Tuesday, April 9, 2024

i Dduw y bo'r gogoniant

Yna dywedodd Duw, “Bydded goleuadau yn ffurfafen y nefoedd i wahanu'r dydd oddi wrth y nos, ac i fod yn arwyddion i'r tymhorau, a hefyd i'r dyddiau a'r blynyddoedd." - Genesis 1:14, 15

Teilwng wyt ti, ein Harglwydd a'n Duw,
i dderbyn y gogoniant a'r anrhydedd a'r gallu,
oherwydd tydi a greodd bob peth.
Datguddiad 4:11

Amen!

Monday, April 8, 2024

diffyg yr haul o oklahoma

Roedd yr awyrgylch yn od dros ben wrth i'r haul tywyllu yng nghanol dydd. Aeth goleuadau cyntedd y cymdogion ymlaen yn awtomatig. Roedd y gŵr yn barod i weld diffyg yr haul mewn modd diogel, heb niweidio'r llygaid. (Optometrydd wedi ymddeol mae o.) Roedd y ddelwedd yn glir ar bapur. Yna, aeth popeth drosodd, ac mae'r haul wedi "dychwelyd."

Saturday, April 6, 2024

bandit

Mae fy merch hynaf yn gofalu am gi arall am sbel, i helpu'r lloches cŵn lleol. Bandit ydy ei enw. Er ei fod o'n edrych yn ffyrnig, swil ac ofnus ydy o. Mae'n debyg ei fod o wedi cael ei gam drin o'r blaen. Mae o'n caru fy merch yn fawr bellach. Gobeithio y bydd o'n ffeindio cartref parhaus yn fuan, ond bydd yn drist ffarwelio gyda fo hefyd.

Friday, April 5, 2024

pobl dda

Yn eistedd wrth oleuadau traffig y tu ôl i gar Heddlu Dinas Oklahoma, methodd y gyrrwr weld beth oedd y swyddog yn ei wneud. Er bod y golau'n troi'n wyrdd, stopiodd y swyddog y traffig gyda golau coch ymlaen ar ben y car. Yna, gwelodd y gyrrwr hwyaden a'i babis yn croesi'r stryd.

"Mae pobl dda yn gofalu am eu hanifeiliaid,
ond mae hyd yn oed ‘tosturi’ pobl ddrwg yn greulon."
Diarhebion 12:10 (Beibl.net)

Wednesday, April 3, 2024

ffeithiau neu beidio

Mae rhai pobl yn hoffi cyhuddo Israel am ei pholisi apartheid, heb wybod dim byd am y ffeithiau. Neu efallai eu bod nhw'n ymwybodol ohonyn nhw, ond does dim ots gyda nhw.

Tuesday, April 2, 2024

penawdau o amser y beibl

Dan ni angen chwerthin, yn ddyddiau hyn yn enwedig. Pwy sydd yn well na'r Wenynen sydd yn darparu ffynhonnell yn ddi-baid?

Dau o fy ffefrynnau yn yr erthygl hon:

"Israeliaid yn griddfan wrth i Dafydd ychwanegu cytgan diangen at Ganiad Moses"
"Timotheus, wrth chwysu, yn gofyn i Paul gân nhw ddweud wrth bobl ei fod wedi'i enwaedu."

Monday, April 1, 2024

ffŵl ebrill

Does dim rhaid i rai pobl ddweud celwydd wrth ddathlu'r diwrnod hwn. Mae'r llywodraeth (America yn yr achos hwn) yn hen gyfarwydd â thwyllo ei bobl yn ddiweddar fel bydd yn syniad ffres iddo ddweud y gwir heddiw am newid.

Sunday, March 31, 2024

buddugoliaeth

"Pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw yr hwn sy'n fyw? Nid yw ef yma; y mae wedi ei gyfodi."
Luc 24:5

(y llun gan Charles Gardner)

Saturday, March 30, 2024

cawsom ni iachâd drwy ei gleisiau ef


Eto, ein dolur ni a gymerodd,
a'n gwaeledd ni a ddygodd—
a ninnau'n ei gyfrif wedi ei glwyfo
a'i daro gan Dduw, a'i ddarostwng.
Ond archollwyd ef am ein troseddau ni,
a'i ddryllio am ein camweddau ni;
roedd pris ein heddwch ni arno ef,
a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachâd.

Eseia 53:4,5

Wednesday, March 27, 2024

brwdfrydedd nehemeia

Wedi trefnu popeth yn Jerwsalem ar ôl y wal wedi cael ei adfer, dychwelodd Nehemeia i Bersia. Yna, aeth i Jerwsalem unwaith eto i weld sut mae pethau. Yn ystod ei absenoldeb o ddeg mlynedd, roedd y bobl yn esgeuluso eu cyfrifoldeb yn annioddefol - y Deml, y degwm, Saboth a phriodas. Roedd dyma Nehemeia gychwyn wrthi'n annog y bobl i siapio hi!

Rhybuddiais hwy a dweud, “Pam yr ydych yn gwersyllu yn ymyl y mur? Os gwnewch hyn eto fe'ch cosbaf chwi.” (Nehemeia 13:21) 
Ceryddais hwy a'u melltithio, a tharo rhai ohonynt a thynnu eu gwallt. (Nehemaia 13:25)

Tuesday, March 26, 2024

llyfr nehemeia

Roedd Nehemeia'n ymddiried ar Dduw, a gweddïo drwy'r amser. Roedd yn gwneud yn siŵr i arfogi'r gweithwyr tra eu bod nhw'n gweithio. Gorffennwyd y wal o gwmpas Jerwsalem mewn 52 diwrnod dan ei arweinyddiaeth ddewr er gwaethaf cynllwynion y gelynion. Un o'r gwersi y gallwch eu dysgu o Lyfr Nehemeia - byddwch yn weddigar ac yn ymarferol.

Monday, March 25, 2024

fwyn na digon

Mae'n ymddangos nad oedd neb yn talu sylw ar fy Hamantaschen yn ystod y cinio ddoe. Clywais, fodd bynnag, ei fod o wedi bendithio rhai ffrindiau Iddewig fy merch hynaf. Gyrrodd hi'r llun atyn nhw, ac roedden nhw i gyd yn hapus. Dwedodd un ohonyn nhw ei fod o'n teimlo'n ddwfn yn ei galon fy ngweithred o gariad. Mae hyn yn fwyn na digon i mi.

Sunday, March 24, 2024

purim hapus

Roedd gan Haman gynllwyn i ddinistrio'r holl Iddewon yn yr ymerodraeth Bersia, ond cafodd ei grogi yn y diwedd. Dylai'r Hamas ddarllen Llyfr Esther yn y Beibl, a dysgu gwers.

Dyma fy fersiwn o Hamantaschen ar gyfer potlwc yn yr eglwys heddiw.

Saturday, March 23, 2024

dyledswydd eglwys


Dim mater dibwys i'r Eglwys ydy Israel. Wedi'r cwbl, llyfr am Israel ydy'r Beibl. Sut gallwch chi ddweud eich bod chi'n caru Iesu, sydd yn Iddew o Israel, heb garu a chefnogi Israel? Prin fy mod i'n clywed, fodd bynnag, y pwnc yn fy eglwys er gwaethaf y peth annisgrifiadwy a ddigwyddodd fwy na phum mis yn ôl. Fel gweision Crist, mae gan yr Eglwys ddyledswydd dros Israel.

Wednesday, March 20, 2024

golwg y stryd


Gwelais gar Google Street View yn gyrru o gwmpas y gymdogaeth ddoe pan oeddwn i'n mynd am dro. Wrth i mi gerdded adref, dyma fo'n mynd i fyny a lawr fy stryd i. Efallai y bydda i yn y Street View newydd cyn hir!

Tuesday, March 19, 2024

tystiolaeth onest a dewr


Wrth dyfu i fyny yn Bahrain, dysgwyd Fatema Al Harbi fod Iddewon yn ei chasáu oherwydd mai Mwslim mae hi, ac yn ei dro, dylai eu casáu oherwydd mai Iddewon maen nhw. Beth newidiodd ei meddwl? Clywch dystiolaeth onest a dewr dynes Fwslimaidd.

Saturday, March 16, 2024

eisiau sherlock holms


Syrthiodd ddarn o fanana pan oeddwn i'n paratoi brecwast y bore 'ma. Teimlais iddo ddisgyn ar fy nhroed. Dechreuais chwilio amdano. Methais. Roeddwn i'n chwilio dan y stof coginio a dan yr oergell. Tynnodd y gŵr drôr y stof allan hyd yn oed, a chwilio amdano wrth ei ben ar y llawr. Roddwn i'n chwilio ym mhobman yn y gegin. Dw i heb lwyddo i'w ffeindio fo. Mae angen Sherlock Holms arna i.

Friday, March 15, 2024

cenllysg


Dechreuodd fwrw cenllysg yn sydyn prinhawn ddoe. Gyda sŵn uchel, syrthiodd pelau bach gwyn o'r nef. Stopiodd yn fuan, ond dechrau taranu a bwrw glaw'n drwm. "Neidiais i allan o fy nghroen" pan glywais un ofnadwy o nerthol! Dwedodd y gŵr wrthyf i fod yn barod i fynd i lawr y grisiau lle ydyn ni'n defnyddio fel lloches, gan fod rhybuddion rhag corwynt. Casglais y pethau hanfodol. Wedi rhyw awr, fodd bynnag, aeth popeth yn ddistaw. 

Wednesday, March 13, 2024

dim arian ar gyfer terfysgaeth mwyach

Daeth aelodau Sefydliad Cynghreiriaid Israel o fwy nag ugain gwlad at ei gilydd yn Kfar Aza yn ddiweddar i weld y dinistr a achoswyd gan ymosodiad Hamas Hydref 7fed.

Dw i'n falch o weld y Ddraig Goch ar y bwrdd.


Tuesday, March 12, 2024

gwerthfawrogi bywydau

Mae'r IDF yn defnyddio cŵn roboteg wedi'u cyfarparu ag arfau a chamerâu, yn nhwneli Hamas. (Mae hyn yn llawer gwell na defnyddio cŵn byw er bod anfon cŵn at y twneli'n llawer gwell na anfon dynion, wrth gwrs.) Mae'r robotau’n costio 165,000 doleri'r un, ond mae Israel yn gwerthfawrogi bywydau, hyd yn oed bywydau anifeiliaid.

Monday, March 11, 2024

arwydd gwanwyn

Gwelais arwydd gwanwyn y bore 'ma, sef tŷ adar y gymdoges. Mae hi'n ei dynnu i lawr yn ystod y gaeaf bob blwyddyn. Mae nifer o adar eisoes yn prysur adeiladu nyth tu mewn.

Saturday, March 9, 2024

blodau truan

Wedi dyddiau cynnes, gostwngodd y tymheredd fel mae'n digwydd yn aml yn Oklahoma. Cafodd y blodau a oedd yn mwyhau'r cynhesrwydd eu sioc. Roedden nhw'n crynu mewn oerfel y bore 'ma (gan gynnwys y goeden geirios yn y gymdogaeth.)

Friday, March 8, 2024

diwedd tymor cnau


Roeddwn i'n mwynhau plicio cnau a gasglais yn y dref dros y gaeaf, wrth wrando ar rywbeth ar y we. Penderfynais, fodd bynnag, roi i'r gorau i blicio cnau hickory. Mae'n rhy galed. (Roedd pecan yn ddigon meddal.) Fel canlyniad, roedd fy nwylo a'r ysgwyddau'n brifo. Does dim angen ychwanegu poen arna i'n bendant. Ac felly, gosodais y gweddill, rhyw dri dwsin yn yr iard i'r gwiwerod neithiwr. Pan sbïais i tu allan y bore 'ma, roeddwn i'n medru gweld dwy wiwer yn cludo popeth i ffwrdd!

Wednesday, March 6, 2024

dewis

Enillodd y Cyn-arlywydd Donald Trump Super Tuesday yn ddirlithriadol, fel disgwyliwyd. Bydd o'n wynebu Mr. Biden yn y ras arlywyddol. Mae pawb yn gwybod bod yr olaf yn dioddef o ddementia, ac yn methu siarad yn gydlynol, heb sôn am arwain gwlad. Gawn ni weld sut bydd o'n ymdopi dadleuon arlywyddol. 

Tuesday, March 5, 2024

dydd mawrth swper

Super Tuesday ydy hi heddiw. Eleni, bydd 15 talaith yn pleidleisio i ddewis ymgeisydd arlywyddol dros bob un o'r ddwy blaid. Mae'r canlyniad yn amlwg yn barod, ond rhaid bwrw ymlaen fodd bynnag. Dw i ddim yn cael pleidleisio yn anffodus oherwydd mai preswylydd CYFREITHLON ydw i.

Saturday, March 2, 2024

arf cryf


Mae gan aelodau'r IDF arf hynod o gryf, ar wahân i'r rhai uwch-dechnoleg, sef Gair Duw. Dyma ringyll sydd yn gohebu o Gaza bob dydd yn dangos cryfder yr arf.

"Nid yw ceidwad Israel yn cysgu nac yn huno." Salmau 121:4

Friday, March 1, 2024

gŵyl dewi

Bydded i’r hen iaith barhau.
Dydd gŵyl dewi hapus.


Thursday, February 29, 2024

cyflwr

Dyma gyflwr y grwpiau a geisiodd dinistrio pobl Israel hyd yma. (Diolch i Hanannya am y rhestr.) Dylai pawb gofio adewid Duw a roddwyd i Abraham a'i ddisgynyddion:

"Bendithiaf y rhai sy'n dy fendithio, a melltithiaf y rhai sy'n dy felltithio."

Tuesday, February 27, 2024

miliwn o gefnogwyr


Ymgasglodd miliwn o bobl Brasil i ddangos cefnogaeth i'r Iddewon ac Israel, yn erbyn datganiad diweddar y Prif Weinidog Lula.

"Dyn ni'n dod atat ti yn enw Arglwydd y Lluoedd, Duw byddin Israel, yr wyt ti wedi ei herio."

Monday, February 26, 2024

croeso i oklahoma


Daeth Hannanya Naphtali, Iddew Meseianaidd, i Tulsa, Oklahoma heddiw er mwyn siarad mewn cynulleidfa eglwys dros Israel. (Nad enwyd yr eglwys am resymau diogelwch, dw i'n sicr.) Gosododd rhai eu dwylo arno fo'n gweddïo drosto a dros Israel. Cafodd gymaint o gefnogaeth ganddyn nhw fel ei fod o'n teimlo'n ddwfn dros ben. Croeso mawr i Oklahoma, Hannanya.

Saturday, February 24, 2024

shrinkflation neu fidenflationMae maint bwyd a nwyddau mewn siopau yn crebachu yn ddiweddar. Ces i a'r gŵr bitsa o Sam & Ella's neithiwr, a gweld yn glir ei fod o'n llai nag o'r blaen. Roedd pitsa bach yn arfer bod yn ddigon i ni, gyda dwy dafell i'r diwrnod nesaf. Gorffennon ni'r cyfan gwbl ddoe! Y cwmnïau sydd ar fai, yn ôl Mr. Biden, ac maen nhw'n cymryd mantais ar eu cwsmeriaid. 

Friday, February 23, 2024

dau beth rhyfedd

Dw i'n cael fy nrysu gan ddau beth rhyfedd yn ddiweddar.
1: Mae gwledydd rhyngwladol yn dweud wrth wlad annibynnol beth ddylai hi wneud.
2: Mae terfysgwyr yn cael eu trin fel partner yn trafod amodau ar gyfer rhyddhau gwystlon.

Mae'r byd yn prysur fynd yn fwy gwallgof byth bob dydd heb os.

Tuesday, February 20, 2024

technoleg ar hap

"Dan ni'n ôl yn America. Yma, mae'r seddi toiled yn oer ond y tai yn gynnes." Dyna beth ddwedodd fy merch ar dudalen Facebook! Mae hi'n wir. Dydy pobl Japan ddim yn defnyddio systemau effeithiol i gynhesu eu tai am ryw reswm, er bod ganddyn nhw dechnoleg flaenaf mewn meysydd eraill (gan gynnwys seddi toiled anhygoel.) 

Saturday, February 17, 2024

swydd fwyaf poblogaidd


Ces i sioc i wybod beth ydy'r swydd fwyaf poblogaidd ymysg y disgyblion cynradd yn Japan ers pedair blynedd ddiweddaraf - Youtubers! Mae'n ymddangos bod gwneud fideos byr a'u cyhoeddi ar Youtube mor boblogaidd ymysg plant hyd yn oed. Mae nifer ohonyn nhw eisiau gweithio fel Youtubers yn broffesiynol yn y dyfodol. 

Thursday, February 15, 2024

yn ôl i america

Daeth fy merch hynaf a’i gŵr adref yn Oklahoma City yn ddiogel neithiwr. Treulion nhw dau fis a hanner yn Japan. Collodd hi 3 phwys, a chollodd ei gŵr 10 dim ond trwy orfod cerdded o gwmpas, a defnyddio grisiau ar orsafoedd trên! Roedden nhw'n bwyta cymaint a mynnon nhw hyd yn oed.

Tuesday, February 13, 2024

olwg wahanol y murlun

Wedi treulio dros ddau fis yn Japan yn cyflawni nifer o bethau sylweddol, mae fy merch hynaf a'i gŵr ar adael am adref. Dyma olwg wahanol ei murlun diweddaraf. O dan reilffordd brysur mewn tref boblogaidd, mae o'n tynnu sylw nifer o bobl.

Monday, February 12, 2024

cynllwyn masnachwr

Wrth i Ddydd Valentine nesáu, mae prisiau blodau, balwnau, ayyb yn codi'n hurt. Mae brawd y gŵr yn hoffi rhoi anrhegion cariadus i'w wraig annwyl yn gydwybodol ar bob achlysur. Ceisiodd drechi'r gad drwy wneud y gwaith siopa'r wythnos diwethaf, ond roedd y prisiau wedi codi'n barod yn anffodus. Dw i'n falch nad ydw i na'r gŵr yn credu yn Nydd Valentine.

Friday, February 9, 2024

murlun newydd

Dyma furlun newydd fy merch yn Tokyo. Gweithiodd hi a'i gŵr yn galed drwy eira a gwynt am ddyddiau. Mae'n wych dros ben. Gobeithio y bydd o'n bendith i'r ardal.

Wednesday, February 7, 2024

prif weinidog ariannin


Chwap ar ôl cyrraedd Israel, cyhoeddodd Javier Milei, prif weinidog newydd Ariannin fyddai fo'n symud y llysgenhadaeth i Jerwsalem. Aeth yn syth at Wal Orllewinol i weddïo. Ysgrifennodd yn y llyfr ymweliad: "Gofynnaf am ddoethineb, dewrder, a chryfder i fod yn llestr teilwng i waith y Creawdwr." Bendith Duw Israel arno fo! 

Tuesday, February 6, 2024

eira yn tokyo

Cafodd Tokyo eira, tua dwy fodfedd, fel dyddiau fy mhlentyndod. Ces i fy magu ym maestrefi Tokyo, a dw i'n cofio chwarae mewn eira gyda ffrindiau, adeiladu iglw bach gyda fy mrawd, a chael te tu mewn. Mae eira sylweddol yn brin yno yn ddiweddar fodd bynnag. Roedd yn brofiad arbennig i fy merched.

Monday, February 5, 2024

wal ffin

Wal hiliol a adeiladwyd gan Israel? Na. Y wal ffin rhwng Gaza a'r Aifft a adeiladodd yr olaf ydy o, er mwyn cadw pobl Gaza allan o'r Aifft. Mae'n amlwg ei fod o'n effeithiol oherwydd bod neb yn medru ffoi i'r Aifft o Gaza. Diolch i Hananya Naftali am y llun.

Saturday, February 3, 2024

bisgedi


Pobais fisgedi am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Llawn o brotein, hollol naturiol, heb ychwanegu siwgr oedden nhw. Cymerodd tipyn o amser gan fod y toes braidd yn galed. Barn y gŵr - dylen nhw fod yn felysach. Bydda i'n cadw at fisgedi o Walmart.

Friday, February 2, 2024

murlun yn tokyo

Mae fy merch hynaf wrthi'n creu ei murlun cyntaf yn Japan, mewn un o'r trefi ffasiynol yn Tokyo. Cafodd ei sioc i wybod bod yn hollol ddiogel gadael ei phethau wrth ochr y wal, a does neb yn chwistrellu cyffuriau neu greu llanast o gwmpas! Y broblem fawr oedd ffeindio paent ar gyfer waliau gan nad ydy pobl Japan yn paentio tai neu ddodrefn fel hobi. 

Wednesday, January 31, 2024

lily hosanna

Enwyd fy wyres yn Lily Hosanna.

Lily - "Ystyriwch y lili, pa fodd y maent yn tyfu." (Luc 12:27)
Hosanna - Molwch Dduw

Enwau hyfryd!

Tuesday, January 30, 2024

rhefeddol

Mae fy wyres newydd yn edrych yn union fel un o fy mabis, yn enwedig fel ei mam, (wrth gwrs.) Ces i fy merch 30 mlynedd yn ôl, a rŵan, mae hi wedi cael babi bach. 

Monday, January 29, 2024

babi newyddCafodd fy merch yn Japan ei babi ddoe, merch fach annwyl dros ben! Gyda chymorth ei gŵr, ei chwaer a dwy fydwraig, aeth popeth yn iawn. Dim ond rhyw ddeg awr a gymerodd o'r dechrau i'r diwedd. Mae'n anhygoel gweld bywyd newydd a greodd Duw.

Saturday, January 27, 2024

nodyn personol

Dw i'n archebu ar lein o Walmart bob wythnos, ar wahân i fwyd ffres. Bydda i'n mynd i'r siop yn berson am yr olaf. Yn aml iawn bydda i'n gweld gweithwyr Walmart yn gwneud siopa wrth lusgo troli enfawr ar gyfer y cwsmeriaid. Roedd nodyn cyfarch, gyda fy nwyddau, gan Christopher a wnaeth siopa drosta i. (Am y tro cyntaf i mi weld nodyn felly.) Dyma fo!

Friday, January 26, 2024

blwch post newydd

Torrodd ein blwch post ni un diwrnod. Roedd o a'r polyn yn gorwedd ar y ddaear! Daeth gyda'r tŷ pan brynon ni o chwarter canrif yn ôl wedi'r cwbl. Dyma ofyn i Marcus, ein dyn-o-bob-tasg ni i osod blwch a pholyn newydd. Fe wnaeth y gwaith yn anhygoel o gyflym. 

Wednesday, January 24, 2024

neges i "gen z"

Yn ôl arolwg diweddar gan Brifysgol Harvard, mae 51 y cant o Gen Z, sef Americanwyr rhwng 18 a 24 oed yn credu dylai Israel derfynu fel gwlad, a dylai'r tir ei roi i'r Palestiniaid er mwyn datys y broblem rhwng y dwy bobl. Mae'r genhedlaeth hon yn dilyn y mwyafrif, wir ai peidio yn anwybyddu ffeithiau a hanes. Rhaid cofio geiriau Duw wrth Abraham, "bendithiaf y rhai sy'n dy fendithio, a melltithiaf y rhai sy'n dy felltithio."

Tuesday, January 23, 2024

peiriannau golchi/sychu


Anfonwyd ôl gerbyd gyda pheiriannau golchi/sychu at yr ardal a ddifrodwyd gan y daeargryn diweddar yn Japan. Defnyddir dŵr afon wedi'i ffiltro ar gyfer y peiriannau golchi! Mae'n gymorth enfawr i'r bobl sydd yn dal i ddioddef. Tref fach gorllewin i Kyoto sydd yn gwneud y gwaith hanfodol. Rhaid i'r ôl gerbyd deithio bron i 300 milltir.

Monday, January 22, 2024

160 doleri

Wedi mynd yn ôl i Tokyo, penderfynodd fy merch weld meddyg wrth ei chyflwr barhau. Mae'n bosib bod ganddi beswch asthma, a chafodd feddyginiaeth.160 doleri oedd cyfanswm y gost, gan gynnwys prawf gwaed a phelydr-x, heb aswiriant. Methodd fy merch credu'r swm, a gofyn i'r derbynnydd a oedd yn iawn. Yn America, byddai wedi costio cwpl o filoedd o ddoleri GYDAG aswiriant! Mae rhywbeth o'i le gyda'r system feddygol yn y wlad yma.

Saturday, January 20, 2024

tywydd mwyn

Mae tywydd gaeafol llym yn parhau, yn Oklahoma ac yn Japan. Cafodd fy merch hynaf annwyd ofnadwy; dydy'r tywydd ddim yn helpu wrth gwrs. Cafodd hi a'i gŵr gwahodd i fynd i Okinawa, ynys ddeheuol Japan, fodd bynnag, ac maen nhw'n treulio wythnos braf mewn tywydd mwyn. Gobeithio y bydd hi'n gwella.

Thursday, January 18, 2024

gor-wyres

Ymwelodd fy merch feichiog â'i nain yn ei chartref henoed. Roedd fy mam wrth ei bodd yn "cyfarfod" ei gor-wyres. Bydd ond tair wythnos tan y dyddiad geni disgwyliedig.

Tuesday, January 16, 2024

mae o'n ein nabod ni

Efallai nad ydy Llyfr Numeri yn y Beibl yn cael eu darllen yn aml. Ond ces i fy synnu'n darganfod bod yna nifer o bethau diddorol wrth ei ddarllen eto. Yn y bennod un, cewch chi weld bod Duw'n penodi 12 dyn a fyddai'n helpu Moses. Mae o'n eu galw nhw gyda'u henwau nhw, ynghyd ag enwau eu tadau. Mae Duw yn fy nabod i, eich nabod chi. Mae o'n ein galw ni gyda'n henwau i ni.

Monday, January 15, 2024

goruwch pob deall

"Peidiwch â phryderu am ddim, ond ym mhob peth gwneler eich deisyfiadau yn hysbys i Dduw trwy weddi ac ymbil, ynghyd â diolchgarwch. A bydd tangnefedd Duw, sydd goruwch pob deall, yn gwarchod dros eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu." - Philipiaid 4:6,7

Daeth yr adnodau hyn ata i ddyddiau'n ôl pan oeddwn i'n wynebu her. Yna, clywais iddyn nhw gael eu darllen ar lein. Yna, darllenodd gwraig y gweinidog yr un adnoddau yn y gwasanaeth boreol ddoe. Mae'n amlwg bod y Duw eisiau gwneud yn siŵr fy mod i'n clywed ei neges! Yn wir i'w addewid, ces i ei dangnefedd sydd goruwch pob deall.

Saturday, January 13, 2024

o gaza


Mae Yair Pinto yn gohebu'n feunyddiol o Gaza. Fel un o aelodau'r IDF, mae o'n gwybod yn iawn beth sydd yn digwydd yno. Fel nifer mawr o'r aelodau, mae o wedi gadael ei deulu ifanc er mwyn brwydro yn Erbyn y drygionus. Iddew sydd yn credu yn Feseia Iddewig ydy o, ac mae o'n gofyn i Gristnogion am weddïo dros Israel a thangnefedd i Jerwsalem. 

Friday, January 12, 2024

mwy effeithiol

Weithiau gall lluniau ddangos ffeithiau'n llawer mwy effeithiol na geiriau.

Wednesday, January 10, 2024

gwlad apartheid


Ydy Israel gwlad apartheid? Clywch hanes dynes Arabaidd sydd yn byw yno. Gonest a dewr mae hi. 

Tuesday, January 9, 2024

colli trydan

Collodd y gymdogaeth drydan y bore 'ma pan fod pawb yn prysur baratoi gadael am waith/ysgol. Cymerodd dros ddwy awr cyn cael trydan yn ôl. Roeddwn i a'r gŵr yn cadw'n gynnes fodd bynnag, diolch i'r stof llosgi coed, ond rhaid bron i bawb yn dioddef oerfel. Roeddwn i'n ddiolchgar wrth y criw a drwsiodd y gwifren yn y glaw rhewllyd. 

Monday, January 8, 2024

enfys

Mae enfys yn brin yn Israel, oherwydd nad ydy hi'n bwrw glaw'n aml. Ac felly, mae'n syndod clywed bod nifer mawr o enfys yn cael eu gweld o gwmpas y gyflafan 7 Hydref. Mae'n fel pe bai Duw yn dweud, "fel dw i wedi cadw fy nghyfamod â Noa, bydda i'n cadw fy nghyfamod ag Abraham, Issac ac Israel.” Mae ffyddlondeb Duw yn parhau am byth.

Saturday, January 6, 2024

maen melin mawr

Pan ddwedodd Iesu, "byddai'n well iddo fod wedi ei daflu i'r môr â maen melin mawr ynghrog am ei wddf," roedd o'n sôn am y maen enfawr drwm fel un yn y llun. Mae yna gynifer o bobl yn y byd sydd yn haeddu'r maen wrth achosi cwymp i blant.

Friday, January 5, 2024

urija bayer


Mae'r rhyfel rhwng y da a'r drwg yn parhau yn ac o gwmpas Israel. Roedd Urija Bayer yn un o dros 450 o aelodau'r IDF a roddodd ei fywyd i amddiffyn pobl Israel. Nid oedd yn Iddew, ond o darddiad Almaenig. Doedd o ddim rhaid iddo ymuno â'r IDF, ond ymuno a wnaeth oherwydd ei gariad dros Israel drwy gariad y Meseia Iddewig. Tystiolaeth anhygoel oedd ei fywyd. Mae o gydag Iesu Grist rŵan yn y tangnefedd tragywyddol.

Wednesday, January 3, 2024

gweithredwch!


Wedi daeargrynfeydd trychinebus yn Japan, mae bron i 1,000 o bobl mewn rhai ardaloedd yn cael eu hynysu oherwydd bod y ffyrdd wedi'u dinistrio. Beth am yrru hofrenyddion i gludo cyflenwadau brys? Mae'r staff lleol yn dweud bod nhw'n cael eu llethu wrth geisio gofalu am y bobl yn y llochesau. Ond mae'r mil yn dioddef yn yr oerfel erchyll bob munud. Mae angen gweithredu ar yr unwaith heb aros.

Monday, January 1, 2024

blwyddyn newydd

Nid oes terfyn ar gariad yr Arglwydd,
ac yn sicr ni phalla ei dosturiaethau.
Y maent yn newydd bob bore,
a mawr yw dy ffyddlondeb. 
Galarnad 3:22, 23