Sunday, November 30, 2008

tawel nos

Mae'r gwyliau drosodd a gadawodd y plant hyn p'nawn ma. Roedd yn wych cael eu gweld nhw i gyd am y tro cynta ers misoedd. Ond dw i wedi ymlâdd! Penderfynes i fy mod i'n haeddu bath heno yn hytrach na chawod. Mae gen i bowdr bath o Japan sy'n arogleuo fel cypreswydd. Doedd o ddim cystal ag 'Arima Onsen' (ffynnon boeth yn Japan) ond  dw i'n teimlo'n llawer gwell bellach. Mae'r gweddill o'r teulu wedi mynd i'r gwely a distaw iawn mae hi rwan. Rhagfyr yfory.

Saturday, November 29, 2008

cinio diolchgarwch 2Aethon ni drwyddi ac yn fodlon. Roedd 'na ddwsin ohonon ni gan gynnwys tri gwestai yn mwynhau'r cinio a'r noson. Caethon ni dwrci da eleni oedd yn pwyso 18 pwys. Ces i fo'n ddigon cynnar wedi cael cymaint o drafferth dadrewi un drwg y llynedd. Gwyliodd pawb 'Kung Fu Panda' ar ôl y cinio. Mae 'na ddigon o fwyd ar ôl i swper heno.

y llun uwch: 'ngwr sy'n torri'r twrci (ei waith ydy hyn bob blwyddyn.)

Thursday, November 27, 2008

cinio diolchgarwch 1Dw i newydd ddwad yn ôl o'r cinio cynta. Mae 'na un o'r tai bwyta yn y dre yn cynnig cinio Diolchgarwch yn rhad ac am ddim i bawb bob blwyddyn. Gan fod bron pob teulu'n cael cinio yn ei ty ei hun, dim ond myfyrwyr a phobl heb neb i ddathlu efo nhw sy'n cymryd mantais ar eu gweithred hael. Eleni penderfynodd 'ngwr ymuno â'r myfyrwyr Japaneaidd, felly es i a'r plant hefyd. Dan ni'n mynd i gael ein cinio yrory beth bynnag achos doith fy merch hyna a'i gwr heno ar ôl cael cinio efo ei deulu heddiw.

Roedd y ty bwyta'n llawn dop. Caethon ni bob math o fwyd traddodiadol a'r rhai newydd. Ac roedd pobl y ty bwyta'n gweini arnon ni'n gymwynasgar dros ben. 

Rwan ta, fy nhro i i baratoi cinio mawr. Dw i'n mynd i grasu ddwy bastai bwmpen, un gacen afalau a bisgedi heddiw. Wna i dwrci a phopeth arall yfory. 

llun: arwydd sy'n dweud, "Free Thanksgiving lunch"

Wednesday, November 26, 2008

wythnos wyl diolchgarwch


Cyn i blant ein hysgol fach fynd ar wyliau wythnos ma, cynhaliwyd Noson Ganu neithiwr. Roedden nhw wedi bod wrthi'n paratoi ati hi am wythnosau gan ddysgu nifer o ganeuon ar gof.  Canon nhw nerth eu pennau a chanon'n dda iawn.

Dan ni'n mynd i gael dau ginio diolchgarwch eleni, un efo rhai o'r myfyrwyr Japaneaidd yn y dre ddydd Iau a'r llall yn ein tyˆ ni ddydd Gwener. Sgwenna i amdanyn nhw wedyn.

Monday, November 24, 2008

wrth smwddio

Newydd orffen smwddio dw i. Wedi bod wrthi am awr a hanner tra ôn i'n gwneud popeth arall. Dw i wrth fy modd yn smwddio a dweud y gwir. Dw i ddim yn hoffi'r gwaith ei hun ond mae'n gyfle ardderchog i mi wrando ar raglenni hir Radio Cymru wrth wneud y gwaith. 

Dei Tomos oedd fy newis bore ma. Dôn i ddim yn dallt popeth wrth gwrs ond mae'n hyfryd trochi fy hun yn y Gymraeg yn ddigon hir. Cyfweliadau mewn studio, dim ar ffôn sy'n ddelfrydol. Roedd y pynciau'n eitha diddorol (llyfrau am Kate Roberts, allfudiad i Awstralia ac ati) a Chymraeg y gwesteion yn ddymunol braidd.

Saturday, November 22, 2008

stori ddyn fara sinsirAmser maith yn ôl safai Dyn Bara Sinsir wrth ymyl y Tyˆ Bara Sinsir. Yna daeth cawr a'i fwyta! Truan ohono!

Doedd gen i ddim cyfle i dynnu llun ohono fo cyn iddo gael ei fwyta gwaetha'r modd. Cewch chi weld ei olion traed ar yr eira.

Friday, November 21, 2008

tân cyntaByddwn ni'n dechrau defnyddio'n stof tân ddechrau mis Tachwedd bob blwyddyn, ond mae hi wedi bod yn gynhesach eleni nag arfer. Mae cacwn a buchod coch cwta wedi mwynhau'r hydref mwyn.

Neithiwr,
wnaethon ni gynnau tân o'r diwedd wedi i'r tymheredd ostwng yn sylweddol yn y p'nawn. Braf ydy cael tân yn y tyˆ. Mae o'n eich cynhesu chi drwodd. Wna i goginio cawl tatws i swper ar y stof heno.

Thursday, November 20, 2008

morton eto


Sonies i am Morton o'r blaen, hogyn peniog sy'n dysgu Japaneg ac ieithoedd eraill. Clywes i fod o'n paratoi am arholiad Japaneg i ennill ysgoloriaeth gynigir gan Lywodraeth Japan.

Mewn cyfweliad anffurfiol yn llyfrgell y brifysgol, clywes i ei hanes heddiw ar gyfer fy mlog. Cynigir 1,500 o ysgoloriaethau bob blwyddyn i bobl dramor sy eisiau astudio mewn prifysgolion Japan (yn Japaneg.) Mae o'n dysgu'n galed ar hyn o bryd i sefyll yr arholiad yn Llysgenhadaeth Japan yn Texas yn y gwanwyn. Os enillith o'r ysgoloriaeth, bydd o'n astudio ac ymchwilio i ieithyddiaeth am chwe blynedd. 

Pob llwyddiant!

Wednesday, November 19, 2008

denmarc v cymru

Dw i ddim yn dilyn chwaraeon fel arfer, ond edryches i ar y newyddion am y gêm bel-droed ddwywaith heddiw: Denmarc v Cymru. Wnaeth y ddolen fy atgoffa i o fy nyddiau gynt pan ôn i'n teipio llythyrau Daneg ar deipiadur cyn adeg y cyfrifiaduron. 

Rôn i'n gweithio yn swyddfa fach Store Nordiske Telegraf Selskab (Great Northern Telegraph Company) yn Tokyo amser maith maith yn ôl. Dôn i ddim yn medru Daneg, felly teipio wnes i heb wybod beth ôn i'n teipio yn ôl llawysgrifen fy mos.

Dechreues i ddysgu Daneg ond rhoi'r gorau iddi'n ddigon cynnar gwaetha'r modd. Dylwn i fod wedi dal ati. Yr unig ymadrodd dw i'n ei gofio ydy, "mange tak" - diolch yn fawr.

Tuesday, November 18, 2008

diweddaru trwydded yrru


Caeth 'ngwr drafferth fawr wedi i'w drwydded yrru ddod i ben heb sylweddoli. Rôn i'n fwy na awyddus i ddiweddaru fy un i yn ddigon cynnar felly. I ffwrdd â fi i swyddfa'r drwydded. Aeth popeth yn hawdd dros ben. Doedd dim rhaid i mi ddangos fy mhasport neu gerdyn adnabod hyd yn oed. Dim ond talu'r ffî a chael tynnu fy llun wnes i. Bydd fy nhrwydded yn dda am bedair blynedd arall.

llun: platiau trwydded o daleithiau eraill

Monday, November 17, 2008

cymro yn harvard

Dyma un o'r Cymry sy ym mhob man yn y byd. Un yn Harvard y tro hwn. Gobeithio bod chi i gyd wedi darllen yr erthygl ma a chlywed y cyfweliad ar Lisa Gwilym (dim C2: Lisa Gwilym) erbyn hyn. Os na felly, dowch yn llu. (Dechreuith y cyfweliad tua 50 munud o'r dechrau.)

Mae'r cwrs Cymraeg yno'n edrych yn wych. Dim ond casglu fy llyfrau Gareth King ar y silff sy angen arna i i ymuno â nhw (a thocyn awyren!)

Cewch gip ar safle'r Cymrodorion hefyd.

Saturday, November 15, 2008

lleuad wen


Doedd dim rhaid i mi godi'n gynnar. Bore Sadwrn. Ond deffres i'n gynt nag arfer a methu mynd yn ôl i gysgu. Codes i a chael cip ar y tywydd drwy'r ffenestr. Cyfarchodd y lleuad wen yn yr awyr lwydaidd. Es i allan i dynnu llun ohoni hi oedd yn crynu yn y gwynt main (a finna!)

Friday, November 14, 2008

cymro yn japan

Am Gymro o Landdewi Brefi sy'n byw yn Osaka, Japan ydy'r gwaith gwrando cynta yn y cwrs Cymraeg trwy'r post  arall ddechreues i'n ddiweddar. Mae Iwan Morgan sy'n gweithio fel athro Ffrangeg a Saesneg yn siarad mewn cyfweliad am ei brofiad  yn Osaka. Cyfweliad go iawn ydy o, dw i'n meddwl ond mae'r cwrs yn saith mlwydd oed. Dw i ddim yn siwr os ydy o'n dal yno felly. Hanes diddorol ond ella fod o ddim yn ddarn hollol briodol i fy nhiwtor weld pa mor dda dw i'n ei ddallt o achos dw i'n medru ateb rhai cwestiynau heb wrando ar y tâp!

Monday, November 10, 2008

ben ar radio cymru

Siaradodd Ben Thomas â John Roberts ar raglen, Dal i Gredu ddoe. Gweinidog ifanc newydd mewn eglwys fach yng Nghricieth ydy o. Mae o'n dwad o Sir y Fflint ac roedd o a'i wraig yn gweithio fel efengylwyr yn Llundain ers blynyddoed tan mis Gorffenaf eleni. Dw i wedi cael pleser o gysylltu â fo o bryd i'w gilydd. Rhoddodd o dystiolaeth ei gred yn glir mewn deg munud. (Chwarae teg i John Roberts am beidio ymyrryd ynddo fo yn annhebyg i rai cyflwynyddion.) 

Sunday, November 9, 2008

gwiwer eto! (dim gwiwer wedi'i ffrio, corndolly)


Dim glaw, dim gwynt, dim storm. Mae'n braf heddiw. Dim ond ar hon oedd y bai felly am golled y trydan y bore ma. Gwiwer! Mi glywes i fang mawr y tu allan chwarter awr cyn inni adael am yr oedfa. Doedd 'na ddim byd i'w wneud ond i 'ngwr godi drws y garej ac i ni fynd. Yn ffodus roedd popeth yn iawn erbyn i ni ddwad adre.

Mae gwiwerod yn cnoi pethau trydanol weithiau ac achosi problemau. Doedd 'na ddim modd i'w hatal rhag sut ddamwain yn ôl yr awdurdodau.

Saturday, November 8, 2008

katfish kitchen
Es i a'r teulu i Katfish Kitchen, un o'r tai bwyta poblogaidd yn y dre am swper heno. Mae ei brisau'n eitha rhesymol a chewch chi gymaint o fwyd da. Mae o'n enwog am ei saig 'Catfish' ond  mae 'na ddewis eang ar y fwydlen. Ces i 'Tilapia', reis, ffa a thaten wedi'i phobi. Doedd 'na ddim lle am bwdin yn anffodus.

Tuesday, November 4, 2008

gwledd gwyl diolchgarwch


Cynhelir gwledd Gwyl Diolchgarwch yn yr Adran Optometreg yn y brifysgol bob blwyddyn. Ymunais i â nhw eleni am y tro cynta (er mwyn cael sgrifennu amdani yn fy mlog!) Roedd yna tua 150 o bobl gan gynnwys y myfyrwyr, athrawon, staff a'u teuluoedd. Caethon ni gymaint o fwyd da; twrci, cig moch, tatws stwns, 'dressing', saws llugaeron, llysiau a mwy. Ac am bwdin roedd yna bwmpenni wedi'u gwneud yn gacennau, pasteiod a bisgedi. Dw i ddim isio swper heno!

llun: ddim gwrando ar ddarlith ond mwynhau eu cinio arbennig maen nhw!

Sunday, November 2, 2008

pot lwc arbennig
Mae'n cenhadon ni yng Ngwlad Belg yn ymweld â'r eglwys ar hyd o bryd a chaethwn ni bot lwc arbennig efo nhw. Rôn ni i fynd â bwydydd o Ewrop. Caethon ni ddewis unrhyw wlad. Dyma fy nghyfle!

Mi wnes i Fara Brith a Chawl Cennin efo tatws, bacwn ac hufen. Paratoes i nodau dwyieithog a dwy faner fach Cymru hefyd. Dw i mor falch mod i'n dod â phot gwag yn ôl adre. Ar wahân i spageti a pitsa cyffredin, roedd 'na peli cig Norwyaidd, cawl Minestron, selsig efo 'sour kraut' heb sôn am gacen siocled Almaenaidd i ti, Corndolly!

Gyda llaw, mae'r ddau blentyn ifanc y cenhadon yn mynd i'r ysgol leol ac yn hollol rugl yn y Fflemeg wedi byw yng Ngwlad Belg efo'u rhieni am bedair blynedd. Rhaid i'r rhieni ofyn i'w plant am gymorth ieithyddol!