Wednesday, December 30, 2020

ysgogi'r economiMae'r Arlywydd Trump wrthi'n gweithio dros bobl weithgar America tra ei fod o'n brwydro'n ddiflino yn erbyn y Gors drwchus bob dydd. Mae o eisiau gyrru siec arall at bob trethdalwr er mwyn ysgogi'r economi. Er gas gen i feddwl bod y Democratiaid yn ceisio cymryd mantais ar y bil, byddwn i eisiau helpu economi America. Dyma gyfrannu ato drwy archebu bwyd a llyfr ar lein.

Tuesday, December 29, 2020

pecyn cinio

Mae'r mab ifancaf adref ar ei wyliau am dair wythnos cyn cychwyn y tymor newydd yn y brifysgol. Roedd o eisiau pecyn cinio, a gofyn i mi baratoi un fel roeddwn i'n arfer ei wneud iddo fo - brechdan gig twrci a chaws, ffyn moron, afal a chreision. Cafodd bicnic braf ar y dec cefn.

Monday, December 28, 2020

helpu llaw

Ces i a'r gŵr hwyl chwarae gyda'n ddau ŵyr - hogyn pedwar oed a hogan dair oed. Daeth hi ato'n hystafell wely ni wedi iddi ddeffro yn y bore, a helpu'i thaid i wneud ymarfer corf. Roedd ein plant ni'n arfer gwneud hyn hefyd pan oedden nhw'n fach.

Saturday, December 26, 2020

amser gyda'r teulu

Dw i wedi treulio tri diwrnod yn Norman gyda'r teulu sydd yn America. Yn anffodus, methodd fy tair merch yn Japan ddod adref oherwydd y cyfyngiadau llym. Wnaethon ni ddim dim byd arbennig, ond bod gyda'n gilydd a chyd bwyta. Yr uchaf bwynt oedd gweld y ddau furlun a phaentiad diweddaraf fy merch hynaf. Eisteddon ni o flaen un o'r ddau mewn tŷ bwyta, a chael ramen a yakitori hynod o flasus.

Friday, December 25, 2020

y newydd da


Peidiwch ag ofni, oherwydd wele, yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl: 

ganwyd i chwi heddiw yn nhref Dafydd, Waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr Arglwydd.

Nadolig Llawen

Monday, December 21, 2020

y bugeiliaid ger bethlehem


Nid bugeiliaid cyffredin oedd y rhai a glywodd y neges ryfeddol gan yr angel y noson honno. Y bugeiliaid a oedd yn gofalu am yr ŵyn arbennig ar gyfer aberth teml yn Jerwsalem oedden nhw. Gwyliwch ar y fideo anhygoel gan One for Israel am ffeithiau anhysbys hanes y Geni.

Saturday, December 19, 2020

lle newydd

Dw i newydd osod y ddwy Olygfa Eni arferol. Roedd yr un a brynais yn Japan flynyddoedd yn ôl yn addurno’r silff ben tân bob blwyddyn, ond eleni, dewisais le gwahanol, wedi symud y teledu dan ni byth yn ei ddefnyddio'n ddiweddar i ffwrdd. Mae'r angel yn hongian ar "fachyn" bag llaw a ges i'n anrheg yn Fenis. Creais seren fawr er mwyn cuddio'r socedi trydan.

Friday, December 18, 2020

y goleuni

Roedden ni'n dathlu Chanwcah am wyth diwrnod wrth gofio sut bendithiodd Duw'r grŵp bach o Iddewon iddyn nhw fedru trechu'r fyddin anhygoel o nerthol. Rŵan, tymor Nadolig! Yr un goleuni a oedd yn disgleirio yn adeg Maccabees yn dal i dreiddio'r tywylloch hyd at heddiw.

Wednesday, December 16, 2020

2+2=5

2+2=5

Maen nhw'n mynnu bod hyn yn gywir, a'i ailadrodd tro ar ôl tro nes i chi amau eich synhwyrau, a chredu efallai bod hyn yn gywir wedi' cwbl.

"Doedd dim twyll yn yr etholiad diwethaf," meddai'r Democratiaid a'r prif gyfryngau er gwaethaf y llu o dystiolaeth dan eu trwynau.

Peidiwch â' credu nhw, ond edrych ar y ffeithiau amlwg.

Tuesday, December 15, 2020

mynd i sentoMethodd ein tanc dŵr poeth ni echdoe. Roedd y plymwr yn hynod o brysur wedi'r eira sydyn fel nad oedd o'n siŵr pryd byddai fo'n medru dod aton ni hyd yn oed ddoe. Dydy un noson heb fath ddim yn rhy ofnadwy, ond fedrwn i a'r gŵr ddim yn goddef dwy noson. Roedd dyma ni'n penderfynu mynd i gym y brifysgol er mwyn cael cawod. Talais bum doler oherwydd nad aelod ydw i. Wrth deimlo'n gynnes a glân ar ôl y gawod, roeddwn i'n cofio fy mhlentyndod pan es i sento (bath cyhoeddus) gyda fy mam bob noson.

Monday, December 14, 2020

digon oer


Cawson ni eira cyntaf y tymor ddoe, digon i'r plant yn yr ardal greu dynion eira a chwarae yn yr eira. Cynnon ni dân yn y llosgwr logiau am y tro cyntaf yn y gaeaf hwn hefyd. Roedd y gŵr wrthi'n clirio'r dreif a'r dec cefn heddiw. 

Saturday, December 12, 2020

newydd ddechrau brwydro

"Cawsom ein siomi gan y Goruchaf Lys mewn gwirionedd. Dim doethineb, dim dewrder!" meddai'r Arlywydd Trump y bore 'ma. Cytuno'n llwyr. Rhaid cofio bydd barnwyr yn cael eu barnu'n llymach gan Farnwr Goruchaf y Bydysawd un diwrnod. 

Falch o weld, fodd bynnag, bod yr Arlywydd Trump yn dyfalbarhau'n ddewr heb golli ei galon. Dw i'n dal ati'n gweddïo’n daer drosto fo, ynghyd â'r llu o bobl drwy'r byd. Ddylen ni ddim ildio i'r drygioni. 

Friday, December 11, 2020

chanwcah hapus

Gelwir Gŵyl y Goleuni. Roedd Iesu yn Jerwsalem unwaith (o leiaf) yn ystod Gŵyl Chanwcah. Y fo ydy goleuni go iawn y byd. 

“Ni fydd neb sy'n fy nghanlyn i byth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni'r bywyd," meddai.

Wednesday, December 9, 2020

te ar y dec

Mae hi'n anhygoel o braf. Ces i de ar y dec cefn yn yr heulwen gynnes. Gan ei bod hi'n ganol gaeaf, does dim pryfed plagus. Fe gynhyrchodd fy nghorf ddigon o fitamin D am heddiw!

Tuesday, December 8, 2020

pan fethech chi gysguDeffrais am dri o'r gloch y bore 'ma a methu cysgu'n ôl; mae hyn yn digwydd yn aml yn ddiweddar wrth i mi heneiddio! Bydda i'n gwrando ar bregeth Pastor Paul fel arfer yn hytrach na chyfri defaid. Gwrandewais ar hanner cyntaf cyfres Llyfr Esther ddyddiau'n ôl, ac felly roeddwn i'n barod i wrando ar yr hanner olaf heddiw. Ac roedd dyma fi'n clywed am frenin a oedd yn gwrando ar lyfr a ddarllenwyd iddo oherwydd ei fod o'n methu cysgu!

Monday, December 7, 2020

datganiad

Pam sensrodd Google Ddatganiad Great Barrington? Bellach mae Technoleg Fawr yn trin unrhyw un sydd yn gwrthwynebu polisïau "cloi i lawr" fel gwybodaeth anghywir, hyd yn oed os ydy hynny gan wyddonwyr blaenllaw. Cewch chi ddarllen y datganiad hwnnw er mwyn gweld os ydy o'n gwneud synnwyr neu beidio.

Saturday, December 5, 2020

olion traed

Mae twyll y Democratiaid yn yr etholiad yn dal i gael ei ddadorchuddio ym mhob man. Peth rhyfedd ydy eu bod nhw wedi gadael cymaint o olion traed y troseddau. Darllenais sylw diddorol gan ddyn o Kenya ynghylch y pwnc:
Friday, December 4, 2020

llythyr nadolig

Mae amser anfon llythyr Nadolig at y teulu a'r ffrindiau wedi cyrraedd. Roeddwn i a'r gŵr wrthi'r dyddiau diwethaf yn sgrifennu pwt a chasglu lluniau. Dyma bostio'r ddau cyntaf at yr eglwysi cysylltiedig â ni yn Japan. Bydd y gweddill yn dilyn nes ymlaen.

Thursday, December 3, 2020

gobaith


"Stopiwch wylio'r Newyddion Ffug a pheidiwch â gadael i ddim gynhyrfu'ch calonnau. Byw eich bywydau gan wybod y bydd popeth yn iawn. Bydd yr Arlywydd Trump yn parhau i fod yn yr arlywydd."

Dyma ran o'r erthygl sydyn a phwysig gan gyn Twrnai Cyffredinol Florida ynglŷn â'r etholiad. Codwch eich calonnau, bawb!

Tuesday, December 1, 2020

fideo cyflym

Dyma fideo cyflym i ddangos sut creodd fy merch hynaf ei murlun diweddaraf (gyda chymorth y gwirfoddolwyr.) Cewch chi ddarllen amdano fo ar y wefan yma hefyd.

Monday, November 30, 2020

calon kintsugi

Sgrifennodd fy merch yn Japan erthygl o'r blaen ar kintsugi, sef celfyddyd atgyweirio. Dyma'r dilyniant - Calon Kintsugi. Cafodd hi ei geni yn America a symud i Japan ond sawl blwyddyn ôl; felly ces i fy nharo'n gweld ei bod hi'n deall calon a ffyrdd Japan mor dda. 

Sunday, November 29, 2020

gyda fy merch hynaf

Daeth fy merch hynaf a'i gŵr i dreulio'r penwythnos gyda ni am y tro cyntaf ers talwm. Roedd yn braf cael sgwrsio â hi'n uniongyrchol. Cawson ni bitsa "chwedlonol" Sam and Ella i swper neithiwr, sef pitsa gyda phicls dil a chyw iâr.

Friday, November 27, 2020

heb ddechrau ymladd eto


Mae'r Democratiaid a phrif gyfryngau America eisiau i'r Arlywydd Trump a'i gefnogwyr roi'r gorau iddi (yn gyflym cyn i'r twyll yn yr etholiad gael ei brofi.) Pe bai'r canlyniad yn onest a chyfreithlon, wrth gwrs y bydden ni'n ei dderbyn ar unwaith. OND - dydy o ddim. Mae mwy a mwy o dwyll yn cael ei ddadorchuddio bob dydd wrth i'r ymchwiliad fwrw ymlaen. Na fyddwn ni byth yn ildio i dwyll a bygythiadau. 

"Dw i heb ddechrau ymladd eto." - John Paul Jones

Thursday, November 26, 2020

diwrnod diolchgarwch

Diolch i Dduw, fy Arglwydd, fy Achubwr a fy Nhad. 
Sanct wyt ti; da wyt ti; cyfiawn wyt ti; trugarog wyt ti; ffyddlon wyt ti. 
Ti sydd yn rheoli'r byd. 

"Y mae llygaid yr Arglwydd ar y cyfiawn,
a'i glustiau'n agored i'w deisyfiad,
ond y mae wyneb yr Arglwydd yn erbyn y rhai sy'n gwneud drygioni."
1 Pedr 3:12

"Byddan nhw'n ymosod arnoch chi ond ni fyddan nhw'n eich goresgyn; oherwydd yr wyf gyda chwi i'ch achub," meddai'r Arglwydd.

Jeremeia 1:19

Wednesday, November 25, 2020

ofnwch ef

Peidiwch â dweud ‘Cynllwyn!’
am bob peth a elwir yn gynllwyn gan y bobl hyn;
a pheidiwch ag ofni'r hyn y maent hwy yn ei ofni,
nac arswydo rhagddo.
Ond ystyriwch yn sanctaidd ARGLWYDD y Lluoedd;
ofnwch ef, ac arswydwch rhagddo ef.
Eseia 8:12, 13

Tuesday, November 24, 2020

cyngor gor onest


Cafodd fy merch hynaf brofiad brawychus a doniol ar yr un pryd ar stryd fawr Oklahoma City. Tra oedd hi'n cerdded, gweiddodd dyn dieithr arni, "sut medra i wneud merched sengl fy hoffi?" Atebodd hi heb feddwl, "paid ag ymddwyn yn wallgof." Aeth o'n gynddeiriog wrth glywed hyn; rhedodd hi i ffwrdd am ei bywyd wrth ofni y byddai fo'n ei thrywanu! Cafodd hi loches mewn siop yn ffodus. Gan fod y dyn yn dal i loetran y tu allan am oriau, cerddodd y perchennog gyda hi i'w char a oedd yn parcio'n bell. "Dylwn i ddim fod wedi rhoi cyngor mor onest," meddai.

Monday, November 23, 2020

rheol hurt

Daeth fy mab ifancaf adref am wythnos o wyliau. Mae'n braf ei weld o am y tro cyntaf ers mis Awst. Peth rhyfedd ydy iddo orfod gwisgo mwgwd hyd yn oed ymysg y teulu oni bai medrith gadw pellter cymdeithasol. Hollol hurt, ond rheol y brifysgol ydy hwn, ac felly rhaid ei ddilyn am y tro. Edrych ymlaen at fuddugoliaeth gyfreithlon yr Arlywydd Trump.

Saturday, November 21, 2020

gwyliau yn karuizawa

Mae fy nhair merch yn Japan ar eu gwyliau yn Karuizawa, un o'r cyrchfannau twristiaid poblogaidd yn y mynyddoedd. Dalion nhw fws yn gynnar ddoe yn Tokyo, ac roedden nhw'n adrodd yn fyw eu siwrnai nes cyrraedd y llety, peth anhygoel i mi wedi meddwl! Dyma nhw ar gychwyn gwibdaith sydyn ar rikshaw.

Thursday, November 19, 2020

moddion iacháu-pob-dim

Mae fy merch newydd orffen ei murlun newydd. Mae'r dyluniad yn seiliedig ar Kabuki a elwid yn Uiro-uri, sef gwerthwr moddion iacháu-pob-dim. Cafodd hi ei hysbrydoli gan ei diddordeb angerddol diweddaraf, ac roedd hi'n gweithio'n frwdfrydig. Ariannwyd y murlun gan sefydliadau Dinas Norman a Thalaith Oklahoma. Nod y grantiau hyn ydy adfywio'r busnesau ac unigolion yn yr ardal sydd yn cael eu heffeithio gan Coronafeirws. 

Tuesday, November 17, 2020

thermodynameg a "phopcorn"

Mae'r mab ifancaf yn astudio'r thermodynameg yn y brifysgol y tymor hwn. Wrth esbonio "trosglwyddo gwres," defnyddiodd yr athro beiriant popcorn a dosbarthu llond bag i bawb. Mae'n siŵr bod y myfyrwyr wedi dysgu'r cysyniad yn dda!

Monday, November 16, 2020

yr ochr siriol

Mae'r gors mor ddwfn na ddychmygwyd erioed. Dim ond rhan o dwyll eang ydy'r twyll yn yr etholiad arlywyddol diwethaf. Cafwyd hyd i beiriannau pleidleisio Dominion dan sylw fedru twyllo o bell, er enghraifft. Yn yr holl anhwylder a phopeth, roedd yn braf dod ar draws yr ochr siriol, sef gorymdeithiau cefnogwyr yr Arlywydd Trump a oedd yn mynegi eu barn mewn modd heddychlon a llawen ar hyd a lled America.

Saturday, November 14, 2020

y murlun


Mae'r murlun yn bwrw ymlaen yn wych gyda chymorth tri gwirfoddolwr. "Maen nhw'n paentio'r rhannau diflas (i mi) a fy ngadael i mi ganolbwyntio ar wyneb Sansho Ichikawa, yr actor Kabuki," meddai fy merch.

Friday, November 13, 2020

siom

Ces i fy siomi'n clywed bod Prif Weinidog Japan wedi ffonio Joe Biden i'w longyfarchi am ei "fuddugoliaeth." Rhaid bod Mr. Suga wedi dilyn rhai gwledydd eraill fel y DU, yr Almaen, Awstralia. Beth fydd o'n dweud wrth yr Arlywydd Trump pan geith twyll Democratiaid ei profi, a bydd yr olaf yn dod yn yr enillydd cyfreithlon, tybed? Cynhalir rali a gorymdaith MAGA miliwn yn Washington DC yfory. Gadewch i ni ddal ati!

Wednesday, November 11, 2020

diwrnod veterans

Roedden nhw wedi gosod bywydau, lles a diogelwch eraill uwch eu rhai nhw. Ydyn ni'n mwynhau heddwch, ffyniant a rhyddid o'u herwydd; ydyn ni am byth yn ddyledus iddyn nhw. Diolch yn fawr.

y llun: y gŵr a'n nai ni

Tuesday, November 10, 2020

mae pobl farw'n pleidleisioBrwydir y gad o hyd. Darganfuwyd 10,000 o bleidleisiau a anfonwyd gan bobl farw yn Nhalaith Michigan. Roedden nhw i gyd dros Biden yn rhyfedd iawn. Dim ond blaen mynydd iâ ydy hyn. Mae mwy a mwy o dystiolaeth yn dangos twyll anghredadwy yn yr etholiad arlywyddol a welwyd erioed yn hanes America.


Monday, November 9, 2020

dathlu'n ddistaw

Es i gyda'r gŵr i Napoli's i ddathlu fy mhen-blwydd yn ddistaw bach neithiwr. Dim parti nag anrhegion na dim byd rhodresgar. Cyw iâr mewn saws tomato ar basta a ges i, gyda gwydraid lawn o win coch. Rhannais Tiramisu gyda'r gŵr i bwdin. Yna, cawson ni sgwrs sydyn gyda'r perchennog sydd yng nghefndir y llun. Mae o'n dod o Albania. 

Saturday, November 7, 2020

y murlun nesaf


Mae fy merch hynaf newydd gychwyn ar ei murlun nesaf yn Oklahoma City. Peth anarferol ydy dylai hi baratoi'r wal cyn iddi gael paentio darlun arno fo. Mae rhyw rwystr hefyd, fel gwifren "fyw" ac arwydd parcio. Mae hi'n awyddus, fodd bynnag, i greu murlun i harddu'r ardal.

Friday, November 6, 2020

heb orffen etoDydy'r etholiad ddim wedi gorffen eto wrth i dwyll erchyll y Democratiaid ddod i'r wyneb. Mae'r Arlywydd Trump a'i dîm wrthi'n brwydro yn erbyn yr anghyfiawnder, ac na fyddan nhw'n stopio nes i'r byd wybod y canlyniad go iawn. 

Yn y cyfamser, darllenwch yr erthygl wych yma gan y Wenynen. Mae ganddyn nhw syniad ardderchog!

Wednesday, November 4, 2020

fideo murlun

Fe wnaeth fy merch hynaf fideo am ei murlun diweddaraf yn Denver. Cafodd hi a'i gŵr groeso cynnes gan berchennog y tŷ bwyta sydd yn gefnogwr mawr o'i chelf hi. Mae'r murlun yn fendigedig; dw i'n gobeithio y bydd o'n denu pobl i ddod i'w weld (a bwyta eu bwyd blasus.)

Tuesday, November 3, 2020

diwrnod yr etholiad


"Mae'n ddoniol gwylio pob un ohonoch chi'n mynd dros ben llestri am hyn, ond o ddifrif - ymlaciwch," meddai'r Angel Gabriel yn ôl Babylon Bee.

"Mae Duw wedi gweld codiad a chwymp ymerodraethau dirifedi; beth bynnag fydd canlyniad yr etholiad hwn, bydd yn rhan o gynllun anghyfnewidiol Duw."

Cuddir mewn cellwair a dychan, disglair y gwirionedd.

Monday, November 2, 2020

i'r gad


Dim ond diwrnod i'r etholiad arlywyddol. Dywedir mai hwn ydy'r etholiad pwysicaf yn hanes America. Cytuno'n llwyr. Dyfodol America sydd ar y fantol. Fyddwn ni'n dal yn genedl dan Dduw, yn anwahanadwy, gyda rhyddid a chyfiawnder i bawb? Neu fyddwn ni'n troi'n wlad sosialaidd lle bydd ond sefydliad dethol yn teyrnasu'r bobl gyda thrais a bygythiadau? Brwydrwn ni drwy bleidleisio!

Saturday, October 31, 2020

bwyta allan

Es i a'r gŵr i Katfish Kitchen (eto) sydd yn arbenigo mewn seigiau catfish . Dw i ddim yn hoffi'r pysgod hynny o gwbl a dweud y gwir. Hoffi awyrgylch lleol y tŷ bwyta dw i fodd bynnag. Ces i fyrgyr gyw iâr (enfawr fel gweler!) yn ei le. Mae'r gŵr yn hoffi catfish ond cafodd ferdys wedi'u ffrio y tro 'ma.

Friday, October 30, 2020

unwaith mewn lleuad las

Ataliodd y glaw a oedd yn bwrw am ddyddiau brinhawn ddoe; gwelwyd y  lleuad bron lawn yr ail dro mewn mis. Unwaith mewn lleuad las oedd hi yn llythrennol. Gwelais i hi neithiwr yn y dwyrain a phen bore yn y gorllewin. Roedd hi mor hardd fel roeddwn i'n sefyll tu allan yn yr oerfel i'w gweld a gweld.

Thursday, October 29, 2020

pleidleisio'n gynnar

Cewch chi bleidleisio'n gynnar heddiw ac yfory yn Oklahoma. Dyma'r gŵr fynd i'r orsaf bleidleisio cyn i'r drws agor. Mae o'n bell fwrdd oddi wrth y drws blaen bron i awr yn ddiweddarach! Mae ciw hir o bobl yn sefyll yn amyneddgar yn y glaw oer. Welais erioed y fath o frwdfrydedd dros etholiad. 

Wednesday, October 28, 2020

ymbarél coch

Mae tymor glaw byr ar Oklahoma ar hyn o bryd. Dw i ddim yn mynd am dro mewn glaw oherwydd diffyg esgidiau diddos. Wedi clywed y byddai hi'n bwrw'n drwm yn hwyrach, dyma benderfynu mynd tra oedd gen i gyfle, a chwiliais am ymbarél. Ces i fy synnu'n ffeindio un mawr coch na welais erioed gyda Collars and Cuffs, London ar yr handlen; mae'n rhaid perthyn i fy merch a oedd yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe am dymor flynyddoedd yn ôl. Mae'n fawr a pherffaith, ac roedd yn fy nghadw rhag y glaw man.

Tuesday, October 27, 2020

ustus newydd


Llongyfarchiadau mawr i Amy Coney Barrett sydd newydd fod yn Ustus Goruchaf Lys yr UDA. Da nad oedd rhaid iddi fynd drwy'r llanast erchyll a ddioddefwyd gan yr Ustus Brett kavanaugh. Mae hi'n hollol deilwng o'r swydd. Pob bendith iddi. 

Monday, October 26, 2020

er ei fwyn ef


Dw i'n glanhau tai bach fy eglwys i bob Dydd Iau, ond efallai y bydd well i mi roi'r gorau iddi. Rhaid i mi drosglwyddo’r dasg i'r gweinidog er mwyn iddo gynyddu ei wobrau yn y nefoedd! 

Mae'r gŵr newydd yrru'r erthygl hynod o ddoniol hwnnw gan y Wenynen at y gweinidog. Gobeithio y ceith chwerthin braf ar ei ddiwrnod i ffwrdd heddiw.

Saturday, October 24, 2020

braint


Mae'r Wenynen yn dal i gyhoeddi newyddion dychanol heb drugaredd. Yn ddiweddar, cafodd enwad fy eglwys i, sef Evangelical Free Church of America fraint o fod yn bwnc. Dw i ddim yn gwybod sut mae'r Wenynen yn gwybod mai caneuon Chris Tomlin ydy ffefryn ein harweinydd tîm addoli ni! Yn annhebyg i'r gweinidog yn y newyddion, fodd bynnag, mae ein gweinidog ni yn astudio'r Beibl drwy'r wythnos ar gyfer ei bregeth bob tro. Er gwybodaeth - does dim eglwys E. Free yn Moore, Oklahoma.

Friday, October 23, 2020

ailgylchu bagiau plastig

O'r diwedd ail ddechreuodd Walmart i ailgylchu bagiau plastig. Atalion nhw'r gwasanaeth pwysig hwnnw wrth i'r cyfnod clo gychwyn. Roeddwn i'n cadw bagiau am fisoedd fodd bynnag. Dyma nhw cyn i mi fynd â nhw i ailgylchu, ond hanner ohonyn nhw; fe wnes i glustog fawr gyda'r hanner arall wythnosau'n ôl.

Wednesday, October 21, 2020

ginnan

Blog newydd gan fy merch yn Japan am ginnan, sef hadau ginco

Mae gen i gof da o fy mhlentyndod am ginnan - byddai fy mrawd yn casglu ffrwyth y coed ar dir teml Shinto yn y dref; byddai fo'n dod â llond bwced o'r ffrwyth hynod o ddrewllyd hwnnw ar gais ei fam. (Danteithfwyd drud ydy hadau ginco.) Byddai fo'n eu claddu nhw yn yr iard er mwyn iddyn nhw bydru yn y pridd; ar ôl dyddiau, byddai'r hadau'n gwahanu rhag y ffrwyth; byddai fy mam yn eu rhostio nhw wedyn. 

Tuesday, October 20, 2020

teigr o kai

Ar wahân i fod yn artist, mae gan fy merch hynaf sawl busnes bach. Gwerthu dillad dan ei brand ei hun ydy un ohonyn nhw. Hwn ydy'r hwdi newydd sbon a ddyluniwyd ganddi. Teigr o Kai. Kai ydy fy enw cyn priodi sydd yr un â'r hen enw Yamanashi-ken yn Japan. Gelwyd Thingen Takeda, un o'r ffigurau hanesyddol enwog yn deigr. Ac felly "Teigr o Kai" a oedd. 

Monday, October 19, 2020

tymor newydd


Mae'r tymor bychan Japaneaidd nesaf newydd gychwyn a phara tan y 22ain. Gelwir 蟋蟀在戸 Kirigirisu to ni ari sydd yn golygu "mae criced yn canu o amgylch y drws." Does ryfedd fy mod i'n eu clywed nhw yn ddiweddar. 

Saturday, October 17, 2020

pysgod a sglodion

Mae tafarn newydd yn y dref. Dw i ddim na'r gŵr yn yfed cwrw, ond wedi gweld fish & chips ar y fwydlen sydd yn brin yn y dref, aethon ni yno neithiwr. Wedi aros dros 45 munud, yr hyn a ges i oedd creision, dim sglodion! Wir, gelwyd creision yn chips yn America; gelwyd chips yn French fries. Ond roeddwn i'n meddwl mai enw priod ydy fish & chips. Bwytes ond lond llaw, a rhoi'r gweddill i'r gŵr a gafodd dolur rhydd yn y nos. Na awn ni yno byth eto.

Friday, October 16, 2020

gwir neu ddychan


Mae'n mynd yn anos fyth wybod ydy newyddion Babylon Bee yn wir neu ddychan. Unwaith gwireddwyd un o'u herthyglau, syndod i'r staff hyd yn oed.

Eu herthygl: "Dwedodd Joe Biden na fyddai'n datgelu ei bolisi nes iddo gael ei ethol yn Arlywydd."

Yna, ychydig ddyddiau wedyn dwedodd o ddifri na fyddai'n dweud a fyddai fo'n pacio'r Goruchaf Lys neu beidio.

Ffynhonnell chwerthin ydyn nhw beth bynnag.

Wednesday, October 14, 2020

sento


Aeth fy nhair merch yn Tokyo i sento am y tro cyntaf erioed, wedi goresgyn eu swildod, a chael amser braf. Bath cyhoeddus ydy sento a oedd ym mhob man yn Japan pan oeddwn i'n fach. (Roedd gan nifer o dai heb ystafell ymolchi pryd hynny.) Prin ydy sento yn ddiweddar, ond maen nhw yn dail i fodoli. Ar wahân i ymolchi, cewch chi ymlacio'n llwyr yn y dŵr poeth mewn twb enfawr. Yn annhebyg i onsen, maen nhw'n hawdd cyrraedd. 

Tuesday, October 13, 2020

math gwahanol o arolwg


Dechreuodd yr Arlywydd Trump ei rali eto, wedi gwella o Goronafeirws. Mae o'n fwy egnïol fyth nag erioed. Mae tyrfa enfawr angerddol yn ymgasglu lle bynnag mae o'n mynd. Ar y llaw arall, dim ond nifer pitw sydd yn mynd i rali brin Joe Biden (os gall o adael islawr ei dŷ o gwbl) tra bod yr arolwg ar ôl y llall yn dangos bod Biden ar y blaen yr Arlywydd o bell ffordd.

Monday, October 12, 2020

arolwgGofynnodd fy merch hynaf i'r teulu a fyddai'n well gynnon ni fyw mewn dinas neu gefn gwlad. Cafodd atebion diddorol ac amrywiol. Hi ac un o'i chwiorydd sydd yn hoffi byw mewn dinas fawr; mae ei brawd ifancaf a'i chwaer arall eisio cefn gwlad. Dw i'n hoffi tref fach wedi'i hamgylchynu gan natur. Ac felly bod yn ymddangos fy mod i'n byw mewn lle delfrydol i mi. 

Saturday, October 10, 2020

gwlith oer

Codais y ddeilen hon gyda gwlith ffres arni hi tra oeddwn i'n mynd am dro'r bore 'ma. Yng nghalendr traddodiadol Japan, Kanro ydy'r adeg hon (Hydref 7 - 22.) Mae'n golygu gwlith oer sydd yn aros ar laswellt - dechrau hydref ar raddfa lawn. 

Friday, October 9, 2020

tywydd braf

Mae'r tywydd wedi bod yn anhygoel o braf y dyddiau hyn, yn anarferol iawn yn Oklahoma. Does gen i ddim mymryn o gwynion wrth gwrs. Mae'r dail yn prysur droi'n lliwgar, fel gweler yn y llun. Hwn, sydd o flaen fy nhŷ i, ydy un o'r coed harddaf yn y gymdogaeth.

Wednesday, October 7, 2020

mahjong

Cafodd fy mam yn Tokyo ymweliad arall gan ei thair wyres. Roedd hi wrth ei bodd wrth gwrs nid dim ond am eu cwmni ond cyfle i'w dysgu sut i chwarae Mahjong. Dw i'n siŵr bod hyn yn dda i les ei hymennydd. Dysgodd hithau drwy weld y dynion yn y teulu'n chwarae'r gêm flynyddoedd yn ôl. 

Tuesday, October 6, 2020

mae o wedi gwella


Dw i'n hynod o falch bod yr Arlywydd Trump wedi gwella cymaint fel ei fod o wedi gadael yr ysbyty. Ynghyd â'r dyrfa enfawr o'i gefnogwyr o flaen yr ysbyty, roedd llu o bobl yn gweddïo drosto fo drwy'r byd. Gobeithio, fodd bynnag, na fydd o'n gorweithio ond cymryd gofal. Efallai bod ei elynion pybyr wedi gobeithio y byddai fo'n marw, ond gwaetha'r modd, nid dim ond mae o wedi goroesi, ond mae'n imiwn rhag Coronafeirws bellach. Bydd o'n bwrw ymlaen yn gryfach byth nag erioed!

Saturday, October 3, 2020

gweddïo


Tra bod rhai pobl gas yn mynegi eu gobaith yn gyhoeddus y bydd yr Arlywydd Trump yn marw o Goronafeirws, mae'r byd yn gweddïo drosto fo a'r Ddynes Gyntaf ar eu gwelliant cyflym. Efallai bod yn dda iddo fynd i'r ysbyty bellach oherwydd mai dyna'r unig fodd i atal rhag iddo weithio! Mae angen gorffwys arno fo. Ceith ail gychwyn yn gryfach ar ôl iddo wella, gydag imiwnedd naturiol yn erbyn y feirws.

Friday, October 2, 2020

dymuniadau gorau

Es i a'r gŵr at y swyddfa Weriniaethwyr yn y dref i dynnu llun gyda'r Arlywydd Trump! Roedd dwy ddynes glên yn gwarchod y lle, a chawson ni sgwrs bleserus sydyn gyda nhw.

Dymuniadau gorau i'r Arlywydd a Mrs. Trump sydd wedi hunan-ynysu yn ddiweddar. Gobeithio y cân nhw orffwys o'r diwedd yn ystod y cyfnod clo; mae'n hen bryd.

Wednesday, September 30, 2020

murlun arall

Dyma furlun newydd arall gan fy merch hynaf. Un bach ydy hwnnw ar gyfer Ginger Pig, tŷ bwyta yn Denver, Colorado. Roedd hi a'i gŵr yn medru cwblhau mewn dyddiau. Roedd y perchennog wrth ei bodd. Gobeithio y bydd y cwsmeriaid yn gwirioni arno fo.

Tuesday, September 29, 2020

boomelang

Es i a'r gŵr i Boomerang i swper. Ces i'w byrgyr o bryd i'w gilydd fel takeout, ond am y tro cyntaf i mi fwyta yn y tŷ bwyta poblogaidd hwnnw. Mae'r waliau'n llawn o luniau hen ddyddiau hiraethus, ac roedd gweinyddes siriol yn gweini'n sionc. Oedd, roedd y byrgyr yn fwy blasus na'r un takeout.

Monday, September 28, 2020

gweddi ar yom kippur

Heddiw, mae Yom Kippur wedi datblygu i fod yn ddigwyddiad heb fawr o debygrwydd i beth oedd Duw wedi'i olygu. Cafodd weddïau eu hamnewid aberthau gwaed ar ôl dinistrio’r deml yn 70 OC, a heb unrhyw sicrwydd o faddeuant cyflawn. Penderfynwyd byddai dim ond y rhai sydd wedi bod yn “ddigon da” yn cael eu henwau ysgrifennu yn Llyfr y Bywyd. Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, mae Iddewon yn dymuno pob lwc i'w gilydd. 

Darlun perffaith oedd neges Yom Kippur - darlun aberth Meseia a ddelai. Dw i'n gweddïo'r adeg hon yn enwedig y ceith llygaid Israel eu hagor, a byddan nhw'n canfod mai Iesu ydy'u Meseia.

Saturday, September 26, 2020

y diwrnod dychwelyd


"Dyn ni nid yn unig wedi gyrru Duw allan o'n bywyd cyhoeddus, ac wedi galw'r drwg yn dda a'r da yn ddrwg, dyn ni wedi aberthu bywydau dros 60 miliwn o blant yn y groth. Ac mae cwymp America oddi wrth Dduw nid yn unig yn bwrw ymlaen - mae'n cyflymu." Jonathan Cahn, arweinwr y Diwrnod Dychwelyd.

Mae miloedd wedi ymgasglu yn Washington D.C. heddiw, ynghyd â miliynau o bobl dros America a'r byd ar y we, er mwyn i weddïo ac ymbil ar Dduw am ei drugaredd, wrth i ni edifarhau’n pechodau ni a'r pechodau cenedlaethol. Roeddwn i yn yr eglwys leol y bore 'ma gyda'r lleill yn ymuno â'r dyrfa yn Washington D.C. Mae'r gweithgareddau'n parhau.

Friday, September 25, 2020

tad gyda choesau hirion


Penderfynais wrando ar Daddy Long Legs ddyddiau'n ôl. Er fy mod i wedi darllen y nofel honno o'r blaen, roeddwn i anghofio sut byddai'n gorffen. Ffeindiais awdio da ar safle Librivox, a dechrau. Roeddwn i'n bwriadu gwrando un bennod y dydd, ond roedd mor ddiddorol fel gwrandawais fwy nag un yn y diwedd. Cofiais pwy ydy Daddy Long Legs wrth i mi wrando. Dyma ei orffen yn hollol fodlon. Dw i eisiau gwrando nofelau eraill gan Jean Webster rŵan.

Wednesday, September 23, 2020

gyoza ciwb

Coginiais gyoza i'r gŵr ar ei benblwydd. Fel arfer, byddwn i'n defnyddio lapio wonton sgwâr wrth dorri'r pedwar congl er mwyn i gael lapio crwn. Y tro 'ma, fodd bynnag, penderfynais ddefnyddio'r lapio sgwâr fel mae o. Cawson ni gyoza ciwb o ganlyniad. Roedd yn flasus beth bynnag, a heb wastraffu toes.

Tuesday, September 22, 2020

henoed swyddogol

Penblwydd y gŵr oedd hi ddoe. Trodd yn 65 oed, henoed swyddogol, a hithau'n Ddiwrnod Parchu Oedrannus yn Japan digwydd bod. Fe wnaeth ei hoff bethau i ddathlu, sef rhedeg 5 cilomedr gyda'i ffrind yn y bore, mynd i gae saethu i ymarfer ei sgil yn y prynhawn, ayyb. Coginiais ei hoff fwyd, sef grits, wyau a selsigen i ginio; gyoza a chacen fach i swper.

Monday, September 21, 2020

fideo dawns llew

Dyma fideo arall a wnaeth fy merch hynaf am ei murlun diweddaraf yn Indiana. Mae'r dyluniad ar seiliedig ar Kabuki. Yn y stori honno, bydd merch swil yn troi'n llew ffyrnig gyda mwng gwyn, ac yn dawnsio'n egnïol. Dwedodd fod y bobl leol yn gwirioni ar y murlun, ac roedd llinell hir i dynnu lluniau o'i flaen o.

Saturday, September 19, 2020

rosh hashanah

 Mae utgorn Rosh Hashanah yn ein hatgoffa ni o ail ddyfodiad Iesu.


Deffro, di sydd yn cysgu,

a chod oddi wrth y meirw,

ac fe dywynna Crist arnat

Effesiaid 5:14


Pan fydd yr archangel yn galw ac utgorn Duw yn seinio, 

bydd yr Arglwydd ei hun yn disgyn o'r nef...

1 Thesaloniaid 4:16


 “Yn wir, yr wyf yn dod yn fuan.” 

Amen. Tyrd, Arglwydd Iesu!

Datguddiad 22:20

Friday, September 18, 2020

beibl drwy zoom

Wrth i nifer o weithgareddau gael eu cynnal drwy Zoom yn ddiweddar, cafodd y gŵr ei wahodd i roi gwers fer i FCO (Fellowship of Christian Optometrists) yng Ngholeg Optometreg Kentucky ddoe. Ar ôl paratoi am ddyddiau, siaradodd ar galon dda. Aeth popeth yn wych. Roedd y grŵp ffyddlon yn hynod o ddiolchgar.

Thursday, September 17, 2020

mwgwd arall

Cawson ni fwgwd Trump arall yn rhad ac am ddim gan y siop swyddogol ar lein. Dyma ei wisgo wrth siopa yn Walmart gyda'r gŵr. Cawson ni nifer o ganmoliaeth. Gofynnodd dyn lle prynon ni'r mygydau; mae o eisiau un hefyd!

Tuesday, September 15, 2020

bath mewn sudd tomato

Roedd Reuben, ci fy merch hynaf wrth ei fodd i weld ei feistres eto wedi iddi ddod adref o Indiana. (Roedd o'n aros gyda mam ei gŵr hi.) Dyma hi'n mynd â fo i'r cae cyfagos yn y cyfnos; welodd o gysgod anifail a mynd ato'n syth wrth feddwl mai cath oedd. (Mae o'n hoffi chwarae gyda chathod.) Cafodd o sioc ei fywyd fodd bynnag; drewgi, nid cath oedd. Roedd rhaid iddo gael bath mewn sudd tomato wedyn. Profwyd fod y driniaeth yn hynod o effeithiol.

Monday, September 14, 2020

mwgwd swyddogol

Mae mwgwd Trump a archebodd y gŵr drwy'r wefan swyddogol newydd gyrraedd. Gwnaed yn America ydy o, a gweddu'i het i'r dim. Mae'r gŵr yn awyddus ei wisgo yn Walmart yr wythnos 'ma.

Saturday, September 12, 2020

gorffen y murlun

Gorffennodd fy merch y murlun. Mae'n wych dros ben. Gobeithio y bydd yn sirioli’r ardal a bendithio’r trigolion. Mae fy merch yn hynod o ddiolchgar iddyn nhw, yn enwedig y pedwar dynes o Japan a baratôdd pecynnau cinio ddwywaith sydd yn llawn o'i hoff fwyd Japanaidd. 

Friday, September 11, 2020

diwrnod gwladgarwr


Gadewch inni ddal yn wyliadwrus. 
Gadewch inni fod yn ddiolchgar

Wednesday, September 9, 2020

cyfweliad teledu

Cafodd fy merch gyfweliad gan orsaf teledu leol ar hanner awr wedi chwech ar gyfer y newyddion boreol. Dyma fo. Ces i wybod nifer o bethau ynghylch y prosiect hwnnw. Bydd yn wych os bydd hyn yn arwain at gyfle iddi fynd i Takaoka, Japan, chwaer-ddinas i Fort Wayne.

Tuesday, September 8, 2020

bwrw ymlaen

Ar ôl storm sydyn a ataliodd y gwaith, ail gychwynnodd fy merch a'i gŵr baentio'r murlun. Does dim golwg y dihirod ond trigolion normal sydd yn dod atyn nhw'n aml i roi geiriau clên. Yn eu mysg oedd rhyw wragedd o Japan sydd yn byw yno ond yn dod o dref gyfagos i'r un a gafodd fy merch ei geni ynddi!