Sunday, November 30, 2014

twristiaid da

Roedd ffrindiau i fy merch hynaf yn Fenis am ddyddiau ar eu mis mêl. Roedden nhw mor fodlon efo'r ddinas honno fel arhoson nhw yn hirach na threfnwyd yn wreiddiol. Maen nhw newydd ddod adref gan deimlo'n drist gadael y ddinas swynol. Braf clywed bod nhw wedi aros yn ddigon hir er mwyn gwerthfawrogi'r lle. Mae Fenis angen twristiaid fel nhw.

Saturday, November 29, 2014

wedi'r cinio

Ar ôl i bawb fwyta'r twrci oer yn frechdanau, mae'r cig yn ogystal â phopeth arall yn dal i lenwi'r oergell. Mae'r teulu i gyd allan yn y prynhawn er mwyn cymryd mantais ar y tywydd mwyn. Fe es i Walmart yn y bore yn barod. (Dw i'n hollol foddlon osgoi Black Friday!) Wedi tacluso'r tŷ a chychwyn y peiriant golchi, dw i'n cael eistedd efo panad o de a darn o gacen oer yn mwynhau amser distaw am sbel.

Friday, November 28, 2014

y cinio

Roedd y cinio'n llwyddiannus ac mae'r teulu a'n ffrind ni'n hapus. Dw i newydd orffen lanhau popeth ac mae gen i amser i ymlacio tra'r plant yn edrych fideo. Mae yna gymaint o fwyd ar ôl. Dan ni'n mynd i fwyta brechdanau twrci a chili twrci yfory. Dw i'n barod am wely.

Thursday, November 27, 2014

bod yn ddiolchgar

Gŵyl Ddiolchgarwch Hapus i bawb. Er gwaethaf pawb a phopeth, mae gen i gymaint i fod yn ddiolchgar amdanyn nhw. Y gobaith yn Iesu Grist sydd yn dod ar ben y rhestr dilynir gan nifer o bethau. Eleni byddwn i eisiau diolch yn benodol i heddlu a milwyr yr Unol Daleithiau America sydd yn gweithio'n galed a ffyddlon i gadw'r gweddill yn ddiogel heb dderbyn digon o ddiolch sydd yn eu haeddu.
y twrci a goginiwyd gan fy mab hynaf. Fe goginiodd dwrci am y tro cyntaf wrth ddilyn rysáit ar y we. Mae'n edrych yn llawer mwy blasus na fy un i!

Wednesday, November 26, 2014

heb drais

Os ydyn nhw eisiau protestio erbyn dim, fe ddylen nhw wneud heb drais. Mae yna gynifer o ffyrdd i fynegi eu barnau yn y wlad yma heb y gweithgareddau erchyll felly.

"Na fydd trais byth yn gwireddu heddwch; na fydd o byth datrys problemau cymdeithasol; fe fydd ond creu rhai newydd a mwy cymhleth," meddai Martin Luther King, Jr.

Tuesday, November 25, 2014

pam?

Os ydyn nhw'n anhapus efo'r dyfarniad, pam dylen nhw ddinistrio adeiladau, gosod tân yn fwriadol ac ysbeilio siopau? Pam?

Monday, November 24, 2014

cerdd ar y wal

Gofynnodd tŷ bwyta sushi yn Norman i fy merch hynaf ysgrifennu ar y wal fewnol rhyw eiriau Japaneg cysylltiedig â bwyd. Wedi gofyn i'w ffrind orau yn Japan am syniad, dyma iddi orffen gwaith hyfryd. Dw i'n llawn edmygedd tuag at ei ffrind sydd yn gyfarwydd â'r gerdd hynafol Tsieineaidd honno gan Li Bai wedi'i gyfieithu yn Japaneg, a hyd yn oed wedi ei haddasi ar gyfer y bwyty hwnnw drwy newid "cig oen a chig eidion" i "bysgod a sushi."

Sunday, November 23, 2014

onsen arall

Darllenais am onsen (hotspring) yn Yamanaka ar bapur newydd Japaneaidd heddiw. Arhosodd Bashô Matsuo, y meistr haiku mwyaf adnabyddus yno ac ysgrifennodd un o'i gampwaith am y dŵr poeth hwnnw. Mae'r lle yn fendigedig a rhoi chwant i mi fynd yno. Mae yna gynifer o onsen hyfryd ar draws Japan a dweud a gwir. Byddwn i eisiau teithio o'r Gogledd i'r De yn ymweld â nhw ryw ddiwrnod.

Saturday, November 22, 2014

siom

Ar ôl y stŵr a achoswyd gan y cynllun i wahardd olwynion plastig troliau yn Fenis, dwedodd Comisiynydd Zappalorto mai ond rhai masnachol roedd o'n sôn amdanyn nhw er ei fod o'n cydnabod bod troliau'r twristiaid yn niweidio palmentydd carreg y ddinas. Drueni bod o'n newid y diwn; roeddwn i'n meddwl bod yn syniad hyfryd ac yn chwilio am droli efo olwynion rwber.

Friday, November 21, 2014

i honduras

Wedi dychwelyd o'r Eidal, mae fy ail ferch wedi bod efo ni am chwe mis yn gweithio fel merch trin gwallt a thiwtor preifat. Rŵan mae hi ar gychwyn cyfnod newydd; mae hi wrthi'n pacio ei chês er mwyn hedfan i Honduras fore fory. Bydd hi'n gwirfoddoli fel athrawes gynorthwyol mewn ysgol gynradd am dri mis. Mae ei ffrind da eisoes yno fel cenhades, a byddan nhw'n rhannu tŷ. Gan ei bod hi eisiau gweithio yn Japan ar ôl dod yn ôl o Honduras, mae'n debyg mai hwn ydy'r tro olaf iddi fyw efo ni cyhyd.

Thursday, November 20, 2014

olwynion rwber

Ym mis Mai nesaf ymlaen, cewch chi'ch ddirwy rhwng €100 a €500 os byddwch chi'n llusgo cesys dillad efo olwynion plasteg yn Fenis. Bydd rhaid i'r cesys eu cyfarparu ag olwynion rwber. Dw i'n cefnogi'r rheoliad newydd hwn; druan o'r trigolion sydd yn dioddef drwy'r dydd a nos, o'r sŵn ofnadwy a achosir gan yr olwynion plasteg ar y palmantydd carreg ym mhob man. Gobeithio y bydd y rheoliad yn helpu lleihau'r "llygredd." Gobeithio y bydd y ddinas yn mynd i'r afael â chynifer o broblemau eraill hefyd.

Y cwestiwn: lle ga' i brynu cês dillad efo olwynion rwber?

Wednesday, November 19, 2014

cais am le

Cyflwynodd fy merch ynghyd â'i ffrind gais am le yn un o'r neuaddau preswyl ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd yna bedair mewn ystafell. (Na fydd fy merch a'i ffrind efo'i gilydd.) Myfyrwyr o dramor bydd y rhan fwyaf yn y neuadd ond clywodd fy merch fyddai rhai lleol. Mae hi'n gobeithio y bydd hi'n cael nabod myfyrwyr Cymraeg (y bydd yn preswylio tu allan o'r neuadd Gymraeg.)

Tuesday, November 18, 2014

téléfrancais!

Des ar draws y hen gyfres hon ar You Tube ar gyfer plant i ddysgu Ffrangeg. Mae'n ddigon syml a darparir prif frawddegau wedi'u hysgrifennu. (A dydy hi ddim yn rhy ddiflas.) Mae'n dangos bod yna o leiaf 29 o glipiau. Dw i'n dal i ddefnyddio Coffee Break French ac Accelerated Learning French, ond braf gweld pethau gwahanol o bryd i'w gilydd i amrywio'r drefn. Diolch yn fawr i Deledu Ontario.

Monday, November 17, 2014

wy perffaith ar gyfer un person

Weithiau dw i eisiau wy i ginio ond heb ddefnyddio padell. Hwn ydy'r dull gorau; irwch bowlen â diamedr tua 5 modfedd; torrwch wy ynddi; prociwch y melynwy sawl tro; ychwanegwch lymaid o ddŵr; gosodwch ddysgl fach ar ben; coginiwch fewn microdon am funud mwy neu lai; gadewch bopeth am ddau funud; cewch wared ar y dŵr; bwytwch fel mynnwch.

Sunday, November 16, 2014

yr eira cyntaf

Mae'n bwrw eira, am y tro cyntaf yn y gaeaf yma. Dydy'r tymheredd ddim yn ddigon isel fel bydd o'n toddi cyn gynted ag y mae'n cyffwrdd y strydoedd. Mae'r toeau a'r glaswellt yn wynnaidd serch hynny. Mae fy mhlant yn gobeithio am eira trwm iddyn nhw gael aros cartref a chwarae yn yr eira. Dan ni heb gynnau tân yn y llosgwr logiau eto. Efallai dylen ni gychwyn yr wythnos 'ma. Caserol cig eidion a bresych i swper heno.

Saturday, November 15, 2014

mae fenis yn dioddef

Dywedir bydd 27 miliwn o dwristiaid yn ymweld â Fenis cyn diwedd eleni. Mae hyn yn golygu bod 74 mil ohonyn nhw'n mynd yno bob dydd ynglŷn â 35 mil o weithwyr sydd yn cymudo. Rhyw 56 mil ydy'r trigolion o'i gymharu â'r twristiaid. Ar ben hynny, rhagwelir hyd yn oed mwy o dwristiaid i Fenis y flwyddyn nesaf oherwydd EXPO rhyngwladol a gynhelir yn Milano. Mae 70 y cant ohonyn nhw'n aros yn Fenis am ond diwrnod neu lai'n gadael sbwriel heb wario pres. Dylai ond y gweddill dalu trethi twristiaid. Mae'n hen bryd i'r 70 y cant i rannu'r cyfrifoldeb drwy dalu trethi neu beidio mynd. Na all Fenis ymdopi. 


Friday, November 14, 2014

hoff lecyn

Mae'n oer fel dylai ym mis Tachwedd o'r diwedd. Mae'r heulwen yn gynnes braf, fodd bynnag, ac roedd un o'n ffrindiau bach ni'n ymlacio ar dop canllaw'r dec cefn brynhawn ddoe. Am ryw reswm neu'i gilydd, hwn ydy hoff lecyn y gwiwerod o gwmpas ein tŷ ni.

y llun gan fy ail ferch

Thursday, November 13, 2014

ffilm ffrangeg

Des ar draws ffilm Ffrangeg ynglŷn y Chwyldro Ffrengig ar You Tube. Mae hi'n hir iawn efo is-deitlau Saesneg. Roeddwn i'n arfer darllen amdano fo flynyddoedd yn ôl er mod i wedi hen golli ddiddordeb erbyn hyn. Ond, pam lai? Dw i'n dysgu Ffrangeg beth bynnag. A dechreuais ei gwylio ddoe. Mae hi braidd yn ddiddorol. Y peth hyfryd ydy dw i'n medru deall beth maen nhw'n dweud; dim llawer wrth gwrs, a rhaid darllen yr is-deitl cyn gweld rhan. Mae hyn yn codi fy nghalon oherwydd hollol annealladwy i mi oedd Ffrangeg fisoedd yn ôl. 

Wednesday, November 12, 2014

twristiaid o'r Eidal yn tokyo

Mae Marco wrthi'n arwain grŵp o'r Eidal o gwmpas Japan. Yn ddiweddar aeth o â nhw i ardal anhysbys yn Shinjuku, Tokyo lle mae cynifer o fwytai bychan yn llenwi ar hyd y stryd gul. Cafodd yr Eidalwyr eu cyfareddu'n llwyr a thynnu lluniau fel twristiaid Japaneaidd tramor. A dweud y gwir, dw i heb syniad lle mae'r ardal. (Dwedodd Marco fyddai rhaid ymuno â GiappoTour er mwyn cael gwybod.) Byddwn i eisiau ymuno â nhw a mynd i'r holl lefydd hyfryd a chyfrinachol yn Japan!

Tuesday, November 11, 2014

gŵyl gyn-filwyr

Diolch yn fawr i'r holl gyn-filwyr am eu gwasanaeth a'u haberth gwerthfawr. Gobeithio y cân nhw ddiwrnod bendithiol a mwynhau prydiau o fwyd yn rhad ac am ddim (neu am bris gostyngol) yn y tai bwyta sydd eisiau dangos eu parch iddyn nhw. 

Monday, November 10, 2014

cardiau arbennig

Ces i gardiau creadigol gan fy mhlant ar gyfer fy mhenblwydd ddyddiau'n ôl; prynodd fy ail ferch gerdyn Eidaleg yn yr Eidal tra oedd hi yno eleni; casglodd fy mab ifancaf luniau amrywiol oddi ar y we a fy nymuno penblwydd hapus mewn sawl iaith; sgrifennodd fy merch arall neges hir yn Ffrangeg yn gyfan gwbl. (Roeddwn i'n medru ei deall!) Maen nhw i gyd yn annwyl a doniol.

Sunday, November 9, 2014

gorsaf hiraethus

Ces i fy synnu'n gweld post diweddaraf Tokyobling. Mae o'n bob amser postio am lefydd hyfryd yn Japan, ac yn aml iawn am y llefydd nad ydw i erioed wedi ymweld â nhw. Heddiw, fodd bynnag, postiodd am Orsaf Mizonokuchi yn Kawasaki. Roeddwn i'n arfer mynd yno pan oeddwn i'n ifanc oherwydd fy mod i'n byw'n agos. Ces i goffi efo ffrind o fy mebyd yno ddwy flynedd yn ôl. Mae'r orsaf yn fodern ac yn llawer mwy bellach. Does dim byd arbennig amdani hi na'r ardal, ond lle hiraethus i mi ydy o.

Saturday, November 8, 2014

y gyoza gorau?

Yn ôl Marco Togni, y goyza a fwytaodd yn Harajuku ydy'r gorau yn Tokyo. Dim ond 290 yen ($2.5) mae dysgl lawn o gyoza yn costio yn y tŷ bwyta yno. (Fe fwytaodd ddwy ddysgl, un gyoza wedi'i ffrio, y llall wedi'i ferwi.) Rhaid bod y tŷ bwyta'n gwerthu llawer iawn ohonyn nhw er mwyn cadw'r pris mor isel yng nghanol Tokyo. Tybed ydy o'n fwy blasus na rhai yn Utsunomiya? Gyda llaw, mae Marco yn bob amser at y bwrdd mae'n ymddangos!

Friday, November 7, 2014

peth pwysig

Mae dim ond bron dau fis cyn i fy merch fynd i Brifysgol Abertawe. Prynodd hi beth pwysig ar gyfer y misoedd yno, sef siaced law! A dweud y gwir, gan ei ffrind prynodd hi. Mae'r siaced bron newydd yn rhy fach i'w ffrind sydd yn mynd efo hi. Mae fy merch yn bwriadu prynu esgidiau glaw pert ac ymbarél dibynadwy ar ôl iddi fynd. :)

Thursday, November 6, 2014

hen lun

Gofynnodd fy merch hynaf i mi ffeindio hen lun ohoni hi a'i yrru ati er mwyn iddi ei bostio ar Face Book gan mai Diwrnod Postio'ch Hen Luniau ydy hi heddiw. Mae yna filoedd ohonyn nhw ac felly roedd rhaid i mi ddewis un heb feddwl gormod. Mi ddewisais un tymhorol yn ddamwain fodd bynnag. Ar Halloween cyntaf yn America wedi i ni symud o Japan, fe wnaeth ei thad het cowboi o bapur iddi.

Wednesday, November 5, 2014

y canlyniadau

                                          glas: Democratiaid      coch: Gweriniaethwyr

Mae llywodraeth America bresennol wedi bod yn dweud wrth ei phobl beth sydd yn dda iddyn nhw fel rhyw unben tra bod hi'n beio popeth a phawb arall os nad ydy ei pholisïau'n gweithio. Rŵan mae'n rhaid iddi siapio hi a dechrau gweithio'n galed er lles y genedl.

Tuesday, November 4, 2014

onsen!

Mae Marco Togni yn postio am lefydd a bwyd hyfryd Japan bron bob dydd. Tra bod y bwyd yn edrych yn flasus iawn, dydy o ddim yn fy nharo cymaint efo cenfigen nag y post hwn am yr onsen ger Mynydd Fuji aeth o ato efo grŵp o dwristiaid o'r Eidal. Mae hanner dwsin o'r baddonau tu allan a rhai tu mewn yn edrych anhygoel o braf. Mi fyddwn i wrth fy modd yn fy nhrochi yn y dŵr poeth yn yr holl faddonau yno, un ar ôl y llall.


Monday, November 3, 2014

gŵyl gyoza

Cynhaliwyd y 16edd ŵyl gyoza yn Utsunomiya, Japan 1, 2 Tachwedd. Cymerodd 27 siopau ran yn yr ŵyl boblogaidd yn gwerthu tri gyoza am 100 yen (tua £0.6). Daeth 150 mil o bobl er mwyn blasu'r gyoza enwog. Rhaid rhannu'r gyoza efo tri ffrind fel byddan nhw'n medru blasu oddi wrth bob stondin! 

Sunday, November 2, 2014

hwrê i'r dynion tân!

Roedd y dyn ifanc ar fin roi'r fodrwy i'w gariad ar ben Pont Rialto yn Fenis yng nghanol nos. Yna, rywsut nei ei gilydd, fe ollyngodd hi (y fodrwy, dim ei gariad.) Syrthiodd y fodrwy i'r dyfroedd tywyll.... diwedd y stori drist.... na! Daeth dynion tân y ddinas i'w cynorthwyo. Plymiodd un ohonyn nhw i chwilio amdani hi (mewn gwisgo plymio, ffiw!) ac wedi hanner awr fe ddaeth hyd iddi ymysg cymeradwyaeth fawr y dyrfa a oedd yn ymgasglu yno. 

Saturday, November 1, 2014

diwedd yr amser arbed golau dydd

Cafodd y cwsmeriaid groeso anarferol gan staff Smart Style yn y dref ddoe. Roedd gan y staff golur lliwgar creadigol, masg neu het. (Dwedodd fy merch ei bod hi'n cymryd 45 munud i wneud y colur.) Roedd y cwsmeriaid wrth eu boddau. Yfory dan ni'n cael dechrau "amser go iawn" o'r diwedd a chysgu awr yn hwyrach.