Friday, October 31, 2014

y pecyn aelodau

Ymunodd fy mab ifancaf â Chefnogwyr Tîm Pêl-droed Chelsea yn swyddogol eleni. (Ei frawd a dalodd y ffi fel anrheg.) Dechreuodd dderbyn y cylchgrawn misol ond roedd yn hir derbyn y pecyn aelodau addawedig. Yn ddiweddar roedd fy mab yn mynd at y blwch post bob prynhawn i weld ydy'r pecyn wedi cyrraedd. Ddoe, o'r diwedd, daeth y pecyn. Mae o'n cynnwys bag ysgafn, het, clustffonau, DVD a siart i gadw canlyniadau'r gemau - popeth efo logo Chelsea. 

Thursday, October 30, 2014

cawl cennin eidalaidd

Doeddwn i ddim yn gwybod beth mae porri yn golygu cyn i mi weld y fideo. Cennin ydy o yn Eidaleg. Mae fy hoff gogydd, Luca Pappagallo'n dangos i ni sut i wneud cawl cennin yn ei fideo newydd. Mae'n debyg i fy rysáit i. (Bydda i'n ychwanegu bacwn.) Drueni bod fy nghymysgwr trydanol wedi torri. Efallai dylwn i brynu un newydd erbyn Gŵyl Dewi Sant man pellaf.

Wednesday, October 29, 2014

chwarter pwys

Mae dynes Tsieineaidd newydd ddechrau gweithio yn adran deli Walmart. Cawson ni sgwrs sydyn tra oedd hi'n tafellu cig twrci drosta i ddiwrnodau'n ôl. Roedd hi'n glên a chwrtais ond doedd hi ddim yn gyfarwydd â'i gwaith ac felly tafellodd chwarter pwys mwy na gofynnais. Fe allwn i fod wedi gwrthod y cig ychwanegol ond doeddwn i ddim eisiau gwastraff  bwyd. Prynais bopeth er bod hyn yn fwy nag angen. Pan es at y deli ddoe, dyma'r un ddynes yn fy ngweini, ac unwaith eto tafellodd chwarter pwys mwy, a gofyn i mi fyddai'n iawn. Dwedes i fyddai unwaith eto. Y tro nesaf, dw i'n mynd i ofyn am hanner pwys!

Tuesday, October 28, 2014

glaw yn y nos

Mae hi wedi bod yn heulog a phoeth er bod hi'n nesáu at fis Tachwedd. Golchais y mat bath ddoe a'i hongian tu allan. Penderfynais ei adael o dros nos gan nad oedd o'n sych erbyn diwedd y diwrnod. Yna, fe lawiodd yn ystod y nos. (Chlywais mo'r daran.) Cafodd ei ail olchi'n braf a rŵan mae o'n sychu yn yr heulwen unwaith eto.

Monday, October 27, 2014

orange julius

Yfais y ddiod enwog hon am y tro cyntaf pan es efo'r gŵr newydd briod i Hawaii i ymweld â'i rieni yn 1982, er nad ydw i'n cofio'r blas bellach. Wrth ddechrau yfed sydd oren dwywaith bob dydd yn ddiweddar, ychwanegais dipyn o lefrith er mwyn lleihau'r asid. Mae'n flasus! Dim yn ewynnog ydy o fel Orange Julius go iawn (does gen i ddim cymysgwr trydanol) ond mae'n ddigon tebyg a blasus fel dw i'n edrych ymlaen at ei yfed bob tro. Wrth chwilio am wybodaeth, ces i wybod mai yn Los Angels cafodd y ddiod ei dyfeisio yn 1926. 

Sunday, October 26, 2014

adlewyrchiadau

BluOscar sydd yn arbenigwr ar luniau adlewyrchiadau ar gamlesi yn Fenis. Mae fel maes penodol yn y byd celf. Gwelais lun tebyg a hynod o ddiddorol gan Yvonne sydd wedi argraffu un o'i lluniau wyneb i waered. Creodd hyn effaith ryfeddol dw i'n gwirioni arni hi. Dyma ddewis llun a dynnais ac arbrofi ei modd. 

Saturday, October 25, 2014

mp3

Llwyddais i droi'r tapiau casét Ffrangeg yn MP3!! Dim efo teclyn arbennig ond efo tâp masgio a Garage Band. Mi wnes i osod ffôn glust Walkman ar feicroffon y cyfrifiadur efo tâp masgio; recordiais y sain drwy Garange Band; gyrrais y ffeil i iTune. Mae ansawdd y sain yn dda'n annisgwyl. Rŵan dw i'n medru gwrando ar y gwersi heb boeni am y tapiau bregus a fy hen Walkman.

Friday, October 24, 2014

fenis yn tsieina

Yn Las Vegas, yn Macao, rŵan yn Tsieina. Adeiladwyd "Fenis" yn Dalian, Tsieina i ddenu twristiaid. Crëwyd hyd yn oed camlas bedwar cilomedr o hyd gydag adeiladau Ewropeaidd, dim Fenesiaidd ar y ddwy ochr. Mae yna gondolau hefyd a rwyfir gan ddynion mewn dillad gondolier traddodiadol. (Maen nhw'n gwisgo hetiau Tsieineaidd!) Rhywsut dydy copiau ddim yn apelio ata i.

Thursday, October 23, 2014

accelerated french

Des i ar draws yr uned gyntaf ar You Tube. Drama ar gyfer dysgwyr y Ffrangeg ydy hon, ac mae'n hynod o ddiddorol a digon hawdd. Y cwrs sydd yn defnyddio'r ddrama'n seiliedig ar ddull roedd yn boblogaidd flynyddoedd yn ôl, sef gwrando ar awdio efo cerddoriaeth. Dw i ddim yn sicr ydy hyn yn effeithiol neu beidio, ond y peth pwysicaf i mi ydy'r ddrama ddiddorol ddealladwy. Gan fod y pris yn eithaf drud (£85 gan gynnwys y tâl post rhyngwladol; dydy MP3 ddim ar gael,) prynais yr un cwrs drwy Amazon am $34 gan gynnwys y tâl post. Newydd sbon ydy hwn ond mae yna anfantais - mae popeth ar dapiau casét a thâp VHS. (Hyn ydy'r rheswm am y fargen.) Dw i'n hynod o falch na thaflais fy Walkman a'r chwaraewr VHS hyd yma! Mae'r tapiau'n gweithio'n berffaith. Rŵan dw i'n cael gwybod beth fydd yn digwydd i Philip West a'i becyn dirgel!

Wednesday, October 22, 2014

ffarwel i crock pot

Wrth olchi pot Crock Pot, fe wnes ei ollwng ar ddamwain a'i dorri. Sioc fawr oedd hyn gan ei fod o'n declyn coginio handi iawn. Roeddwn i'n chwilio ar y we am bot newydd ond heb lwyddiant. Mae'n ymddangos y bydd rhaid prynu set gyfan yn hytrach na phot yn unig. Efallai un diwrnod ond dim rŵan er bod fy ryseitiau'n lleihau. Yn y cyfamser ceisia' i goginio pethau syml a blasus fel beef stroganoff a wnes i neithiwr. 

Tuesday, October 21, 2014

y murlun - 9


Wedi dwy wythnos o waith anhygoel o galed fy merch a'i ffrindiau, dyma fo! Da iawn, yr artistiaid eraill hefyd. Hwrê iddyn nhw i gyd! 

Monday, October 20, 2014

y murlun - 8

Fe orffennodd fy merch y murlun neithiwr. Cafodd hi a'i gŵr eu dychrynu ar un adeg pan ddechreuodd y sgaffaldiau fethu, ond diolch i'r Arglwydd, na syrthion nhw ac roedden nhw'n ddiogel. Fe wnes gamgymeriad; ddydd Iau cynhelir y seremoni. Y deadline oedd nos Sadwrn; mae popeth yn iawn er bod hi un diwrnod yn hwyr.

y llun: mae fy merch yn llofnodi ei henw yn Japaneg ar y murlun.

Sunday, October 19, 2014

y murlun - 7

Methodd y teclyn codi, ac roedd rhaid i fy merch ddefnyddio'r sgaffaldiau sigledig wedi'r cwbl. Methodd hi orffen paentio ddoe; roedd hi a'i gŵr yn gweithio drwy'r nos. Maen nhw'n dal i baentio. Dw i ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd i'r seremoni. Gobeithio y ca' i'r holl hanes cyn hir. Mae'r llun yn edrych yn hyfryd beth bynnag.

Saturday, October 18, 2014

y murlun - 6

Diolch i ddau blismon o Norman ac Oklahoma City a gwraig un o'r ddau sydd wedi helpu fy merch (yn eu hamser rhydd wrth gwrs,) roedd hi'n medru paentio mwy ddoe. Gorffennodd hi'r rhan is ond y broblem ydy bod hi'n gorfod rhannu'r teclyn codi efo'r artistiaid eraill er mwyn paentio'r rhannau uwch. (Roedd y sgaffaldiau'n rhy sigledig.) Heno cynhelir y seremoni agoriadol; rhaid gorffen cyn hynny.

Friday, October 17, 2014

graffiti

Maen nhw ym mhob man, sef rhai pobl sydd yn mwynhau difetha gwaith caled y lleill. Jerrod, artist dawnus arall sydd yn creu murlun yn Oklahoma City a gafodd "ymweliad" gan droseddwr graffiti. Gallai hyn yn digwydd i'r murluniau eraill i gyd. Rhaid cosbi'r troseddwyr fel hyn yn llym; dylen nhw gael eu dedfrydu i ddileu graffiti am oes.

Thursday, October 16, 2014

y murlun - 5

Cafodd fy merch help un diwrnod ac mae hi'n dal i wrthi. Mae'r murlun yn edrych yn dda. Rŵan mae angen paentio'r rhan uwch; cynigodd perchennog y siop y mae fy merch yn creu'r murlun ar ei wal godi sgaffaldiau. Heno bydd ffrind iddi ymysg Heddlu Norman a'i wraig yn dod i'w helpu.

Wednesday, October 15, 2014

deg peth i flasu

Deg peth i flasu in Fenis o leiaf unwaith yn eich bywyd - yn ôl Nuovavenezia. Mi yfais Bellini, Spriz e cappuccino sawl tro, ond dim ar y llefydd penodol yna. Y tro nesaf! Hoffwn i brofi'r risotto hefyd. Gan nad ydw i'n rhy hoff o fwyd brasterog, dylwn i osgoi rhai ohonyn nhw (yn ogystal â'r afu a llygad yr ych) ar y rhestr serch hynny. 

Tuesday, October 14, 2014

anghyfleustra

Gan fy mawd de yn brifo, mae'n anodd gwneud hyd yn oed pethau syml. Dw i newydd ddarganfod fodd bynnag fy mod i'n medru teipio hebddo. Mae'n dda gen i oherwydd fy mod i'n sgrifennu e-byst bob dydd heb sôn am y blog hwn. I swper dw i'n mynd i goginio cawl cyw iâr efo "llysiau wedi'u torri'n barod" fel na fydd rhaid i mi wneud gormod. 

Monday, October 13, 2014

y murlun - 4

Mae hi'n lawog yn ddiweddar. Mae hyn yn golygu nad ydy fy merch yn medru paentio'r murlun. Prynhawn ddoe fodd bynnag, roedd ysbeidiau heulog a llwydodd hi i wneud ychydig mwy efo cymorth ei gŵr. Fe loywodd liw'r wyneb ac ysgafnhau'r aeliau. Ei gŵr a baentiodd y blodau.

Sunday, October 12, 2014

croesawi joy

Daeth un o'n cenhadon ni i'r eglwys i siarad am ei gwaith yn Macao y bore 'ma. Mae Joy wrthi yno dros ugain mlynedd. Mae hi'n ôl am wythnosau i ymweld â'r eglwysi sydd yn ei chefnogi. Roedd pot luck wedi'r gwasanaeth fel arfer i'w chroesawi. Gofynnwyd i fynd â bwyd Asiaidd ymlaen llaw ac roedd yna gynifer o fwydydd sydd yn cyd-fynd efo reis fel disgwyliwyd, ond doedd dim digon o reis yn anffodus. Bwytes fy mwyd hebddo fo. 

y llun: arddangosfa fach a ddaethpwyd gan Joy (Dywedir Coca Cola yn Tseineaidd.)

Saturday, October 11, 2014

stiw gwyddelig

Mi goginiais stiw Gwyddelig mewn Crock Pot i swper neithiwr. Dw i ddim yn sicr ydy o'n Wyddelig go iawn neu beidio, ond roedd yn hynod o flasus, ac anad dim, roedd yn arbennig o hawdd gwneud. Torres y cynhwysion, gosod nhw yn y pot a throi'r pot ymlaen. Wedi wyth awr cawson ni stiw blasus iawn. Fy hoff fodd o goginio!

Friday, October 10, 2014

x factor eidalaidd

Canodd hogyn o Japan gân Eidalaidd yn X Factor Eidalaidd. Cafodd y beirniaid eu synnu'n gwybod nad ydy o'n byw yn yr Eidal ond newydd gyrraedd o Japan er mwyn mynychu'r sioe ac mae o wedi dysgu Eidaleg oherwydd ei ddiddordeb yng nghaneuon Eidalaidd. Canodd yn braf ond roedd braidd yn boenus gweld ei ystumiau nerfus pan oedd o'n siarad efo nhw! Wedi dweud hyn, rhaid canmol ei ddewrder yn wynebu peth anhygoel o heriol. Roedd yn braf gweld pa mor gefnogol a brwdfrydig ydy'r gynulleidfa. Diolch i Alberto am y wybodaeth.

Thursday, October 9, 2014

y murlun - 3

Mae fy merch hynaf wrthi'n creu'r murlun bob dydd. Ddoe roedd hi'n gweithio drwy'r dydd a than yn hwyr. Roedd hi ar ei ben ei hun y rhan fwyaf o'r amser. Mae'n cymryd amser hir oherwydd bydd rhaid mynd i lawr oddi ar yr ysgol yn aml a cherdded i'r ochr arall er mwyn gweld sut mae'r llun. Daeth ffrindiau i'w helpu gyda'r hwyr. (Daethon nhw â pizza hefyd.) Mae hi'n gobeithio cael mwy o help yr wythnos nesaf. Rhaid iddi orffen popeth cyn y 18fed.

Wednesday, October 8, 2014

prynwyd tocyn awyren

Prynodd fy merch docyn awyren i Heathrow ac yn ôl ddoe! Cafodd hi a'i ffrind fantais ar bris arbennig ar gyfer myfyrwyr. Gadawan nhw 14 Ionawr a dôn nhw'n ôl 30 Mehefin. Byddan nhw'n mynd i Abertawe o'r maes awyr ar y bws. Fel arfer dim ond un sydd yn derbyn yr ysgoloriaeth yn y brifysgol yma ond dwy a dderbyniodd y tro hwn. Mae'n braf y byddan nhw'n cael teithio efo'i gilydd. 

Tuesday, October 7, 2014

handyman ifanc

Gan nad ydy Kurt, ein handyman arferol ni, ar gael amser hir, gofynnon ni Brian, ffrind teuluol i weithio yn y tŷ. Y peth cyntaf a wnaeth oedd growtio'r teils. Dyma fo wrthi. Un o feibion ein gweinidog ydy o. Mae o'n byw'n bell ers blynyddoedd ond mae o adref am sbel. Dwedodd fod growtio ydy ei hoff waith ymysg y nifer o bethau mae o'n arbenigo ynddyn nhw. Fo oedd un o'r sêr yn y sioe gerdd boblogaidd yn y dref gyda llaw.

Monday, October 6, 2014

y murlun - 2

Rhaid fy merch fynd i Oklahoma City o Norman er mwyn creu'r murlun a gyda'r hwyr hefyd oherwydd bod rhaid defnyddio peiriant i daflunio'r braslun ar y wal. Mae'n ceisio dod hyd i fodd i baentio'r rhan uwch. Y broblem fawr ydy bod yna ormod o bobl sydd yn dod ati a gofyn cwestiynau tra mae hi wrthi. Fe wnaeth hi baratoi cardiau efo'r wybodaeth gyffredinol heddiw drostyn nhw.

Sunday, October 5, 2014

y murlun

Ces i sioc gweld Face Book heddiw. Mae fy merch wedi wrthi'n paentio'r murlun yn barod ac roedd hi'n gweithio ynghyd â'i gŵr tan 1 o'r gloch y bore 'ma. Rŵan mae hi eisiau rhywun sydd yn medru siarad efo'r cannoedd o bobl sydd yn dod a gofyn cwestiynau!

Saturday, October 4, 2014

cynfas enfawr


"Tua 30 troedfedd o uchder a chyn hired â Smaug," meddai fy merch hynaf. Ar y wal honno mae hi'n mynd i greu murlun ac mae hi'n dechrau heddiw. Dydy hi ddim yn medru dod hyd i gynorthwyydd hyd yma oherwydd bod yr artistiaid eraill mae hi'n eu nabod wrthi'n gwneud yr un peth. Dim ond ei gŵr sydd yn ei helpu ar hyn o bryd. Gobeithio y bydd hi'n cael mwy o help nes ymlaen.

Friday, October 3, 2014

wedi meddwl

Roedd fy merch (y drydedd ferch dw i'n sôn amdani rhag ofn nad ydych chi'n gwybod bod gen i bedair merch ynghyd â dau fab) yn hapus iawn derbyn seren aur gan Yvonne dros ei chyflwyniad o Gymru. Mae hyn i gyd yn ddiddorol wedi meddwl; gwraig o Japan yn sgrifennu blog Cymraeg yn Oklahoma a chael gwobr rith gan ddynes o Awstralia sydd yn mynd i Fenis yn aml ac yn sgrifennu am y dref honno dw i wedi dod i wirioni arni hi heb sôn am y ffaith bod fy merch yn mynd i astudio ym Mhrifysgol Abertawe am dymor.

Thursday, October 2, 2014

diwrnod newid gwisgoedd

Diwrnod Newid Gwisgoedd oedd hi ddoe yn Japan. (Diolch i Daniela am fy atgoffa i.) Y cyntaf o fis Mehefin ydy'r diwrnod arall. Ar y ddau ddiwrnod hyn mae pawb i fod i newid ei unffurf gaeafol i hafaidd a vice versa. Does dim rhwymyn cyfreithiol wrth gwrs, ond fel popeth arall yn Japan na feiddiai neb herio'r traddodiad. Wrth gwrs nad ydy'r tywydd yn ufudd i'r calendr, ac felly'r gweithwyr a'r myfyrwyr sydd yn dioddef o wres fel arfer yn ystod y diwrnodau poeth; dw i'n cofio fy nyddiau ysgol amser maith yn ôl; roeddwn i'n arfer dioddef mewn unffurf gaeafol ddiwedd mis Mai tra oedd yr athrawon yn edrych yn braf mewn dillad hafaidd!

Wednesday, October 1, 2014

cyflwyno cymru 2

Dw i ddim yn gwybod ydy enillwyr yr ysgoloriaeth eraill wedi dysgu Cymraeg yn Abertawe ond dw i braidd yn sicr nad oes neb yn ei dysgu cyn iddyn nhw fynd. Mae fy merch eisiau mynd i'r dosbarth Cymraeg cymunedol yn Abertawe oherwydd mai ond dau gwrs mae hi'n cael eu dewis yn y brifysgol. (Dw i'n eithaf balch ohoni hi!) Bydd hi a'i ffrind yn gadael mis Ionawr.