Saturday, June 29, 2024

dydy Iesu ddim ar y bleidlais


Dyma bregeth gan Gary Hamrick ar Rufeiniaid 13, ynglŷn â llywodraethau a Christnogion - y bregeth orau ar y pwnc a glywais erioed.

"Pleidleisiwch dros y rhai sydd yn rhannu ein hegwyddorion ni mor agos â phosibl, oherwydd nad ydy Iesu ar y bleidlais."

Thursday, June 27, 2024

paid ag ofni

"Paid ag ofni" - dywed y geiriau hyn cynifer o amser yn y Beibl. Roedd gan hyd yn oed Elias a oedd mor ddewr yn erbyn y Brenin Ahab a'r proffwydi Baal ac Asera, ofn pan fygythiwyd gan y Frenhines Jesebel; ffoi a wnaeth am ei fywyd. Mae gan bawb ofn. Dyna pam roddodd Duw i ni gynifer o addewidion. Does dim rhaid inni ofni oherwydd bod Iesu wedi gorchfygu'r byd, ac mae O gyda ni.

Tuesday, June 25, 2024

9 arwydd

Mae nifer o Gristnogion ifanc yn chwilio am eu darpar priod, mae'n siŵr. Dydy hi ddim yn hawdd bob amser dod o hyd i'r un sydd yn addas i chi. Dyma gyngor doniol gan y Wenynen. Mae'r rhan fwyaf ohono fo'n ddefnyddiol mewn gwirionedd. Dw i'n hoffi rhif 4!

Monday, June 24, 2024

bendithiaf y rhai sy'n dy fendithio


Geert Wilders: "Mae Israel yn ein ffrind annwyl a chynghreiriad. Yr unig ddemocratiaeth yn y Dwyrain Canol sydd yn ymladd dros fodolaeth y famwlad Iddewig maen nhw. Ac i derfysgwyr Hamas a charfanau radical Palestinaidd, dywedaf; pan ddych chi'n dechrau rhyfel, peidiwch â chwyno os byddwch chi'n ei golli."

Diolch i Geert Wilders am ei ddewrder. Bydded i Dduw Israel ei fendithio yn ôl Ei addewid.

Saturday, June 22, 2024

y naill neu y llall

Beth mae'n ei olygu, "caru Iesu"?

Meddai, "Os yw rhywun yn fy ngharu i, bydd yn cadw fy ngair i... Nid yw'r sawl nad yw'n fy ngharu i yn cadw fy ngeiriau i...." - Ioan 15:23, 24

Felly, allwch chi ddim dweud eich bod chi'n caru Iesu os dach chi'n  anwybyddu ei air. Naill ai Iesu eich Arglwydd chi neu dydy o ddim; does dim tir canol.

Friday, June 21, 2024

dyn doethaf yn y byd

"A phan welodd brenhines Sheba holl ddoethineb Solomon, a'r tŷ a adeiladodd, ac arlwy ei fwrdd, eisteddiad ei swyddogion, gwasanaeth ei weision a'i drulliaid yn eu lifrai, a'r poethoffrymau y byddai'n eu hoffrymu i'r Arglwydd, diffygiodd ei hysbryd." - 1 Brenhinoeddd 10:4,5

"Wedi clywed y cyfan, dyma swm y mater: ofna Dduw a chadw ei orchmynion, oherwydd dyma ddyletswydd pob un." - y Pregethwr 12:13

Roedd y Brenin Solomon yn ddyn doethaf yn y byd, a bendithiwyd gan Dduw yn fawr iawn. Trueni na chymerodd o'i gynghorion doeth ei hun.

Thursday, June 20, 2024

ailgylchu arwyddion

Mae'r ci drws nesaf yn mynnu dod i'n hiard ni drwy ddringo'r ffens. Mae'r perchennog yn gwrthod ateb y drws pan aeth y gŵr i siarad â fo. Ces i syniad da - Mae gynnon ni hen arwyddion iard ymgeiswyr gwleidyddol yn y garej. Dyma ni yn eu hailgylchu nhw er mwyn atal y ci rhag dringo'r ffens.

Tuesday, June 18, 2024

mae gan obaith enw

Gobaith - yr elfen bwysicaf mewn bywyd

Pwy gall fyw hebddo fo? Ond beth ydy gobaith? Mae rhai yn dweud mai agwedd meddyliol cadarnhaol ydy o, ond mae'r Beibl yn dweud mai dibyniaeth gadarn ar Dduw ydy gobaith. Ac mae gan obaith enw, sef Iesu.


Monday, June 17, 2024

safonau dwbl

Lladdwyd miliynau yn y Congo - dim penawdau
Bu farw hanner miliwn yn Syria - dim dicter
Collwyd 77,000 o fywydau yn Yemen - distawrwydd
Lladdwyd 236,000 yn Afghanistan - wedi'u hanwybyddu
Llofruddiwyd 500,000 yn Swdan - dim ymateb
Lladdwyd 300,000 o Yezidi yn Irac - wedi'u hanwybyddu
Lladdwyd 62,000 o Gristnogion yn Nigeria - dim sylw

Mae Israel yn amddiffyn ei hun ar ôl i Hamas oresgyn a llofruddio sifiliaid - ysgelerder byd-eang

Gwarthu ydy'r safonau dwbl hyn. 

(Y post gwreiddiol yn Saethneg gan Hananya Naftali)

Saturday, June 15, 2024

gweddi dros Israel

"O Arglwydd, gwared fi rhag pobl ddrygionus;
cadw fi rhag rhai sy'n gorthrymu,
rhai sy'n cynllunio drygioni yn eu calon,
a phob amser yn codi cythrwfl." - Salmau 140:1,2


Friday, June 14, 2024

Penblwydd hapus i'r cyn arlywydd trump


Does dim angen cymryd y cyfrifoldeb enfawr arno fo; mae o'n medru ymddeol ac ymlacio’r gweddill o'i fywyd yn gyfforddus. Dewisodd, fodd bynnag, i frwydro dros America. Dw i'n credu iddo gael ei ddewis gan Dduw i gyflawni Ei ewyllys ar gyfer y fath amser â hwn.
Dewisodd ddyn oedrannus, yn hytrach na dyn ifanc, er mwyn dangos mai O sydd yn rhoi nerth, dw i'n credu.

"Oherwydd trwot ti y gallaf oresgyn llu;
trwy fy Nuw gallaf neidio dros fur." - y Salm 18:29

Tuesday, June 11, 2024

blaen y mynydd iâ


Mae 30,000 Iddewon sydd yn credu yn eu Meseia yn Israel heddiw. Yn ôl One for Israel, mae'n debyg mai blaen y mynydd iâ maen nhw yn ystyried y nifer o ymatebion a thystiolaethau a dderbynnir bob dydd. Mae gan y credinwyr newydd ofn dangos eu ffydd yn Iesu. Mae OFI yn gofyn am weddi drostyn nhw fel bydd Gair Duw yn byw'n llawn ynddyn nhw drwy'r gwasanaethau a deunyddiau ar-lein.

Monday, June 10, 2024

heddwch ar bob cyfrif

 "Heddwch os yn bosibl, gwirionedd ar bob cyfrif."
 - dywediad doeth gan Martin Luther

Mae'r byd yn gofyn am heddwch ar bob cyfrif gan anwybyddu gwirionedd y dyddiau hyn.

"Y mae tymor i bob peth, ac amser i bob gorchwyl dan y nef:
amser i eni, ac amser i farw,
amser i ryfel, ac amser i heddwch." - y Pregethwr 3:1, 8b

Saturday, June 8, 2024

beth bynnag y mae rhywun yn ei hau

Y mae'n sicr na chaiff un drwg osgoi cosb,
ond caiff plant y cyfiawn fynd yn rhydd. - Diarhebion 11:21

Peidiwch â chymryd eich camarwain; ni chaiff Duw mo'i watwar, oherwydd beth bynnag y mae rhywun yn ei hau, hynny hefyd y bydd yn ei fedi. - Galatiaid 6:7

Friday, June 7, 2024

beth mae'r Arglwydd yn ei gasáu

Dau beth sy'n gas gan yr Arglwydd –
gollwng yr euog yn rhydd a chosbi'r dieuog.
Diarhebion 17:15 (Beibl.net)

Gwae'r rhai sy'n galw drwg yn dda, a da yn ddrwg,
sy'n gwneud tywyllwch yn oleuni, a goleuni yn dywyllwch,
sy'n gwneud chwerw yn felys a melys yn chwerw.
Eseia 5:20

Wednesday, June 5, 2024

diwrnod jerwsalem


Mae'n coffáu ailuno Jerwsalem o dan sofraniaeth Iddewig yn 1967. Yn anffodus, roddodd Moshe Dayan, Gweinidog Amddiffyn ar y pryd, y sofraniaeth i Iorddonen yn gyfnewid am heddwch na ddaeth. Un diwrnod, fodd bynnag, bydd Jerwsalem dan sofraniaeth yr Arglwydd Iesu, a bydd tangnefedd go iawn yno.

Tuesday, June 4, 2024

ofn yr Arglwydd yw

Ofn yr Arglwydd yw casáu drygioni.
Diarhebion 8:13

Dywedir yn aml ddylech chi ddim casáu dim, ond dydy Gair Duw ddim yn cytuno â'r farn boblogaidd hon.

Y mae tymor i bob peth, ac amser i bob gorchwyl dan y nef.
Y Pregethwr 3:1

Monday, June 3, 2024

dagrau mefus

Mae fy merch hynaf newydd orffen murlun arall. Roedd dwsinau o artistiaid wrthi'n creu murluniau lliwgar yn Ŵyl Furlun yn Ponca City, Oklahoma penwythnos diwethaf. Cafodd gymorth gwerthfawr gan ei gŵr a'i ffrind o Japan. Dagrau Mefus ydy teitl y murlun. Roedd yn hynod o boblogaidd ymysg ymwelydd benywaidd.

Saturday, June 1, 2024

$53 miliwn o ddoleri


Cododd y Cyn Arlywydd Trump 53 miliwn o ddoleri mewn 24 awr, wedi iddo gael ei ddyfarnu'n euog. Pobl newydd oedd 1/3 o'r rhoddwyr. Dyma farn cynifer o Americanwyr. Digon ydy digon. Mae'r system gyfiawnder yn ddychrynllyd o lygredig. Do, rhoddais bres i'r achos hefyd - 34 doler er mwyn symboleiddio 34 cyfrif o'r ffeloniaethau bondigrybwyll.

Cangarŵ druan! Mae'n mynd o ddrwg i waeth iddyn nhw.