Thursday, October 31, 2013

gwibdaith i ikea

Mae fy merch hynaf yn hoff iawn o IKEA ond does dim un lle mae hi'n byw ynddo. Y siop agosaf sydd yn Dallas, tua 170 milltir i ffwrdd. Ar ei ffordd i ymweld ei brawd sydd yn byw yn ar ardal, ynghyd ei chwaer, mae hi eisiau mynd yno. Yn ei thyb hi, IKEA ydy'r adeilad pwysicaf yn Dallas! Cyhoeddodd hi'n llawn cyffro ar Face Book. Roedd ffrind o Seattle yn tosturio drosti hi oherwydd ei fod o'n pasio o flaen y siop beunyddiol wrth gwneud neges! Mae hi a'i chwaer yn y siop rŵan yn llenwi'r troli'n hapus.

Wednesday, October 30, 2013

tri llyfr

Dw i wedi darllen llyfrau ar Fenis - ffeithiol a ffuglen. Roedd rhai ohonyn nhw'n hynod o dda tra roedd y lleill yn wastraff pres. Yn ddiweddar mae'n ymddangos fy mod i'n prynu llyfrau yn yr ail gategori. Byddwn i eisiau darllen mwy ond dw i ddim eisiau cymryd siawns chwaith. Penderfynais ofyn i'r awdurdod, sef awdur y wefan, a Lover of Venice. Roedd yn glên iawn yn rhoi i mi restr lyfrau, a dyma ddewis tri a'u harchebu ar unwaith. (Maen nhw'n ail-law ond mewn cyflwr da, meddai'r cwmniau.)
Venice Revealed
Venetian Stories
Venice for Pleasure

Edrycha' i ymlaen!

Tuesday, October 29, 2013

chwiorydd

Mae fy ail ferch yn ymweld â'i chwaer hyn yn Norman ar hyn o bryd. Dyma'r tro cyntaf iddyn nhw weld ei gilydd ers dwy flynedd. Ces i neges destun yn dweud bod nhw'n cael amser anhygoel o dda. Does ryfedd. Cafodd fy merch hynaf dorri ei gwallt gan ei chwaer sydd yn ferch drin gwallt, a chael lliwio ei gwallt efo "lliwiau amrywiol." Dw i heb weld llun ohoni hi eto. Yna, byddan nhw'n gyrru i Texas lle mae eu brawd yn byw ynddi.

Monday, October 28, 2013

goruchwyliaeth breifat

Pan welith y gwerthwyr anghyfreithlon yn Fenis yr heddlu, bant â nhw efo eu nwyddau i'r llwybrau culion nes i'r heddlu fynd. A dôn nhw'n ôl ddeg munud wedyn i ailgychwyn eu busnes.  Mi welais hyn fy hun. Maen nhw'n gwerthu nwyddau amrywiol yn ogystal â bagiau llaw yn ôl y tywydd -  ymbareli ar ddyddiau gwlyb (mi welais hyn hefyd); esgidiau glaw pan ddaw Aqcua Alta; sbectolau haul yn yr haf. Wrth gwrs bod nhw'n difetha bywoliaeth y masnachwyr lleol. Dydy patrôl yr heddlu ddim yn effeithiol o gwbl serch hynny. 

Rŵan mae gan y masnachwyr syniad er mwyn amddiffyn eu hun -  cyflogi goruchwyliaeth breifat bydd yn bresennol drwy'r amser. Maen nhw'n barod i dalu amdanyn nhw er bydd hynny'n costio'n sylweddol. Mae gen i syniad arall a syml - dylai'r heddlu patrolio mewn dillad sifil. Yna bydd yn hawdd dal y troseddwyr.

Sunday, October 27, 2013

llun yr wythnos

Mae'n hyfryd gweld ar flog A Lover of Venice y llun a dynnais! Braint fawr i mi ydy hyn gan fy mod i'n edmygu'r wefan honno'n fawr. A dweud y gwir, pan dynnais y llun hwnnw, doeddwn i ddim yn sylweddoli'r polyn arbennig; roeddwn i'n ceisio tynnu llun o'r adeilad a gafodd ei ddefnyddio fel Pensione Fiorini yn y ffilm, Summertime. Gofynnais am y polyn i Bluoscar. Fe welodd o'r blaen ond dydy o ddim yn meddwl bod yna un arall tebyg. Tynnais lun o'r unig bolyn unigryw yn Fenis ar ddamwain!

Saturday, October 26, 2013

dau farathon

Mae dau farathon enwog yn cael eu cynnal un ar ôl y llall benwythnos hwn, sef Marathon Eryri a Marathon Fenis - un ar ben y mynydd a'r llall ar lan y môr. Mae'r cyntaf wedi gorffen bellach ac mae'r llall yn cael ei gynnal yfory. Rhedodd dros 2,000 yn y cyntaf a rhedith dros 7,000 yn y llall. Dw i'n llawn edmygedd at y bobl sydd yn rhedeg cyhyd. Pob hwyl!

Friday, October 25, 2013

hetiau newydd

Does dim pres i brynu digon o fwledi ond mae'r llywodraeth eisiau i Marines gael hetiau newydd y bydd yn costio $8 miliwn. Mae'r dynion yn casáu'r hetiau "merchetaidd." Gyda llaw, talodd y llywodraeth $3 miliwn i gwmni o Canada i gynllunio gwefan Obamacare sydd ddim yn gweithio. Tybed o le mae'r holl bres yn dod?

Thursday, October 24, 2013

yr un fath ag apple?

Mae'n anodd cael gafael yn y ffigur hwn - 170 miliwn. Hwn ydy'r nifer o iPad sydd yn cael eu defnyddio yn y byd rŵan (diolch i Momo am y wybodaeth) - mwy na hanner o boblogaeth Unol Daleithiau America. Mae gan fy ngŵr un ac mae o'n ei ddefnyddio drwy'r amser. Pan ddaeth iPad allan, roedd gan y gŵr amheuaeth ar y teclyn newydd a dweud y gwir, ond mae'r ffigur yn profi i'r gwrthwyneb. A pha lywodraeth ddiffygiol sydd yn beiddio cymharu ei hun ag Apple?

Wednesday, October 23, 2013

myffin

Daeth fy merch 20 oed adref efo myffin. Prynodd hi o gan ffrind yn y brifysgol. Talodd hi $1 am y myffin bach. Wrth weld fy syndod, dwedodd hi fod ei ffrind yn ceisio codi pres er mwyn mynd ar daith genhadol fer i Haiti. A dweud y gwir mae yna nifer mawr o bobl ifanc fel hi yn America yn gwirfoddoli i helpu pobl mewn trychineb, neu mynd ar deithiau cenhadol byr. A rhaid codi pres oni bai bod ganddyn nhw ddigon o gefnogwyr personol. Gobeithio bod gan ffrind fy merch weithgareddau eraill i godi pres neu fydd hi'n gorfod gwerthu miloedd o fyffins.

Tuesday, October 22, 2013

bluoscar + momo

Yn ogystal â gwibdaith wythnosol i Fenis, mae Bluoscar yn mynd i'r mynyddoedd yng ngogledd Eidal weithiau a phostio lluniau bendigedig. Yn ei bost diweddaraf, dangosodd golygfeydd anhygoel (dipyn yn wahanol i Fenis.) Mae o'n teithio ar ben ei hun fel arfer, ond roedd ganddo gwmpeini'r tro 'ma, sef Momo, blogwr arall sydd yn postio lluniau godidog o'r mynyddoedd. A dweud y gwir, doeddwn i ddim yn gwybod am ei flog o'r blaen. Ces i gip ar ei byst eraill yn sydyn a chael fy swyno gan y lluniau anhygoel o brydferth. Mae'n ymddangos eu bod nhw'n ffrindiau da drwy eu brwdfrydedd dros y mynyddoedd. Mae'n braf gweld llun o Bluoscar, diolch i Momo.

Monday, October 21, 2013

cychod hyll

Maen nhw'n hyll yn fy marn i - y bysiau dŵr yn Fenis efo hysbyseb ar eu hochrau. Rhaid bod hynny'n fodd da i ennill incwm ychwanegol i'r cwmni ac mae yna lawer o fysiau ar strydoedd yn y byd efo pethau tebyg, ond maen nhw'n difetha golygfeydd godidog Fenis beth bynnag union fel nifer mawr o broblemau yn y dref. Roeddwn i'n meddwl bod y cwmni'n gwneud busnes da oherwydd bod y cychod yn llawn dop y rhan fwyaf o'r amser

Sunday, October 20, 2013

llwybr cyfarwydd

Dw i'n gwirioni ar y wefan hon - A Lover of Venice. Mae yna orlawn o wybodaeth am Fenis ac mae'n amlwg bod yr awdur yn caru'r dref a'i nabod hi'n drylwyr. Roeddwn i'n ei darllen a sgrifennu nodiau cyn mynd i Fenis fis Mai eleni er mwyn ymweld â rhai llefydd swynol ond anhysbys. Mae yna nifer mawr o wefannau tebyg ond yn fy nhyb i hon ydy'r orau ymysg y wefannau Saesneg. Dw i'n edrych ymlaen at Picture of the Week, yn enwedig y cwis - rhaid dyfalu lle mae'r llun yn cael ei dynnu. Mae'r llwybr yn y llun diweddaraf (Hydref 18) yn edrych yn gyfarwydd iawn. Mae'n edrych fel y llwybr roeddwn i'n cerdded arno bob dydd rhwng fy llety a'r ysgol Eidaleg. Gyrrais ebost sydyn at yr awdur a chael ateb yn syth; dw i'n iawn!

Saturday, October 19, 2013

llyfr newydd

Dw i newydd ddechrau darllen hunan cofiant gan Nicola Legrottaglie, pêl-droediwr Eidalaidd: Ho fatto una promessa (Fe wnes i addo) Des i ar draws gyfweliad ar You Tube, a dyma chwilio amdano fo. Yr hyn sydd fy nharo i ydy ei ddewrder dros ei ffydd yn Iesu Grist. Mae o bob tro'n dweud yn glir a heb ymddiheuriad sut mae Iesu Grist wedi newid ei fywyd. A dydy o ddim yn gweiddi na mynd yn emosiynol; mae o'n siarad yn syml a phlaen. Mae'r cyfryngau wrth eu bod yn gwneud hwyl am ei ben, ond dydy hynny ddim yn ei atal rhag ei dystiolaeth dros ei waredwr. Mae ei Eidaleg yn dipyn o her i mi a dweud y gwir ond dw i'n benderfynol o ddarllen ei lyfr hyd at y diwedd. Mae yna gyfieithiad yn Saesneg - I made a promise. Efallai bydd angen prynu copi arna i rywdro.

Friday, October 18, 2013

panda coch

Wedi darllen erthygl am efeilliaid Panda Coch a newydd gael eu geni mewn sw yn Japan, chwiliais am wybodaeth ar we yn sydyn. Anifail diddorol ydy Panda Coch ac mae'n annwyl iawn. Mae yna un mewn sw arall yn Japan sydd wedi achosi cymaint o stŵr flynyddoedd yn ôl. Futa ydy ei enw a ddysgodd sefyll ar ei goesau cefn am ddeg eiliad. Pan welais luniau ohono fo, roeddwn i'n meddwl mai cellwair oedden nhw gan rywun a oedd mewn gwisgoedd. Ces i fy synnu'n sylweddoli mai Panda Coch go iawn ydy o!

Thursday, October 17, 2013

fy hoff steil

Mae fy ail ferch yn setlo i lawr bellach. Rhaid bod yn braf peidio bod dan ormod o bwysau fel roedd hi yn Corea. Mae hi'n cadw'n brysur fodd bynnag wrth fwynhau'r hoe fach. Neithiwr torrodd hi fy ngwallt. Cymerodd lai na ugain munud i greu'r steil dw i'n gwirioni arno fo'n ofnadwy - stack bob. Roeddwn i'n torri fy ngwallt ar ben fy hun tra oedd hi oddi cartref. Er fy mod i braidd yn fodlon efo'r canlyniad, does dim fel cael torri'r gwallt gan broffesiynol sydd yn gwybod yn union beth dw i ei eisiau.

Wednesday, October 16, 2013

y ras olaf

Cynhaliwyd ras 5K olaf yr ysgolion ddoe. Roedd hi'n bwrw drwy'r bore ond stopiodd hi yn y prynhawn i ollyngdod pawb. Roedd gan fy mab annwyd a chael hi'n anodd anadlu'n iawn, felly doedd y canlyniad ddim yn ffafriol ond rhedeg yn galed wnaeth a gorffen y tymor yn dda. Roedd y tîm yn llwyddiannus ar y cyfan a chipiodd y lle cyntaf. Na fydd ras mwyach ond bydd y tîm yn dal i ymarfer nes diwedd y flwyddyn. Yna, bydd y tymor pêl-droed yn cychwyn ddechrau'r flwyddyn nesaf!

Tuesday, October 15, 2013

edrych yn gyfarwydd

Mae fy ail ferch wrthi'n postio ar Face Book ei lluniau a dynnodd yn Japan. Ces i fy synnu'n gweld rhai ohonyn nhw; aeth i Kawagoe, tref gyrion Tokyo lle cedwir awyrgylch hynafol sydd yn tynnu nifer o ymwelwyr. Fel Fenis, mae yna siopau ar hyd y garreg balmant, tŵr cloch (pren yn yr achos hwn) a chromen werdd sydd fy atgoffa i o fy hoff eglwys, sef San Simeone Piccolo. (Gweler i'r dde.)

Monday, October 14, 2013

fideo ymarfer corf

Dw i newydd ddod o hyd i fideo da yn Japaneg ar gyfer ymarfer corf. A dweud y gwir, doeddwn i erioed wedi chwilio am rai o'r blaen nes gweld erthygl mewn papur newydd Japaneaidd. Mae yna nifer mawr tebyg ond dw i'n hoffi hwn. Mae o'n ddigon byr a hawdd gwneud bob dydd. Dw i'n teimlo'n braf ar ôl ei wneud o. Dydy o ddim yn ffasiynol. Efallai mai i'r henoed ydy o, ond dim ots. Mae fy merch yn ei hoffi o hefyd, felly dan ni'n ymarfer ein cyrff ni efo'i gilydd o flaen y cyfrifiadur. Yr unig broblem - dydy'r llun ddim yn cyd-fynd efo'r awdio weithiau.

Sunday, October 13, 2013

penblwydd arbennig

Dathlodd mam un o'n ffrindiau ni ei phenblwydd. Mae hi newydd droi'n gant oed! Roedd yna lawer o bobl yn ffreutur y cartref henoed yn dweud "penblwydd hapus" wrth y ddynes annwyl. Roedd hi'n edrych dipyn yn flinedig ond yn hapus. Roedd arddangosfa hen luniau a'i dillad plentyndod. Mae hi'n cadw ei ffrog priodas hyd yn oed - ddim ffrog wen ond un syml ac ysgafn wrth ei lun priodas. Cwpl golygus oedden nhw.

Saturday, October 12, 2013

alberto a'r almaeneg

Mae Alberto'n dysgu Almaeneg ers mis a newydd ymddangos ei hun yn ei siarad hi ar You Tube. Fedra i ddim yn barnu pa mor dda mae o, ond mae'n amlwg ei fod o'n medru siarad yr iaith honna am funudau o leiaf. Mae o'n dysgu Saesneg, Ffrangeg, Sbaeneg a Romaeneg yn llwyddiannus ar un pryd. Dw i'n dal i ddilyn ei gyngor a gwrando ar ei awdio pryd bynnag dw i'n cael cyfle drwy'r dydd - wrth i mi wneud y gwaith tŷ a gyrru o gwmpas y dref. Gobeithio y bydda i'n medru gwella fy Eidaleg nes i mi fedru cyfathrebu'n ddigon rhydd cyn hir.

Friday, October 11, 2013

mae hi adref

Mae fy ail ferch newydd ddod adref wedi dysgu Saesneg yn Corea a Japan am flwyddyn a hanner. Mae'n wir hyfryd ei gweld hi eto. Cawson ni a'r gweddill o'r teulu (sydd yn dal i fyw gartref) amser braf neithiwr. Mae ei hen swydd yn aros amdani hi a bydd hi'n dechrau gweithio'n rhan amser fel merch trin gwallt yr wythnos nesaf. Fydd hi ddim yn aros efo ni'n hir serch hynny; mae hi eisiau dysgu Saesneg tramor eto, rhywle yn Ewrop efallai. Mae hi efo ni am y tro a bydd pawb wrth fwrdd cinio Gŵyl Ddiolchgarwch a'r Nadolig eleni.

Thursday, October 10, 2013

ailgylchu gwydr

Dydy'r system ailgylchu ddim yn effeithiol yn y dref yma. Os dach chi eisiau ailgylchu papur, tuniau a phlastig 1&2, dach chi'n gorfod eu cludo nhw ar eich pen eich hun i'r lle penodol. Mae'r rhan fwyaf o'r trigolion yn taflu popeth yn y biniau heb feddwl. Mae ailgylchu gwydr yn waeth. Roedd yna le allan o'r dref a oedd yn derbyn gwydr hyd yn ddiweddar, ond roedden nhw newydd atal y gwasanaeth oherwydd perygl i'r gweithwyr. Dwedodd y pennaeth fod rhai pobl yn gadael gwydr wedi'i dorri. Rŵan does dim modd i ailgylchu gwydr o gwbl. Yr unig ddewis i mi am y tro ydy pan awn ni i dŷ fy merch hynaf yn Norman, awn ni â'r gwydr efo ni. Mae gan y dref honno system glodwiw. Dw i newydd sgrifennu at Faer y dref yma. Gobeithio y bydd o'n gweithredu.

Wednesday, October 9, 2013

llun heb ddisgrifiad

Mae Bluoscar yn postio'n aml lluniau heb ddweud lle tynnodd o nhw neu ddisgrifiad ohonyn nhw. Maen nhw'n llawn o awyrgylch hyfryd a does dim angen gair er mwyn eu gwerthfawrogi nhw. Dw i eisiau gwybod, fodd bynnag, lle maen nhw. Weithiau maen nhw'n amlwg ond dydyn nhw ddim y tro arall. Weithiau mae o'n ychwanegu map fel y post diweddaraf hwn. Ceisiais i ddyfalu lle oedd y man cyn gweld y map serch hynny. Roedd yn edrych fel rhywle yn Cannaregio (yr ardal ogleddol,) ond doeddwn i ddim yn hollol sicr. Wedi gweld yr ateb (map) roeddwn i'n sylweddoli'r basgerfiad bach ar yr adeilad ar y dde. Mi ddylwn i fod wedi ei adnabod y lle. Cerddais yno sawl tro.

Tuesday, October 8, 2013

pwdu

Mae'n wythnos ers i Lywodraeth America atal ei swyddogaeth yn sgil yr anghytundeb diweddaraf. Mae popeth yn gweithio'n braf fel arfer hyd yma tra mae'r llywodraeth yn ceisio'n galed i osod "maen tramgwydd" ar ffordd y bobl gyffredin:

1. Cynigodd Talaith Arizona i'r Llywodraeth fydden nhw'n rhedeg Parc Cenedlaethol Grand Canyon a thalu am bopeth. Gwrthododd y Llywodraeth a mynnu dalai'r parc ddal ar gau.
2. Caeodd y Llywodraeth gwefannau cenedlaethol er costiodd mwy i'w cau na gadael iddyn nhw weithio.
3. Adeiladodd y Llywodraeth ffens newydd o gwmpas man golygfaol ar dir cenedlaethol yn Wyoming i atal y bobl rhag gweld yr olygfa odidog.

Dim ond blaen y mynydd rhew ydy'r rhain. Yn fy marn i (a barnau llawer o bobl eraill) mae'r Llywodraeth yn pwdu ac eisiau dangos i'r bobl bod hi'n anhapus oherwydd nad oedd hi'n medru cael beth mae hi ei heisiau.

Mae cwrs golff ar gyfer Arlywydd America ar agor.

Monday, October 7, 2013

artist llawn amser

Mae'n anodd  ennill bywoliaeth fel artist ar wahân i rai sydd gan ddawn eithriadol. Roedd fy merch hynaf swydd mewn swyddfa tra oedd hi'n gwneud y gwaith creadigol ers blynyddoedd. Yn ddiweddar penderfynodd hi adael ei swydd a gweithio fel artist llawn amser. A dweud y gwir, heddiw ydy ei diwrnod cyntaf yn ei gyrfa newydd. Roedd hi arfer bod dan bwysau oherwydd prinder amser a oedd yn effeithio ar berfformiadau creadigol. Rŵan mae ganddi hi ddigon o amser i baentio a gwneud pethau eraill creadigol. Mae hi'n swnio'n siriol a llawn o egni. (Yn sydyn mae ganddi hi ddigon o gleientiaid!)

Sunday, October 6, 2013

ras fwdlyd

Rhedodd fy mab ifancaf ras oddi cartref yn Arkansas ddoe. Roedd yn ddiwrnod gwlyb iawn.   Aeth y teulu efo fo i weld y ras. Doeddwn i ddim yn mynd oherwydd fy nyletswydd yn y dref. Pan oeddwn i'n gyrru, dechreuodd hi'n bwrw'n ofnadwy o drwm fel nad oeddwn i'n medru gweld y ffordd yn iawn hyd yn oed. Symudodd y cymylau glaw i'r Dwyrain a gostwng bwcedaid o law ar ôl y llall ar y cwrs rhedeg. Roedd o'n hollol fwdlyd ac yn naturiol, roedd y rhedwyr i gyd yn fwdlyd. Roedd y rhai yn gorchuddio efo mwd o'r goron i'r sawdl. Mae'n ymddangos bod y rhedwyr yn cael hwyl er gwaetha'r mwd, yn hytrach, oherwydd y mwd! 

Saturday, October 5, 2013

campwaith canaletto

Dw i'n hoff iawn o Canaletto, un o'r artistiaid enwocaf o Fenis. Yn ogystal â'r adeiladau, mae'r awyr a baentiwyd ganddo yn odidog. Bydd yna gyfle i weld ei gampwaith ym mis Tachwedd yn yr union le paentiodd y meistr yr olygfa honno ynddo, sef Abbazia di San Gregorio. Bydd o'n dod yn ôl i Fenis am y tro cyntaf ers 270 mlynedd ac aros yno am bythefnos. Bydd y fraint yn costio'n ddrud fodd bynnag - €35 yr un mewn grŵp o wyth yn ystod y dydd; €400 os dach chi eisiau ei weld o ar eich pen eich hun am awr yn y nos.

Friday, October 4, 2013

sgrifennu dyddiadur

Dw i'n mwynhau sgrifennu'r blog 'ma yn Gymraeg a gychwynnais flynyddoedd yn ôl. Modd da i ymarfer fy Nghymraeg ydy hwn. Mae'n fy ysgogi i adolygu'r gramadeg a sillafu a mwy. Mae'n braf gweld yr hyn dw i'n ei sgrifennu cael ei argraffu hefyd. Dechreuais sgrifennu blog yn Eidaleg ond mae'n anodd am ryw reswm neu'i gilydd. Dylwn i sgrifennu rhywbeth fodd bynnag i ymarfer fy Eidaleg. Felly penderfynais sgrifennu dyddiadur hen ffasiwn wythnos yn ôl ar nodiadur deniadol a ges i'n anrheg. Dw i'n ceisio llenwi un dudalen bob nos efo pethau sydd yn dod i fy meddwl. Mae hyn yn gweithio ac yn hwyl! 

Thursday, October 3, 2013

polyn angori personol

Tynnais gannoedd o luniau yn Fenis a dw i'n mwynhau eu defnyddio nhw ar sgrin y cyfrifiadur. Wrth weld y llun hwn wedi'i ehangu ar y sgrin, dw i newydd sylweddoli peth del yn ymyl y llun - polyn angori personol i gondola. Rhaid ei fod o'n perthyn i'r gondolier yma. Syniad da! 

Wednesday, October 2, 2013

eyetalian lunch

Cynhaliwyd cinio yn ysgol optometreg y brifysgol leol heddiw er mwyn codi arian i grŵp o'r myfyrwyr fynd i Honduras flwyddyn nesaf. Maen nhw'n ymweld â Honduras i gynnig gwasanaeth optometreg yn rhad ac am ddim ers blwyddyn. Y tro diwethaf derfynodd mil o drigolion driniaethau angenrheidiol. Wedi dangos lluniau ar y sgrin, adroddodd rhai o'r grŵp eu profiadau a dweud pa mor hyfryd oedden nhw; maen nhw'n awyddus i ddychwelyd at y bobl annwyl. Roedd y cinio'n flasus iawn - bwyd Eidalaidd. Galwon nhw'n "Eyetalian Lunch." Roedd yna lawer o bobl a diflannodd y bwyd yn gyflym iawn.

Tuesday, October 1, 2013

1 hydref

Mae'n anodd credu bod hi'n fis Hydref yn barod. Roeddwn i'n meddwl bod yr ysgol newydd ddechrau wythnosau'n ôl. Sgrifennodd fy merch ddoe at ei nain yn ei llythyr fyddai hi'n Nadolig yn fuan! Efallai bod hi'n iawn. Mae'r amser yn hedfan.

Fe wnaeth y Gweriniaethwyr cyfaddawdu. Rŵan, tro'r Arlywydd a'r Democratiaid i wneud yr un peth er mwyn pasio'r gyllideb genedlaethol.