Monday, December 31, 2012

addunedau blwyddyn newydd

Mi wnes i ddwy adduned blwyddyn newydd eleni a dw i wedi eu cadw. Fedra i ddim dweud beth oedd y gyntaf ond yr ail - sgrifennu'r blog hwn bob dydd. Ar wahân i'r wythnos roeddwn i yn Japan ym mis Mawrth (doedd gen i ddim modd,) sgrifennais i bwt bob dydd er bod yn anodd yn aml oherwydd diffyg pynciau. Mae sgrifennu'n gyhoeddus felly'n hynod o bwysig i mi ddal at fy Nghymraeg. Mae hyn yn peri i mi adolygu'r gramadeg, gwirio sillafu, ceisio llunio fy meddyliau ac yn y blaen. Diolch yn fawr a blwyddyn newydd dda i chi sydd yn dod yma.

Sunday, December 30, 2012

dal i grosio

Wedi gwneud dwy het, dw i eisiau crosio mwy. Ffeindiais i gyfres o fideo ar You Tube gan Eidales fedrus. Rhaid cyfaddef nad ydw i'n deall popeth, ond mae ei hesboniadau trylwyr yn well na'r lleill dw i wedi eu gweld. (Ac wrth gwrs fy mod i'n cael dysgu Eidaleg ar yr un pryd.) Rŵan dw i'n gweithio ar fag llaw. Mae'n hwyl!

Saturday, December 29, 2012

canlyniad trist

Dechreuais i deimlo'n sâl wedi cael y coffi hyfryd ddoe. Roedd o'n rhy gryf. Digwyddodd yr un peth ond mis diwethaf. Dw i'n gwybod yn bendant bellach fy mod i'n gorfod osgoi coffi cryf. Am siom; dw i'n hoff iawn ohono fo.

Friday, December 28, 2012

siop goffi newydd

Mae yna siop goffi newydd yn y dref. Es i a'r gŵr ynghyd â ffrind yno am baned a sgwrs. Cynigir amrywiaeth o goffi, te a brechdanau arbennig; wedi cael gwersi sydyn gan y perchennog ar y fwydlen, dewisais i cappuccino efo Irish cream a brechdan cig eidion. Lluniodd fy cappuccino ar y cownter i mi dynnu lluniau, chwarae teg iddo fo. Roedd popeth yn dda iawn, a chawson ni sgwrs fach ddymunol. Dechreuodd fwrw eira - am y tro cyntaf y tymor.

Thursday, December 27, 2012

ci efo offeiriad

Mae gan fy merch hynaf gi o'r enw Reuben. Pan fydd fy merch yn dod yma, fodd bynnag, fydd rhaid iddo aros tu allan neu yn y garej; er ei fod yn gi arbennig o dda ac annwyl, fedra i ddim dioddef anifeiliaid yn y tŷ. Y tro hwn, daeth fy merch a'i gŵr heb Reuben achos bod nhw'n ffeindio dog-sitter awyddus, sef yr offeiriad o Libanus. Mae o'n gwirioni ar Reuben ac wedi prynu gwely a theganau newydd iddo fo hyd yn oed. Mae'n ymddangos bod nhw'n hapus iawn efo'i gilydd. Gyrrodd yr offeiriad lun o Reuben ar garped braf a baratowyd iddo'n benodol!

Wednesday, December 26, 2012

efo'r teulu

Gyrrodd fy merch hynaf a'i gŵr drwy storm eirlaw a dod yn ddiogel ddoe. Roedd yn braf bod efo'n gilydd yn dathlu'r Nadolig, cyfnewid anrhegion, cael cinio Nadoligaidd, siarad a chwerthin. Fy hoff anrheg (gan y mab hynaf) oedd Baci - siocled o'r Eidal. Mae'n oer (o'r diwedd) tu allan ond yn gynnes tu mewn. (llun: y dŵr i'r adar wedi'i rewi)

Tuesday, December 25, 2012

Iesu ydy'r rheswm


Oherwydd y baban a aned flynyddoedd yn ôl,
Oherwydd yr anrheg arbennig a roddwyd gan Dduw,
Oherwydd y gobaith sydd gynnon ni ynddo Fe,

Nadolig Llawen, a Phob Bendith


Monday, December 24, 2012

crys nadoligaidd

Roeddwn i'n gwisgo fy hoff grys Nadoligaidd a brynais i mewn siop elusen yn ddiweddar. Yna, gwelais un o aelodau'r eglwys yn gwisgo crys efo union yr un fath o batrwm arno fo. Roedden ni'n teimlo'n arbennig o agos at ein gilydd, a dyma gael tynnu llun ohonon ni!

Sunday, December 23, 2012

crosio efo bysedd

Byddai'n syniad da i wau, neu grosio i fod yn fanwl, yn yr awyren a maes awyr yn ogystal â darllen llyfrau neu ddefnyddio teclynnau modern. Ond gewch chi fynd â bachau efo chi yn yr awyren? Ces i fy synnu'n ffeindio cynifer o gwestiynau tebyg ar y we! Mae'n ymddangos mai ar dymer y swyddog diogelwch mae'n dibynnu yn y bôn. Fyddwn i ddim eisiau cael atafaelu fy machyn. Yna ffeindiais i ateb - crosio efo bysedd! Gwych! Mae'n dipyn o waith ar y dechrau, ond mae'n siŵr bydd yn hawdd ar ôl ymarfer. 

Saturday, December 22, 2012

gwniadwraig

Mae gan y gŵr broblem ffeindio dillad sydd yn ei ffitio fo; mae'n gas ganddo ddillad llac. Prynodd siaced Adidas ar y we'n ddiweddar. Mae o'n ei licio hi heblaw am y ffabrig sbâr o gwmpas ei wasg. Roedd o'n benderfynol o wella'r sefyllfa a dyma fo'n ffeindio gwniadwraig yn y dref a mynd â'r siaced ati hi ddoe. 

Mae'r ddynes yn 85 oed ond yn sionc dros ben! Cywirodd y siaced mewn dim amser yn fedrus; mae hi'n ffitio'r gŵr i'r dim. Mae o, wrth gwrs wrth ei fodd. Gofynnais iddo dynnu llun ohoni hi pan aeth i nôl ei siaced. A dyma hi.

Friday, December 21, 2012

fy het

Ces i syniad o wau kippa wedi gweld llun ohoni hi ar y we. Mae gynnon ni bentwr o edafedd sbâr yn y tŷ. A dyma gychwyn ar unwaith. Gan nad oeddwn i'n dilyn cyfarwyddiadau, roedd rhaid i mi ail-wneud sawl tro. Dyma hi, fodd bynnag, fy kippa gyntaf. Dw i'n eithaf balch o'r canlyniad. Ces i fy siomi, ar y llaw arall yn darganfod nad ydy'r Iddewon benywaidd Uniongred yn gwisgo kippa gan mai gwisg ddynion ydy hi. Na fyddwn i eisiau tramgwyddo neb, ac felly penderfynais ei galw hi'n het. Mae'n ddefnyddiol dros ben yn cadw fy ngwallt rhag syrthio ar fy wyneb. Dw i'n bwriadu gwau mwy!

Thursday, December 20, 2012

gwyntoedd cryfion

Ces i fy neffro gan wyntoedd ofnadwy o gryf yng nghanol nos. Roeddwn i'n ofni byddai yna dornado neu ddau o gwmpas oherwydd cryfder y gwynt. Mae'n dal i chwythu ond mae awyr las. Gan ei bod hi'n gynnes, mae'n anodd cofio mai ond dyddiau nes y Nadolig. Fe ddaw'r plant hyn adref i ddathlu'r Ŵyl. Bydda i'n coginio cig moch y tro hwn.

Wednesday, December 19, 2012

dyn hynaf

Dyn o Japan ydy'r hynaf yn y byd bellach. Mae ganddo ddwsin neu ddau o great great grandchildren (methais yn llwyr i ffeindio'r gair hwn yn Gymraeg!!) Ces i fy synnu'n ei weld o; does ganddo fawr o rychau ar ei wyneb! Er ei fod o yn yr ysbyty'n ddiweddar yn ôl y newyddion, mae o'n ymddangos yn anhygoel o dda gan ystyried ei oedran (115.) Mae o'n byw efo ei deulu yn hytrach na mewn cartref henoed; tybed mai hyn yn cyfrannu at ei gyflwr iechyd. Mae o wedi gweld canrif gyfan. Rhyfeddol.

Tuesday, December 18, 2012

mae'r bagiau'n ddiogel

Cafodd y gŵr gyfle i siarad â'n cymydog am ei gi o'r diwedd. Er bod y cymydog yn ceisio sicrhau'r ffens, mae ei gi bach yn gyfrwys iawn i ffeindio ffwrdd allan. Awgrymodd y gŵr iddo glymu ei gi ar ddiwrnod casglu sbwriel. A dyna a wnaeth. Bore ddoe, doeddwn i ddim yn siŵr a gallwn i fynd â'r bagiau allan a'u gadael. Pan es i allan, clywais y ci'n udo rhywle ond heb ddod ata i. Hwrê! Gadawais y bagiau'n ddiogel.

Monday, December 17, 2012

seddau hwylus

Mae Japaneaid yn gyfarwydd ag eistedd ar y llawr ar eu coesau'u plygu. (Roedd yna ond bwrdd isel yn y tŷ pan oeddwn i'n blentyn.) Y broblem ydy bydd eich coesau'n brifo ar ôl peth amser. Dyma sedd fach hwylus a ges i yn Japan flynyddoedd yn ôl. Mae hi'n ddefnyddiol dros ben; dw i'n cael eistedd ar y llawr heb frifo fy nghoesau. Yna ffeindiais i lun hwn o fynachod sydd yn eistedd ar seddau bach tebyg. Syniad da.

Sunday, December 16, 2012

rinc sglefrio

Dw i newydd ddod adref wedi helpu gwerthu diodydd a ballu yn ymyl y rinc sglefrio yng nghanol y dref. Adloniant newydd ydy'r rinc. Codir yn ystod y tymor gaeafol i'r trigolion. Roedd yn ddiwrnod cynnes iawn fodd bynnag, ac felly roedd y sglefrwyr yn chwysu wrth iddyn nhw fynd rownd a rownd. Daeth pedwar dynes yn eu 60au ynghyd plant a phobl ifanc; sglefriwr ardderchog oedd un ohonyn nhw! Cafodd ysgol fy mab ganiatâd i werthu byrbryd am ddyddiau, a dyma helpu efo ddwy ddynes arall. Doedd y busnes ddim yn rhy dda, ond mwynheais i sgwrs fach efo nhw! 

Saturday, December 15, 2012

fy hoff gantwr newydd

Mynach Ffransisgaidd o'r Eidal o'r enw Alessandro Brustenghi ydy o. Recordiodd ei CD cyntaf yn stiwdio Abby Road yn ddiweddar, y digwyddiad cyntaf erioed ymysg mynachod (does syndod wrth reswm!) Mae ganddo lais hyfryd hyfryd a gwen didwyll, cyfeillgar. Mae o'n gorlifo efo bywyd a chariad tuag at Dduw a dynoliaeth. Gobeithio bydd o'n fendith i bawb bydd yn ei glywed o.

Friday, December 14, 2012

gwiwerod

Mae'n ymddangos bod yna fwy o wiwerod o gwmpas eleni am ryw reswm. Mae'r creaduriaid bychan yn prysur gasglu cnau a'u claddu. (Dw i'n falch nad ydyn ni'n colli trydan o'u herwydd bellach.) Y broblem ydy bod nhw'n croesi strydoedd heb ofal. Yn hytrach maen nhw fel pe baen nhw'n rhedeg o flaen ceir yn fwriadol weithiau! 

Pan oeddwn i'n mynd am dro yn y gymdogaeth ddoe, gwelais wiwer wrth ffordd; daeth car yn ara' bach. Dyma'r wiwer yn dechrau croesi'r ffordd gan redeg o flaen y car. Methais i wneud dim ond agor fy ngheg a sbïo arni. Roedd rhaid bod y gyrrwr gweld fy wyneb hurt; stopiodd; aeth y wiwer yn ddiogel. Edrychais ar y gyrrwr - dynes oedrannus - a gwenu arni hi. Gwenodd hi'n ôl. 

Thursday, December 13, 2012

pecyn o corea


Cyrhaeddodd pecyn gan fy merch yn Corea ddoe'n annisgwyl. Anrhegion Nadolig i'r teulu a oedd ynddo fo. Doeddwn i ddim yn disgwyl iddi yrru dim gan ystyried pa mor brysur ydy hi bob bydd. Roeddwn i'n rhyfeddu hefyd ar y papur newydd Corëeg a ddefnyddiwyd fel padin. Gosodais yr anrhegion dan y goeden a rhoi'r papur newydd i'r gŵr iddo gael dysgu'r geiriau.

Wednesday, December 12, 2012

ffarwel i'r llyfrgell


Heddiw oedd y diwrnod olaf i mi wirfoddoli yn llyfrgell yr ysgol. Dechreuais y gwaith ddwy flynedd neu dair yn ôl; dw i'n teimlo mai dim ond yn ddiweddar dw i wedi dysgu enwau'r plant i gyd o'r diwedd. Bydda i'n eu colli nhw, ond mae'n amser i symud ymlaen. 

Bydda i'n gweithio'n rhan amser i'r gŵr yn swyddogol (dwy awr bob bore) y mis nesa ymlaen. Mae o'n gweithio i gwmni o Japan hefyd ac angen help rhywun sydd yn ddwyieithog. Y myfyrwyr o Japan a oedd yn gweithio iddo ers blynyddoedd ond mae'n mynd i anodd recriwtio gweithiwyr da wrth nifer ohonyn nhw leihau. Felly rhois i gynnig a chael fy nerbyn. Edrycha' i ymlaen at y cyfle newydd.

Tuesday, December 11, 2012

ci bach!

Ces i brofiad ofnadwy a doniol ar yr un pryd. Wedi ffeindio'n bagiau sbwriel ni'n cael eu torri tu allan, roeddwn i wrthi'n eu tacluso. Mae yna gi bach cymydog sydd yn rhedeg yn rhydd yn ddiweddar. Roeddwn i'n siŵr mai arno fo roedd y bai. Yna, pwy a ymddangosodd a rhedeg tuag ata i ond y ci ei hun! Dechreuodd dorri'r bagiau o'r newydd. Ceisiais ei wthio fo i ffwrdd gan weiddi arno fo, ond pa ffyrnig bynnag ceisiais gael gwared arno, roedd o'n dal i fynd at y bagiau ac wedyn ata i! Roedd o'n neidio arna i'n hapus gan feddwl mai chwarae efo fo roeddwn i! Mi wnes i chwistrellu fineg-ddŵr ato fo ond faliodd o ddim. Yn y diwedd aeth o yn ôl at ei dŷ ac roeddwn i'n medru ail-fagio'n sbwriel ni rhywsut. Sgrifennais i nodyn at y cymydog yn gofyn am ofalu am ei gi ei hun. Mi adawais y nodyn wrth y drws gan fod o byth adref pan es i neu aeth y gŵr i siarad â fo. Gobeithio bydd o'n gweithredu'n gyfrifol y tro hwn. Dw i'n ddig ond mae'r holl bethau mor hurt a doniol fel na fedra i beidio â chwerthin!

Monday, December 10, 2012

pris gwerthfawr

Ces i gip ar Tom Cruise ar gae pêl-droed ym Manceinion y bore 'ma. Clywais fod o wedi hedfan mewn hofrennydd o Lundain i weld y gêm rhwng Man Uni a Man City. Aeth dau fyfyriwr o Japan yn y dref hon i Lundain i weld gêm arall yn ystod gwyliau'r hydref wythnosau'n ôl. (Arhoson nhw yno ond ychydig o ddyddiau.) Mae fy mab ifancaf yn breuddwydio i fynd i Loegr i weld gemau Uwch Gynghrair i gefnogi Chelsea ryw dro. Pris gwerthfawr i dalu, dw i'n siŵr i bobl sydd yn gwirioni ar bêl-droed, neu unrhyw chwaraeon.

Sunday, December 9, 2012

hoosiers a enillodd!

Hoosiers, tîm pêl-droed Prifysgol Indiana, a enillodd y bencampwriaeth. Cynhaliwyd y gêm derfynol yn Alabama heddiw ac enillodd Hoosiers 1-0. Alma mater y gŵr ydy Prifysgol Indiana, a thra oedd o'n ceisio ennill gradd arall yn yr un brifysgol, roedden ni'n byw yn Bloomington, Indiana am pum mlynedd cyn symud i Oklahoma. Cafodd fy nwy ferch eu geni yno hefyd. Felly dan ni wrth ein boddau pan glywon ni eu fuddigoliaeth funudau'n ôl. Ewch Hoosiers!

Saturday, December 8, 2012

skype

Dw i'n meddwl o newydd pa mor ddefnyddiol ydy Skype. Roedden ni'n arfer talu ffortiwn i ffonio fy mam yn Japan; dim ond doler neu ddwy bydd yn costio drwy Skype. Wrth gwrs bod yn rhad ac am ddim i siarad efo fy merch yn Corea sydd gan gyfri Skype. Anfonwyd anrheg gan rywun o Japan sydd ddim yn sylweddoli bod fy merch yn Corea. Pan yrrais i neges at fy merch, roedd hi eisiau gweld yr anrheg er mwyn ddiolch i'r anfonwr clên. Dyma ddangos iddi'r hances pert .

Friday, December 7, 2012

cais am basbort

Es i a fy merch ifancaf i swyddfa'r dref i gyflwyno'r ffurflen ar gyfer basbort iddi hi. Mae cais am basbort Americanaidd yn ddigon syml a bydd yn barod mewn tair neu bedair wythnos. (Roedd rhaid i mi fynd i Houston mewn awyren i adnewyddu fy mhasbort Japaneaidd!) Roeddwn i'n meddwl mai mis nesa'n ddigon cynnar i ddechrau'r proses, ond awgrymodd y gŵr i orffen popeth y mis 'ma wedi rhagweld anhrefn yn y llywodraeth flwyddyn newydd ymlaen. Dw i'n falch bod y cais ar ei ffordd yn barod.

Thursday, December 6, 2012

llun o beckham

Y fo a'n cyflwynodd ni i'r byd pêl-droed a dweud y gwir. Pan aeth fy nwy ferch hynaf i Japan deg mlynedd yn ôl, gofynnodd eu nain ydyn nhw wedi clywed am y pêl-droediwr del o Loegr o'r enw Beckham! Daethon nhw â'u brwdfrydedd adref wedyn, a dyma ni i gyd yn dechrau'n hoffter o bêl-droed ers hynny. 

Mae'r gŵr yn sgrifennu cylchlythyr optometreg i gwmni o Japan bob mis ac yn ychwanegu cyfarchion tymhorol. Roedd o'n sôn am gêm olaf Beckham dros Galaxy yn ei lythyr diwethaf ac eisiau llun o'r dyn. Ffeindiodd un arbennig o dda (a drud hefyd!) Gan fod o wedi talu cymaint, dw i'n mynd i gymryd mantais ar y llun hefyd. Dymuniadau gorau i Becks wrth iddo gychwyn efo tîm newydd.

Shutterstock.com
                                         

Wednesday, December 5, 2012

ewinedd nadoligaidd

Mae fy merch ifancaf yn hoffi paentio ei hewinedd. Fel arfer mae hi'n ofnadwy o brysur efo ei gwaith cartref, ond cafodd hoe fach ddyddiau'n ôl a dyma hi wrthi'n creu darluniau micro arnyn nhw'n fedrus. Dw i'n hoffi'r pengwin 'na!

Tuesday, December 4, 2012

plu eira papur

Des i ar draws You Tube sydd yn dangos sut i wneud plu eira papur del iawn. Eidales sydd yn esbonio ei chrefft, felly dw i'n cael dysgu Eidaleg ar un pryd. Ar y llaw arall, mae gwylio'r fideo a dilyn ei chyfarwyddiadau'n ddigon heb ddeall beth mae hi'n ei ddweud. Mi wnes i ddau inni a dau i fy mam yn Japan. Mi wna' i bâr arall i fy merch yn Corea.

Monday, December 3, 2012

codi coeden nadolig

Dw i a'r plant newydd godi'n coeden Nadolig ni ac addurno'r tŷ efo pethau tymhorol. Mae'n anodd credu bod y Nadolig ar y trothwy fel mae'n rhyfedd o fwyn ar hyn o bryd (75F/24C.) Cafodd y plant ei siomi gan y gaeaf cynnes diwethaf; roedden nhw'n bwriadu codi iglw eto. Roeddwn i'n digwydd cael sgwrs sydyn ddyddiau'n ôl efo'r ddynes a sgrifennodd yr erthygl am yr iglw yn y papur newydd lleol. (Cymdoges ydy hi.) Mae hi'n gobeithio y bydd fy mhlant yn codi un arall yn y gaeaf 'ma. Gobeithio y cawn ni eira go iawn.

Sunday, December 2, 2012

da iawn abertawe!

Mae fy mab ifancaf yn dilyn Uwchgynghrair Lloegr yn ffyddlon; talodd grin dipyn i Fox News i weld y gemau. Mae o'n adrodd y canlyniadau i mi pryd bynnag mae gêm, yn enwedig pan mae Abertawe'n chwarae. Ces i gip ar y ddwy gôl hyfryd gan Michu ddoe. Roedd y gŵr yn llawn edmygedd ar amddiffyn medrus Abertawe. Mae o eisiau i'w dîm weld rhan o'r gêm, ac efallai prynu crys Abertawe iddo fo ei hun y tro nesa!

Saturday, December 1, 2012

breuddwyd fy merch

Mae fy merch hynaf yn hoff iawn o heddweision ers ei phlentyndod. Roedd hi'n gyffro i gyd yn ysgwyd llaw efo heddwas pan oedd hi'n hogan ifanc yn Japan. Mae hi newydd orffen cwrs Heddlu Norman a gynigwyd i'r trigolion er mwyn iddyn nhw fod yn gyfarwydd efo gwaith yr heddlu. Wrth iddi ddod i nabod yr heddweision yno, mae hi'n cael ei gofyn am gymorth efo dylunio a thynnu lluniau drostyn nhw. (Y hi a gynigwyd ei gwasanaeth ar y dechrau a dweud y gwir!) Mae hi wrth ei bodd yn cael ymweld â gorsaf heddlu ger ei swyddfa'n aml. Dw i'n credu'n siŵr mai hi ydy'r unig berson sydd yn gwirioni ar gamu mewn i orsaf heddlu. Rŵan mae'n ffurfiol; cafodd ei chais ei dderbyn - gwirfoddolwr go iawn i Heddlu Norman ydy hi!