Friday, December 29, 2023

gwahaniaethau
Americanaidd: trueni, na fydd fy hoff bregethwr yn y staff yn pregethu heddiw.
Danddaearol: trueni, cafodd ein hunig bregethwr ei garcharu neithiwr.

Mae'r rhan fwyaf o Gristnogion yn America'n byw bywyd hawdd; mae'n ymddangos bod amcan eu bywyd ydy cael hwyl. Doniol a difrifol ydy erthygl y Wenynen y tro hwn.

Wednesday, December 27, 2023

gwerthu dau

Daeth yr arddangosfa gelf yn Tokyo i ben. Roedd fy merch yn medru gwerthu dau o'r tri phaentiad. Athro caligraffi adnabyddus (y dyn yn y llun) a brynodd yr un mwyaf. Roedd fy merch yno'n aml yn siarad â'r bobl a oedd yn dod. Mae hi'n cael ymlacio bellach.

Tuesday, December 26, 2023

40 oed

Trodd fy merch hynaf yn 40 oed Noswyl Nadolig. Cafodd ei geni yn Tokyo, a dathlodd ei phenblwydd diweddaraf yn Tokyo hefyd. Paratôdd ei chwiorydd ddathliad cynnes gan gynnwys yr arwydd gwych hwnnw yn eu fflat.

Monday, December 25, 2023

Duw gyda ni

Am hynny, y mae'r Arglwydd ei hun yn rhoi arwydd i chwi: Wele ferch ifanc yn feichiog, a phan esgor ar fab, fe'i geilw'n Immanuel. (Eseia 7:14)

Nadolig Llawen

Saturday, December 23, 2023

ffrwythau arbennig

Cafodd fy merched yn Tokyo ffrwythau hynod o ddrud yn anrheg. Math o ffrwythau a gafodd eu magu gyda gofal arbennig maen nhw. Dwedodd fy merched fod y ffrwythau'n anhygoel o felys ac wedi bron i doddi yn y geg. (yr orennau mandarin: 70 doleri, y mefus: 40 doleri)

Friday, December 22, 2023

arddangosfa gelf

Mae tri phaentiad fy merch yn cael eu dangos ar arddangosfa gelf mewn siop adrannol enwog yn Tokyo ar hyn o bryd. Aeth hi a’i gŵr i'r seremoni agoriadol ddeuddydd yn ôl yn cyfarfod y staff a rhai pobl a ddaeth i weld yr arddangosfa. Braint fawr ydy'r cyfle hwn iddi.

Tuesday, December 19, 2023

ruth

"Dy bobl di fydd fy mhobl i, a'th Dduw di fy Nuw innau." - geiriau enwog Ruth

Dw i'n credu'n siŵr i Lyfr Ruth gael ei osod ar ôl Llyfr Barnwyr yn fwriadol. Roedd yn hyfryd darllen am y ddynes llawn cariad gyda chalon bur, wedi darllen beth fyddai'n digwydd pan fyddai "pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun."

Monday, December 18, 2023

amser fel hyn


Mae Hananya Naftali a'i wraig yn America ar hyn o bryd yn siarad am y sefyllfa yn Israel. Heddiw mewn eglwys yn Nhalaith Georgia, dwedodd fod Cristnogion wedi eu galw ar gyfer amser fel hyn; dylen nhw sefyll yn gryf gydag Israel, gweddïo drostyn nhw a'u cefnogi. Cytuno'n llwyr.

Saturday, December 16, 2023

am y tro olaf

Es i a'r gŵr i Katfish Kitchen neithiwr, am y tro olaf. Byddan nhw'n cau'r drws yfory, wedi bwydo trigolion y dref ers 22 mlynedd. Un o'r tai bwyta mwyaf poblogaidd ac eiconig oedd. Roedd yn dda inni fynd yn gynt nag arfer oherwydd bod y lle wedi dechrau llenwi'n gyflym. Roedd rhaid bod y bobl eraill glywed y newyddion trist. 

Friday, December 15, 2023

fy mam

Ymwelodd fy ail ferch yn Japan â'i nain am y tro cyntaf ers misoedd. Roedd hi mor hapus gweld bod ei nain yn cadw'n go da er gwaethaf ei hoedran (101.) Wir, mae ei chroen yn disgleirio! 

Thursday, December 14, 2023

8fed diwrnod hanukkah

Yna llefarodd Iesu wrthynt eto. “Myfi yw goleuni'r byd,” meddai. “Ni bydd neb sy'n fy nghanlyn i byth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni'r bywyd.” Ioan 8:12

Wednesday, December 13, 2023

nara

Aethon nhw i Nara hefyd, i weld y cerflun Bwdha o bres mwyaf yn y byd, a bwydo ceirw yn y parc enwog. Does ganddyn nhw ofn pobl o gwbl, ac maen nhw'n dod atoch chi yn mynnu bwyd! Aeth fy merch i'r parc pan oedd hi'n ddwy oedd.

Tuesday, December 12, 2023

bedd fy nhad

Un o'r llefydd a ymwelodd fy merch oedd bedd yr eglwys. Mae lludw fy nhad yno; oriau cyn iddo farw 35 mlynedd yn ôl o ganser mewn ysbyty, cyffesodd ei ffydd yn Iesu Grist. Mae o gydag O, drwy drugaredd Duw.

Monday, December 11, 2023

kobe

Kobe oedd cyrchfan fy merch a'i gŵr ddoe, lle roedden ni'n arfer fyw. Roedd am y tro cyntaf iddi ymweld â'r ddinas ers symud i America pan oedd hi'n bump oed (cyn y daeargryn trychinebus.) Aethon nhw i'r llefydd cofiadwy, fel yr eglwys, parc, cymdogaeth a mwy. Mae ei ffrindiau a'r gweinidog yn dal yno. "Wnes ti ddim newid o gwbl; tipyn talach, efallai," meddai'r gweinidog wrth fy merch!

Saturday, December 9, 2023

gwylio kabuki

Aeth fy merch hynaf at theatr Kabuki yn Kyoto i wylio perfformiadau ei hoff actor a'i fab. (Hyn oedd ei phrif nod i aros yn Kyoto.) Gwelodd hi ffrindiau cylch Kabuki hefyd a oedd mor frwdfrydig â hi dros Kabuki.

Friday, December 8, 2023

menorah yn gaza

Llwyddodd IDF ddal Sgwâr Palestina yn Gaza, a chodi baner Israel a menorah Hanukkah. Dydy'r rhyfel ddim wedi gorffen eto, ond carreg filltir fawr ydy hyn. Mae goleuni daioni, gobaith a thangnefedd yn disgleirio yn y tywyllwch.

Thursday, December 7, 2023

Wednesday, December 6, 2023

kyoto

Mae fy merch hynaf a'i gŵr yn mwynhau eu gwyliau yn Japan. Wedi treulio dyddiau gyda'u chwiorydd yn Tokyo, mae'r ddau wedi symud i Kyoto. Byddan nhw'n aros yno am ryw deg diwrnod. Mae yna nifer o gamlesi yn y ddinas gyda thai bwyta ar un ochr, sydd yn fy atgoffa i o Fenis. Mae yna wahaniaeth fawr fodd bynnag, sef glendid!

Tuesday, December 5, 2023

er lles

Yn y byd gwallgof a chythryblus hwn, mae angen chwerthin er lles meddyliol a chorfforol. Beth fydd yn well na darllen y Wenynen a chwerthin yn uchel, i'r dagrau weithiau?

Monday, December 4, 2023

yn japan

Mae fy merch hynaf a'i gŵr yn Japan ers dyddiau. Byddan nhw'n treulio dau fis a hanner yno yn ymweld â'i theulu, ffrindiau, gweld golygfeydd, gwylio Kabuki, arddangos ei pheintiadau mewn oriel, a mwy. Dyma nhw'n mwynhau nwdls Japaneaidd mewn tŷ bwyta bach nodweddiadol.

Saturday, December 2, 2023

cyfyng-gyngor

Rhaid terfynu'r sefydliad aflan sydd yn benderfynol o'ch dinistrio. Ar yr un pryd, rhaid cael y gwystlon i gyd yn ôl. Cyfyng-gyngor amhosibl - dim ond Duw, a drodd y môr dros yr Israeliaidd, sydd yn medru gweithio gwyrthiau.

Wednesday, November 29, 2023

e-bost at aelodau IDF


Wrth i'r frwydr rhwng da ac anfad parhau yn Gaza, dyma gyfle i ysgrifennu e-bost at aelodau IDF er mwyn dangos cefnogaeth a chodi eu calonnau. Gyrru neges sydyn o fy nghalon a wnes i hefyd.

Tuesday, November 28, 2023

wobr heddwch nobel


"Enillodd Hamas Wobr Heddwch Nobel am ryddhau sawl plentyn a herwgipion nhw."
"Mae dynoliaeth, trugaredd a charedigrwydd eu gweithred yn ein hysbrydoli ni." 

Unwaith eto, gall erthygl y Wenynen wireddu un diwrnod.

Monday, November 27, 2023

llosgwr logiau

Cynnon ni tân yn y llosgwr logiau heddiw wrth y tymheredd ostwng yn ddigon oer. Mae gynnon ni fwy na digon o logiau i bara drwy'r gaeaf, diolch i'r ffrind sydd gan goedydd ar ei dir. Dyma'r gŵr wrthi'n gwneud ei hoff weithgaredd gaeafol. Dyma fi'n sychu'r dillad wrth y llosgwr.

Saturday, November 25, 2023

tarian

Stopiodd llyfr Salmau fwledi yn achub bywyd milwr IDF yn Gaza. Mae nifer o bobl yn gweddïo dros Israel. 

Friday, November 24, 2023

cinio diwrnod diolchgarwch yn japan

Cafodd fy mhlant yn Japan gyfle i fwyta cinio Diwrnod Diolchgarwch mewn tŷ bwyta Americanaidd. Dywedon nhw eu bod nhw'n teimlo fel pe baen nhw'n cael eu cludo yn ôl i'r Unol Daleithiau. Mae'n ymddangos, fodd bynnag, bod yna wahaniaeth mawr, sef maint y bwyd!

Thursday, November 23, 2023

diwrnod diolchgarwch

Molwch yr Arglwydd.
Diolchwch i'r Arglwydd, oherwydd da yw,
ac y mae ei gariad hyd byth.
Pwy all draethu gweithredoedd nerthol yr Arglwydd,
neu gyhoeddi ei holl foliant?
Gwyn eu byd y rhai sy'n cadw barn,
ac yn gwneud cyfiawnder bob amser
y Salm 106

Tuesday, November 21, 2023

cowbois o america

Mae cowbois o America wrthi'n gweithio yn ffermydd Israel i roi cefnogaeth i gymunedau Jwdea Samaria yn yr amser caled. Go da, hogia! Gobeithio bod pobl Israel yn gweld bod Cristnogion go iawn yn eu caru nhw.

Monday, November 20, 2023

penblwydd priodas cyntaf

Dathlodd fy merch a'i gŵr yn Japan eu penblwydd priodas cyntaf ddoe. Aethon nhw'n ôl at y tŷ bwyta lle gynhaliwyd y seremoni a'r wledd briodas. Roedd criw'r gegin yn eu cofio nhw, a thynnodd staff lun hwn. Mae'r cwpl yn disgwyl eu babi cyntaf ym mis Chwefror!

Saturday, November 18, 2023

ysgwydd wrth ysgwydd

Dyma Samer. Mae o'n Gristion ac  Islaeliwr Arabaidd. Mae o'n falch o berthyn i IDF ac o fod yn ddinesydd o Wladwriaeth Israel. "Does gen i ddim mamwlad arall," meddai.

Mae o wrthi'n brwydro gyda'i frodyr Iddewig, ysgwydd wrth ysgwydd, er mwyn amddiffyn eu gwlad. "Byddwn ni'n ennill y rhyfel hwn, ac os myn yr Arglwydd, yn dod â’r gwystlon adref yn ddiogel," meddai.

Friday, November 17, 2023

allwch chi ddim caru Duw heb ....

Ymysg 300,000 o bobl a fynychodd y gwrthdystiad dros Israel yn Washington D.C., rhaid bod yno nifer mawr o Gristnogion sydd yn caru Iddewon ac Israel. Fel dywedodd Corrie Ten Boom, "Allwch chi ddim caru Duw heb garu'r bobl Iddewig." Wedi'r cwbl, Iddew ydy Iesu Grist!

Wednesday, November 15, 2023

sefyll gyda israel

Cynhaliwyd gwrthdystiad dros Israel yn Washington D.C. ddoe a fynychwyd gan 300,000 o bobl - Iddewon a Christnogion o bob cwr o UDA. 


"Paid ag ofni; y mae mwy gyda ni nag sydd gyda hwy.”
2  Brenhinoedd 6:16

Tuesday, November 14, 2023

o'r afon i'r môr

Mae torf yn galw am ddinistrio mamwlad yr Iddewon o'r afon i'r môr.
Addawodd Duw i roi tir o'r afon i'r môr i'w bobl.
Gyda llaw, Afon Iorddonen mae'r dorf yn ei olygu
tra mai Afon Ewffrates mae Duw wedi'i rhoi i'r Iddewon.

Monday, November 13, 2023

tasg amhosibl, rhifyn israel


Mae Dani wrthi'n chwarae gêm gynyddol gyda'i "ffrind." Mae ei ffrind yn cael hi'n ofnadwy o anodd ateb cwestiynau mae Dani'n gofyn iddo fo'n gyflym ac yn ddi-baid, os nad yn amhosibl. Ceisiwch eu hateb, bobl! 


Saturday, November 11, 2023

diwrnod feterans

Diolch yn fawr i'r holl gyn-filwyr. Diweddar dad y gŵr a oedd un ohonyn nhw. Carodd ei deulu a'i wlad hyd at ddiwedd ei fywyd. Mi fydd o'n colli ei galon pe byddai o'n cael gwybod beth sydd yn digwydd i'w wlad annwyl heddiw.

Thursday, November 9, 2023

mae oklahoma yn sefyll gydag israel

Aeth Kevin Stitt, Llywodraethwr Oklahoma ynghyd â Greg Abbott, Llywodraethwr Texas i Israel yr wythnos diwethaf. Wrth gyfarfod Benjamin Netanyahu, sicrhaodd fyddai Oklahoma yn sefyll gydag Israel fel ffrind, a byddai'n dal i weddïo drosti hi. Hwrê i Kevin Stitt!

Wednesday, November 8, 2023

brenhines y byd

Fe'm coronwyd yn Frenhines y Byd, gan fy ŵyr am fy mhenblwydd heddiw! Ysgrifennodd y neges greadigol yma ar y cerdyn. Hon ydy'r anrheg fwyaf annwyl a ges i erioed.

Tuesday, November 7, 2023

yfwch win!


Mae gwinllannoedd Israel yn cael hi'n ofnadwy o galed oherwydd bod eu gweithiwyr ifanc wedi'u galw i wasanaethu yn IDF. Dyma fodd gwych i'w cefnogi nhw - yfed gwinoedd Israel! Prynodd fy merch hynaf boteli ar unwaith, ond dydyn nhw ddim ar gael yn y dref fach hon. Archebais gas ar y we drwy Kosherwine. (Ces gludo rhad ac am ddim.) 

Monday, November 6, 2023

dysgu tramor, blwyddyn i ffwrdd yn gaza

"Cyfnewid pob gwystl gyda 100 myfyriwr o'r Unol Daleithiau o blaid Hamas"
"Da dros Israel, da dros UDA, da dros Hamas"
"Addysgol i fyfyrwyr"

Un o'r arwyddion doethaf a mwyaf doniol welais erioed!

Saturday, November 4, 2023

fel tarian

Bydded i bawb sy'n llochesu ynot ti lawenhau,
a chanu mewn llawenydd yn wastad;
bydd yn amddiffyn dros y rhai sy'n caru dy enw,
fel y bydd iddynt orfoleddu ynot ti.
Oherwydd yr wyt ti, Arglwydd, yn bendithio'r cyfiawn,
ac y mae dy ffafr yn ei amddiffyn fel tarian.
y Salmau 5: 11,12

Friday, November 3, 2023

cyflenwadau ac offer meddygol


Aeth nifer mawr o Iddewon ifanc sydd yn byw tu allan i Israel yn ôl at eu gwlad nhw er mwyn ymuno ag IDF yn yr argyfwng cenedlaethol. 

Daniel ydy un ohonyn nhw. Mae o'n ffrind i fy merch hynaf. Ar ôl gwasanaethu fel meddyg yn IDF am dair blynedd, roedd yn byw yn yr Unol Daleithiau nes dydd erchylltra'r Hydref 7. Yn ôl yn Israel rŵan, mae o a'i dîm yn ceisio codi arian ar gyfer cyflenwadau ac offer meddygol yn ôl y rhestr a luniwyd gan y meddygon a'r nyrsys ar ffiniau Israel. Eu nod nhw ydy 60,000 o ddoleri. Dyma'r linc.

Wednesday, November 1, 2023

achubwyd


Cyflawnodd IDF gynllun beiddgar, ac achub milwr IDF benywaidd o ffau Hamas. Dw i newydd gael gwybod bod ei theulu a holl drigolion y dref yn gweiddi ac ymbil ar Dduw am ei drugaredd drosti hi. Fe wrandawodd. Gweddïaf y byddan nhw'n dod i nabod Iesu, Gwaredwr Israel a achubodd y ferch.

Tuesday, October 31, 2023

gan strategaeth ddoeth

Mae fy merch hynaf newydd orffen paentiad er mwyn dangos ei chefnogaeth dros Israel. Enwodd o yn "Gan Strategaeth Ddoeth" sydd yn dod o Ddiarhebion 24:6. Hoopoe ydy'r adar, sef aderyn cenedlaethol Israel.

Monday, October 30, 2023

cwestiwn

"Dw i'n deall bod yr Arabaidd eisiau ein dinistrio ni'n llwyr, ond ydyn nhw wir yn disgwyl i ni gydweithredu?" - Golda Meir

Saturday, October 28, 2023

moliannwch Dduw


Mae aelodau IDF yn canu, yng nghanol yr holl heriau eithafol. Mewn caeau, ffosydd, gwersylloedd, a thanciau maen nhw'n canu. Roedd milwr wedi'i anafu hyd yn oed yn addoli Duw yn canu ar wely mewn ysbyty. Moliannwch Dduw Israel i fuddugoliaeth fel byddin Frenin Jehosaffat!

Friday, October 27, 2023

rhan fach

Y dydd hwnnw, gwnaeth yr Arglwydd gyfamod ag Abram a dweud: “I'th ddisgynyddion di y rhoddaf y wlad hon, o afon yr Aifft hyd yr afon fawr, afon Ewffrates.” Genesis 15:18

Dim ond rhan fach o'r tir a addawyd gan Dduw y mae Israel yn berchen arni hi heddiw. Ac eto, mae'r byd eisiau iddyn nhw roi'r gorau i fwy.

Wednesday, October 25, 2023

adnod

Gwyn ei fyd y sawl y mae Duw Jacob yn ei gynorthwyo, ac y mae ei obaith yn yr Arglwydd ei Dduw, creawdwr nefoedd a daear a'r môr, a'r cyfan sydd ynddynt. Y mae ef yn cadw'n ffyddlon hyd byth.
Y Salmau 146: 5, 6

Tuesday, October 24, 2023

os ydych chi wir yn caru Iesu

"Bradychodd yr Eglwys yr Iddewon trwy aros yn dawel yn ystod yr Holocost. Rŵan, yng nghanol pogrom tebyg, rhaid i ni sefyll gyda nhw, yn gadarn a di-ofn. Oherwydd os ydych chi wir yn caru Iesu, byddwch chi'n caru'r Iddewon."  - Charles Gardner

Monday, October 23, 2023

peth mae Duw yn ei gasáu

Mae enw hamas (acronym) yn Arabeg yn golygu brwdfrydedd, sêl neu ysbryd ymladd. Mae gan y gair ystyr yn Hebraeg hefyd, sef trais, ac mae o'n ymddangos dwywaith yn y Beibl - Genesis 6:11, 13. Mae hamas (trais) yn rhywbeth mor ofnadwy nes i Dduw benderfynu dinistrio dynoliaeth o’i herwydd. Diolch am y wybodaeth i Israel Today.

Saturday, October 21, 2023

cost i fod yn wladgarwr

"Ar ddechrau cyfnewidiad, mae'r gwladgarwr yn ddyn prin ac yn ddewr; ceith ei gasáu, a'i ddirmygu. Pan fydd ei achos yn llwyddo, bydd yr ofnus yn ymuno ag ef oherwydd na fydd yn costio i fod yn wladgarwr." Mark Twain

Friday, October 20, 2023

kagome

Patrwm Japaneaidd traddodiadol a ddefnyddir i atal drygioni ydy Kagome. Fe'i defnyddir yn aml ar gyfer basgedi gwehyddu a phatrymau kimono. (Mae gan seren chwe phwynt hanes hir yn Japan.) Mae fy merch hynaf newydd baentio hwn yn gobeithio y bydd Kagome yn gwarchod IDF rhag y drygionus.

Wednesday, October 18, 2023

hananya

Mae Hananya, Iddew Meseianaidd yn brwydro yn ddewr dros Israel gan siarad yn gyhoeddus a phostio ffeithiau er gwaethaf ymosodiadau dieflig beunyddiol gan y byd. 

Tuesday, October 17, 2023

pregethwr dewr

Dyma bregeth arall ardderchog a dewr gan Gweinidog Gary Hamrick. Mae o'n esbonio'n fanwl beth ydy hanes, gwreiddiau, sefyllfa gyfredol Israel, Hamas a Diwedd Amser. Mae o'n sefyll yn gadarn dros y gwirionedd, a does ganddo fo ofn sôn am wleidyddiaeth yn glir chwaith. Fy hoff bregethwr ydy o.

Monday, October 16, 2023

gigio

Buodd Gigio, ci frawd y gŵr farw yn 17 oed. Er ei fod o wedi colli golwg a chliw flynyddoedd yn ôl, roedd bob amser yn siriol, ac yn rhoi cysur i'w berchennog a'r cymdogion mewn maestrefi Las Vegas. Roedd ein brawd ni'n ei garu o, ac yn gofalu amdano fo'n dyner hyd at y diwedd. 

Saturday, October 14, 2023

taro deuddeg


Unwaith yn rhagor. Y tro hwn, swnio fel cyfweliad go iawn, ar wahân i elfen ddoniol nodweddiadol y Wenynen. Deffrwch, bobl!

Friday, October 13, 2023

heb gysgu


"Nid yw ceidwad Israel yn cysgu nac yn huno."
 Salmau 121:4

Dyma bregeth ardderchog a hynod o graff ar Israel gan Skip Heitzig.


Wednesday, October 11, 2023

cariad ar yr olwg cyntaf

Newyddion da yn y byd tywyll - cafodd Bingley ei fabwysiadu, gan ddynes sydd eisiau ci gwarchod sydd gan dymer mwyn. Ci perffaith iddi ydy Bingley. Ysgrifennodd hi e-bost hir at fy merch yn disgrifio'r hanes yn fanwl. Molwch yr Arglwydd! Gobeithio bydd y ddau'n byw'n hapus gyda'i gilydd.

Tuesday, October 10, 2023

dewrder mewn brwydr

Paentiodd fy merch hynaf dri murlun yn Sderot, Israel yn 2019 - un ar loches bomio, dau ar ysgolion. Aeth ffrind iddi at y dref er mwyn gweld a oedd y murluniau'n ddiogel! (Ofynnodd hi mohono, wrth gwrs!) Dwedodd o eu bod nhw heb ddifrod, a bod y dref yn wag. Gobeithio bod y trigolion wedi dianc yn ddiogel.

Monday, October 9, 2023

Saturday, October 7, 2023

Israel dan ymosodiad

Ond ni lwydda unrhyw arf a luniwyd yn dy erbyn;
gwrthbrofir pob tafod a'th gyhudda mewn barn.
Dyma etifeddiaeth gweision yr Arglwydd,
ac oddi wrthyf fi y daw eu goruchafiaeth,
medd yr Arglwydd. 
Eseia 54:17

Friday, October 6, 2023

crys-t gwych

Cafodd y gŵr grys-T gan ein mab hynaf ni. Cafodd y mab y crys gan ei frawd yng nghyfraith a raddiodd yn Athrofa Diwinyddol Dallas. (Hanes hir!) Crys gwych ydy o beth bynnag gyda "hallelwia" yn Hebraeg arno.

Wednesday, October 4, 2023

bydd yr utgorn yn seinio

Dw i'n hoffi gwrando ar Feseia gan Handel o bryd i'w gilydd. Roeddwn i'n cymharu sawl fideo Bydd yr Utgorn yn Seinio neithiwr. Hwn oedd y gorau yn fy nhyb i. Yna, des i ar draws ganu gan Bryn Terfel a oeddwn i erioed wedi clywed o'r blaen. Fo ydy fy ffefryn bellach.

Tuesday, October 3, 2023

bingley

Mae fy merch hynaf yn maethu ci arall. Ci mawr du ydy Bingley. Er gwaethaf ei maint, mae o braidd yn swil ac ofnus weithiau. Bydd fy merch yn rhoi bath iddo a "gweithio arno fo." Mae ganddi ddawn arbennig i dawelu calonau cŵn, drwy ymddwyn fel un ohonyn nhw!

Monday, October 2, 2023

rhyfeddach na ffuglen


Yn aml iawn, dw i'n cael gwybod y newyddion diweddaraf drwy'r Wenynen. Wrth weld yr erthygl hurt a doniol hon, chwiliais am yr air "larwm tân." Dyma fo! Dydy beth ddigwyddodd ddim mor bell o'r Wenynen fodd bynnag.

Saturday, September 30, 2023

Gall pobl anghofio Duw, ond na fydd Duw byth yn anghofio Ei bobl.

Er gwaethaf canrifoedd o anffyddlondeb pobl Israel, na fydd cyfamod Duw a'i ddewis byth yn newid. Aeth pobl Israel yn ôl at eu tir a roddodd Duw i Abraham, wedi dwy fil o flynyddoedd. Dal yn Ei bobl maen nhw, ac mae'r Eglwys wedi cael ei himpio drwy ffydd yn Israel. Mae ffyddlondeb Duw'n para am byth. Dyma erthygl ardderchog gan Aviel Schneider.

Friday, September 29, 2023

y lleuad harddaf

Ces i gip ar y lleuad lawn y bore 'ma. Mae'r coed yn yr iard gefn yn fy rhwystro gweld lleuad yn aml, ond llwyddais edmygu'r lleuad lachar rhwng y dail. Y lleuad harddaf yn y flwyddyn ydy hi, yn ôl diwylliant Japaneaidd.

y lleuad lawn yn Tokyo neithiwr - Lywodraeth Fetropolitan Tokyo

Wednesday, September 27, 2023

bendith Duw ar fy mam

Ymwelodd fy mrawd â'n mam ni yn ei chartref henoed yn Tokyo ddoe. Mae hi'n anghofio pethau mwyfwy. Dwedodd hi wrtho, fodd bynnag, ei bod hi'n cael hwyl bob dydd (gofal ardderchog, bwyd maethlon, gweithgareddau diddorol, ffrindiau.) Efallai mai bendith Duw ydy cyflwr ei meddwl. Mae hi wedi byw bywyd caled. Drwy ddileu ei chof poenus, efallai Ei fod O'n galluogi iddi fwynhau ei bywyd presennol.

Tuesday, September 26, 2023

gwell na eli nos

"Does neb yn gwybod eli nos effeithiol?" gofynnodd fy merch hynaf ar dudalen Facebook y bore 'ma. (Bydd hi'n troi'n 40 oed cyn hir.) Roedd crychau cynyddol ar fy wyneb yn arfer fy mhoeni o'r blaen, ond dim bellach. Y modd gorau i mi ydy peidio â syllu ar ddrych! 

Monday, September 25, 2023

gronyn


Des i ar draws Gronyn gan John Pritchard wrth ddarllen erthygl BBC Cymru Byw (am ei ymddeoliad ac atal sgrifennu!) Doeddwn i ddim yn gwybod ei fod o wedi ysgrifennu erthygl bob wythnos dros 20 mlynedd. Mi wnes ei gyfarfod, ei ddiweddar wraig Falmai a'u mab yn eu cartref yn Llanberis flynyddoedd yn ôl. Roedden nhw'n hynod o glên wrtha' i. Dechreuais ddarllen un bob dydd bron, o'r diweddaraf. Hyfryd gweld gwirionedd Duw drwy eiriau cryno John.

Saturday, September 23, 2023

gwneud iawn

Mi fydda i'n coginio gyoza, hoff fwyd y gŵr ar gyfer ei benblwydd bob blwyddyn. Eleni, fodd bynnag, prynais gyoza parod. Yn anfoddus prynais un fegan, sydd ddim cystal, trwy gamgymeriad. Bwytaodd y gŵr yn siriol, chwarae teg iddo, ond roeddwn i'n teimlo'n ofnadwy. Aethon ni i Napoli's neithiwr felly, er mwyn gwneud iawn am y siom. Roedd popeth yn flasus gan gynnwys tiramisu, hoff bwdin y gŵr. 

Friday, September 22, 2023

68 oed

Roedd hi'n benblwydd y gŵr yn 68 oed ddoe. Er mwyn i ddathlu, y peth cyntaf a wnaeth oedd rhedeg. Roedd o'n gobeithio rhedeg milltir dan 8 munud ar y penblwydd hwnnw, ac yn hyfforddi'n benodol (ar wahân i'w ymarfer corf arferol) i gyrraedd y nod. Roedd dan gymaint o bwysau a greodd ei hun, ond llwyddodd - 7:45.

Monday, September 18, 2023

mae o'n gwybod

Yna daeth gair yr Arglwydd at Eseia a dweud, “Dos, dywed wrth Heseceia, ‘Fel hyn y dywed yr Arglwydd, Duw dy dad Dafydd: Clywais dy weddi a gwelais dy ddagrau. - Eseiaa 38:4,5

Mae Duw'n clywed ein gweddïau, a gweld ein dagrau.

Saturday, September 16, 2023

cartref i tony

Mae Tony, ci roedd fy merch yn gofalu amdano am ddyddiau newydd ffeindio cartref. Clywodd hi gan loches anifail yn dweud mai dynes a'i merch ifanc wedi mynd â fo adref. Mae fy merch eisiau parhau'r gwaith gwirfoddoli hwnnw er bod ei chalon yn torri tipyn bach bob tro.

Wednesday, September 13, 2023

adnod

"Yr wyt yn cadw mewn heddwch perffaith
y sawl sydd â'i feddylfryd arnat,
am ei fod yn ymddiried ynot.
Ymddiriedwch yn yr Arglwydd o hyd,
canys craig dragwyddol yw'r Arglwydd Dduw."
Eseia 26:3,4

Dwedir "shalom shalom" yn Hebraeg, nid "heddwch perffaith." 
Heddwch heddwch - mesur dwbl!

Tuesday, September 12, 2023

tony

Mae fy merch hynaf yn maethu ci unwaith eto nes iddo gael ei fabwysiadu. Ci swil ac annwyl ydy Tony, sydd wedi cael ei adael. Dydy o ddim yn cyfarth o gwbl yn ôl fy merch - nodweddiadol o'r brid hwn o Dde Affrica. Hoffai hi ei fabwysiadu hyd yn oed, os nad rhaid iddi deithio mor aml. Gobeithio y bydd o'n ffeindio cartref cariadus.

Monday, September 11, 2023

9 - 11


Cofiwch a bod yn wyliadwrus.

"Peidiwch â gwangalonni nac ofni, na dychryn nac arswydo rhagddynt, oherwydd y mae'r Arglwydd eich Duw yn mynd gyda chwi, i frwydro trosoch yn erbyn eich gelynion, ac i'ch gwaredu." Deuteronomium 20:3-5

Saturday, September 9, 2023

dathlu ar y we

Ymunon ni â'n mab hynaf a'i deulu'n dathlu ei benblwydd, ar y we. (Ychwanegwyd ein mab ifancaf yn y fan a'r lle hefyd.) Pobodd ein merch-yng-nghyfraith "gacen dyllau" siocled. Cannon ni Benblwydd Hapus gyda'n gilydd. Mae'n anodd ymgasglu ar gyfer penblwyddi bellach wrth y plant ar wasgar dros y byd. Dw i'n ddiolchgar am y dechnoleg fodern.

Wednesday, September 6, 2023

ei fabanod

Wrth i mi a'r gŵr bwyta swper yn Katfish Kitchen, gwelon ni hysbysebion busnes lleol ar y bwrdd. Roedd dau glinig optometreg yn eu mysg; roedd y ddau optometrydd yn fyfyrwyr y gŵr. Yn ystod ei yrfa fel athro yn y brifysgol, dysgodd fwy na 750 sydd yn gweithio fel optometryddion yn Oklahoma neu daleithiau eraill bellach. Ei fabanod maen nhw i gyd!

Monday, September 4, 2023

llyfr lliwio

Mae fy merch hynaf newydd ddechrau gwerthu llyfr lliwio cathod drwy Amazon. Mae'n anhygoel gweld y llyfr a greodd hi ar dudalen Amazon. Penny Munchen ydy ei nom de plume. Mae cynifer o lyfrau tebyg ar werth wrth gwrs, ond mae hi'n hyderus mai hwn ydy'r gorau!

Saturday, September 2, 2023

gweddillion

Ces i fy nharo gan yr olwg hon wrth gamu allan y drws blaen bore 'ma - gweddillion y Gor-leuad Las. Roedd hi'n edrych yn fwy nag arfer, ond tipyn bach yn drist ac wedi blino. Efallai ei bod hi wedi cael digon, ac mae hi eisiau llonyddwch. Hwyl fawr tan y tro nesaf.