Friday, May 31, 2024

cangarŵ druan


Maen nhw'n cael hi'n anodd ymdopi'n ddiweddar. Cafodd eu henw ei gipio a'i faeddu gan bobl ddifeddwl. Os gwelwch chi'n dda, stopio ei ddefnyddio i ddisgrifio system gyfiawnder llwgr Unol Daleithiau! Da iawn eto, y Wenynen!

Wednesday, May 29, 2024

arbed ynni neu beth


Roedden ni'n gorfod prynu peiriant sychu dillad wythnosau'n ôl. Roedd ein hen un ni'n gweithio'n dda nes iddo gyrraedd diwedd ei fywyd. Cafodd yr un newydd ei wneud yn ôl rheolau arbed ynni'r llywodraeth. Mae hyn yn golygu nad ydy dillad yn sychu'n dda. Rhaid iddyn nhw aros yn y peiriant yn hirach, yn defnyddio mwy o ynni.

Tuesday, May 28, 2024

llewys pwff

Mae fy merch hynaf newydd orffen paentiad wedi'i gomisiynu. Dyma ferch Ffilipinaidd sydd yn gwisgo ffrog gyda llewys pwff traddodiadol. Sampaguita ydy'r blodyn gwyn (blodyn cenedlaethol Ynysoedd y Philipinau.)

Monday, May 27, 2024

dydd cofio


Nad ydy rhyddid yn rhad ac am ddim.

Saturday, May 25, 2024

cynhesu byd-eang eithaf

"Mae dydd yr Arglwydd yn dod. Ond bydd yn dod yn gwbl ddirybudd, fel lleidr. Bydd popeth yn yr awyr yn diflannu gyda sŵn rhuthr mawr. Bydd yr elfennau yn cael eu dinistrio gan dân, a phopeth ddigwyddodd ar y ddaear yn dod i'r golwg i gael ei farnu. Am fod popeth yn mynd i gael ei ddinistrio fel hyn, mae'n amlwg sut bobl ddylen ni fod! Dylen ni fyw bywydau glân sy'n rhoi Duw yn y canol, ac edrych ymlaen yn frwd i ddiwrnod Duw ddod."
- 2 Peder 3:10-12 (Beibl.net)

Tyrd, Arglwydd Iesu!

Friday, May 24, 2024

42fed

Roedd yn ein 42fed penblwydd priodas ni ddoe. Dathlon ni gan gael swper yn Napoli's, ac archebu Tiramisu. (Dan ni byth yn archebu pwdin fel arfer.) Dw i'n diolch i Dduw bob dydd am y gŵr sydd yn caru Iesu o'i galon, a gweithredu Gair Duw yn ddidwyll.

Wednesday, May 22, 2024

y rheswm


Esgorodd y Duw grŵp ethnig, sef Iddewon, drwy Abraham, er mwyn datgeli Meseia a'i gynllun iachawdwriaeth. Dyna pam dylai'r Cristnogion i gyd fendithio ac anrhydeddu Israel ac Iddewon. Trwy wneud hyn, byddan nhw'n bendithio ac anrhydeddu Duw.

- Gary Hamrick, Cornerstone Chapel, Virginia

Tuesday, May 21, 2024

datganiad Duw

Dywed Arglwydd y Lluoedd:

"Bendithiaf y rhai sy'n dy fendithio, a melltithiaf y rhai sy'n dy felltithio ...." Genesis 12:3

".... am fod pob un sy'n cyffwrdd â chwi yn cyffwrdd â channwyll ei lygad." Sechareia 2:8


Monday, May 20, 2024

gweiddi llawen

Pan mae'r cyfiawn yn llwyddo mae'r ddinas wrth ei bodd;
mae gweiddi llawen ynddi pan mae'r rhai drwg yn cael eu dinistrio.
Diarhebion 11:10 (beibl.net)

Saturday, May 18, 2024

does dim lle yn y lletyCyrcydodd gwesty yn Nashville mewn ofn dan fygythiad gan grŵp gwrth-semitiaeth. Does dim lle yn y llety.

Friday, May 17, 2024

cyngor doeth

"Mae pobl synhwyrol yn rheoli eu tymer; maent yn ennill parch trwy anwybyddu sarhad."
Diarhebion 19:11

Mewn geiriau eraill: peidiwch â chwysu pethau bychain.

Wednesday, May 15, 2024

dihareb yn ddarluniad

Dyma ddarluniad gan fy merch hynaf, wedi iddi glywed y ddihareb a bostiais Ddydd Llun! Ces i fy synnu ei bod hi wedi ei throi hi yn gelf, ac ar unwaith hefyd. Rhaid bod y ddihareb danio ei dychymyg.

Tuesday, May 14, 2024

76 a 3,000 oedPenblwydd hapus i Israel yn 76 a 3,000 oed. 
Mae ffyddlondeb Duw Israel yn para am byth. Bydd o'n cyflawni ei addewidion heb fethu nac oedi.
"Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: O fy mhobl, yr wyf am agor eich beddau a'ch codi ohonynt, ac fe af â chwi'n ôl i dir Israel. Yna, byddwch chwi fy mhobl yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd...." Eseciel 37:12, 13

Monday, May 13, 2024

heb eu dweud

Mae dywediad hynod o ddoeth yn Japaneg. Dw i ddim yn gwybod a oes un tebyg yn Gymraeg. 
Hwn ydy cyfieithiad syml: Heb eu dweud - blodyn.
Mae'n golygu bod yna rai pethau gwell gadael heb eu dweud.
Doeth iawn.

Saturday, May 11, 2024

blodau coffi

Doeddwn i ddim yn gwybod pa mor hardd ydy blodau coffi nes gweld y fideo hwn gan Job yn Honduras. Mae o a'i deulu'n rhedeg fferm er mwyn dangos i'r ffermwyr lleol ffordd llawer gwell i ffermio. Mae hyn yn agor drws iddo rannu'r Efengyl gyda nhw hefyd. Cafodd help gan griw o Iowa'n ddiweddar.

Friday, May 10, 2024

gor-wyres

Cafodd fy mam ymwelydd arbennig, sef ei gor-wyres. Aeth fy merch â'i babi i weld ei nain am y tro cyntaf ers cael y babi dri mis yn ôl. Roedd fy mam wrth ei bodd wrth gwrs, ac yn mynnu y byddai ei gor-wyres yn tyfu'n ferch hardd!

Wednesday, May 8, 2024

datrysiad

Mae gen i syniad gwych i ddatrys problem gyfredol yn Gaza: dylai'r Aifft agor y porth ar groesfan Rafah, a gadael i bobl Gaza lochesi yn eu gwlad. Wedi'r cwbl, mae cyd Mwslemiaid mae pobl Gaza, heb sôn am ba mor enfawr ydy Penrhyn Sinai. Mae yna fwy na digon o le i groesawi ffoaduriaid. Os nad ydy'r Aifft eisiau ei wneud o, dylai'r Cenhedloedd Unedig, neu'r Unol Daleithiau orchymyn i'r Aifft ei wneud o, fel maen nhw'n bob amser orchymyn i Israel wneud hyn a'r llall. Yna, gall yr IDF ddinistrio Hamas yn llwr heb boeni am y bobl.

Monday, May 6, 2024

diwrnod yr holocost


Mae Israel yn cofio heddiw'r 6 miliwn a gafodd eu llofruddio. Mae'r byd yn condemnio beth wnaeth y Natsiaidd bryd hynny, ond mae'n anwybyddu’r peth ofnadwy o waeth yn digwydd ers 7 Hydref. Mae Byth Eto yn golygu Rŵan.

Saturday, May 4, 2024

ieir iâr yn honduras


Mae Job, un o genhadon fy eglwys, yn dosbarthu ieir iâr yn rhad ac am ddim ymysg teuluoedd yn ei ardal yn Honduras. Mae'r wyau yn darparu maeth pwysig i'r bobl dlawd yno. Yna, bydd Job yn mynd o gwmpas yn prynu'r wyau sydd ar ôl, eu cludo at y farchnad yn y dref, a'u gwerthu. Mae o'n talu pris y farchnad i'r teuluoedd, ac felly cymorth enfawr iddyn nhw; maen nhw'n cael ennill pres a heb fynd i'r farchnad eu hun.

Friday, May 3, 2024

tipyn bach o erledigaethMae cynifer o Gristnogion yn y gwledydd gorllewinol yn dal i gysgu. Naill ai mae ganddyn nhw ofn cefnogi'r cyfiawnder a gwirionedd, neu maen nhw'n rhy brysur gyda phethau beunyddiol. Dyma fideo ardderchog gan One for Israel am y pwnc llosg. "Bydd tipyn bach o erledigaeth yn gwneud lles i Eglwys America." Cytuno'n llwyr.

Thursday, May 2, 2024

blodeuyn yn gwywoY mae'r glaswellt yn crino, a'r blodeuyn yn gwywo;
ond y mae gair ein Duw ni yn sefyll hyd byth. (Eseia 40:8)