Tuesday, January 31, 2023

tywydd garw a rhaglen ddiddorol

Daeth fy merch hanaf a'i gŵr i fynd at ddeintydd lleol, sydd yn ffrind teulu. Roedden nhw'n bwriadu gadael ar ôl yr apwyntiad ddoe, ond cawson nhw eu caeth oherwydd eira a rhew. Gobeithio y bydd y ffyrdd yn cael eu clirio heddiw. Yn y cyfamser, cawson ni ymlacio a gwylio rhaglen hynod o ddiddorol ar Netflix, o'r enw Makanai: coginio ar gyfer tŷ maiko.

Saturday, January 28, 2023

grawnfwyd newydd


Mae cynifer o erthyglau'r Wenynen, gan gynnwys rhai a oedd yn swnio'n hollol wallgof ar y pryd, wedi dod yn wir. Rhaid bod hyn yn profi pa mor wallgof mae'r byd bellach. Na chai fy synnu os bydd yr erthygl honno wedi dod yn wir hefyd.

Friday, January 27, 2023

byth eto?


"Byth eto," dwedir Ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost bob blwyddyn, ond dydy'r bobl ddim yn dysgu o hanes. Digwyddodd yr erchyllter oherwydd bod cydwybod y wladwriaeth, sef Eglwys yr Almaen, yn cadw'n ddistaw yn erbyn y drygionus. Anwybyddon nhw lais Dietrich Bonhoeffer, a mynd ymlaen pe bai popeth yn iawn. Mae'r un peth yn prysur ddigwydd yn America - nid dim ond yn erbyn yr Iddewon, ond yn erbyn yr holl genhedlaeth. Darllenwch am Bonhoeffer. Deffrowch, Eglwys America.

Tuesday, January 24, 2023

murlun newydd

Mae fy merch hynaf newydd orffen murlun arall, mewn airbnb yn Oklahoma City. Cymeriad o Kabuki ydy hi unwaith eto a elwir yn Forwyn Crëyr. Bydd cwsmeriaid lwcus yn cael edmygu'r murlun hwnnw.

Monday, January 23, 2023

dal i fwynhau

Dw i'n mwynhau gweithio ar y cnau pecan bob dydd. Wrth wneud y gwaith, roeddwn i'n gwrando heddiw ar Eric Metaxas yn sôn am ei lyfrau, sef Letter to the American Church a Bonhoeffer: Pastor, Martyr, Prophet, Spy. 

Saturday, January 21, 2023

cnau gwerth fawr

Doeddwn i ddim yn gwybod bod y goeden pecan wrth ochr ein heglwys ni wedi bod yn cynnyrchu cnau a'u gollwng nhw bob tymor er fy mod i a'r teulu'n mynychu'r eglwys dros ugain mlynedd. Dim ond ddoe roeddwn i'n sylwi bod cnau gwerthfawr ar gael yn rhad ac am ddim! Dyma fynd i'w casglu'r bore 'ma (yn yr oerfel.) Er bod y tymor wedi hen orffen, roedd cymaint ar y ddaear. Rhaid fy mod i wedi casglu rhyw bum punt. Mae'n anhygoel o hawdd tynnu'r cig o'r cregyn, yn hollol wahanol i gnau hicori. Mae gen i fwy o waith hwyl i'w wneud am sbel!

Thursday, January 19, 2023

ailgylchu

Bydd hi'n oer am sbel eto. Cyneuodd y gŵr ein stôf llosgi coed ni'r bore yma gan ddefnyddio canghennau, tiwbiau papur toiled, lint o’r sychwr dillad, corc o botel win a chonau pinwydd a roddwyd gan ffrind. Gweithion nhw'n ardderchog.

Wednesday, January 18, 2023

dannedd cryfion

Mae gan wiwerod ddannedd anhygoel o gryf. Ces i fy nghyfareddu'n gweld gwiwer yn bwyta cneuen hicori ar gangen o flaen fy ffenestr y bore 'ma. Ofnadwy o galed ydy cregyn cnau hicori. 

Tuesday, January 17, 2023

seren newydd


Mae rhedwr ifanc (15 oed) yn tynnu sylw'n ddiweddar yn Japan. Torrodd record yn y ras gyfnewid merched cenedlaethol fis yma. Mae ei ffurf rhedeg yn edrych yn ardderchog. Dwedodd y gŵr ei bod hi'n rhedeg dwywaith mor gyflym â fo! Mae ganddi dad o Ganada a mam o Japan, ac yn siarad Japaneg yn hollol rugl.

Monday, January 16, 2023

peidio â chael eich twyllo


Un o arwyddion diwedd y byd ydy cynnydd personau sydd yn eu galw eu hunain yn broffwydi Duw ac Iesu Grist hyd yn oed, yn ôl y Beibl. Dwedodd Iesu, fodd bynnag, na fyddai unrhyw amheuais pan ddaw eto. "fel y mae'r fellten yn dod o'r dwyrain ac yn goleuo hyd at y gorllewin, felly y bydd dyfodiad Mab y Dyn." Matthew 24:27 Darllenwch Air Duw fel na fyddech chi'n cael eich twyllo.

Saturday, January 14, 2023

doethineb billy graham


"Os ydy Cristionogaeth yn ddilys, pam mae cymaint o ddrwg yn y byd?" 

Atebodd y pregethwr enwog, "gyda chymaint o sebon, pam mae cymaint o bobl fudr yn y byd? Rhaid cymhwyso Cristnogaeth, fel sebon, yn bersonol os am wneud gwahaniaeth yn ein bywydau ni."Friday, January 13, 2023

diwedd tymor

Diwedd tymor cnau Hicori - mwynheais gracio cnau wrth wrando ar bodlediadau, a chael cnau maethlon blasus yn rhad ac am ddim ar yr un pryd. Sych ydy'r rhain yn y llun, a dydyn nhw ddim yn werth y drafferth, felly penderfynais eu rhoi nhw i wiwerod.

Wednesday, January 11, 2023

gras duw

Mathew 20:1-16

Mae dameg Iesu hon bob amser yn fy atgoffa i o fy niweddar dad. Fo ydy'r gweithir a gyflogwyd olaf i weithio yn y winllan. Wedi byw bywyd gwyllt drwy ei fywyd, credodd yn Iesu Grist rhyw oriau cyn iddo farw o ganser yn yr ysbyty. Mae o gydag Iesu yn y baradwys ynghyd â'r miliynau o'r ffyddloniaid. 

Tuesday, January 10, 2023

seremoni urddo

Cynhaliwyd seremoni urddo'r Llywodraethwr Stitt yn Oklahoma City ddoe. Cychwynnodd ei ail derm wrth annerch dros filoedd o'r gynulleuddfa. Aeth y gŵr i fynychu'r achlysur pwysig. Ces i fy nharo gan yr effaith Cristnogol ym mhobman, yn enwedig gan weddi'r gweinidog, tad y Llywodraethwr, a roddodd ogoniant i Dduw yn enw Iesu Grist.

Monday, January 9, 2023

diolch i'r wiwer


Mae tymor cnau Hicori wedi hen orffen; dim ond ychydig ohonyn nhw sydd yn dal ar y canghennau. Wrth weld allan o'r ffenestr, roeddwn i'n sylwi gwiwer yn prysur ddringo'r coed o flaen y tŷ. Roedd hi'n ceision dal cnau, ond methodd a syrthiodd ddau i lawr. Dyma fynd allan, codi un, a'i gracio. Er bod y plisgyn yn dduraidd, roedd y gneuen tu mewn yn feddal.

Saturday, January 7, 2023

am y tro olaf

Daeth fy merch yn ôl o Oklahoma City. Nad oes ganddi lawer o amser cyn iddi adael am Japan, ond penderfynon ni baentio am y tro olaf neithiwr. Mae hi'n artist dawnus fel ei chwaer. (Athrawes ydy hi fodd bynnag.) Mae hi eisiau dysgu paentio golygfeydd rŵan.

Thursday, January 5, 2023

dwy chwaer

Wedi gwella o Gofid, aeth fy merch at ei chwaer yn Oklahoma City i dreulio rhyw ddyddiau. Mae'r ddwy'n cael amser arbennig o wych, mae'n ymddangos. Bydd hi'n dychwelyd i Japan ddydd Sul.

Wednesday, January 4, 2023

cariad at yr arlywydd go iawn


Waeth pa mor galed mae'r prif gyfryngau'n dweud fel arall, na fedran nhw wadu poblogrwydd y cyn Arlywydd Trump.

Tuesday, January 3, 2023

2023

Casglodd y plant a'r wyrion yma dros y flwyddyn newydd yn lle'r Nadolig. Roedden ni'n treulio dyddiau teuluol prin ymysg cyffro a gweiddi hapus y bychain. Dim ond un pryd a goginiais. Bwyton ni tu allan, a phrynu bwyd am y gweddill o'r prydau. Wedi golchi pentwr o ddillad gwely a thaweli; hwfro, mopio'r llawr, mae'r tŷ yn ddistaw unwaith eto. Blwyddyn Newydd Dda.