Wednesday, December 28, 2011

dim diolch i'r llew

Fel arfer mae pob system weithredu newydd gan Apple yn ardderchog (fe alla i ddweud hyn er mod i ddim yn deall y cyfrifiaduron yn iawn!) Ond mae Llew, eu diweddaraf yn dal i roi problemau i ni. Mae'n ymddangos bod ein hen gyfrifiadur ni ddim yn gweithio'n iawn efo'r llew. Mae o'n gweithio'n berffaith iawn efo Llewpard Eira. Penderfynodd y gwr newid y system yn ôl at y llewpard. Mae o wrthi ond yn wynebu problem ar ôl y llall. Mae o'n siarad efo staff Apple ar hyn o bryd. Gobeithio y bydd o'n llwyddo. Dw i ddim eisiau colli fy ffeil gan gynnwys y nofelau Kindle a brynais i'n ddiweddar!

Tuesday, December 27, 2011

bisgedi eidalaidd

Ar gyfer pwdin y cinio mawr, mi wnes i grasu bisgedi Eidalaidd o'r enw Mostaccioli. Maen nhw'n debyg i marzipan yn hytrach na bisgedi, a defnyddir sbeisys annisgwyl i fisgedi fel cloves. Roedden nhw'n flasus beth bynnag ac yn wahanol i'r pwdin arferol. Rhoes i hanner ohonyn nhw yn y rhewgell i ni eu mwynhau rywdro arall.

Monday, December 26, 2011

efo'r teulu

Wedi gwasanaeth Nadolig boreol, es i adref ar frys efo'r gŵr i groesawi'r plant a oedd yn dod adref. Cafodd y tŷ distaw ei lenwi unwaith eto efo'r plant a chi fy merch hynaf. Cawson ni gymaint o hwyl yn agor anrhegion. Yna aeth rhai am dro tra oeddwn i'n paratoi twrci a chig moch. Doedd y twrci ddim wedi ei doddi mewn pryd (eto!) Penderfynais i ei rostio fel mae o ond hirach. Ces i ollyngdod mawr pan ddaeth o allan o'r popty wedi'i rostio'n braf. Ar ôl y cinio, gwyliais i ddrama Japaneaidd boblogaidd efo un o'r merched tra oedd y gweddill yn gwylio'r ddrama Americanaidd boblogaidd 24. Roedd yn hanner nos pan ges i gawod sydyn cyn mynd i'r gwely. Wedi blino'n lân ond yn fodlon. Saturday, December 24, 2011

                     Nadolig Llawen i chi i gyd!
                 

Friday, December 23, 2011

siom

Roeddwn i'n anghofio siarad am il Volo efo perchennog Napoli's sy'n dod o Sicily pan oeddwn i yno'r tro diwethaf. (Dau o'r tri hogyn yn dod o Sicily fel pawb yn gwybod!) Felly es i yno am ginio heddiw er mwyn ffeindio ydy o'n eu nabod nhw, neu well fyth, ydy o'n perthyn iddyn nhw rhywsut (fel pawb yn perthyn i'w gilydd yn y byd Cymraeg!) 


Roedd y spaghetti primavera'n dda ond roeddwn i'n meddwl am siarad â'r perchennog yn hytrach na am y bwyd tra oeddwn i'n ei fwyta. O'r diwedd daeth amser i dalu, a daeth o at y til. Ond dydy o ddim yn eu nabod nhw; dydy o ddim hyd yn oed wedi clywed amdanyn nhw, ac nhwthau mor aruthrol a phoblogaidd yn y byd! Am siom!

Thursday, December 22, 2011

dw i'n licio giulia

Yn gyntaf, ces i fy synnu pan ddes i at y dudalen sgrifennu Blogger y bore 'ma. Mae popeth wedi newid dros nos! O wel, mae popeth yn newid o dan yr haul.


Dw i newydd ddarganfod y wefan hwylus ac wrth fy modd efo hi, sef Text-to-Speech. Fe gewch chi glywed brawddegau byrion o'ch dewis mewn rhyw ddwsin o ieithoedd amrywiol a siaredir gan bobl wahanol. Wrth gwrs bod yna  Google Translate ond mae ansawdd sain Text yn well na'r llall yn fy marn i. Yn anffodus does dim Cymraeg ond dw i'n ei defnyddio i glywed Eidaleg. Giulia ydy fy ffefryn.

Wednesday, December 21, 2011

canu carolau

Daeth cnocio swnllyd ar ddrws blaen pan oeddwn i wrthi'n coginio swper heno. Agorodd y gŵr y drws a dyma ni'n clywed canu carolau. Pobl ifanc yr eglwys gerllaw a arweiniwyd gan y gweinidog oedden nhw. Cawson ni ddewis o garol arall, a dyma ddewis Joy to the World. Fe ddiflannon nhw yn y tywylloch wedi gorffen canu gan daflu "Merry Christmas" aton ni....

Tuesday, December 20, 2011

pecynnau cinio japaneaidd

Mae llawer o famau Japaneaidd yn hoffi paratoi pecynnau cinio ffansi i'w plant bach. (Roedd fy mam yn rhy brysur am hynny a dw i erioed wedi eu gwneud ar gyfer fy mhlant!) Mae'n siŵr bod nhw'n cael pleser yn rhoi pleser i'w plant a mwynhau creu pethau celfyddydol bron yr un pryd. Ond efallai bod yna elfen o gystadleuaeth ymysg y mamau!

Anwybyddwch yr hysbyseb ar ddechrau'r fideo. Gobeithio bod gynnoch chi fand llydan cyflym.

Monday, December 19, 2011

eira ar werth

Mae gan rywun syniad da yn Hokkaido, yr ynys fawr yng ngogledd Japan. Maen nhw'n stwffio eu heira mewn cesys plastig a luniwyd fel dyn eira, a'u gwerthu nhw am 4,000 yen (£33) yr un. Maen nhw'n boblogaidd iawn yn ardaloedd deheuol fel Tokyo ac Okinawa. Rhaid bod eira Hokkaido'n arbennig. Gobeithio na fydd o'n toddi'n fuan!

Sunday, December 18, 2011

ateb!

Postiais i am y nofel Eidaleg gan Kindle ddyddiau'n ôl. Roedd hi'n hynod o ddiddorol (er mai llofruddiaeth oedd y pwnc!) a defnyddiol. Sgrifennais i at yr awdures felly wedi ei gorffen. A ches i ateb ganddi hi'r bore 'ma! Mae hi wedi sgrifennu nofelau eraill i ddysgwyr; mae un ar fy rhestr anrheg Nadolig at y teulu!

Saturday, December 17, 2011

y diwrod pwysig

Y diwrnod pwysig i bob myfyriwr yn ei flwyddyn olaf ydy hi heddiw, sef y diwrnod graddio. Roedd yna ddwy seremoni er mwyn cymhwyso pawb. Es i efo fy mhlant i'r seremoni am wyth o'r gloch gan fod myfyriwr Japaneaidd sy'n agos aton ni'n graddio. Mae'n braf gweld wynebau'r myfyrwyr sydd wedi cyflawni'r gamp fawr.

Daeth rhai rhieni o Japan ar gyfer yr achlysur. Daethon nhw ag anrhegion i ddiolch i fy ngŵr sydd wedi gofalu am eu plant dros flynyddoedd. Mae gynnon ni bentwr o fwyd blasus Japaneaidd!

Friday, December 16, 2011

nofel ar gyfrifiadur

Dw i wedi prynu nofelau "hawdd" i ddysgwyr Eidaleg, ond maen nhw i gyd yn rhy anodd i mi heblaw rhyw benodau cyntaf fel roedd rhaid i mi roi'r gorau iddyn nhw. Yna, gwelais i un sy'n edrych yn dda, ond mae hi yn ffurf Kindle. Dydy Kindle ddim gen i ond mae'n bosib darllen y rhain ar gyfrifiadur. Felly prynais i hi a dechrau ei darllen ar unwaith. (Dim ond $4 costiodd a heb gost cludo wrth gwrs.)

A dw i'n falch mod i. Mae'r nofel yn arbennig o ddiddorol a digon hawdd i mi ei dilyn. Ac eto roedd yna ddigonedd o eiriau newydd i'w dysgu, a defnyddir ffurfiau gramadeg amrywiol. Mae'n braf cael gweld mewn llyfr go iawn yr hyn a ddysgais i.

Mae'r nofel hon yn fy atgoffa i o fy nofel Cymraeg gyntaf i ddysgwyr a ddarllenais i, sef Cysgod yn y Coed gan Lois Arnold. Ces i'r un argraff ar y pryd; roeddwn i hynod o falch mod i'n cael darllen nofel Cymraeg go iawn fel sgwennais i at yr awdures yn diolch iddi.


Thursday, December 15, 2011

y cwpan

Mae yna fwy na digonedd o gwpanaid te a choffi ar gael mewn siopau, ond roeddwn i'n chwilio am steil arbennig sy'n debyg i un a welais i ar You Tube, a methu ffeindio un. Heddiw galwais i heibio i siop elusen rhag ofn. Hwrê! Roedd cwpan gwyn perffaith ar silff! Dim ond doler costiodd hyd yn oed. Dyma ei brynu ar unwaith a dod â fo adref. Roedd coffi'n arbennig o dda yn y cwpan.

Tuesday, December 13, 2011

bisgedi

Mae fy nwy ferch wedi bod wrthi'n crasu bisgedi i'w ffrindiau'n anrhegion. Fe wnaethon nhw ryw 200. Ân nhw â'r anrhegion i'r ysgol yfory, y diwrnod olaf cyn gwyliau'r Nadolig. Roedd rhaid i mi ddechrau paratoi swper yn hwyrach oherwydd bod y merched yn meddianu'r gegin. Rŵan maen nhw'n gwneud cardiau i fynd efo'r bisgedi. Byddan nhw'n mynd i'r gwely'n hwyr heno.


Monday, December 12, 2011

prynu esgidiau

Prynais i esgidiau cerdded mewn siop leol. Dw i ddim yn prynu pethau i fi fy hun yn aml (wel ar wahân i lyfrau ella!) ond roeddwn i angen pâr sy'n edrych yn dda efo sgert. Pan alwais i heibio i Felt's, ffeindiais i bâr perffaith (maint, lliw, steil.) Ac roedd yr unig bâr gan Hush Puppies ar hanner pris + 10% off. Roedd yr esgid chwith dipyn yn dynn ond dwedodd y siopwr fyddai lledr yn *stretsio. Ces i fo at ei air a phenderfynu eu prynu. Talais i ond $35 gan gynnwys y dreth. Dw i'n teimlo'n dda achos mod i wedi cefnogi siop leol heb sôn am ffeindio bargen. (Gobeithio y bydd y lledr yn *stretsio!)

* Beth ydy'r gair Cymraeg?

Sunday, December 11, 2011

tŷ newydd

Ces i a'r gŵr ynghyd â'r staff eraill wahoddiad i dŷ newydd deon yr adran optometreg p'nawn 'ma. Mae o yng nghanol coedwig ger Afon Illinois. Tŷ hyfryd ydy o efo llyfrgell i'r deon a stiwdio paentio i'w wraig. Does ganddyn nhw blant ond dwy gath sydd gan ystafell eu hun. (Mae gan y deon alergedd cathod.) Does dim llanast o gwbl yn unrhyw le (hollol wahanol i'n tŷ ni!) Ces i amser braf yn sgwrsio efo Patrice, ffrind i mi sy'n mynd i'r Iwerddon yr haf nesa, ac yn sipian gwydraid plastig o win coch blasus o California!

Saturday, December 10, 2011

cwrw gwaethaf

Dw i erioed wedi hoffi cwrw, ond cafodd y gŵr bedair potel fach ffansi efo darluniau canoloesol arnyn nhw'n anrheg. Ces i lymaid i'w flasu a barnu'n syth mai hwn ydy'r cwrw gwaethaf a yfais i erioed er nad ydw i'n arbenigwr cwrw. Mae'n gas gen i wastraffu bwyd (a diod) ond dw i ddim yn mynd i yfed y gweddill.

Friday, December 9, 2011

ben bore'r gaeaf

Y gŵr sy'n mynd â'r plant i'r ysgol yn y bore fel arfer, ond heddiw, y fi a wnaeth tra oedd o'n prysur baratoi'r arholiad terfynol. Ces i weld golygfa aeafol braf wrth yrru.

Yr haul gwan sydd wedi codi ond awr gynt yn cynhesu'r tir yn ara' bach. Does dim gwynt. Mae anadl gwyn y tai'n codi o bob simnai. Y niwl ysgafn sy'n hofran yn isel yn hanner cuddio'r caeau a'r tai.

Roedd yna ddynes a sgrifennodd ryddiaith amser maith yn ôl yn Japan. Sgrifennodd hi am bedwar tymor y flwyddyn; ben bore oedd ei ffefryn y gaeaf. A dw i'n cytuno.


Thursday, December 8, 2011

siôn corn sydd yma

Pan es i i'r lloches i helpu'r bore 'ma, ffeindiais i Siôn Corn. Roedd o'n eistedd o flaen coeden Nadolig a chael tynnu ei luniau efo plant bach y mamau sy'n mynd yno. Roedd o'n gofyn i bob plentyn ar ei liniau gwestiwn sydyn a rhoi anrheg fach. Roedd y plant yn hollol hapus ac eithrio un neu ddau fach fach a chafodd eu dychryn a dechrau crio. Gŵr un o'r staff oedd y Siôn Corn ac un da oedd o.

Wednesday, December 7, 2011

hedfan efo kitty

Mae yna drenau wedi'u paentio efo gartŵns poblogaidd Japaneaidd, ond edrychwch ar beth mae gan gwmni awyren o Taiwan i gynnig: awyren Hello Kitty! Mae gan bob dim (wel bron) ei delwedd hi gan gynnwys bwyd, bratiau'r criw a hyd yn oed y tocynnau! Dw i ddim yn ffan ohoni hi ond mae'n ddiddorol gwybod bod yna rywun sydd wedi gwneud rhywbeth i ddifyrru'r cyhoedd felly.

Tuesday, December 6, 2011

mae hi'n hŷn na fi!

Des i ar draws sylw Saesneg ar fideo il Volo ar You Tube gan ddynes 74 oed. Cafodd hi ei chyfareddu cymaint wrth wrando ar eu caneuon anhygoel nes bod hi'n crio. Dwedodd hi fyddai hi'n eu cefnogi cyhyd ag y sy'n bosibl.

Dw i'n deall yn iawn ei theimladau hi. Dw i'n dal i wrando ar y ddwy gân a brynais i, sef O Sole Mio e Un Amore Così Grande, a dal i gael fy swyno bob tro. Dydy cerddoriaeth erioed wedi bod yn rhan bwysig o fy mywyd, ond mae il Volo wedi newid fy safbwynt. Mi wna i ychwanegu mwy o'u caneuon at fy nghasgliad o dipyn i beth. Gobeithio y byddan nhw'n dal i ganu mor swynol amser hir.

Monday, December 5, 2011

cyngerdd y nadolig

Es i a'r teulu i gyngerdd y Nadolig yn yr ysgol uwchradd heno. Roedd un o fy merched yn canu yn y côr. Aethon ni â chwaer un o'r myfyrwragedd Japaneaidd sy'n ymweld â'i chwaer. Dyma'r tro cyntaf iddi ddod i America. Gan nad oes cymaint i'w weld yn y dref fach hon, roedd hi wedi diflasu ar ôl mynd i Las Vegas yn gynt. Canodd y côr yn arbennig o dda. Mae'r awyrgylch yn hollol wahanol i'r ysgolion yn Japan hefyd. Dw i'n siŵr bod yn brofiad diddorol i'n hymwelydd ni.

fy nghar

Ces i fy nghar yn ôl y bore 'ma ar y 5ed diwrnod ers iddo dorri i lawr. Roedd yn ofnadwy o anghyfleus hebddo gan fod y teulu'n gorfod mynd i bobman ar amser gwahanol. Roeddwn i'n teimlo fel gyrrwr tacsi llawn amser. Hefyd dw i ddim yn hoffi gyrru car mawr fy ngŵr (Ford Explorer.) Dw i'n hoff iawn o fy un bach i sef Ford Focus efo tair Draig Goch arno fo. Mae o'n teimlo fel sgidiau cyfforddus.

Saturday, December 3, 2011

y lleisiau anhygoel

Dw i newydd ddarganfod tri o hogiau Eidalaidd sydd gan leisiau anhygoel. Il Volo ydy enw'r grŵp. Aeth ysgwyd i lawr fy nghefn pan glywais i O Sole Mio ganddyn nhw am y tro cyntaf. Fedra i ddim credu bod lleisiau mor swynol a chyfoeth yn dod o'r hogiau ifanc felly. Dw i wrth fy modd efo nhw yn enwedig Gianluca Ginoble sy'n fy atgoffa i o Elvis Presley. (Dw i ddim yn meddwl mod i'n ffan o Elvis.) Dw i'n hoff iawn o Andrea Bocelli ond rhaid cyfaddef bod llais Gianluca'n fwy deniadol na un Bocelli i mi, ac yntau ond 16 oed!

Friday, December 2, 2011

mikan

Blasus yw'r orennau Japaneaidd (mikan.) Nid dim ond melys ac iach maen nhw; mae'n hawdd dros ben eu plicio. Does angen cyllell na dwylo cryf. Byddai Mam yn gosod basged lawn ohonyn nhw ar ben bwrdd is twym (kotatsu) yn ystod y gaeaf. Bydden ni'n bwyta un neu ddau (neu dri!) bob dydd trwy'r tymor oer. Dw i'n siŵr bod hynny'n fodd da i gael digon o fitamin C.

Mae yna fath o oren sy'n debyg i mikan yma yn yr Unol Daleithiau o'r enw Clementine, ond dydy o ddim cystal o ran blas a hwylustod.

Thursday, December 1, 2011

am ryfedd

Dw i wedi 'cyfarfod' y trydydd Eidalwr sydd ddim yn hoffi pêl-droed. Am ryfedd! Wrth gwrs nad ydy'r hogyn o Chile sy'n aros efo cymydog yn hoffi pêl-droed chwaith ond tenis. Wrth gwrs nad ydy pob Cymro'n canu mewn côr; nad ydy pob Americanwr yn hoffi pêl fas a phêl-droed Americanaidd; nad ydy pob Japaneaid yn hoffi sushi. Ac eto ........

Wednesday, November 30, 2011

yr ochr olau

Llwyddodd y gŵr gychwyn fy nghar a mynd â fo at garage Ford ddoe. Roedd rhaid archebu rhywbeth a fydd popeth yn costio rhyw $700 mwy neu lai! Dw i'n falch bod y car wedi methu nunlle arall ond yn y gymdogaeth.

Tuesday, November 29, 2011

car wedi'i dorri

Munud ar ôl gadael y tŷ, torrodd y car. Doedd dim byd fedrwn i wneud ond ei adael a cherdded adref. Yn ffodus es i ddim yn bell. Y broblem ydy roeddwn i ar fy ffordd i gasglu'r plant. Dyma ffonio'r gŵr ond roedd o ar gychwyn ei ddarlith ac na fedrith fynd am awr. Dyma ffonio'r ddwy ysgol yn ogystal â ffôn symudol fy merch er mwyn dweud wrthyn nhw aros am eu tad.

Wel, does dim byd fedrwn i wneud rŵan. O leiaf, mae gen i rywbeth i sgrifennu ar fy mlog heddiw.

Monday, November 28, 2011

wedi'r gwyliau

Reit, mae'r gwyliau wedi drosodd a dw i'n ôl i fy mywyd beunyddiol. Gorffennais i olchi pentwr o ddillad (diolch i'r peiriant golchi!) Smwddiais i grysau'r gŵr. Rhaid i hwfro p'nawn 'ma hefyd. O leiaf mae llun y teulu a llythyr Saesneg Nadolig yn barod yn gynt nag arfer eleni. Dim ond y gwaith gyfieithi i'r Japaneg sydd ar ôl. Yn y cyfamser dw i'n gwneud yn siŵr bod gen i amser ar gyfer y Gymraeg a'r Eidaleg.

Gyda llaw, doedd peidio â choginio twrci ddim yn syniad da wedi'r cwbl. Ces i gymaint o gwyn gan y plant. Roedd un ohonyn nhw cyn belled â dweud nad ydy'r Wyl Ddiolchgarwch yn gyflawn heb rost twrci, a rhaid diogelu traddodiad Americanaidd! Iawn. Mi fydda i'n coginio twrci flwyddyn nesa ymlaen.

Sunday, November 27, 2011

adref

Mae eglwys fy merch hynaf yn cynnal cyfarfodydd yng nghartrefi'r aelodau. Ar ôl y canu a dysgu'r Beibl anffurfiol, roedd rhaid i ni gychwyn ar unwaith achos bod fy mab hynaf yn cael lifft i ddod yn ôl i'r brifysgol yn Arkansas am bedwar o'r gloch.

Gofynnodd y gŵr i ddwy o'n merched yrru er mwyn iddo gael gweithio ar ei liniadur yn y car. Aeth y siwrnai'n ddidramgwydd a llwyddodd o gwblhau popeth. Roedd yn braf cael gwyliau efo'r plant i gyd. Pwy a wir pryd cawn ni ddod at ein gilydd y tro nesaf. Ces i amser da ond dw i'n falch iawn o gysgu yn fy ngwely heno.

Saturday, November 26, 2011

diwrnod yn norman

Mae'r gwesty'n ddigon da gan ystyried y pris. Cewch chi frecwast yn rhad ac yn ddim hyd yn oed. Methais i gysgu'n dda serch hynny. Fedra i ddim cysgu'n dda mewn gwesty.

Y peth pwysicaf i'w gyflawni heddiw oedd tynnu llun y teulu ar gyfer ein llythyr Nadolig blynyddol. Roedden ni'n gobeithio cael defnyddio neuadd y brifysgol (University of Oklahoma) ond yn anffodus roedd yna gêm pêl-droed Americanaidd a doedd dim lle i barcio gerllaw. Aethon ni i'r llyfrgell yn ei lle a llwyddo i gael llun da.

Cawson ni swper mewn tŷ bwyta Mecsicanaidd yn y dref. Tra oedden ni wrthi'n bwyta, roeddwn i'n sylwi ar y llais cyfarwydd yn canu yn y cefndir. Pwy ond Duffy a oedd yn canu Mercy! Dim ond gŵr fy merch a oedd wedi clywed amdani hi. A dyma esbonio ei chefndir Cymraeg yn awyddus wrth y teulu.
Friday, November 25, 2011

i norman

Aeth y siwrnai'n ddigon hawdd a heb drafferth. Dim ond tair awr a hanner cymerodd i dŷ fy merch yn Norman. Stopion ni unwaith am betrol a defnyddio'r tŷ bach ar Pig Out Palace yn Henryetta. Roedd y plant wrth eu boddau'n gwylio DVD yn y car trwy'r amser.

Roedd yn braf treulio'r p'nawn efo'n gilydd - y dynion yn gwylio'r gêm bêl-droed Americanaidd a'r merched yn siopa yn Ross a Target. Prynais i bersawr a bag llaw.

I swper, coginiodd fy merch gumbo efo berdys a selsig soia a oedd yn hynod o flasus. Rŵan mae pawb yn ymlacio'n gwneud pethau amrywiol yn y tŷ. Bydda i, y gŵr a fy ail ferch yn mynd i westy cyfagos cyn hir. Mae'r gweddill yn aros efo'i chwaer hŷn a'i gŵr.

Thursday, November 24, 2011

diwrnod hamddenol

Gŵyl Ddiolchgarwch ydy hi heddiw ond gan nad ydw i'n coginio cinio mawr eleni, mae gen i ddigon o amser i dreulio'n hamddenol. Mi baratoa' i black bean casserol sy'n hawdd dros ben ac yn flasus i swper heno. Protestiodd un o'r plant, fodd bynnag, fod rhaid cael pastai pwmpen o leiaf. Dw i'n rhyw gytuno â hi. Mi wna i un nes ymlaen; mae'n ddigon syml.

Mi adawa' i a'r teulu am dŷ fy merch hynaf yn Norman bore fory. Mae'r gŵr eisiau gadael tua naw i ni gyrraedd mewn pryd am y gêm bêl-droed Americanaidd rhwng Arkansas a Louisiana. Does gen i ddim diddordeb ynddi o gwbl; mi a' i i siopa efo'r genod efallai.


Wednesday, November 23, 2011

the lloyds

Dw i wedi defnyddio deunyddiau amrywiol i ddysgu Cymraeg. Baswn i'n dweud mai the Lloyds, BBC Catchphrase, ydy'r gorau ar gyfer dechreuwyr. Doeddwn i ddim yn medru dweud llawer ar wahân i "bore da" a "diolch" cyn gwneud y cwrs.

Yr hyn sy'n gweithio'n hynod o effeithiol ydy'r deialogau naturiol mewn sefyllfaoedd beunyddiol yn hytrach na rhai arbennig mewn cwrslyfrau eraill, e.e. archebu bwyd, mynd i siopa, bwcio ystafell ac yn y blaen. Ar ben hynny, mae'r deialogau'n cael eu darllen (neu actio) gan actorion da sy'n swnio'n hollol naturiol.

Dw i'n trio ffeindio un tebyg i ddysgu Eidaleg ond heb lwyddiant hyd yma. Felly penderfynais i ddefnyddio the Lloyds, hynny ydy, dw i'n cyfieithu'r deialogau Cymraeg i'r Eidaleg. Maen nhw'n ddigon hawdd ac eto maen nhw'n hynod o ddefnyddiol. Wrth gwrs bod yna ddim audio a dw i ddim yn cael gwybod ydw i'n iawn neu beidio. Ond dim ots.

Tuesday, November 22, 2011

syniad

Mae'r groesfan tu allan i'r gymdogaeth yn ofnadwy o beryglus. Mae cynifer o ddamweiniau wedi digwydd yno ers i mi symud yma. Does dim goleuadau traffig serch hynny. Clywais i ryw si na osodir un nes bod yna deg marwolaeth ar groesfan!

Ond does angen gosod goleuadau traffig er mwyn diogelu'r cyhoedd. 55 m.y.a. ydy'r terfyn cyflymder ar y draffordd sy'n croesi'r lôn ar hyn o bryd. Dim ond ei leihau a allai helpu i osgoi damweiniau yn fy marn i. Fyddai hynny ddim yn costio pres (ar wahân i gost newid yr arwydd efallai.)

Saturday, November 19, 2011

yr archeb

Mae'r rhifyn diweddaraf o gylchgrawn y Wawr newydd gyrraedd ynghyd â chopi o'r hunangofiant Orig Williams, sef Cario'r Ddraig.

Dw i'n hoffi'r Wawr achos fy mod i'n cael gwybod beth sy'n mynd ymlaen yn y byd merched Cymraeg yn Gymraeg. Yn aml iawn dw i'n cael syniad ynglŷn pa lyfr byddwn i am ei ddarllen nesa drwy ddarllen yr adolygiadau. Unwaith sgrifennais i lythyr drwy'r post at enillydd cystadleuaeth ryddiaith Merched y Wawr, a chael ateb cwrtais dros ben. Dw i'n hoffi gwneud y posau hefyd. Mi wnes i un o'r ddau'n barod; gyrra' i'r ateb at y golygydd cyn hir. Gawn ni weld fydda i'n ennill un o'r llyfrau.

Dw i heb ddechrau Cario'r Ddraig eto. Does gen i fawr o ddiddordeb mewn reslo a dweud y gwir, ond yr hyn a wnaeth fy ysgogi i'w brynu oedd y newyddion am gofeb i Orig wythnosau yn ôl. Bargen oedd y llyfr beth bynnag (£2.50.) Mi sgrifenna' i amdano fo rywdro.

Friday, November 18, 2011

mynd i 'chilango's'

Es i i Chilango's, tŷ bwyta Mecsicanaidd poblogaidd yn y dref, efo'r teulu neithiwr i ddathlu fy mhenblwydd yn hwyr. (Doeddwn i ddim yn teimlo'n dda'r wythnos diwethaf.) Roedd y bwyd yn dda iawn fel arfer efo prisiau hynod o resymol. Does ryfedd bod y lle'n llawn bob tro. Ces i Pescado Loco (y llun) a oedd yn flasus dros ben. Doedd y pysgodyn ddim yn wallgof o gwbl! Roedd yn ddiddorol gweld un o'r gweinyddion yn cario tri phlât ar ei elin de a chario un arall yn ei law chwith.

Roedd yn braf nad oedd rhaid i mi baratoi swper.


Thursday, November 17, 2011

cerdded drwy'r dref

Mae'n ddiwrnod bendigedig o braf. Penderfynais i gerdded yn y dref yn hytrach na'r gymdogaeth arferol. Fel arfer dw i byth yn sylwi'r manylion achos mai gyrru bydda i os oes angen mynd i'r dref. Heddiw roeddwn i'n trio edrych o gwmpas wrth gerdded er nad oes yna lawer o bethau trawiadol yn y dref fach hon. (Rhaid cyfaddef mod i wedi cael fy nylanwadu gan Tokyobling!) Dw i heb fwyta yn y tŷ bwyta yn y llun; well i mi drio rywdro i weld ydy'r arwyddion yn wir. Ces i hanner awr pleserus yn yr haul.

Wednesday, November 16, 2011

traddodiad newydd

Byddwn ni'n cael cinio mawr ar Ŵyl Ddiolchgarwch fel arfer, hynny ydy, y fi a fydd yn coginio'r cinio mawr. Mae fy merch a'i gŵr yn gyrru bron 150 milltir i ddod ar gyfer yr achlysur. Wrth gwrs fod o'n gyfle i bawb ddod at ein gilydd, ond yna mewn wythnosau bydd rhaid iddyn nhw deithio eto ar gyfer y Nadolig.

Ces i syniad gwych; beth am fynd i dŷ fy merch a'i gŵr dros Ŵyl Ddiolchgarwch? Yna na fydden nhw'n gorfod teithio dwywaith mewn mis; byddwn ni'n cael ymweld â nhw yn eu tŷ; byddwn ni'n cael siopa yn y siopau mawr yno; na fydd rhaid i mi neu fy merch baratoi'r cinio mawr. (Dan ni'n mynd i fwyta allan.) Bydd y tri phlentyn ifancaf yn aros efo eu chwaer ond mewn gwesty y bydd y gweddill yn aros.

Mae pawb yn cytuno'n hapus. Hwrê! Traddodiad newydd! Edrycha' i ymlaen yn fawr at yr wythnos nesaf. (Ond fe wna i goginio twrci ar gyfer cinio Nadolig. Dw i'n addo!)

Tuesday, November 15, 2011

llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Tokyobling ar gamp o sgrifennu blog hynod o ddiddorol bob bydd am dair blynedd. Dw i'n llawn edmygedd fod yr awdur yn dal ati'n blogio beunyddiol am bethau diddorol ac unigryw efo lluniau ardderchog. Mae o wedi agor llygaid y byd, a gwneud iddyn nhw edrych ar Japan drwy safbwynt cadarnhaol. Dw innau wedi dysgu o newydd llawer o bethau ynglŷn fy ngwlad enedigol. Synnwn i ddim os cynyddith y nifer o ymwelwyr i Japan o'i herwydd. Fe ddylai Llywodraeth Japan ei wobrwyo am ei gyfraniad.

Sunday, November 13, 2011

damwain arall

Pan ddes i a'r teulu at fynedfa'n cymdogaeth ni p'nawn 'ma, roedd y traffig wedi sefyll efo nifer mawr o geir yr heddlu o gwmpas - damwain arall! Penderfynon ni gerdded adref o fan 'na; parciodd y gŵr ein car mewn lle gwag cyfagos. (Roedd yna pot-luck arall yn ein heglwys, ac roedden ni'n cario bwyd sbar ar blatiau!)

A dweud y gwir mae'r croesffordd yn hynod o beryglys. Roedd yna ddamwain ddifrifol wythnosau'n ôl a laddodd cwpl oedrannus. Tarodd eu car erbyn lori betrol enfawr a ollyngodd y petrol i gyd. (Yn ffodus doedd dim tân.) Cymerodd amser hir i glirio'r llanast.

Rhaid i mi fod yn fwy gofalus fyth.

Friday, November 11, 2011

veteran's day
Veteran's Day ydy hi heddiw yn UDA. Mae'r tywydd mwyn yn berffaith i'r orymdaith. Ymunais i â'r trigolion eraill i ddiolch y veterans sydd wedi gwasanaethu ac yn gwasanaethu droston ni a'n cadw ni'n ddiogel a rhydd.

Thursday, November 10, 2011

nith martin luther king, jr sy'n siarad

Dyma erthygl ardderchog gan Alveda King sy'n nith i Martin Luther King, Jr. ar y scandal ynglŷn Herman Cain.

Sunday, November 6, 2011

y pwnc

Y pwnc yn ystod amser coffi yn ein heglwys ni'r bore 'ma oedd y daeargryn neithiwr wrth gwrs. Rodd gan bawb ei hanes, rhai difrifol a'r lleill doniol. Mae hyn yn dangos pa more anghyfarwydd dan ni â daeargryniau yma yn Oklahoma. Dan ni'n gwybod tipyn am dornados ond yn hollol ddiymadferth pan mae'r ddaear yn dechrau crynu!


Saturday, November 5, 2011

daeargryn!

Roeddwn i newydd orffen cael cawod. Fedrwn i ddim credu beth oeddwn i'n ei deimlo o dana i - daeargryn! Brysiais i at y teulu; cawson nhw eu dychryn hefyd. Roeddwn i'n gyfarwydd â daeargryniau yn Japan ond dyma'r tro cyntaf i mi brofi un yn Oklahoma. Ces i wybod wedyn bod yna hanner dwsin ohonyn nhw heddiw er nad oedden nhw'n ddigon cryf i achosi difrod.

Thursday, November 3, 2011

seremoni frenhinol

A dweud y gwir, doeddwn i ddim yn gwybod hyd yma bod gan deulu brenhinol Japan etifedd gwrywaidd ers pum mlynedd (mab ail fab yr ymerawdwr presennol.) Dw i'n rhyw gofio bod yna trafodaeth gâi menywod olynu fel ymerodres flynyddoedd yn ôl. Mae'n ymddangos bod y drafodaeth wedi gohirio am y tro.

Beth bynnag y ddadl, roedd yna seremoni i ddathlu penblwydd tywysog yn bump oed am y tro cyntaf ers 41 mlynedd. Mae o i neidio oddi ar fwrdd go (gwyddbwyll Japaneaidd) mewn gwisg draddodiadol. Fe wnaeth Hisahito, y tywysog bach yn dda iawn.

Wednesday, November 2, 2011

y galon binc

Wrth chwilio am y tri cherdyn post colledig gan ffrind colledig, des i hyd i'r Galon Binc, sef y fedal a wnaeth y gŵr i'n merch hynaf ni yn Japan pan oedd hi'n chwech oed.

Mae'r fedal hon yn dwyn atgof annwyl teuluol; derfynodd fy merch y fedal gan fod hi wedi achub bywyd ei brawd bach wyth mis oed (ar ddamwain!)

Un diwrnod roedden nhw'n eistedd o flaen bwrdd is Japaneaidd a oedd yn sefyll ar ei ochr. Am ryw reswm syrthiodd o arnyn nhw. Gan fod fy merch yn fwy na'i brawd yn naturiol, tarodd y bwrdd ei phen (ddim yn ddifrifol) a stopio. Roedd ei brawd yn ddianaf o'i herwydd.

Canmolodd ei thad hi am iddi fod mor ddewr a gwneud medal bapur. Galwodd yn Galon Binc ar ôl ffasiwn Galon Borffor Lluoedd Arfog America. Dywedir ar y cefn:

THE PINK HEART
(enw fy merch)
May 7, 1990

Rhaid i mi fynd â'r fedal at fy merch pan ymwela' i â hi dros wyliau Diolchgarwch.

Tuesday, November 1, 2011

swrpreis!

Mae hyn yn haeddu post newydd; pan ddes i yma'r bore 'ma, roeddwn i'n sylwi bod yna un sylw ychwanegol ar fy mhost diweddaraf am y nofel gan Sian Northey. Cliciais i'r gair yn awyddus. Gan bwy oedd y sylw ond yr awdures ei hun! Dw i'n rhyw feddwl mai i Neil a'i ffrind y dylwn i ddiolch am y fraint. Dymuniadau gorau i Sian.

Monday, October 31, 2011

yn y tŷ hwn

Dyma un o'r nofelau prin, Gymraeg neu ieithoedd eraill; medra i weld ffilm yn fy mhen wrth ei darllen. Pa fath o ddrama a allwch chi ei hadrodd ynglŷn hen dŷ a dynes gyffredin sy'n tynnu ymlaen? Ond llwyddo a wnaeth Sian Northey'n hynod o fedrus. Dydy'r pwnc ddim yn unigryw, ond mae ei modd i blethu'r gorffennol efo'r presennol, ac i gario popeth tuag at y datguddiad annisgwyl yn anhygoel. Mae'r sioc a ges i'n fy atgoffa i o Rebecca gan Daphne du Maurier ( heb lofruddiaeth a phartion gwyllt!)

Heb os hon ydy'r nofel Gymraeg orau a ddarllenais i'n ddiweddar. Edrycha' i ymlaen at waith arall gan yr awdures.

Sunday, October 30, 2011

pryd o fwyd wedi'i ailgylchu


Dw i'n siŵr bod yna ddulliau ym mhob diwylliant i ailgylchu pryd o fwyd a'i droi'n un arall. Dyma ddau, un Japaneaidd a'r llall Eidalaidd sef ojiya a spaghetti frittata.

Ojiya: Coginir reis plaen wedi'i stemio mewn cawl soia. Mae'n drwchus iawn. Yn y llun hwn, fe wnes i ychwanegu wy a shiitake (madarch Japaneaidd) i mewn i gawl soia efo gwymon.

Spaghetti frittata: Spaghetti wedi'i ffrio efo wyau a chaws Parmezan.

Fydden nhw ddim yn ennill cystadleuaeth goginio ond maen nhw'n flasus beth bynnag ac arbed gwastraffu bwyd.

Saturday, October 29, 2011

¢19

Gwelais i un daten goch fach yn y troli. Doeddwn i ddim yn meddwl dim byd amdani hi pan wnes i afael yn y troli a bwrw ymlaen efo'r gwaith siopa. Aeth i'r til wedyn a gosod y nwyddau ar y cludydd gwregys. Gosodais i'r daten hefyd yn bwriadu ei rhoi hi'n ôl i'r siop. Yna sylweddolais i fod yr hogan wrth y til yn meddwl mod i wedi ei phrynu achos bod hi ddim yn sôn am y daten. Ddylwn i ei bwyta? Na, dydw i ddim eisiau cymryd siawns. Gadawais i hi yn y troli. Gwelais i'r dderbynneb ar ôl dod adref ; do, mi wnes i dalu amdani hi - ¢19.

Friday, October 28, 2011

carpedi glân

Dw i ddim yn hoffi carpedi wal i'r llall (wall to wall?) Er nad ydyn ni'n gwisgo esgidiau yn y tŷ, mae'n amhosib eu cadw nhw'n lân heb eu hwfro'n aml. (Dydw i ddim, cofiwch!) Rhaid cael eu golchi'n broffesiynol o bryd i'w gilydd hefyd. (Mae'n hen bryd i ni gael un!)

Cafodd fy merch briod olchi ei charpedi brwnt ddoe o'r diwedd a gyrru llun ohoni hi'n gorwedd ar lawr mewn gorfoledd!

Byddwn i'n hoffi cael llawr caled.

Thursday, October 27, 2011

lliwiau'r hydref


Er gwaetha' tywydd cyfnewidiadol Oklahoma, mae'r hydref yma ac mae'r dail yn prysur droi eu lliwiau. Cawson ni law trwm y bore 'ma ond mae'n ddigon sych i mi gerdded. Roeddwn i eisiau tynnu lluniau'r coed hardd cyn iddyn nhw droi'n frown. Ac felly fu.

Tuesday, October 25, 2011

mae rina'n dod!

Mae Rina'n mynd yn gryfach bob munud ac yn anelu at Ciwba. Mae'n gorwynt graddfa 3 efo gwyntoedd yn chwythu 120 m.y.a. bellach. Gobeithio na fydd hi'n achosi dinistroedd difrifol fel Irene a Catrina. Mae un o fy merched sef Rina'n teimlo'n chwith iawn gweld ei henw hi mor aml ar newyddion tywydd!

Monday, October 24, 2011

blas tymhorol


Mae gan Braum's (siop hufen iâ) flasau tymhorol yr adeg yma sef eggnog, gingerbread a pumpkin. Roeddwn i'n llygadu ar eggnog wrth ddewis cupccino chunky chocolate y tro diwethaf. Roeddwn i'n bwriadu prynu eggnog y tro nesa. Ond pan es i i Braum's heddiw ces i wybod fod eggnog a gingerbread wedi mynd am y tro! Doeddwn i ddim yn siŵr am flas pwmpen ond ei brynu wnes i beth bynnag (rhag ofn iddo fynd hefyd.) Roedd rhaid i mi ei flasu wrth gwrs; mae gen i gyfrifoldeb! Mae o'n dda iawn wedi'r cwbl!

Tuesday, October 18, 2011

sioe

Es i i sioe heno efo fy nwy ferch. Roedd côr yr ysgol uwchradd yn trio codi pres i helpu hogan fach un o'r staff. Dim ond tair oed ydy hi ac mae ganddi gancr.

Dawnsiodd a channodd aelodau'r côr yn hudo'r gynulleiddfa am awr. Roeddwn i wrth fy modd efo'r tap dance yn enwedig. Roedd y sioe'n llwyddiannus ysgubol. Gobeithio bod y côr wedi llwyddo i godi llawer o bres i'r hogan druan.

Codwyd dros $1,600!

Monday, October 17, 2011

llong danfor felen

Wel, ces i sioc wrth wrando ar bodlediad Pigion diweddaraf (17 Hydref) a chlywed cân Japaneg yn sydyn - cyfieithiad o Yellow Submarine. Roedd y Beatles yn ofnadwy o boblogaidd (a dal i fod) yn Japan fel gweddill y byd, felly does ryfedd bod eu caneuon i gyd wedi eu cyfieithu i'r Japaneg. Ond doeddwn i ddim yn disgwyl clywed un ar raglen Dafydd a Caryl. Chwarae teg i Euron Griffiths am drio siarad Japaneg.

Saturday, October 15, 2011

kit kat o japan

Mae fy ail ferch a oedd yn dysgu Saesneg yn Japan am flwyddyn a hanner newydd ddod adref. Daeth â nifer o anrhegion a dillad a brynodd hi yno. Mae'n rhyfeddol gweld o newydd pa mor ddyfeisgar a medrus ydy pobl Japan. Dyma enghraifft - Kit Kat efo blas te gwyrdd. Mae yna hufen iâ efo'r un flas ond mae cyfuniad efo Kit Kat yn annisgwyl. Roedd o'n dda gyda llaw!


Friday, October 14, 2011

gair o japan

Ces i gip ar glawr rhifyn diweddaraf y Wawr ar wefan Gwales.com a gweld "Gair o Japan." Pwy ydy awdur yr erthygl? Cyrhaeddodd fy nghopi ddoe a chwiliais i'r erthygl yn awyddus - Catharine Nagashima wrth gwrs!

Mae'n braf cael gweld lluniau ohoni hi a'i theulu yn ogystal â'i thŷ hynafol gwych. Maen nhw'n fy atgoffa i o fy ymweliad pleserus efo hi'r llynedd. Wedi darllen yr erthygl, ces i fy nharo gan y ffaith pa mor Japaneaidd ydy bywyd Catharine. Mae ei brecwast yn fwy Japaneaidd na'r rhan fwyaf o'r Japaneaidd eu hun! Hefyd doeddwn i ddim yn sylweddoli mai merch Edrica Huws ydy hi,


Monday, October 10, 2011

siwrnai am ddim i japan


Mae'r nifer o ymwelydd i Japan yn lleihau'n sylweddol ers y trychineb niwclear ym mis Mawrth er bod hi'n ddiogel ym mhob man bellach ond yn yr ardal adweithydd. (Mae'n rhyfedd bod rhai sydd wedi canslo eu siwrnai i Japan yn mynd i'r traeth yn ddihitio lle cewch chi lawer mwy o ymbelydredd!)

Er mwyn hyrwyddo twristiaeth penderfynodd Llywodraeth Japan gynnig tocynnau awyren yn rhad ac am ddim i 10,000 o ymwelydd yn 2012 y byddai eu cynlluniau teithio'n pasio'r prawf. Disgwylir yr ymwelydd anfon negeseuon e-bost i'r byd tra bydden nhw'n aros yn Japan. Bydd yna hysbysebion gan y Llywodraeth nes ymlaen.Sunday, October 9, 2011

camgymeriad

Mae'n ddiwrnod braf yn yr hydref. Es i i weld gêm gartref tîm y brifysgol leol pnawn 'ma. Yn ystod y gêm roeddwn i'n sylwi bod tri a oedd yn eistedd agos ata i'n siarad iaith estron efo'i gilydd weithiau. Roedd yn anodd eu clywed yn dda ymysg y cefnogwyr brwd ond roeddwn i bron yn siŵr fy mod i wedi clywed gair Eidaleg - perche (oherwydd, pam.) Tybed a allai hi fod yn yr athrawes o'r Eidal sy'n dysgu cwrs yn y brifysgol yma? Dyma ddechrau adolygu rhai cyfarchion Eidaleg yn sydyn! Dechreuodd fy nghalon giro'n wyllt. Aeth y gêm allan o fy mhen. Es i ati hi ar ôl y gêm i ofyn, "scusi, lei è Loredana?" - esgusodwch fi, Loredana dach chi? "No, I'm from Peru," atebodd hi.

2 - 2 oedd y sgôr gyda llaw.

Saturday, October 8, 2011

yabusame


Wedi darllen Tokyobling am yabusame (traddodiad Japaneaidd o saethu â bwa oddi ar geffyl) des i ar draws fideo hynod o ddiddorol am Americanwr a aeth i Japan am wers Yabusame sydyn. Fydd o'n llwyddo? Rhaid gweld y fideo. Mae ei Japaneg yn eitha' da. Ond peidiwch â dilyn ei esiampl yn plymio mewn bath Japaneaidd os bydd yna gyfle i chi fynd i Japan! Tabŵ marwol ydy hynny!


Friday, October 7, 2011

gormod o de

Cysgais i'n dda iawn neithiwr am y tro cyntaf ers dyddiau. Roeddwn i'n deffro yng nghanol nos a methu mynd yn ôl i gysgu bob tro. Dw i bellach yn siŵr mai te oedd y bai, te gwyrdd. Roeddwn i'n meddwl byddai'n iawn achos nid te te ond un gwyrdd roeddwn i'n ei yfed gyda'r hwyr. Ond mae'n amlwg mai hwnnw oedd yn fy nghadw'n effro. Dw i'n cael fy nhe olaf tua hanner dydd o hyn ymlaen.

Thursday, October 6, 2011

colled

Colled genedlaethol ydy marwolaeth Steve Jobs, neu golled ryngwladol mwy tebyg. Mae fy ngŵr yn teimlo mwy na fi achos fod o'n hoff iawn o MAC a'r un oed oedd Jobs â fo. Wrth gwrs bod yna rywbeth arbennig i gefndir Jobs sy'n eich ysbrydoli. Gobeithio y bydd Apple'n dal ati. Dan ni'n dal yn deulu MAC.

Tuesday, October 4, 2011

hambwrgr eidalaidd

Mae'n swnio'n flasus iawn! Er fy mod i bron byth yn mynd i Mcdonald's, byddwn i'n awyddus i drio hwn pe bai o ar gael yma.

Sunday, October 2, 2011

bara a thiwlipau

Neithiwr gwelais i ffilm Eidalaidd ddiddorol o'r enw Pane e Tulipani. Roeddwn i wedi clywed amdano fo a chwilio am DVD ond doedd o ddim ar gael ond un ail-law sy'n costio $22. Penderfynais i rentio un gan Amazon am $3, a'i weld ar gyfrifiadur. Aeth popeth yn hwylus a mwynheais i noson ffilm.

Mae'r stori'n hynod o ddiddorol; mae'r cymeriadau'n ddoniol. Ces i gip ar Venecia o ddrws cefn yn hytrach na'r golygfeydd arferol i dwristiaid. Ac wrth gwrs roedd yn wych o safbwynt dysgu Eidaleg.

Saturday, October 1, 2011

cyfrinach mai

Nofel arall gan Selyf Roberts. Efallai byddai rhai'n barnu bod y stori'n rhy ddigyffro i'r darllenwyr cyfoes, ond dim ots. Dw i wrth fy modd. Dw i wedi dod yn ffan fawr ohono fo. Yr hyn dw i'n ei hoffi ydy ei grefft o adrodd pethau cyffredin mewn ffordd hynod o ddiddorol heb ddefnyddio unrhyw air annymunol.

Byddwn i am ddarllen ei nofelau i gyd ond yn anffodus ar wahân i ddwy a werthir gan gwmni Gwales, mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw allan o argraff, a gall rhai sydd ar gael gostio'n ddrud. Fydd rhaid i mi fynd i siopau elusen yng Nghaernarfon eto.

Thursday, September 29, 2011

dyn eira perffaith

Mae gan rywun yn Efrog Newydd syniad unigryw ynglŷn sut i wneud dyn eira perffaith. Cafodd batent swyddogol hyd yn oed! Efallai rhaid i fy mhlant ddysgu ei gynllun cyn inni gael eira yn y gaeaf.

Ond pe bai o eisiau hybu ei gynllun yn Japan, rhaid iddo newid tipyn achos mai dwy bêl, nid tair sy'n cael eu defnyddio acw. ^^

Wednesday, September 28, 2011

persuasion

Mae tri dosbarth yn dod i lyfrgell yr ysgol ar ddydd Mercher. Daeth un o'r plant yn y 7fed gradd â llyfr i gael ei fenthyg, ond newid ei feddwl wedi pum munud ac eisiau llyfr arall. Pa lyfr oedd yr un doedd o ddim ei eisiau wedi'r cwbl? Persuasion gan Jane Austen! Efallai ei fod o ddim yn ddigon hen i gael blas ar ei nofelau hi. (Dw i ddim yn siŵr pam fod o wedi ei dewis yn y lle cyntaf!) Un o fy hoff nofelau ydy Persuasion beth bynnag.

Monday, September 26, 2011

arwr newydd

Bydd yna arwr newydd teledu lleol yn Kagoshima, gorllewin Japan. Hayato ydy ei enw o, un tebyg i nifer mawr o arwyr teledu i blant, a dydy'r gyfres ddim wedi cael ei chynhyrchu gan Kurosawa. Amcan y gyfres ydy hyrwyddo'r ardal a'i chynnyrch. (Mae Hayato'n hoff iawn o'r bwyd a'r diod lleol!)

Yr hyn sy'n fy ymddiddori ydy'r ffaith bydd y cymeriadau i gyd yn siarad tafodiaith Kagoshima. Fel rheol mae cymeriadu rhaglenni plant felly'n siarad y Japaneg safonol ar wahân i ambell i gymeriad ymylol. Rhaid cyfaddef bod yna dueddiad yn Japan i ddirmygu tafodieithoedd a'r llefydd gwledig cyfan. Ac mae'r bobl wledig ar y llaw arall yn tueddu i deimlo'n israddol eu hunan. O ganlyniad mae unrhywun sy'n siarad tafodiaith yn trio ei dileu a thrio siarad y Japaneg safonol oni bai pan maen nhw gyda'u pobol.

Gan ystyried y cefndir felly, mae'n dda gen i weld cyfres teledu sy'n ymfalchio yn ardal wledig ac a'i thafodiaith. Ond mae tafodiaith Kagoshima'n hynod o anodd dallt; ella bydd angen is-deitl!

Friday, September 23, 2011

puzzle

Fuodd Puzzle, un o'n moch cwta ni farw ddoe'n reit sydyn. Er bod hi braidd yn hen ac wedi cael 7 o fabis, roedd hi'n o lew hyd at ddiweddar. Doedd neb yn disgwyl iddi fynd mor sydyn. Claddon ni hi yn yr ardd gefn wrth ochr ei gŵr. Fy ail ferch sydd yn Japan ers dros flwyddyn a oedd ei phiau hi. A dan ni wedi bod yn gofalu am Puzzle a'r ddau eraill tra mae hi i ffwrdd; mae hi i ddod adref y mis nesaf. Fedra i ddim wynebu marwolaeth anifeiliaid anwes.


Thursday, September 22, 2011

doraemon

Bydd rhaid i Gwmni Trên Odakyu ger Tokyo roi'r gorau i'w cerbydau siriol efo darlluniau o Doraemon, sef cymeriad cartŵn poblogaidd Japan oherwydd rhyw reol ddiflas. Mae Doraemon mor boblogaidd ac yn enwog hyd yn oed i'r bobl dramor fel gallai fo gael ei alw'n eicon cenedlaethol Japan. Mae'n ymddangos bod y cerbydau wedi difyrru cynifer o blant ac oedolion yn ogystal. Truan o'r trên.

Tuesday, September 20, 2011

store nordiske

Dw i newydd ddod ar draws hogan o Denmarc sy'n dysgu Eidaleg a Japaneg. Mae'r cyfuniad yn un hynod o ddiddorol i mi oherwydd fel chi'n gwybod mai un o Japan ydw i, a dw i'n dysgu Eidaleg yn ddiweddar. O ran Denmarc - gobeithio nad ydw i wedi blogio am hyn o'r blaen. Os felly, esgusodwch fi; dw i'n tynnu ymlaen! - Roeddwn i'n gweithio mewn swyddfa fach cwmni o Denmarc yn Tokyo amser maith yn ôl, cyn yr adeg cyfrifiaduron.

Det Store Nordiske Telegraph-Selskab oedd enw'r cwmni. Mae ganddyn nhw strwythur ac enw gwahanol bellach. Ffeindiais i lun o'r hen adeilad sydd wedi troi'n fanc erbyn hyn. Er nad oeddwn i erioed wedi ymweld â'r cwmni yn Denmarc, mae'r enw'n fy nwyn atgofion annwyl. Roeddwn i'n nabod rhai o'r staff Danaidd sydd wedi hen ymddeol bellach.

Yn anffodus methais i ddysgu Daneg er fy mod i wedi trio, ac yr unig beth dw i'n ei gofio ydy hwn - mange tak - diolch yn fawr.

Monday, September 19, 2011

diwrnod yn arkansas

Es i ynghyd a'r teulu (sydd ar ôl dw i'n meddwl) i Arkansas ddoe er mwyn ymweld fy mab sy'n astudio ym Mhrifysgol Arkansas.

Cymerodd hi lai nag awr a hanner i Fayetteville drwy fryniau braidd yn hardd. Aethon ni i'r eglwys gyntaf lle mae fy mab yn mynychu a oedd yn llawn o fyfyrwyr y brifysgol. Yna i ffreutur y brifysgol i gael cinio sydyn. Roedd y bwyd yn dda iawn efo digon o ddewis. Roedd yn ddiwrnod y teuluoedd digwydd bod, ac felly roedd yna rieni eraill yma ac acw. Cawson ni gip ar ei ystafell, wedyn chwarae ping-pong yn y neuadd. Mae'r brifysgol yna'n llawer mwy nag un yma. Mae mwy o'r myfyrwyr yn gwisgo dillad efo symbol y brifysgol, sef Razorbacks.

Roedd pawb yn flinedig yn y car adref er bod ni'n cael diwrnod dymunol. Syrthion ni i gyd i gwsg yn braf, hynny ydy heblaw'r gŵr druan a oedd yn gyrru wrth gwrs.

Saturday, September 17, 2011

gnocchi tatws

Roedden nhw'n iawn fel y prawf cyntaf, ond dylwn i fod wedi pwyso'r tatws yn ôl y rysait. (ceisio eu gorffen yn y gegin oeddwn i!) Collodd rhai o'r gnocchi eu siâp yn druenus wrth i mi eu berwi. O ganlyniad, roedden nhw'n fwy tebyg i datws stwns na gnocchi! Ond yn ffodus roedd y saws basil a brynais i'n ddigon blasus i'w achub.

Friday, September 16, 2011

spaghetti

Fe wnes i spaghetti efo saws tomatos i swper (eto.) Mae'r saig ar ein bwrdd yn aml gan fy mod i'n trio perffeithio fy rysait. Wrth wylio nifer o You Tube, sylweddolais i fod yr Eidalwyr yn ychwanegu dŵr poeth a goginiwyd y pasta ynddo at y saws; cyfrinach llwyddiant? Efallai achos bod y spaghetti'n well nag arfer. Dw i'n mynd i drio gnocchi heno.

Thursday, September 15, 2011

glaw o'r diwedd

Dim digon ond o leiaf cawson ni dipyn o law heddiw. Roedd yn oeraidd yn sydyn a rhaid gwisgo siaced pan oeddwn i'n cerdded pnawn 'ma. (Roedd yr "air-conditioner" ymlaen yn ein tŷ ni ddoe!) Mae llawer o bobl yn sâl yr adeg yma oherwydd y tywydd eithafol hwn.

Wednesday, September 14, 2011

enfys

Gwelais i enfys y bore 'ma! Mae'n ofnadwy o sych eto yn yr ardal hon; mae tân ar gae yma ac acw. Arhosodd mwg yn yr awyr drwy'r dydd ddoe hyd yn oed. Roeddwn i'n mawr obeithio bydden ni'n cael glaw heddiw wedi gweld yr enfys, ond mae'n heulog eto gwaetha'r modd. Dysgais i air newydd Eidaleg - arcobaleno (enfys.)

Tuesday, September 13, 2011

y caead

Dw i'n deall teimladau awdur Tokyobling sy'n rhyfeddu at bethau braidd yn gyffredin yn Japan, neu bethau mae'r rhan fwyaf o'r bobl yn ystyried yn gyffredin.

Roeddwn i hefyd wrth fy modd yn cerdded ar ffyrdd cul Llanberis yn edrych ar y tai teras, ar yr enwau ar eu drysau, y gerddi bychan ac yn y blaen yn ogystal y golygfeydd godidog. Un peth a wnaeth fy nharo i'n rhyfedd oedd caead y twll archwilio (manhole?) triongl. Dw i ddim yn gwybod ydy o'n gyffredin draws Gymru neu'r DU cyfan, ond dw i erioed wedi gweld un tebyg; o leiaf dw i erioed wedi sylwi arno fo nes gweld un yn Llanberis y tro hwn.

Doeddwn i ddim yn sgrifennu amdano fo tra oeddwn i'n adrodd fy hanes, ond ces i fy ysbrydoli gan Tokyobling, a dyma fo.

Friday, September 9, 2011

awgrym i gymru

Dw i newydd ddarganfod gwefan newydd Eidalaidd. Cewch chi weld pethau amrywiol ar y sgrin drwy'r dydd bob dydd - bwyd, llefydd, ffasiwn ac yn y blaen yn Eidaleg efo is-deitolau. Amcan y wefan ydy denu twristiaid i'r Eidal a gwerthu nwyddau a wnaed yn y wlad yna; mae gen i ryw deimlad y byddan nhw'n llwyddo! Yn ogystal, mae hi'n ofnadwy o ddefnyddiol i ddysgwyr Eidaleg.

Pam na wneith Cymru'r un peth? Hynny ydy cynhyrchu rhaglen teledu debyg ar y we sydd ar gael i'r byd? Ar hyn o bryd fel pawb yn gwybod dydy'r rhan fwyaf o raglenni S4C ddim ar gael i rai tu allan i'r DU. Fel mae'n digwydd mae Llywodraeth Cymru wrthi'n denu twristiaid fel gwledydd eraill yn y byd. Dyma fodd ardderchog i gyflawni'r nod a helpu'r dysgwyr yn y byd ar yr un pryd!

Thursday, September 8, 2011

tokyobling

Dw i'n edmygu awdur Tokyobling. Mae o'n postio blog pleserus bob dydd efo lluniau ardderchog bob tro. Dw i'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i bynciau diddorol ar gyfer fy mlog heb sôn am rai diflas! Wrth gwrs fod o'n byw yng nghanol Tokyo lle mae amrywiol o bethau'n digwydd beunydd. Ac eto camp ydy ei flog, a dw i'n edrych ymlaen at ei ddarllen bob bore.

Wednesday, September 7, 2011

yn y llyfrgell

Mae trefn llyfrgell yr ysgol wedi newid a dw i'n gwirfoddoli dwywaith yr wythnos efo mam y brifathrawes. Mae hi yn ei 80au ac yn wybodus oherwydd bod hi'n arfer gweithio fel llyfrgellydd yn Tulsa. Yn ystod ein hegwyl mae hi'n sôn am ei hanes yn aml pan oedd hi'n byw tramor efo ei gŵr a oedd yn gweithio i Lu Awyr America. Roedden nhw'n byw yn Japan, yr Almaen, Bermiwda ac yn y blaen, ac roedden nhw'n teithio'n helaeth yn y gwledydd tra oedden nhw yno. Cafodd hi ei magu ar fferm yn Oklahoma ac roedd hi'n gyfarwydd â gofalu am wartheg, godro, corddi a'r holl orchwyl ar fferm. Bydd hi'n gwirfoddoli ond tan lyfrgellydd arall yn dod. Yn y cyfamser dw i'n mwyhau cael sgyrsiau diddorol efo hi.

Monday, September 5, 2011

diwedd yr hoe

Daeth y teulu'n ôl wedi cael amser hyfryd wrth y llyn. Roedd y tywydd yn berffaith a chawson nhw gwmni dymunol a bwyd blasus. Ces innau ddiwrnod a noson braf hefyd. Roedd yn anhygoel o ddistaw; fe wnes i beth bynnag roeddwn i eisiau ei wneud heb baratoi swper, tacluso'r tŷ ac yn y blaen. (Roedd rhaid smwddio ond roeddwn i'n gwrando ar bodlediadau wrth wneud y gwaith.)

Mae'r hydref wedi cyrraedd yn sydyn.

Sunday, September 4, 2011

hoe fach

Ces i sioc wrth agor y drws y bore 'ma'n clywed yr awyr oeraidd yn annisgwyl. Mae'r tymheredd yn disgyn o 100F/38C i 75F/24C dros nos. Mae'n wyntog hefyd; efallai bod storm ar ei ffordd.

Mae'r teulu newydd adael am Lyn Tenkiller i gael hwyl efo eu ffrindiau. Byddan nhw'n aros yna dros nos. Mae hynny'n golygu bydda i'n cael hoe fach ar fy mhen fy hun adref (wel, efo'r moch cwta.) Dw i wedi bod mor brysur wedi i'r ysgol gychwyn fis yn ôl, felly dw i'n barod am dipyn o lonyddwch.

Friday, September 2, 2011

stryd y glep

Prynais i'r nofel hon gan Kate Roberts ym Mhalas Print ym Mangor. Rhaid cyfaddef mai'r hyn a fy ysgogi i'w phrynu oedd fy mod i eisiau dangos i'r ferch tu ôl y cownter nid twrist oeddwn i a ddaeth i mewn i siop lyfrau Cymraeg heb feddwl, ond fy mod i'n medru darllen Cymraeg, hyd yn oed Kate Roberts!

Beth bynnag y cymhelliad, mwynheais i hi'n fawr. Dim nofel action ydy hon. A dweud y gwir, y rhan fwyaf o'r pethau'n digwydd ym mhen Ffebi, dynes sy'n gaeth i'w gwely oherwydd damwain dair blynedd yn gynt. Roedd gan Roberts dealltwriaeth graff o natur ddynol - beth sydd ar wyneb a beth sydd o dan ragrith; mae dyn yn medru twyllo ei hun hyd yn oed.

Wedi gorffen y llyfr hwn, archebais i un gan Selyf Roberts. Edrycha' i ymlaen.

Wednesday, August 31, 2011

enwau corwyntoedd america

Des i ar draws y wybodaeth ddiddorol hon ynglŷn ag enwau corwyntoedd America. Mae 21 o enwau wedi cael eu dewis am chwe blynedd ymlaen llaw (gwrywaidd a benywaidd bob yn ail.) Ond pan fydd yna rai sydd wedi achosi ofnadwy o ddifrod, byddan nhw'n cael eu cyfnewid gydag enwau eraill (e.e. Katrina.)

Dechreuodd meteorolegwyr America enwi corwyntoedd gydag enwau eu gwragedd a chariadon yn ystod yr Ail Ryfel Byd! Newidiwyd y drefn flynyddoedd wedyn i ddefnyddio enwau ar y rhestr bresennol.

2006200720082009201020112012
Alberto
Beryl
Chris
Debby
Ernesto
Florence
Gordon
Helene
Isaac
Joyce
Kirk
Leslie
Michael
Nadine
Oscar
Patty
Rafael
Sandy
Tony
Valerie
William
Andrea
Barry
Chantal
Dean
Erin
Felix
Gabrielle
Humberto
Ingrid
Jerry
Karen
Lorenzo
Melissa
Noel
Olga
Pablo
Rebekah
Sebastien
Tanya
Van
Wendy
Arthur
Bertha
Cristobal
Dolly
Edouard
Fay
Gustav
Hanna
Ike
Josephine
Kyle
Laura
Marco
Nana
Omar
Paloma
Rene
Sally
Teddy
Vicky
Wilfred
Ana
Bill
Claudette
Danny
Erika
Fred
Grace
Henri
Ida
Joaquin
Kate
Larry
Mindy
Nicholas
Odette
Peter
Rose
Sam
Teresa
Victor
Wanda
Alex
Bonnie
Colin
Danielle
Earl
Fiona
Gaston
Hermine
Igor
Julia
Karl
Lisa
Matthew
Nicole
Otto
Paula
Richard
Shary
Tomas
Virginie
Walter
Arlene
Bret
Cindy
Don
Emily
Franklin
Gert
Harvey
Irene
Jose
Katia
Lee
Maria
Nate
Ophelia
Philippe
Rina
Sean
Tammy
Vince
Whitney

Mae pedwar o enwau fy mhlant ar y rhestr! Gobeithio na fyddan nhw'n achosi difrod erchyll!