ar wahân i wallt brown Iesu, mae'r ffilm yn wych ar y cyfan, llawer gwell na'r lleill tebyg.

Wednesday, September 20, 2017

gŵyl yr utgyrn

Llefarodd yr Arglwydd wrth Moses, "Dywed wrth bobl Israel - ar y dydd cyntaf o'r seithfed mis yr ydych i gael diwrnod gorffwys; bydd yn gymanfa sanctaidd i'w dathlu â chanu utgyrn." Shana Tova!


Tuesday, September 19, 2017

croeso cynnes

Croeso cynnes i'r Unol Daleithiau eto, y Prif Weinidog Netanyahu! Mae'n wych gweld y wir gyfeillgarwch rhyngddo fo a'n Arlywydd Trump ni - y ddau arweinwr gorau yn y byd yn fy nhyb i.

Monday, September 18, 2017

breichledau

Roedd fy mam yn aros mewn cartref gofal am fisoedd wedi anafu ei chefn, ond aeth yn nôl at ei fflat ddiwedd mis Awst. Er bod ei chorff yn gwanhau (95 oed ydy hi,) mae hi'n sionc yn ei meddwl ac mae ganddi glyw ardderchog. Roedd hi'n dysgu gwneud breichledau yn y cartref gofal, ac wedi gwneud nifer ohonyn nhw, y rhan fwyaf fel anrhegion. Ymwelodd fy merch â hi'n ddiweddar, a dyma hi'n derbyn breichled glws (ar y dde.) Mae fy mam yn hyderus y bydd hi'n byw tan 100.

Saturday, September 16, 2017

pa loches?

Chwythodd y seiren yn sydyn, ond doedd y bobl ddim yn gwybod beth i'w wneud. Dim rhyfedd; mae'r Japaneaid heb brofiad o'r fath ers yr Ail Ryfel Byd er bod nhw'n hen gyfarwydd â daeargrynfeydd. Does dim modd diplomyddol i annog Gogledd Corea i stopio profion niwclear, neu lansio taflegryn, ac felly rhaid i'r bobl ddysgu sut i amddiffyn eu hunan, meddai'r llywodraeth. Beth ddylen nhw wneud os bydd Gogledd Corea'n penderfynu anelu eu taflegryn at Japan yn hytrach na'r môr?

Friday, September 15, 2017

gwella'n braf

Wythnos ar ôl y ddamwain, mae troed fy merch yn gwella'n gyflym, diolch i ofal a thriniaeth effeithiol y doctoriaid yn y clinig. Mae ganddyn nhw declyn anhygoel yn defnyddio technoleg ddiweddaraf. Dwedodd fy merch fod ei throed yn gwella'n sylweddol ar ôl pob triniaeth. (Mae'n edrych fel clustffonau!) Mae hi'n medru cerdded heb boen bellach, ond cafodd ei rhybuddio peidio â cherdded gormod. Bydd hi'n ail-ddechrau gweithio fel athrawes Saesneg mewn gweithle newydd ddydd Sadwrn.

Thursday, September 14, 2017

mark wiens

Mark Wiens ydy fy ffefryn newydd ar You Tube. Americanwr o wraidd Gwlad Thai ydy o, ac mae o'n hynod o glên a llawn o egni yn cyflwyno bwyd amrywiol mewn gwledydd amrywiol dros y byd. Wrth wylio ei fideo, dw i'n teimlo fel pe byddwn i'n wir gerdded ar y lonydd lleol a blasu'r bwyd lleol. Hwn ydy fy hoff glip yn Jerwsalem. Mae ganddo sawl fideo ar Japan hefyd. Sioc - mae o'n bwyta cymaint ond yn denau iawn!

Wednesday, September 13, 2017

arfer newydd arall

Yn hytrach na choginio swper drosta i a'r gŵr bob dydd, penderfynais goginio'r un maint a oeddwn i'n arfer gwneud, a bwyta'r hanner y diwrnod wedyn. Rhaid i mi goginio ond bob yn ail ddiwrnod; braf iawn! Yr arfer newydd arall ydy gwin; dan ni'n yfed hanner gwydr o win coch wedi'i gymysgu efo sudd grawnwin bob yn ail ddiwrnod. Enwais y diwrnod yn Ddiwrnod Gwin. Braf iawn hefyd!

Tuesday, September 12, 2017

penblwydd arall

Penblwydd fy mlog ydy Medi 11 hefyd. (Doedd gen i ddim rheswm arbennig i gychwyn blog ddiwrnod hwnnw.) Deg mlynedd - swnio'n hir iawn. Digwyddodd gynifer o bethau yn ystod y deg mlynedd; es i Gymru pedair gwaith, i'r Eidal dwywaith, i Japan saith gwaith. Mae fy niddordebau, cyflwr fy iechyd, y nifer o'r teulu gartref wedi newid hefyd. Dw i'n bwriadu dal ati ysgrifennu’r blog hwn er mwyn ysgrifennu yn Gymraeg a chyhoeddi rhan o fy meddyliau. (Mae gan bawb hyd yn oed yr oedrannus awydd am show and tell, nag oes?) Dyma newid y templed i gychwyn blwyddyn arall.

Monday, September 11, 2017

16 mlynedd ers 9/11

Na fyddwn ni byth yn anghofio. Nid dim ond y bobl a gafodd ei lladd, ond yr ideoleg tu ôl y terfysgwyr erchyll. Dylen ni ddal ati'n wyliadwrus, a sefyll yn gadarn dan arweiniad yr Arlywydd Trump yn erbyn y gelynion sydd eisiau dinistrio America.

Saturday, September 9, 2017

mae amser i bob dim

Cafodd fy merch ddamwain a hollti tendon ei ffêr! Roedd hi'n brysio i fynd i'r gwaith a chael ei chodwm mewn gorsaf trên. Aeth i'r gwaith ond roedd ei ffêr yn ofnadwy o boenus fel roedd rhaid mynd i'r clinig y diwrnod wedyn. Yn ffodus mae ei chwaer yn byw yn agos, ac aeth â hi (ar ei chefn!) at y clinig cyfagos. Dwedodd fy merch bod hi'n teimlo'n llawer gwell ar ôl y driniaeth. Rhaid iddi ddefnyddio baglau am sbel. 

Friday, September 8, 2017

potel anghywir

Mae fy drydedd ferch newydd symud tŷ yn Japan. Er bod y teulu roedd hi'n byw efo nhw'n glên iawn, roedd hi eisiau mwy o breifatrwydd. Y peth cyntaf roedd rhaid gwneud oedd golchi ei dillad, a dyma hi'n mynd i'r siop am hylif angenrheidiol. Dydy ei Japaneg ysgrifenedig ddim cystal â'i iaith lafar, a phrynodd botel roedd yn edrych fel meddalydd. Roedd yn syniad da iddi googlo cyn defnyddio'r hylif oherwydd cannydd oedd o! Mae ei llety'n agos iawn i'w chwaer hŷn bellach fel byddan nhw'n cael gweld ei gilydd yn hawdd.

Thursday, September 7, 2017

beibl newydd

Prynais Feibl newydd. TLV - Tree of Life Version ydy hwn. Cyfieithwyd gan dîm o Iddewon a chenedl-ddynion sy'n credu yn Iesu, mae'r fersiwn yma'n "siarad" gyda llais pro-Iddewon. Dim dechrau crefydd newydd oedd marwolaeth ac atgyfodiad Iesu, ond cyflawniad cyfamod Duw a wnaeth gyda'i phobl wedi'r cwbl. Does gan y rhan fwyaf o'r cyfieithiadau mo'r natur Iddewig fel bod yr ysgrifen a ysgrifennwyd at yr Iddewon ac am yr Iddewon, yn ddiffygiol o'r elfen bwysig honno, sef craidd Iddewig. Mae'r drefn Iddewig gan yr Hen Destament hwn, a defnyddir enwau Hebraeg (Yeshua, Adonai ayyb.) Mae yna fwy wrth gwrs, a dw i'n edrych ymlaen at ei ddarganfod.

Wednesday, September 6, 2017

croeso yn ôl

Ces i sioc i weld y lleuad wrth gamu allan o'r tŷ i fynd am dro yn y bore cynnar heddiw -  hongian yn isel yn yr awyr gorllewinol, roedd hi'n enfawr a melyn melyn.  Roedd yr awyr boreol hebddi am ddyddiau, yna yn sydyn, dyma hi. Croeso yn ôl! Mae'r gŵr yn dweud mai rhith optegol sydd yn achosi i'r lleuad ger y gorwel yn edrych yn fawr. Dw i ddim yn credu'r fath lol wrth gwrs. 

Tuesday, September 5, 2017

synnwyr cyffredin

Wrth i'r Arlywydd Trump ystyried rhoi terfyn ar DACA, postiodd y gŵr ar Face Book ei farn ar fewnfudo:

Croeso i bawb sy'n ymrwymo ei hun i -
1) Garu ein gwlad a'n diwylliant
2) Ddysgu ein hiaith
3) Gyfrannu at ein cymdeithas
4 ) Dderbyn caniatâd i ddod
Os nad ydach chi'n barod i wneud hyn i gyd, mae'n debyg nad ydy America yn lle addas i chi. Roeddwn i'n byw yn Japan am flynyddoedd fel mewnfudwr, ac wrth gwrs fy mod i wedi gwneud hyn i gyd. Synnwyr cyffredin ydyn nhw.

Cytunodd nifer o ffrindiau. A finnau!

Monday, September 4, 2017

garlleg amrwd mewn mêl

Dalais annwyd am y tro cyntaf ers blynyddoedd, un trwm iawn hefyd. Mae'n anodd cysgu oherwydd peswch ofnadwy, ac mae'n teimlo fel byddai fy ngwddf yn cael ei brathu gan gyllell weithiau. Dw i'n sâl ers rhyw ddeg diwrnod; bob tro roeddwn i'n meddwl mynd at y meddyg, bydda i'n gwella tipyn. Ac felly dw i heb weld un eto. Yn y cyfamser dw i'n defnyddio home remedies - te seidr finegr afal, olew cnau coco, digon o de llysieuol, garlleg amrwd mewn mêl, ayyb. Dw i'n ddiolchgar, fodd bynnag, nad oeddwn i erioed sâl felly tra oedd y plant adref. Mae gen i ddigon o amser i fod yn sâl bellach.

Saturday, September 2, 2017

yn enw iesu

Wrth ddweud mai ein lloches a nerth ydy Duw, cyhoeddodd yr Arlywydd Trump y trydydd Medi yn Ddiwrnod Gweddi Cenedlaethol er mwyn gweddïo dros y dioddefwyr yn Nhalaith Texas. Diolchodd y gweinidogion ac offeiriad iddo am roi Duw yn ôl yn y llywodraeth. Yna gweddïodd un ohonyn nhw dros y dioddefwyr a'r achubwyr yn ogystal â'r holl bobl America. Gweddïodd yn enw Iesu a groeshoeliwyd er mwyn maddau i ni! Na chawson ni ddisgwyl clywed gweddi felly yn y Tŷ Gwyn yn y gorffennol.

Friday, September 1, 2017

ateb

Ysgrifennais e-bost i Gajoen ddoe er mwyn rhoi gwybod iddyn nhw am fy mam a oedd yn gweithio yno dri chwarter canrif yn ôl. Wedi darllen erthygl gan fy merch amdanyn nhw, dechreuais feddwl dylen nhw gael eu gwybod am yr hanes byw. Bydd yn golled fawr iddyn nhw os na chaen nhw, a bydd fy mam wrth ei bodd yn siarad â nhw. Ces i ateb ganddyn nhw'n syth; mae ganddyn nhw ddiddordeb mawr ynddi ac eisiau siarad â hi! Galwa' i hi heno i rybuddio hi.

Thursday, August 31, 2017

gwirod eirin

Erthygl newydd gan fy merch - ar wirod eirin. Gwirod poblogaidd yn Japan ydy o, ac mae nifer o bobl yn mwynhau ei wneud gartref. Roedd fy mam yn arfer paratoi jwg ddiwedd mis Mai. Mae'n braf i yfed wrth ychwanegu dŵr a rhew. Mae'n gwneud lles i chi hefyd! Doedd gen i ddim diddordeb dysgu'r grefft pan oedd cyfle gen i yn Japan, ond wedi darllen yr erthygl, byddwn i'n hoffi ei wneud o. Yn anffodus, dydy'r cynhwysion ddim ar gael yma!

Wednesday, August 30, 2017

mae pawb yn bihafio

Daeth miliwn o bobl i weld y dawnsio. Er gwaethaf y torf enfawr, doedd dim anhrefn. Dim ond yn Japan.

Tuesday, August 29, 2017

awa-odori

Aeth fy nwy ferch yn Japan i weld Awa-odori (dawnsio gwerin) dros y penwythnos ynghyd â'r filiwn o bobl eraill. Roedd y merched yn medru sicrhau man gwych i dynnu lluniau hyfryd. Roedd yna lawer o grwpiau dawnsio yn dangos dawnsiau unigryw pob un ohonyn nhw. Mae'r egni'n anhygoel. Un o'r traddodiadau hafaidd poblogaidd yn Japan. 

Monday, August 28, 2017

drawer sbeisys

Dw i'n trefnu'r tŷ ychydig ar y tro bob dydd. (Mae gen i ddigon o amser i'w wneud ar ôl i'r plentyn ifancaf adael adref.) Y cyflawniad diweddaraf oedd y drôr sbeisys hwn. Roedd y sbeisys amrywiol yn arfer rholio ym mhob man yn y drôr. Yna, gwelais fideo ar sut trefnu pethau (yn Ffrangeg os cofia' i'n iawn.) Roedd dynes yno'n trefnu ei drôr wrth ddefnyddio rhannwr a brynodd hi. Dyma greu un tebyg o hen galendr a blwch grawnfwyd. Mae'r sbeisys yn aros yn eu lle'n dwt. Braidd yn falch ohono fo ydw i!

Saturday, August 26, 2017

tomatos coch

Es i farchnad ffermwyr y bore 'ma am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Cynhalir dan do enfawr bellach, ac mae yna fand hyd yn oed a oedd yn creu awyrgylch dymunol. Wedi rhoi cip ar bob stondin, dewisais un a oedd yn gwerthu maint lleiaf (i fi a'r gŵr.)  Prynais bwys o domatos coch coch. Gwerthir gwin lleol hefyd, ond yn anffodus doedd gen i ddim digon o bres parod. Y tro nesa efallai!

Friday, August 25, 2017

y prosiect diweddaraf

Mae'r gŵr yn dal wrthi'n rhoi trefn ar y tŷ ers ymddeol, a dw i wrth fy modd wrth gwrs! Y prosiect diweddaraf oedd - ail-blannodd y poinsettia druan i mewn i bot blodyn mwy. Mae'r planhigyn eisoes yn edrych yn hapus. (Cafodd ei achub gan fy merch pan oedd ei bos ar fin ei daflu i ffwrdd ar ôl tymor Nadolig y llynedd.)