Tuesday, December 31, 2019

tymor teuluol 6

Wedi treulio penwythnos efo'r plant yn nhŷ fy merch hynaf, des i a'r gŵr adref neithiwr. Cyn i ni adael, roedd fy drydedd ferch eisiau paratoi dysgl felys mae hi'n arfer gwneud yn y siop te yn Tokyo. Galwir zenzai; ffa azuki melys a gymysgir te wedi'i rostio yn y rysáit hon. Gyda pheli blawd reis, roedd yn hynod o flasus. Aeth y plant ymlaen i Texas i ymweld â'u brawd a'i deulu nad oedd yn medru ymuno â ni yn Norman.

Monday, December 30, 2019

tymor teuluol 5

Mae Hammi, y tegan mochdew'n dal i ddifyrru pawb sydd yn "ei gyfarfod." Roedd fy merch hynaf yn ofnadwy o chwilfrydig wrth glywed yr hanes rhyfedd amdano. O'r diwedd cafodd gyfle i roi cynnig arno fo. Dyma hi wedi clywed Hammi'n siarad am y tro cyntaf! A dal i chwerthin a methu stopio roedd hi.

Sunday, December 29, 2019

tymor teuluol 4

Dyma fi a'r teulu'n ymgasglu yn nhŷ fy merch hynaf yn Norman dros y penwythnos. Dan ni'n cael llawer o hwyl wrth siarad, bwyta, agor anrhegion, ac yn anad dim, treulio amser gyda'n gilydd. Ces i a'r ddwy ferch anrhegion annisgwyl gan fy merch hynaf, sef Shaloum-chan wedi'i wneud â llaw ganddi! (Dydy hi ddim yn hoffi gwnïo, a hithau mor brysur bob dydd gyda'i gwaith celf.) Mae hi (Shaloum-chan) yn hynod o ddel, a dw i'n hapus dros ben!

Friday, December 27, 2019

mochdew clyfar

Cawson ni anrheg arall gan frawd y gŵr, sef tegan mochdew wedi'i stwffio. Nid tegan cofleidiol cyffredin ydy o, ond un hynod o glyfar. Amlieithog ydy o! Mae o'n ailadrodd popeth dach chi'n dweud wrtho fo yn ei lais doniol. Rhoddais gynnig arni yn Gymraeg, Japaneg ac Eidaleg; mae o'n hollol rugl! Dw i a'r plant yn cael llawer o hwyl gyda fo.

Thursday, December 26, 2019

anrheg annisgwyl

Daeth fy merch ifancaf adref o Las Vegas wedi treulio amser gwych (a hollol wahanol nag arfer) gyda'i ewythr a'i modryb. Daeth ag anrhegion i ni ganddyn nhw hefyd. Ces i fy sioc bleserus i dderbyn anrheg annisgwyl gan fy chwaer yng-nghyfraith, sef gwydr gwin a brynodd yn Nhwr Trump! Gwydr o safon uwch gyda TRUMP mewn lliw aur wedi'i argraffi'n falch. Bydda i'n ei drysori am oes.

Wednesday, December 25, 2019

nadolig llawen

Canys bachgen a aned i ni,
mab a roed i ni,
a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd.
Fe'i gelwir, “Cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn,
Tad bythol, Tywysog heddychlon."
Eseia 9:6

Tuesday, December 24, 2019

tymor teuluol 3

Mae fy ail ferch newydd ddod adref o Japan. Roedd yr awyren yn bum awr yn hwyr oherwydd niwl yn Dallas, ond cyrhaeddodd hi'n ddiogel. Dwedodd hi fod y peth cyntaf sylwodd wrth gamu mewn i'r derfynfa oedd bod yna lawer o le ym mhob man! Mae hi eisiau bwyd Mecsicanaidd, ac felly aethon ni i Chilango's am ginio.

Monday, December 23, 2019

hanukkah hapus

Mae'r Nadolig a Hanukkah yn gorgyffwrdd ei gilydd yr eleni. Newydd gychwyn mae Hanukkah. Cynnais y gannwyll gyntaf neithiwr. 

"Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd, goleuni dynion ydoedd. Y mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. " Ioan 1:4,5

Saturday, December 21, 2019

tymor teuluol 2

Daeth fy merch a mab ifancaf adref yr wythnos 'ma, ond ymweld â'i hewythr yn Las Vegas mae hi rŵan. Maen nhw'n mwynhau eu cwmni ei gilydd wrth chwarae twristiaid o dro i dro; mae fy mab yn medru ymlacio o'r diwedd wedi gorffen tymor caled arall yn y brifysgol yn llwyddiannus.

Friday, December 20, 2019

sufganyiot

Mae Hanukkah ar y trothwy. Dw i'n barod i gynnau'r canhwyllau. Yn anffodus fedra i ddim bwyta sufganyiot (toesen gyda jam tu mewn) oherwydd fy alergedd. Mae'n amlwg nad yr un alergedd gan Shalom-chan (masgot Llysgenhadaeth Israel yn Japan.) 

Thursday, December 19, 2019

cacen wych arall

Roedd fy merch hynaf eisiau darparu cacen ar gyfer parti cwmni ei gŵr neithiwr. Byddai cangen Nadolig gan la Baguette, ei hoff siop goffi yn Norman, yn costio $25 tra byddai cacen blaen yn costio $6. Dyma hi'n prynu'r un rhatach, a'i addurno gyda ffrwythau. Mae hi'n edrych yn wych, yr union fel cacen Japaneaidd.

Wednesday, December 18, 2019

kadomatsu

Dyma addurn Japaneaidd a wnaeth fy merch hynaf wrth gael mantais ar y llwyn o fambŵ yn ei hiard cefn. Gelwir kadomatsu sydd yn golygu pinwydd ar gongl yn llythrennol. Roedd ganddo ystyr crefyddol, ond erbyn hyn mae'r bobl yn ei osod fel rhan o draddodiad i groesawu blwyddyn newydd. Mae ci fy merch yn eistedd rhwng campwaith ei feistres. Trueni nad Blwyddyn Ci mae'r flwyddyn nesaf ond Llygoden.

Tuesday, December 17, 2019

tymor teuluol

Mae tymor teuluol y flwyddyn newydd ddechrau wrth i fy merch ifancaf ddod adref ddoe. Bydd fy mab ifancaf yn dod ddydd Gwener ar ôl gorffen y prawf olaf. Yna, yr ail ferch ddydd Llun; y drydedd ferch ddydd Iau; bydd y ddwy'n hedfan o Japan. Byddwn ni i gyd yn mynd at dŷ fy merch hynaf dros y penwythnos wedyn.

Monday, December 16, 2019

cacen unigryw

Dathlodd fy merch hynaf ei phen-blwydd gyda thri ffrind sydd gan eu pen-blwyddi ym mis Rhagfyr. Heddweision ydyn nhw i gyd, ac maen nhw'n glên iawn. Fy merch a wnaeth cacen i'r pedwar - cacen enfawr ac unigryw; gosododd hi bentwr o doesenni ar blât, a'u haddurno gyda hufen wedi'i chwipio. Creadigol (a hawdd) dros ben! 

Saturday, December 14, 2019

clustdlysau

Mae fy merch hynaf newydd greu'r clustdlysau prydferth hyn. Dyluniwyd ganddi yn ei dull nodweddiadol, a crafftiwyd â llaw gan ffrind, maen nhw'n hynod o ysgafn er bod nhw'n ymddangos i'r gwrthwyneb. Dim ond deg pâr ar gael, ac maen nhw'n gwerthu'n gyflym.

Friday, December 13, 2019

ewyllys y bobl

Llongyfarchiadau mawr i bobl y DU! Bydd ewyllys y bobl yn cael ei werthfawrogi o'r diwedd. Gobeithio y bydd perthynas mwy cadarnhaol erioed rhyngddyn nhw ac UDA. 

Thursday, December 12, 2019

ffreutur y brifysgol

Ces i swper gyda'r gŵr yn ffreutur y brifysgol neithiwr. Roeddwn i a'r plant yn arfer mynd yno'n aml o'r blaen, ond anghofio roeddwn i nes dyddiau'n ôl. Roeddwn i'n medru dewis bwyd yn ôl cyfyngiad fy alergedd. Wrth iddo ar fin talu, dyma fyfyriwr clên yn rhoi iddo ei docynnau pryd o fwyd diangen! (Diwedd y tymor ydy hi.) Ar ôl y swper, cerddon ni i Neuadd Seminari i weld y goleuadau Nadolig. Roedd lleuad lawn yn ein dilyn ni wrth i ni yrru adref.

Wednesday, December 11, 2019

inswleiddio'r tŷ

Mae'r criw newydd lenwi'n atig ni gyda ffibr arbennig er mwyn inswleiddio'r tŷ. (Roedd yr hen un yn hen iawn!) Mae o i fod yn effeithiol dros ben fel byddwn ni'n cael arbed cost gwresogi ac oeri'r tŷ. Gobeitho ei fod o!

Tuesday, December 10, 2019

cefnogi israel

Un o'r modd ymarferol i gefnogi Israel ydy prynu nwyddau a wnaed yno. A dw i newydd wneud hyn drwy archebu gwin a gynhyrchwyd yn Uwchdir Golan. Mae'n anhygoel bod y ffermwyr yn medru gweithio mewn lle mor beryglus. Dyma nhw, fodd bynnag, wrthi'n cynhyrchi gwinoedd gwych. Ces i gludiant yn rhad ac am ddim oherwydd fy mod i wedi archebu dwsin drwy'r cwmni hwn.

Monday, December 9, 2019

gŵyl japan

Cynhaliwyd Gŵyl Japan flynyddol ym Mhrifysgol Oklahoma yn Norman dros y penwythnos. Cymerodd fy merch hynaf ran gan wneud peli reis, a helpu'r ymwelwyr gyda chaligraffeg Japaneaidd. Roedd yna ddigwyddiadau amrywiol eraill a ddenwyd nifer o bobl.

Saturday, December 7, 2019

cerdyn llun

Ces i gerdyn Nadolig gan fy mab hynaf a'i deulu yn Texas. Cerdyn llun ydy o, a'r pedwerydd ers iddo briodi. Dyma ei osod ar yr oergell ynghyd y tri eraill. 

Friday, December 6, 2019

tocynnau kabuki

Mae fy merch hynaf yn mynd i Japan gyda'i gŵr y mis nesaf. Mae hi'n dwlu ar Ebizo, actor Kabuki, a newydd brynu tocynnau i weld un o'i sioeau yn Tokyo. Roedd yn gamp fawr oherwydd ei fod o'n hynod o boblogaidd. Bwciodd hyd yn oed seddau wrth y llwybr blodau (lle mae'r actorion yn cerdded arno fo yng nghanol y gynulleidfa.) Mae hi'n gyffro i gyd!

Thursday, December 5, 2019

goffi reiffl du

Dw i newydd danysgrifio i Goffi Reiffl Du. Cyn milwyr sydd yn berchen ar y cwmni, ac mae o'n cyflogi cyn milwyr hefyd sydd yn rhedeg popeth. Bydd rhai o'i elw'n mynd at les cyn milwyr eraill. Mae'r ffa coffi'n hynod o ffres - cân nhw eu rhostio chwap ar ôl iddo dderbyn archebion, a'u danfon at y cwsmeriaid. Dewisais ddwy fag o BB (Beyond Black.) Maen nhw'n gryf a blasus. Bydda i'n eu derbyn bob mis.

Wednesday, December 4, 2019

llythyr teulu

Mae amser gyrru llythyr teulu at ffrindiau wedi cyrraedd. Dw i a'r gŵr wrthi drwy'r dydd ddoe. Mae'n anodd cyfieithu o'r Saesneg i'r Japaneg; rhaid newid cyfan gwbl yn aml. Weithiau does dim geiriau Japaneg addas i fynegi syniadau Seisnig (ac i'r gwrthwyneb.) Rhaid i mi ymdrechu fodd bynnag heddiw, a cheisio gorffen popeth cyn gynted â phosib, neu na fyddan nhw'n cyrraedd Japan mewn pryd.

Tuesday, December 3, 2019

teithio a phaentio

Mae'n dangos bod mwyfwy o ardaloedd dros y byd yn cynnal gŵyl murlun. Mae rhai yn talu llawer i artistiaid i deithio a phaentio murluniau. Cyfuniad delfrydol i fy merch hynaf ydy hyn. Mae hi wedi rhoi cynnig i nifer ohonyn nhw gan gynnwys rhai yn Lloegr, Iwerddon, Awstralia, Canada. Gawn ni weld! Yn y cyfamser, mae hi wrthi'n paentio Ebizo (actor Kabuki adnabyddus.)

Monday, December 2, 2019

wedi corwynt

Gadawodd pawb ddoe wedi treulio amser teuluol braf. Mae'r gŵr wedi dal annwyd ein hwyres ni, fodd bynnag, a gorffwys yn ei wely'r bore 'ma. Dw i'n dal i daclo'r pentwr o ddillad golchi. O leiaf mae yna ddigon o fwyd ar ôl fel na fydd rhaid i mi goginio heddiw. 

Saturday, November 30, 2019

amser gyda'r teulu

Mae'r teulu wedi cyrraedd drwy’r glaw drwm ddoe i ddathlu Diwrnod Diolchgarwch (un dydd hwyrach na'r lleill.) Mae'r tŷ' dan ei sang. Er mwyn achub fy nghefn, wnes i ddim coginio twrci, ond prynu ieir ac asennau porc wedi'u rhostio. Daeth fy merch â phasteiod oddi wrth ginio teulu ei gŵr. Dim ond llysiau a goginiais. Roedd/mae gen i gymaint i'w wneud er gwaethaf popeth.

Thursday, November 28, 2019

gŵyl diolchgarwch

Diolch i ti, yr Arglwydd am dy fendith wyt ti'n tywallt arna i bob dydd - am y teulu, am y wlad rydd dw i'n byw ynddi, am y digon o fwyd, am y dŵr glân, am yr awyr lân, am yr Arlywydd Trump. Yn anad dim, diolch i ti am faddau fy mhechodau drwy waed Iesu. 

Wednesday, November 27, 2019

sgil ddiddorol

Mae'r mab ifancaf adref ar ei wyliau bellach, ac yn mwyhau hoe fach. (Mae ganddo waith cartref fodd bynnag.) Dangosodd i mi sgil ddiddorol dw i heb wybod amdani - mae o'n medru plicio orennau mewn modd deheuig! Mae o'n synnu ei ffrindiau yn y ffreutur yn aml hefyd.

Tuesday, November 26, 2019

bath arbennig

Dwedodd fy merch yn Japan iddi gymryd mantais ar ei swydd, a mwynhau bath arbennig. Casglodd bagiau te mugwort wedi'u defnyddio yn y siop de, a'u taflu nhw yn y bath yn ei thŷ'r noson honno. Swnio'n hyfryd! Dw i'n colli bath Japaneaidd.

Monday, November 25, 2019

carmen

Mae ganddi Syndrom Dawn, ond dydy hyn ddim yn atal Carmen, merch ifancaf ein gweinidog ni rhag bod yn fendith i bawb o'i chwmpas hi. Aeth yn sâl difrifol, ac roedd hi yn yr uned gofal dwys ers pythefnos. Methodd y meddygon ddarganfod beth oedd yn achosi gwaedu yn ei hysgyfaint. Roedd rhaid iddi gael llawdriniaeth hefyd. Ddoe, o'r diwedd dechreuodd hi wella, wedi i'r meddygon ddarganfod y bacteria ar fai. Drwy gydol popeth, y hi oedd yn annog ei mam i beidio â digalonni oherwydd mai Duw sydd yn rheoli.

Saturday, November 23, 2019

bydd o'n dod adref

Fe ddaw fy mab ifancaf adref heddiw. Ceith ymlacio am wythnos wedi astudio'n ofnadwy o galed yn ystod yr hanner tymor. Es i siopa ddoe i brynu pentwr o fwyd, a dw i wrthi'n paratoi ei ystafell, ayyb y bore 'ma. Bydda i'n coginio goulash i swper heno, rysáit newydd nad ydy o wedi ei brofi eto. 

Friday, November 22, 2019

hen lyfr

Des i ar draws rhan o'r llyfr hwn pan oeddwn i'n astudio Saesneg mewn coleg yn Japan llawer blynedd yn ôl. Mr. Hollowell, un o'r athrawon a roddodd rhyw dudalennau i'r dosbarth i ni eu hastudio. Astudio a wnes i, ac yn ddwys. Dw i'n dal i gofio'n dda'r hanesyn diddorol rhwng yr awdur adnabyddus a'i ysgrifennydd ifanc, cydwybodol. Ffeindiais hen lyfr yn y llyfrgell leol, a dyma gychwyn darllen y rhan enwog. Mae hi'r union fel dw i'n ei chofio! 

Thursday, November 21, 2019

pethau syml

Fe ddaw rhan o'r teulu yma i ddathlu Diwrnod Diolchgarwch yr wythnos nesaf. Dw i wedi bod yn casglu "teganau" er mwyn diddanu fy ŵyr ac wyres. Dyma nhw - capiau a modrwyau cartonau llefrith, sgwpiau powdr protein. Dw i'n sicr y bydd y babis yn cael hwyl gyda'r pethau syml hyn.

Wednesday, November 20, 2019

gormod o halen

Methais yn llwyr. Eto. Ychwanegais ormod o halen yn y crempogau tatws a zucchini ar ddamwain. Fe wnes i ei wneud o'r blaen, a dyma fi'n ail wneud yr un camgymeriad unwaith yn rhagor. Methodd hyd yn oed y gŵr ei fwyta yn dweud bod yna ormod o halen. Doedd dim byd i wneud ond eu taflu nhw yn y bin. Siom ofnadwy. Efallai na fydda i byth yn gwneud y saig honno.

Tuesday, November 19, 2019

byw gydag alergedd

Wedi torri allan popeth ar y rhestr waharddedig FODMAP oddi ar fy niet, dechreuais ail gyflwyno un ar y tro er mwyn probi pa fwyd fedra i ei fwyta. Dw i'n gwybod bellach fy mod i'n iawn gyda garlleg, llefrith heb lactos a chaws, . Ar y llaw arall, bydda i'n dioddef os bydda i'n bwyta ffa, glwten a nionod. Proses araf a phoenus ydy hyn, ond o leiaf dw i'n falch o wybod beth ydy beth.

Monday, November 18, 2019

cnau pecan

Mae'r gŵr newydd ddarganfod bod yna ddwy goeden pecan ar dir ein heglwys ni. Rhaid eu bod nhw yno am amser hir oherwydd eu bod nhw'n dal iawn, ond chlywais erioed amdanyn nhw. Dyma fo'n casglu'r cnau gwerthfawr. Doedd dim llawer ar ôl. (Mae'n amlwg bod y cymdogion yn mwynhau'r cnau rhad ac am ddim.) Rhostiais i nhw yn y popty. Blasus!

Saturday, November 16, 2019

yn ôl at jane austen

Roeddwn i'n ceisio ymddiddori mewn nofel arall, sef Vanity Fair am sbel. Gwrandawais ar 11 pennod, ond penderfynu rhoi'r gorau iddi. Er ei bod hi un o'r llenyddiaeth fwyaf enwog, ac mai Helen Taylor sydd yn darllen, mae hi braidd yn ddiflas yn fy nhyb i. Yn ôl at Jane Austen (Emma) am y tro felly.

Friday, November 15, 2019

chwant cornetto

Dw i newydd gael cornetto gyda choffi (a baratowyd yn moka.) Rhaid swnio'n hollol gyffredin i'r rhan fwyaf o'r bobl, ond ddim i mi. Ers darganfod bod gen i alergedd FODMAP, roeddwn i'n osgoi glwten, ond ces i fy nhrechu gan chwant cornetto'n ddiweddar fel penderfynais gael un heddiw, ac wynebu'r canlyniad wedyn. (Gyda jam mafon, yn hytrach na bricyll, fodd bynnag, er mwyn lleihau'r effaith.) Er nad oedd cystal â'r un a ges i yn Caffè Poggi yn Fenis, roedd yn flasus!

Wednesday, November 13, 2019

beaver moon

Am ddeg munud i saith y bore 'ma, ces i neges testun gan y gŵr a aeth i redeg gyda'i ffrindiau. "Gwelir y lleuad fawr yn yr awyr gorllewinol." Es i allan ar y dec cefn wedi'i rewi (20F/-7C.) Er bod y golau'n wan erbyn hynny, roedd hi mor fawreddog. Fedrwn i ddim peidio â chanu Mor Fawr Wyt Ti, i Dduw a'i chreodd hi.

Tuesday, November 12, 2019

swper i gyn-filwyr

Diolch i haelioni nifer o dai bwyta, cafodd cyn-filwyr swper yn rhad ac am ddim dros America ddoe. Cafodd y gŵr fantais ar y cynnig clên, a mynd yn ôl i Chili's. Ymunais â fo. (Talais finnau am fy mwyd.) Ces i hamburger heb glwtyn, sef hamburger heb fynsen! Roedd yn dda beth bynnag.

Monday, November 11, 2019

diwrnod cyn-filwyr

Diolch yn fawr i'r holl gyn-filwyr a frwydrodd er mwyn amddiffyn eu gwlad a'u hanwyliaid.

Saturday, November 9, 2019

swper i ddathlu

Es i Chili's gyda'r gŵr neithiwr. Oherwydd yr alergedd FODMAP, mae'n anodd i mi fwyta allan. Maen nhw'n cynnig plât eog, a dyna'r peth a ges i. Roedd yr eog gyda saws coriander yn hynod o flasus. Yfais wyn gwyn ardderchog hefyd. Noson braf i ddathlu fy mhen-blwydd.

Friday, November 8, 2019

anrheg slei

Ces i fy synnu yn gweld bag anrheg ar fwrdd bwyta'r bore 'ma. Dwedodd y gŵr wrtha' i am ei agor - pecyn o baprica o Hwngari! Roeddwn i'n meddwl ei archebu o'r blaen, ond penderfynais beidio, a'i osod yn y fasged "prynu yn y dyfodol" Amazon. Gwelodd y gŵr y peth, a'i archebu'n slei bach yn anrheg pen-blwydd i mi! Dw i'n awyddus i goginio goulash eto a defnyddio'r sbeis. 

Thursday, November 7, 2019

ffôn

Pryd bynnag bydda i'n clywed y ffôn yn canu wrth iddo ddangos pwy sydd yn fy ngalw, dw i'n ddiolchgar am y dechnoleg fodern. Does dim rhaid ateb galwadau annifyr rhai sydd eisiau gwerthu pethau. Dw i'n cofio'n iawn pan oeddwn i'n meddwl pa mor braf byddai hi pe byddwn i'n medru gwybod pwy sydd yn fy ngalw heb godi'r ffôn. Gwireddwyd fy mreuddwyd!

Wednesday, November 6, 2019

bwydlen

Mae fy merch ifancaf wrthi'n gweithio i theatr yn Branson, yn y siop goffi ar hyn o bryd nes iddi gael cyfle i fynd ar y llwyfan. Darganfuwyd ei dawn arall, sef darlunio, a dyma ei bos yn gofyn iddi ddylunio'r fwydlen. Mae'n edrych yn wych!

Tuesday, November 5, 2019

bod yn wyliadwrus

Postiodd y gŵr lun a dynnwyd tair blynedd yn ôl cyn yr etholiad arlywyddol. Daeth myfyrwyr ac athrawon Ysgol Optometreg at ein gilydd er mwyn gweddïo dros America a'r etholiad. Dw i a'r gŵr yn gweddïo’n ddi-baid dros yr Arlywydd Trump ers hynny, ond mae'r amser wedi dod yn barod i ddwysáu'r dasg. Er bod yr Arlywydd yn gweithio'n hynod o galed dros America, a drwyn canlyniadau ardderchog, ac mae'r Democratiaid yn datguddio eu ffolineb a thwyll mwyfwy, rhaid bod yn wyliadwrus.

Monday, November 4, 2019

dail lliwgar

Dw i'n hoff iawn o ddail lliwgar coed masarn yn yr hydref. Yn anfoddus does dim nifer o'r coed yn y gymdogaeth hon, (does gynnon ni ddim byd) ond mae yna un prydferth dros ben dw i'n ei hedmygu bob tro pan fydda i'n mynd am dro. Mae carped coch melyn o danni hi ers wythnos. Codais hanner dwsin o ddail arbennig o hardd ddyddiau'n ôl er mwyn eu pwyso. Dyma'r canlyniad. Byddan nhw'n sirioli'r ystafell yn ystod y gaeaf.

Saturday, November 2, 2019

tai rhad ac yn ddim yn japan

Mae gan bentref ger Tokyo broblem ddiboblogi fel nifer mawr o lefydd yn Japan a gwledydd yn y byd. Cafodd y llywodraeth leol syniad gwych; os dach chi'n byw mewn un o'r tai gwag yno am 15 mlynedd, fe allwch chi berchen arno fo yn rhad ac yn ddim! 

Friday, November 1, 2019

cefnogi israel

Dylai pob Cristion go iawn cefnogi Israel. Cannwyll llygad Duw maen nhw, er gwaethaf eu hanffyddlondeb drwy'r canrifoedd. Dydy detholiad Duw ddim yn seiliedig ar eu teilyngdod ond ei ffyddlondeb. Gwraidd Cristnogion ydy Israel wedi'r cwbl. Dw i'n falch dangos undod gyda nhw.

Thursday, October 31, 2019

caru israel

Dw i'n dal i wrando ar bregeth gan Pastor Paul o Gapel Galfaria bob bore, a chael fy mendithio gan ei fewnwelediad drwy'r Ysbryd Glân. Yn ei bregeth heddiw cyhoeddodd ei gariad diffuant tuag at Israel unwaith eto; dylai pob Cristion garu Israel; fedrith ddim deall pam fod rhai sydd yn caru Duw ddim yn caru Israel. Symbol undod ag Israel ydy'r menorah tu ôl iddo fo. Cytuno'n llwyr!

Wednesday, October 30, 2019

seigiau gwahanol

Dw i bron yn sicr bod gen i anoddefiad FODMAP, wedi dilyn y diet arbennig am sbel. Dw i'n ceisio fy ngorau i osgoi'r bwyd sydd yn achosi problemau, a hefyd gwneud yn siŵr fy mod i'n cael digon o faetholion. Rhaid paratoi seigiau gwahanol yn aml felly. Dyma'r swper neithiwr:
Y gŵr (nad oes ganddo unrhyw alergedd bwyd): spaghetti cyw iâr gyda phowdwr nionyn a garlleg 
Fi: tofu ac wy wedi'u sgramblo

Tuesday, October 29, 2019

y gêm olaf

Ces i wahoddiad arall gan Gymdeithas Dewi Sant Japan i weld y gêm rhwng Cymru a Seland Newydd ddydd Sadwrn:

Annwyl pawb,

Mae'n anodd gyrru'r gwahoddiad hwn; dw i'n sicr eich bod chi'n dal i ddolurio ers dydd Sul diwethaf. Nad y cyflawniad gwaethaf bydd gorffen yn y trydydd mewn twrnamaint anhygoel fodd bynnag. Ymunwch ni yn yr un dafarn yn Akasaka, a ffarwelio â Warren Gatland hefyd. Fe gawn ni ragor o ganeuon a chyfle i gefnogi'n hogiau ni, am y tro olaf.

(Cyfieithwyd gan Emma Reese o Saesneg i'r Gymraeg.)

Monday, October 28, 2019

yn ôl at "persuasion"

Wedi gorffen gwrando ar lyfr clywedol Jane Ayre, roeddwn i'n chwilio am un newydd, ond methais. Mae yna gannoedd ar gael dw i'n gwybod ond mae'n anodd ffeindio un dw i'n ei hoffi. Dyma fi, yn ôl at Jane Austen, Persuasion i fod yn fanwl. Fy hoff stori Austen ydy hi. Mae yna nifer o ddarllenwyr, ond Karen Savage ydy'r gorau yn fy nhyb i. Helen Taylor a ddarllenodd Enchanted April ydy fy hoff ddarllenw; dydy hi ddim wedi darllen Jane Austen eto yn anffodus.

Saturday, October 26, 2019

moka

Dw i wedi ail ddarganfod fy moka yn ddiweddar. Mae'n dipyn o drafferth paratoi coffi ynddo fo (a'i lanhau) a dweud a gwir, ond mae'n wrth ei chweil er mwyn mwynhau paned o goffi gwych. Bydda i'n ychwanegu llwyaid o hufen heb lefrith sydd yn taro'r deuddeg.

Friday, October 25, 2019

llwyddiant ysgubol

Cafodd Israel y nifer mwyaf o dwristiaid erioed eleni, diolch heb os, i weithgareddau didostur BDS rhyngwladol. Well iddyn nhw sylweddoli po fwyaf maen nhw'n ymosod ar Israel, y mwyaf cefnogol bydd y Cristnogion iddi hi. Llofruddiais ddeiseb yn ddiweddar, a derbyn y magnet hwn, sydd ar fy nghar bellach.

Thursday, October 24, 2019

cyn codi

Dw i'n deffro yn gynnar yn naturiol heb gymorth cloc larwm y dyddiau hyn. Er mwyn cael mantais ar yr effaith heneiddio hon, penderfynais wrando ar emyn ar fy ffôn yn y gwely cyn codi. Mor Fawr Wyt Ti ydy fy ffefryn ar hyn o bryd. Mae'n fodd braf i dreulio peth amser cyn wynebu'r diwrnod.

Wednesday, October 23, 2019

fideo fenis

Mae cynifer o fideo a dynnwyd yn Fenis ar gael, ond rhaid dweud mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n ddiflas. Des i ar draws ddau sydd yn hollol wahanol i'r lleill. Tynnwyd ar gondola, ac mae'r cwpl arno fo'n gadael i'r gondolwr siarad fel mynni. Weithiau roddodd hanes adeilad yma ac acw; weithiau roedd yn cwyno am y gormod o dwristiaid, a phrinder tai fforddiadwy. Does dim cerddoriaeth na sgyrsiau swnllyd ond sŵn y dŵr ac amgylchoedd. Roeddwn i'n teimlo fel pe byddwn i ar y gondola (heb adael y cartref!)

Tuesday, October 22, 2019

ruth ym mhedair iaith

Wrth wrando ar gyfres astudiaeth Llyfr Ruth ar y we (yn Saesneg,) penderfynais wrando ar yr un rhan yn yr ieithoedd dw i'n eu deall, sef Cymraeg, Eidaleg a Japaneg. Mae'n wych bod nhw ar gael yn hawdd. Roedd yn hynod o ddiddorol clywed yr un stori yn yr ieithoedd gwahanol.

Monday, October 21, 2019

llun instagram

Mae cwsmeriaid Morinoen (siop te mae fy merch yn gweithio ynddi yn Tokyo) yn postio lluniau'r bwyd at Instagram yn aml. Wrth weld un ohonyn nhw, sylwodd mai hi a baratoist y ddysgl o warabi mochi hwnnw (cacen rhedyn gyda phowdwr te gwyrdd melys.) Roedd y cwsmer yn llawn canmoliaeth, ac roedd fy merch yn hapus dros ben wrth reswm!

Sunday, October 20, 2019

hwrê!

Da iawn! Da iawn, hogia!

Saturday, October 19, 2019

reuben

Mae Reuben, ci fy merch hynaf yn hoff iawn o fy ngŵr, oherwydd ei fod o (y gŵr, nid Reuben) yn mynd â fo (Reuben) am dro bob tro bydd y gŵr yn ymweld ein merch yn Norman. Pan ddwedodd fy merch wrth Reuben ddoe fyddai Papa yn dod, aeth Reuben yn syth i'r drws blaen i chwilio amdano fo. Roedd rhaid i fy merch bwysleisio nid "heddiw" ond "yfory" byddai'n dod!

Friday, October 18, 2019

wafflau

Fe wnes i wafflau heddiw. Dw i'n ceisio dyfeisio'r rysáit bara gorau i mi fwyta heb gael problemau stumog. Pob tro dw i'n ffeindio rhywbeth o'i le. Dw i'n credu bod y rhain yn llawer gwell. Defnyddio haearn waffl oedd yn syniad da, yn lle padell. Bydda i'n eu cadw nhw yn y rhewgell, a bwyta un bob dydd.

Thursday, October 17, 2019

gwahoddiad

Ces i fy ngwahodd unwaith eto gan Gymdeithas Dewi Sant Japan i weld gêm yn yr un tafarn yn Tokyo:

"Cynigiodd y perchennog clên fargen arbennig i'r aelodau - nid dim ond seddau neilltuedig, ond nomihodai cwrw, sef yfed cymaint y mynnwch am bris o 3,000 yen ($28.) Bydd y cynnig yn dechrau 20 munud cyn y gêm, a phara nes y diwedd, neu amser ychwanegol os bydd angen, er mwyn curo'r Ffrainc."

Ewch amdani, hogia!

Wednesday, October 16, 2019

fodmap

Des i ar draws FODMAP ar ddamwain ar y we. Roeddwn i'n dioddef o broblemau'r stumog yn ddiweddar. Wedi darllen nifer o erthyglau ar y pwnc, dw i'n amau mai hwn ydy'r tramgwyddwr. Dw i'n teimlo'n well ar ôl osgoi'r bwyd sydd gan FODMAP uchel. Yr unig siom ydy fy mod i'n hoff iawn o ffa, nionod a garlleg - yr eitemau ar ben rhestr y bwyd i'w osgoi. Dechreuodd y symptomau wrth i mi gychwyn eu bwyta llawer mwy nag o'r blaen.

Tuesday, October 15, 2019

tŷ lego

Mae'r gwaith paentio newydd orffen. Doeddwn i ddim yn hoffi'r lliw melyn gyntaf, ond dw i'n mynd yn gyfarwydd â fo'n barod. Fe allech chi ei alw'n dyrmerig, yn hytrach nag ocr. Mae'r plant yn hoffi'r olwg newydd hwnnw. Enwodd un ohonyn nhw fo'n Dŷ Lego!

Monday, October 14, 2019

llwybr y corwynt

Mae'r corwynt nerthol wedi mynd yn gadael mwy na 50 o bobl yn farw. Mae'r teulu'n ddiogel er bod o'n pasio agos iawn i lefydd maen nhw'n byw. Dangosodd fy merch ar y map ei lwybr yn llinell goch a'i fflat a fflat ei nain yn gylchoedd melyn.

Sunday, October 13, 2019

da iawn eto, hogia!

Ces i fy ngwahodd gan Gymdeithas Dewi Sant Japan ddoe i weld y gêm gyda'i haelodau mewn tafarn yn Tokyo!

Saturday, October 12, 2019

corwynt rhif 19

Mae'r corwynt mwyaf nerthol ers 60 mlynedd ar Japan ar hyn o bryd. Dw i mewn cysylltiad cyson gyda fy nwy ferch sydd yn byw yn Tokyo. Mae popeth wedi ei ganslo, ac felly rhaid iddyn nhw aros yn eu fflat. Mae hyn yn dda oherwydd bod ganddyn nhw annwyd ofnadwy. Maen nhw'n barod i fynd i loches os bydd angen. Mae fy mam yn iawn hefyd. Mae hi'n byw mewn fflat hynod o ddiogel a chadarn, efallai llawer mwy diogel na unrhyw loches, yn ôl fy mrawd sydd yn byw yn Yokohama.