Friday, November 30, 2007

gwales.com

"Cludiant post awyr am ddim ar bob archeb dramor gwerth dros £40" Mi nes i dderbyn cynnig arbennig o dda gan Gwales.com ddoe ac archebu naw o lyfrau. Dyma'r rhestr:

Wythnos yng Nghymru Fydd gan Eslwyn F. Elis (nofel wreiddiol)
Ofnadwy Nos gan T. Llew Jones
Cyfrinach y Lludw gan T. Llew Jones
Ffair Gaeaf a Storiau Eraill gan Kate Roberts
Blwyddyn gyda Iesu gan Meirion Morris
Un Diwrnod yn yr Eisteddfod gan Robin Llywelyn
Pum Awdur Cyfoes gan Menna Baines
Catrin Jones yn Unig gan Meleri Wyn James
Syth o'r Nyth gan Janet Aethwy, Llio Silyn

Mi nes i arbed dros £20 yng ghludiant ac roedd hanner o'r llyfrau ma ar sêl!

Mae gwasanaeth Gwales.com yn hannod o dda bob tro. Maen nhw'n pacio popeth yn ofalus a'i ddanfon yr unwaith. Maen nhw'n ateb fy negesau e-bost yn syth hefyd. (Diolch i D Philip Davies!)

Na i edrych ymlaen at ddarllen y llyfrau ma i gyd.

Thursday, November 29, 2007

atgofion o gymru 18


Bore trannoeth roedd yn dda gen i weld tipyn bach o heulwen wan. Pan es i i'r stafell fwyta, roedd 'na fachgen yn ei arddegau'n gweini. Mab yn y teulu rhaid fod.

"Bore da." Fo ddechreuodd siarad Cymraeg â fi!! Rhaid bod ei fam wedi dweud wrtho wneud hyn er mwyn boddhau 'i gwestai. (Roedd o'n siarad Saesneg â'r gwesteion eraill.) Rôn i'n falch iawn.

Mi ges i frecwast da o wy, selsigen, bacwm, tomatos wedi 'u ffrio, tost a llefrith. Yna, gadawes i'r llety a mynd i Eglwys Santes Fair lle oedd Dogfael yn warden ynddi.

(llun: Savanna House)

Wednesday, November 28, 2007

atgofion o gymru 17


Mi gyrhaeddes i Aberystwyth heb drafferth. Roedd fy ysfafell yn Savanna House yn y dre'n gyffyrddus efo gwely dwbwl, ystafell ymolchi, desg, teledu (doedd gen i ddim amser i wilio.) Roedd teulu'n rhedeg y llety. Mi nes i ofyn i'r wraig ydy hi'n siarad Cymraeg. Ond na.

I'r Llyfrgell Genedlaethol es i'n syth achos bod gen i apwyntiad efo Dogfael. Roedd o'n fy nhywys i drwy'r llyfrgell, storfeydd llawn o luniau a'i swyddfa hefyd. Mi fedrwn i gael cipolwg o drysorau'r genedl gan gynnwys llawysgrif wreiddiol Kate Roberts (Traed Mewn Cyffion.) Profiad arbennig oedd hynny.

Trefnodd Dogfael i mi gyfarfod ei ffrindiau, NMD a RO yn y dre. Roedd pawb yn glên iawn siarad â fi yn Gymraeg. Ond am ryw reswm neu'i gilydd, doedd fy ymennydd ddim yn gweithio'n dda ac dôn i ddim yn deall neu siarad Cymraeg o gwbl bron. Rôn i'n teimlo'n ofnadwy achos bod nhw yno i dreilio'u hamser gwerthfawr er mwy i mi gael ymarfar fy Nghymraeg llafar. Mi nes i ymddiheuro a gadael.

Tuesday, November 27, 2007

atgofion o gymru 16


Roedd y trên yn mynd yn araf yn y glaw. Mi glywes i bod ffenestri trenau'r lein ma braidd yn fudr fel arfer ond caethon nhw wedi'u golchu gan y glaw trwm. A mi ges i weld golygfeydd hyfryd gan gynnwys Cystell Harlech, Bae Ceredigion. (Doedd 'na ddim cloddiau uchel ar hyd y reilffyrdd yma.) Rôn i'n syn gweld llu o gartrefi treiler (trailer home?) Dôn i ddim yn disgwyl eu gweld nhw yng Nghymru.

Mi nes i newid trenau yng Ngorsaf Machynlleth. Gorsaf fach a twt oedd hi. Roedd rhywun wedi gosod blodau ym mhobman. Roedd 'na lawer o bobl yn mynd i Birmingham ond doedd dim cymaint i Aberystwyth.

Roedd hi'n dal i lawio ond dôn i ddim yn teimlo'n anesmwyth wedi clywed oddi wrth Aled bod 'na ddim llifogydd ar ffordd eto.

Monday, November 26, 2007

atgofion o gymru 15


Mi adawes i'r llety heb frecwast bore wedyn achos bod rhaid i mi ddal y trên am wyth o'r gloch. Roedd hi'n bwrw'n eitha trwm. Rôn i'n cerdded wrth lusgo'r cês oedd i fod i fod yn "water-proof." Mi brynes i frecwast yn siop Spar a mynd i'r orsaf. Doedd 'na neb yno, dim lle i brynu tocynnau hyd yn oed.

Mi ddaeth y trên efo ddau gerbyd ar amser. Mi ges i'r holl gerbyd drosta i fy hun bron. Eisteddes i ar sedd wrth fwrdd a chael fy mrecwast. Yna daeth y tocynnwr. "Bore da. Dw i'n mynd i Aberystwyth," dwedes i cyn iddo gael cyfle i siarad yn Saesneg. Roedd Aled, y tocynnwr yn glên iawn. Mi naeth o ddweud popeth yn Gymraeg yn araf. Gwerthodd o docyn, Day Ranger oedd yn rhatach na'r un cyffredin weles i ar y we. Ar ôl cael tipyn o sgwrs, gofynes i gawn i dynu ei lun. "Wrth gwrs. Dim problem," meddai.

Sunday, November 25, 2007

atgofion o gymru 14

Mi ddalies i'r bws o Fangor i Borthmadog. Roedd hi'n cymryd rhyw ddwy awr. Roedd pawb yn gwybod beth oedd y safle nesa ond fi. Mi ofynes i i'r gyrrwr stopio pan gyrhaeddai Porthmadog. Roedd y golygfeydd yn fendigedig - mynyddoedd gwyrdd a llawer o ddefaid (gwlyb iawn.) Mi ges i gipolwg o ben Castell Caernarfon.

Dal y trên i Aberystwyth bore wedyn oedd y bwriad i fynd i Borthmadog. Felly doedd gen i ddim digon o amser i wneud dim ond cerdded o gwmpans y dre am awr neu ddwy. Mi ges i hyd i siop Spar a phrynu brechdan, oren ag iogwrt. Yna nes i gael picnic ar fainc maes parcio Tesco.

Ar ben y bryn oedd fy llety eto. Roedd y perchennog yn ddymunol er bod hi ddim yn siarad Cymraeg. Geordie oedd hi. Ond roedd 'na drws rhwng fy ystafell a'r un nesa, ac meddrwn i glywed pob gair roedd y teulu'n ddweud wrth ei gilydd drws nesa.

Saturday, November 24, 2007

atgofion o gymru 13


Mi aeth y dosbarth ar wibdaith i garchar Beaumaris. Doedd hi ddim yn bwrw am newid. Mi ges i lifft gan ddwy ddynes oedd yn eu saithdegau yn y dosbarth. Rôn i'n falch o gael fynd ar Bont Menai ac i Ynys Môn. Doedd y carchar ddim yn rhy ddiddorol a dweud y gwir, ond roedden ni'n cael gwrando ar y warden siarad am y carchar yn Gymraeg wrth y dosbarth am hanner awr.

Y peth gorau yn y wibdaith oedd siarad Cymraeg mwy nag erioed â'r ddwy ddynes yn y car. (Roedden nhw'n siarad Saesneg fel arfer efo'i gilydd.) Roedd yn ddifyr iawn gwrando ar eu hanes.

Mi naethon nhw â fi i Orsaf Bangor i mi ddal y bws i Borthmadog, fy nghyrchfan nesa.

(llun: Castell Beaumaris)

Friday, November 23, 2007

cinio thanksgiving

Twrci drwg ydy o wedi'r cwbl. Mi naeth o fethu dadrewi mewn pryd ddoe. Roedd rhaid i ni oherio'r cinio tan heddiw. Bydd fy merch hyna a'i chariad yn dwad p'nawn ma. Felly fydd 'na 14 o bobl yn bwyta'r pryd o bwyd heno.

Gyda llaw, mi nes i bostio Uned 1 Cwrs Pellach at fy nghwtor bore ma. Rôn i wedi hen orffen wythnosau yn ôl oni bai am y papurau ddaeth echdoe o'r diwedd. Roedd Uned 1 braidd yn hawdd ond mi nes i fwynhau gwenud y gwaith. Roedd 'na gwestiynau i fynd efo Bywyd Blodwen Jones. Dw i'n gyfarwydd â'r nofel hon ond roedd 'na ryw ddeg tudalen ac roedd rhaid i mi feddwl i'w hateb. Mi ges i hwyl ac ymarfer sgwennu da iawn.

Thursday, November 22, 2007

atgofion o gymru 12


Mae'r twrci'n dal i fod mewn twb o ddwr i ddadrewi. Felly na i flogio cyn dechrau coginio.

Noson i gymdeithasu, meddai prifdrefnydd yr ysgol haf. Mi es i efo fy ffrindiau i'r Iard Gychod ger y Pier. Ond roedd hi mor swnllyd yn y dafarn. Roedd yn anhosib i glywed dim oni bai mod i'n gweiddi ar berson yn fy ymyl. Roedd pawb arall yn cael amser da, roedd yn ymddangos. Penderfynes i adael ar ben fy hun ar ôl hanner awr. Mi ges i gipolwg o'r Pier. Yna dechreues i fy siwrnau hir yn ôl i'r neuadd.

Wrth i mi gerdded heibio i gae bach, gweles i dri bachgen bach yn chwarae pêl-droed. Mi es i atyn nhw a gofyn, "Dach chi'n siarad Cymraeg?" "Tipyn bach," atebodd un ohonyn nhw. Dwedes i, "Dw i'n dwad o America. Mae gen i fachgen bach sy'n saith oed. Mae o'n hoffi chwarae pêl-droed hefyd. Ga i dynnu'ch llun?" Roedden nhw'n sbort fel medrech chi weld uchod. (Ond roedden nhw'n gwisgo crysau anghywir!)

Wednesday, November 21, 2007

thanksgiving day

Gwyl Ddiolchgarwch ydy hi yfory. Dan ni wedi gwahodd pum myfyriwr Japaneaidd i ginio. Mi es i i siopa yn Wal-Mart bore ma a phrynu twrci mawr (19 pwys) a thair pastai (pwmpenni, pecan) ac ati. Dim ond dwy gacen gaws dw i'n mynd i wneud am bwdin.

Mi fydda i'n prynu twrci ffres fel arfer ond doedd dim ar ôl heddiw! Twrci wedi 'i rewi'n solet ydy hwn. Gobeithio bydd o'n dwrci da a chael ei rostio'n iawn yfory.

Mae gen i lawer o bethau i ddiolch i Dduw amdanyn nhw - fy ffrindiau rhyngrwyd, fy mlog, Skype, Dafydd fy angel, ac yn y blaen....

hwre dafydd!!

Dw i newydd sylwi ar neges oddi wrth Dafydd ym Mangor bore ma. Gad i mi ei dangos yma:

Emma, llythyr wedi cyrraedd trwy'r post y bore 'ma. Falch o glywed fy mod wedi creu ffashiwn argraff. Falch o gael helpu rhywyn mewn argyfwng.
Bachgen bach gafodd y wraig 8pwys 10owns fam a'r bychan yn gwneud yn gret.
Os fyddwch chi'n dod drosodd i Fangor eto i wneud y 'Cwrs Pellach' cofiwch alw draw i ddweud helo.
Dafydd. (Y porthor perffaith)

Mor hapus o glywed oddi wrthot ti, Dafydd. Diolch i ti am sgwennu, a llongyfarchiadau ar enedigaeth dy fachgen bach newydd!

Tuesday, November 20, 2007

atgofion o gymru 11

Mi nes i gerdded o gwmpas y dre ar ôl y gwersi os doedd hi ddim yn bwrw'n rhy drwm. Dringes i'r grisiau i fyny at Roman Camp a gweld golygfeydd hyfryd. Mi es i i swyddfa'r post i bostio cardiau. Dwedes i, "Post Awyr, os gwelwch yn dda." Atebodd y dyn yn Gymraeg ar wahan i bris y stampiau. Ond pan brynes i gylchgrawn mewn siop lafrau fach, dwedodd y dyn yna, "You speak Welsh very well" yn Saesneg! O, wel.

Ro'n i'n syn gweld cymaint o bethau Americanaidd yn Morrisons. A mi ges i syndod mawr pan weles i 'Yakuruto' ar silff. Diod Japaneaidd ydy hi. Rôn i'n arfer ei yfed pan ôn i'n blentyn.

Serth iawn oedd y ffyrdd yna ac roedd fy nghoesau'n brifo gyda'r hwyr. Ond roedd yn dda gen i gael gweld y dre wrth gerdded.

Monday, November 19, 2007

atgofion o gymru 10


Wrth i mi gerdded at y drws efo fy hambwrdd, mi nes i sylwi ar ddyn oedd yn eistedd yn y cornel. Edryches i arno ddwywaith. Dogfael? Rôn i wedi glwed ei lun ar ei flog. Ond mae o'n byw yn Aberystwyth. Mi nes i betruso. Oedd bron i mi fynd heb ddweud dim. Erbyn i mi benderfynu siarad â fo, roedd o'n mynd drwy drws blaen y ffreutur. Mi es i ar ei ôl.

Mi naeth Dogfael sgwennu yn fanwl am y digwyddiad yn ei flog fel mae rhai pobol yn cofio.
http://blogdogfael.org/2007/06/26/cyfarfod-gydag-emma-reese/

Dôn i ddim yn disgwyl iddo nabod fy enw a dweud y gwir. Digwyddodd popeth mor sydyn ac annisgwyl. Mi ges i gyfleoedd i siadad â fo a ffrind iddo dros swper a phanad wedyn. Dw i'n ddiolchgar wrthyn nhw am dreilio amser hir iawn siarad â fi yn Gymraeg. Ac doedden nhw byth yn troi i'r Saesneg er mod i ddim yn eu deall nhw weithiau.

Sunday, November 18, 2007

atgofion o gymru 9

Roedd 'na ryw 20 o bobl yn fy nosbarth i. Brenda o Ynys Môn oedd y tiwtor. Roedd hi'n ardderchog. Rôn i wrth fy modd yn cael dysgu mewn dosbarth am y tro cynta.

Roedd pawb yn glên ac mi ges i hwyl. Ond roedd y rhan fwya ohonyn nhw'n siarad Saesneg yn yr amser coffi ac yn y dosbarth hefyd weithiau. Roedd 'na lai fyth o gyfleoedd i siarad Cymraeg tu allan i'r ysgol haf hyd yn oed ym Mangor. Roedd yn ymddangos i mi bod Cymry Cymraeg yn amharod i siarad yr iaith â dysgwyr. Mi ddechreues i deimlo'n euog defnyddio fy Nghymraeg llai-na-rhugl.

Yna, digwyddodd rywbeth gododd fy nghalon.

Saturday, November 17, 2007

atgofion o gymru 9

Roedd gen i hanner bwrdd efo fy llety. Roedd y bwyd yn dda iawn efo digon o ddewis. Rôn i'n hoffi iogwrt Cymreig ac yn ei fwyta bob dydd.

Am ryw reswm, roedd 'na lu o bobl ifainc swnllyd yn eu harddegau yn y ffreuter. Oedden nhw'n siarad Saesneg efo acen Americanaidd? Oedden! Mi nes i ofyn iddyn nhw o le oedden nhw'n dwad. O Idaho, Arkansas, Oklahoma! Roedd un ohonyn nhw'n nabod fy nhre fach hyd yn oed! Anghredadwy. Roedden nhw'n ymweld â nifer o lefydd yn Ewrop i ddysgu gwahanol ddiwylliannau.

Friday, November 16, 2007

atgofion o gymru 8


Pan gyrhaeddes i efo fy nghês trwm y neuadd breswyl yn Ffriddoedd, doedd y lifft ddim yn gweithio. Ac ar y 7ed llawr oedd fy ystafell (yr 8ed yn UDA)!! Ond mi ges i gymorth eto, diolch i ddyn clên arall.

Wrth i mi fynd drwy drws blaen y neuadd, mi nes i gyfarfod dysgwr arall byddai'n fynychu'r ysgol haf. Pan glywodd o fy enw, dwedodd o, "I know you!" Roedd o wedi darllen fy mhostiau i grwp yahoo o'r blaen. Roedd o'n dwad o Lerpwl ac un o'r bobl clên rôn i wedi cyfyrfod yng Nghymru. Naeth o roi lifft yn ei gar i mi bob dydd yn ystod y cwrs.

Roedd 'na fyfyriwr o Chicago ar yr un llawr hyd yn oed. Mi ddaeth y tri ohonon ni'n ffrindiau da.

Roedd fy ystafell yn gyfleus iawn efo ystafell ymolchi breifat. Mi ges i olygfa fendigedig o'r ffenest hefyd. Medrwn i weld Afon Menai, Beaumaris a Llandudno. Roedd gwylanod yn hedfan yn aml. Mi weles i enfys Gymreig am y tro cynta! (Diolch i Iwan am y llun hwn.)

Thursday, November 15, 2007

llythyrau

Dyna fo. Mi nes i sgwennu llythyrau at Dafydd ac i sgwyddfa ddiogelwch y Brifysgol heddiw yn dioch am ei help enfawr. Dw i ddim yn gwybod pam nes i ddim o'r blaen. Does gen i ddim esgus. Ar ôl blogio amdano fo, mi ges i fy atgoffa i sgwennu. Gwell hywr na hwyrach. Does gen i mo'i gyfeiriad ac dw i ddim yn gwybod ydy o'n dal i weithio yno. Gobeithio bydd y llythyr yn ei gyrraedd.

Wednesday, November 14, 2007

cinio spageti


Bydd ysgol y plant yn gwerthu spageti i ginio ddydd Iau i godi pres. 'Brownies' bydd y pwdin ac mi nes i bobi rhai p'nawn ma.

Doedd gen i ddim amser i sgwennu Atgofion o Gymru heddiw, ond dyma lun Dafydd i Rhys. Os bydd unrhywun yn ei weld o, dwedwch "helo" wrtho fo drosta i. Rhaid rhoi gwobr iddo am achub estron druenus.

Tuesday, November 13, 2007

atgofion o gymru 7

Dwedodd un o'r merched bod dim llety yn Safle Normal. Ffoniodd hi rai pobl drosta i ond doedd neb ar gael. Dydd Sul ydoedd. Ffoniodd hi ddyn diogerwch. Mi ddaeth o yn syth a ffonio sawl pobl hefyd ond doedd neb yn gwybod am fy llety. Oes gen i dderbynneb oddi wrth yr ysgol haf? Gofynodd o. Roedd gen i eli haul, sbectol haul a phopeth anangenrheidiol ond y llythyr oddi wrth drefnydd yr ysgol! Mi nes i dalu am y llety yn barod, ond ydw i'n mynd i chwilio am lety yn y dre?

Rôn i'n siarad yn Gymraeg gynta. (Yng nghanol yr argyfwng, rôn i'n meddwl bod Cymraeg y ferch yn swnio'n hyfryd, yn enwedig bod ei "ll" yn arbennig o laith ac yn ddeniadol.) Ond roedd pethau'n ormod. Roedd rhaid i mi troi i'r Saesneg.

Roedd y dyn yn gynorthwyol dros ben. Roedd o'n ffonio nifer o bobl ac ar ôl awr naeth o lwyddo i siarad â rhywun oedd yn gwybod am fy llety. Yn Ffriddoedd oedd o. Roedd yn amlwg mai pob dysgwr ond fi yn gwybod mai yn Ffriddoedd oedd y llety. Galwodd o am dacsi drosta i.

Basai fo'n aros am y tacsi efo fi tu allan y drws blaen. Ar ôl yr ollyngdod fawr, rôn i'n medru siarad Cymraeg yn well. Roedd o mor glên yn siarad yn araf am wahanol bethau difyr. Mi nes i ddweud sawl gwaith, "Dach chi isio mynd? Bydda i'n iawn." Ond fyddai fo ddim yn mynd heb weld y tacsi. Mi ddaeth o ar ôl mwy na hanner awr.

Cyn i mi fynd, mi nes i dynu llun ohono fo. Dafydd, fy angel. Na i byth yn ei anghofio fo!

Monday, November 12, 2007

atgofion o gymru 6

Wrth i'r trên nesu at Orsaf Bangor, ro'n i mor falch o weld y brifysgol ar bryn yn y pellter. Ar ôl cyrraedd yr orsaf, penderfynes i gerdded o gwmpas y dre cyn mynd i'r neuadd breswyl achos roedd hi'n rhy gynnar. Ro'n i'n cerdded awr neu ddau wrth llusgo'r cês trwm yn y glaw mân. Roedd 'na lawer o geir yn mynd heibio'n gyflym iawn. Yna, es i mewn tacsi i'r neuadd gan bod hi ar ben y bryn ac ro'n i'n eitha flinedig.

Ro'n i'n meddwl mai neuadd breswyl oedd Safle Normal lle byddai yr ysgol haf i fod i gael ei chynnal. Mi es i i'r llyfrgell am fanylion yn union fel dwedodd y llythr oddi wrth yr ysgol.

Ond doedd gan y ddwy ferch oedd yn gweithio yna ddim syniad o gwbl am fy llety.

Sunday, November 11, 2007

atgofion o gymru 5

Roedd yn wych cael cyfarfod fy ffrind a threilio dau ddiwrnod efo hi ar ôl sgwenni at ein gilydd yn gyson am flwyddyn. Dan ni'n siarad ar Skype bellach.

Mi nes i adael Wrecsam i fynd i Fangor bore ddydd Sul. Mi naeth hi roi i mi frechdan (tafellau trwchus o bara Village Bakery) cyw iâr a chaws Cymreig am y daith ar y trên. Roedd o'n arbennig o flasus.

Dim ond awr cymerodd hi i Fangor. Ro'n i'n edrych ymlaen at weld y golygfeydd, ond roedd 'na gloddiau uchel ar hyd y reilffordd. (Pam?) Mi ges i gipolwg o'r arfordir nawr ac yn a man yn unig.

Saturday, November 10, 2007

atgofion o gymru 4

Mi es i a'm ffrind i sesiwn sgwrs yn y llyfrgell leol yn Wrecsam. Roedd 'na ryw ddeg o ddysgwyr efo gwahanol lefelau. Roedd rhai gan gynnwys fi fy hun yn cael hi'n anodd dweud popeth yn Gymraeg a'r lleill yn rhugl. AW oedd un o'r dysgwyr rhugl. Roedd hi wedi dysgu Cymraeg i helpu ei phlant sy'n mynd i ysgol Gymraeg. Mae hi'n dysgu dosbarth i oedolion bellach. JH oedd dysgwr rhugl arall sy'n dysgu Ffrangeg hefyd. Dw i wedi eu nabod nhw drwy'r rhyngrwyd ac roedd yn braf eu cyfarfod nhw o'r diwedd. Roedd pawb yn gyfeillgar ac yn glên.

Roedd y sesiwn yn para am fwy na ddwy awr. Ro'n i braidd yn flinedig ar y diwedd ond yn falch o gael cyfle i siarad Cymraeg gymaint.

Friday, November 9, 2007

atgofion o gymru 3

Roedd 'na lawer o bobl yn cerdded yng nghanol y dre yn Wrecsam. Prynhawn Sadwrn ydoedd. Mi nes i sylwi bod na rai pobl efo arwyddion o blaen un o'r siopau, a phobl eraill yn edrych arnyn nhw gan gynnwys gohebydd efo camera fideo mawr.

Thomas Cook, wrth gwrs! Mi es i at un o'r gwrthdystwyr 'na a dechrau siarad yn Gymraeg. Roedd dyn efo gwallt gwyn yn glên ac yn siarad Cymraeg yn ARAF â fi. Ro'n i'n ei ddeall o yn dda iawn. Mi nes i ddweud wrtho fo mod i'n dysgu Cymraeg ac yn dwad o America ac yn mynd i Fangor i ddysgu yn yr ysgol haf, ac yn y blaen. Roedd o'n falch o glywed mod i wedi anfon neges e-bost at Thomas Cook am y broblem.

Thursday, November 8, 2007

profiad annifyr

Mi es i i Braums (siop hufen iâ a phethau eraill) bore ma i brynu bara a ffrwythau. Ar ôl cymryd braidd yn hir i ddewis orennau a grawnffrwythau a thorth o fara gwyn, es i â nhw i'r cownter. Yna sylwes i mai cerdyn y llyfrgell, dim y cerdyn credyd oedd gen i! Ac ro'n i heb bres parod. Roedd rhaid i mi ymddiheuro i'r hogan tu ôl y cownter a gadael y bwyd. Allan o'r siop yn gyflym es i.

Wednesday, November 7, 2007

atgofion o gymru 2

Mi ges i groeso mawr gan fy ffrind a'i gwr, a'u mam. Mi aeth hi a'i gwr â fi i Draphont Ddwr Pontcysyllte, i drefi Llangollen a Wrecsam.

Wrth i ni gerdded yng nghanol y dre yn Wrecsam, dyma ddyn efo gwallt a barf brith yn dwad ata i'n dweud yn sydyn,
"Excuse me. Kon nichiwa (Helo yn Japaneg.) Are you from Japan?"

Fel mae'n digwydd fod o wedi mynd i Japan efo Llynges Brydeinig yn y 60au, a chael croeso mawr gan y bobl leol. Felly, roedd o eisiau rhoi un ôl i mi i ddangos ei ddiolchgarwch. Mi ofynes i,
"Do you speak Welsh?"
Yna, dechreuodd o siarad Cymraeg! Saesneg oedd ei iaith gynta ond Cymraes oedd ei fam. Mi gaethon ni sgwrs fach ddymunol.

Tuesday, November 6, 2007

atgofion o gymru 1

Mae rhai ohonoch chi'n gwybod mod i wedi mynd i Gymru yr haf ma am y tro cynta. Dw i'n meddwl sgwennu o bryd i'w gilydd am rai digwyddiadau yn y siwrnau (diolch i'r dyddiadur o'n i'n gadw.) Dysgu Cymraeg yn yr ysgol haf a chyfarfod fy ffrindiau rhyngrwyd oedd prif fwriad y siwrnau na. Ond mi ges i wneud llawer mwy na hynny. Mi nes i sgwennu'r hanes at fy ffrindiau'n barod ond dw i'n meddwl bod yn syniad da sgwennu yn fy mlog.

Ar ddiwedd mis Mehefin, mi nes i hedfan o Dulsa, Oklahoma i Heathrow.

"Why Wales?" Gofynodd merch wrth gownter yn Heathrow ar ôl i mi ddweud mod i'n mynd i Gymru. Mi atebes i, "I just like it."

Yna, es i yn syth ar y tiwb a'r trên i Wrecsam er mwyn treulio dwy noson efo fy ffrind. Ro'n i'n llugso cês trwm ac eto roedd rhaid i mi fynd i fyny ac i lawr y grisiau! Ond diolch i'r dynion clên ym Mhrydain, mi ges i gymorth bob tro.

Mi gyrhaeddes i Gorsaf Caer ac ro'n i'n gyffro i gyd gweld arwydd Cymraeg (dwyieithog a dweud y gwir) am y tro cynta. Am waharddiad ysmygu oedd o.

Monday, November 5, 2007

pwy sy'n siarad japaneg?

Ar ôl darllen blog Dogfael heddiw, mi nes i benderfynu gwneud peth tebyg.

http://blogdogfael.org/2007/11/05/pwy-syn-siarad-iseldireg-2/

Hynny ydy, gwneud rhesr o siaradwyr Cymraeg sy'n medru Japaneg. Ond a dweud y gwir, dw i ddim ond yn nabod dau, un Cymro Cymraeg a'r llall, Saes sy wedi dysgu Cymraeg mewn Prifysgol. Mae'r Saes yn medru sgwennu llythrennau Japaneg hyd yn oed. (Dw i ddim yn gwybod eu safon Japaneg lafar.) Dw i heb glywed oddi wrthyn nhw ers misoedd. Felly s'gen i ddim syniad sut maen nhw.

O, oedd bron i mi anghofio un arall; Simon Ager. Mae o'n siarad llawer o ieithoedd yn ogystal â Chymraeg a Japaneg.

http://www.omniglot.com/aboutme.htm

Oes 'na unrhywun sy'n siarad neu dysgu Japaneg? Mi faswn i'n hapus rhoi cymorth i chi (ymarfer sgwennu neu siarad ar Skype!)

Sunday, November 4, 2007

yr hydref

O'r diwedd mae 'Daylight Savings Time' wedi drosodd yn America. Roedd yn braf cael cysgu awr ychwanegol bore ma. Roedd hi'n eitha cynnes (73F/23C) ond mae'r dail yn mynd yn lliwgar ac mae llawer ohonyn nhw wedi syrthio oddi ar goed. Bydd rhaid i ni ddechrau rhacanu (rake?) yn fuan. Mae 'na lawer o goed yn yr ardd fel y byddan nhw'n rhoi cymaint o waith rhacanu i ni bob blwyddyn.

Mae'n ymddangos bod tymor yr alergedd wedi drosodd hefyd. Roedd o'n hir iawn y tro ma ac fedrwn ni ddim mynd yn cerdded yn ystod y tymor. Dw i'n falch iawn mod i'n medru mynd rwan.

Saturday, November 3, 2007

ras 5 cilometr

Roedd 'na ras pum cilometr yn y dre bore ma. Mi neith tua 200 o bobl gystadlu. Mae fy ngwr a'n mab hyna (18 oed) yn rhedeg yn y ras ers blynyddoedd. Pan ddechreuodd ein mab ni chwe blynedd yn ôl, roedd o'n arafach na'i dad, wrth gwrs. Ond mae o'n llawer cyflymach bellach. Mi enillodd o'r 6ed lle ac y 19ed lle enillodd ei dad.

Mae'r ras ma'n cael ei chynnal bob blwyddyn ac mae pobl y dre'n mwynhau cystadlu neu wylio yn cefnogi eu teuluoedd a'u ffriendau. Pwy enillodd y lle cynta? Hyfforddwr clwb 'cross country' fy mab!

Thursday, November 1, 2007

hen gragen

Dw i mor falch bod un o'r papurau newydd Japaneg yn sôn am Brifysgol Bangor. Hynny ydy, bod hi wedi dod o hyd i hen gragen ar Gwlad yr Iâ.

http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_7060000/newsid_7066300/7066390.stm

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20071101ig15.htm
英国のバンゴー大学 (Prifysgol Bangor ym Mhrydain)

Mae'r golygydd yn canolbwyintio ar dynged drist y gragen mwy na dim arall. Mae o'n dweud bod yn drist iawn bod y gragen wedi cael ei lladd er mwyn i ni wybod ei hoed hi. " Felly (thus) naeth hi ddiweddu ei bywyd hir."