Monday, December 31, 2018

ar y diwedd 2018

Diolchgar dros ben ydw i am y fendith enfawr a dywalltodd fy Nuw arna i eleni eto. Mae'r rhestr yn hir iawn, ond dyma ddewis pum pheth, o'r gwaelod i'r brig.

5: Ces i gyfle i astudio daearyddiaeth y Beibl ar lein.
4: Dw i'n mwynhau'r cyfnod newydd wedi i'r gŵr ymddeol.
3: Mae fy iechyd yn ddigon sefydlog.
2: Mae fy chwe phlentyn i gyd yn rhodio yn y gwirionedd.
1: Maddeuodd Duw fy mhechodau drwy Iesu Grist, ac mae o'n paratoi lle i mi yn ei deyrnas dragwyddol.

Saturday, December 29, 2018

gyda'r holl deulu

Wedi cael gwyliau hyfryd gyda'r holl deulu (deg oedolyn, dau fabi,) dw i a'r gŵr newydd ddod adref. Gan y teulu wedi tyfu'n rhy fawr aros yma bellach, roedden ni'n rhentu Airbnb yn Norman am ddwy noson. Roedd y tro cyntaf i ni weld ein gilydd i gyd ers mwy na thair blynedd. Wnaethon ni ddim byd arbennig, ond treulio amser gyda'n gilydd, difyrru'r babis bach fy mab hynaf, a chael takeout (pizza lleol, bwyd Thai) yn hamddenol. Mae'r pedwar yn dal gyda'u chwaer hŷn yn Norman.

Wednesday, December 26, 2018

anrhegion

Penderfynodd y teulu beidio â rhoi anrhegion Nadolig eleni. Yn eu lle, dyn ni'n mynd i roi cymorth at ein gilydd pan fyddwn ni'n ymgasglu'r wythnos 'ma. Mae'n braf peidio â meddwl amdanyn nhw ond yr anrhegion gan Dduw. Dydy'r trefniant ddim yn cynnwys brawd y gŵr a'i deulu. Cafodd fy chwaer yng-ngyfraith, sydd yn dod o'r Philippins, anrhegion gwych, sef Smith & Wesson, a phortread o'r Arlywydd Trump (ac mae o'n gwenu) gyda ei lofnod.

Tuesday, December 25, 2018

mab a roed i ni

Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr;
y rhai a fu'n byw mewn gwlad o gaddug dudew a gafodd lewyrch golau.
Canys bachgen a aned i ni,
mab a roed i ni....

Nadolig Llawen

Monday, December 24, 2018

sut cawson nhw wybod?

Y sêr-ddewiniaid - sut cawson nhw wybod bod brenin yr Iddewon wedi cael ei eni, a lle cafodd ei eni, a phopeth drwy'r sêr? Pwy oedden nhw? O le daethon nhw?  Gan bwy ddysgon nhw hyn i gyd? Ateb: Daniel yn Babilon, wrth gwrs!

Saturday, December 22, 2018

goleuni yn y nos

Chwech o'r gloch y bore 'ma. Camais allan ar y dec cefn. Roedd yn dal yn nos, ond roeddwn i'n medru gweld yr ardd yn dda fel pe bai goleuni ymlaen. Hi oedd y rheswm - Lleuad Oer, sef y lleuad lawn ym mis Rhagfyr, yn yr awyr gorllewinol. Safais am funud i edmygu creadigaeth Duw.

Friday, December 21, 2018

het i fy mam

Mae'r het a wnes ar gyfer fy mam yn Tokyo newydd gyrraedd. Gobeithio y bydd hi'n cadw fy mam yn gynnes yn y gaeaf hwn sydd yn arbennig o oer. Dw i'n dal i fwynhau crosio hetiau. Fe wnes i ddwy i fy merched, a dw i wrthi un arall rŵan.

Thursday, December 20, 2018

torri'r gwrychoedd allan

Diwreiddiwyd y gwrychoedd o gwmpas y dec cefn yr wythnos 'ma. Y gŵr a'u plannodd flynyddoedd yn ôl, ond roedden nhw'n tyfu'n rhy drwchus nes magu mosgitos ynddyn nhw. (Doedden ni ddim yn gwybod hyn tan yn ddiweddar.) Daeth Kurt â dyn arall gyda pheiriant mawr, torri'r gwrychoedd allan, a mynd â nhw i gwsmer arall sydd eu heisiau. Dim ond $250 a ofynnodd am yr holl waith; casglodd bedwar cwsmer a oedd angen y peiriant arnyn nhw fel bydden ni'n cael rhannu cost y peiriant am ddiwrnod.

Wednesday, December 19, 2018

dau set y geni

Dw i newydd osod dau set y Geni, un wrth y fynedfa, y llall ar y silff ben tân eleni eto. Prynais y set porslen yn Japan, a chael yr un wedi'i wau yn anrheg gan Judy o Loegr lletyais gyda hi yn ystod Eisteddfod Genedlaethol y Bala yn 2009. Dw i wedi colli cysylltiad gyda hi'n anffodus. Gobeithio ei bod hi'n iawn.

Tuesday, December 18, 2018

dan y wal

Aeth criw o artistiaid gan gynnwys fy merch i Ogledd Israel i greu murluniau ar y wal ffin saith mis yn ôl. Maen nhw newydd glywed mai dan y wal honno roedd Hezbollah wrthi'n palu twneli ers peth amser! Pe baen nhw wedi mynd at y wal gyda'r nos, efallai bod nhw wedi clywed y sŵn. Da iawn IDF am ddarganfod y twneli a'u gwrthweithio. Mae'r trigolion yn ddiogel am y tro, ond rhaid aros yn wyliadwrus.

Monday, December 17, 2018

cerdyn nadolig

Cawson ni gerdyn Nadolig gan y Tŷ Gwyn a llofnodwyd gan yr Arlywydd a Mrs. Trump, a'u mab Barron! Talwyd yr holl gost gan bwyllgor cenedlaethol y Gweriniaethwyr, nid gan y trethdalwyr, er gwybodaeth. (Anfonon ni roddion i'r pwyllgor yn ystod yr etholiadau diwethaf hefyd.)

Saturday, December 15, 2018

arbenigwr coffi

Mae fy ŵyr yn hoff iawn o "helpu" ei dad i baratoi coffi. Pan glywith sŵn y malwr coffi, bydd o'n rhedeg at y gegin wrth weiddi'n llawen. A dyma fo'n canolbwyntio ar y gwaith yn ddwys. Os bydd o'n tyfu'n arbenigwr coffi yn y dyfodol, dylai fo adrodd sut cychwynodd ei gyrfa pan oedd o'n ddwy flwydd oed!

Friday, December 14, 2018

cerdd

Lluniodd fy merch gerdd er cof am y babi. Cyfieithais yn Gymraeg.

Mawr yw tallit fel arfer
ar ysgwyddau dyn sanctaidd
neu ganopi uwch ben y plant bach 
sydd yn tyfu fel Esther neu Manasseh.

Ond eith y tallit bychan â thithau 
o dan ddillad a rwygwyd
o dan ddagrau
at fynwes yr Un a oedd hefyd yn fabi diymadferth o'r blaen.

Ac felly, tallit bychan, hwyl fawr am y tro.

Na ddaw ef aton ni.
Ond pan ddatgloir llaw'r Tywysog Giât Aur,

fe awn ni at ef.

Thursday, December 13, 2018

bwndl bach

Cynhaliwyd angladd ar gyfer y babi bach ar Fynydd yr Olewydd neithiwr. Wrth gael ei lapio mewn tallit yn freichiau ei daid, roedd yn edrych yn fach fach. Daliodd IDF rai o'r troseddwyr erchyll. Gobeithio y byddan nhw'n dal y gweddill, a dod â nhw i gyd i gyfiawnder.

Wednesday, December 12, 2018

dweud kaddish galarwr

Un o'r saith a gafodd ei saethu yn Israel ddydd Sul gan y Palestiniaid ysgeler oedd Shira. Beichiog oedd hi. Cafodd hi ei hanafu'n ddifrifol. Roedd rhaid cymryd y babi o'r groth i achub y fam. 30 wythnos oed oedd y babi. Er bod Shira wedi dod drwodd, fu farw'r babi. A llawenhau mae Hamas.

Monday, December 10, 2018

tan y tro nesaf

Daeth Hanukkah ddirwyn i ben neithiwr. Tan y flwyddyn nesaf i  Ŵyl y Goleuni. Er bod yr ŵyl wedi drosodd, mae'r wir oleuni'n dal i ddisgleirio yn y tywyllwch. 

Saturday, December 8, 2018

olynydd nikki

Heather Nauert ydy olynydd Nikki Haley. Llefarydd y Tŷ Gwyn a chyn cyflwynydd Newyddion Fox mae hi. Aeth i Ogledd Corea gyda Mike Pompeo i ryddhau'r gwystlon Americanaidd. Mae hi'n siarad yn glir a heb gynhyrfu, ac yn ymddangos yn hynod o graff. Gobeithio bydd hi'n brwydro mor ddewr â Nikki yn y Cenhedloedd Unedig dros gyfiawnder. 

Friday, December 7, 2018

arddangosfa fach

Roedd arddangosfa fach ffasiynol mewn siop posh yn Oklahoma City ddoe. Merch o Cameroon a ffrind i fy merch a oedd yn arddangos bagiau o bren a wnaeth. Paentiodd fy merch un ohonyn nhw. Roedd yr arddangosfa'n llwyddiannus ysgubol.

Thursday, December 6, 2018

shamash

Cannwyll gynorthwyol ydy shamash. Hi sydd yn cynnau'r canhwyllau bob noson Hanukkah. Ac eto, dydy hi ddim yn cael ei chyfri ymysg yr wyth; dim ond rhoi golau iddyn nhw. Iesu ydy shamash, y wir oleuni a ddaeth fel gwas i weini.

"Ni ddaeth Mab y Dyn i gael ei wasanaethu ond i wasanaethu."
"Myfi yw goleuni'r byd," meddai Iesu. "Ni fydd neb sy'n fy nghanlyn i byth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni'r bywyd."

Wednesday, December 5, 2018

llythyr teulu

Mae'r amser wedi dod, sef amser creu llythyr teulu blynyddol at y perthnasau a ffrindiau. Fel arfer mae'r gŵr yn sgrifennu yn Saesneg gyntaf, yna bydda i'n sgrifennu yn Japaneg, nid cyfieithu'n llythrennol, ond ceisio cyfleu'r ystyr. Dan ni'n ceisio sgrifennu mor fyr â phosib oherwydd fydd neb eisiau darllen llythyr teulu hir. Dyma fo o'r diwedd. Mae'n edrych yn wych gyda digon o luniau, mae'n rhaid dweud!

Tuesday, December 4, 2018

bwyd olewog

Dyma ginio sydyn a baratois ar gyfer Hanukkah - latkes (crempog tatws) a thoesenni (Hawaiinaidd a gawson ni gan frawd y gŵr.) Bwyd olewog i gofio gwyrth Hanukkah.

Monday, December 3, 2018

goleuni buddugol

Fe gynnwyd yr hanukiah (canhwyllbren ar gyfer Hanukkah) fwyaf yn Ewrop o flaen Giât Brandenburg yn Berlin, 80 mlynedd ar ôl Kristallnacht (noson wydr wedi'i dorri.) Methodd Nazis yn llwyr. Enillodd y Goleuni sydd yn amddiffyn ei bobl. Mae O'n dal i ennill.

Sunday, December 2, 2018

noson gyntaf hanukkah

"Myfi yw goleuni'r byd," meddai (Iesu.)
"Ni fydd neb sy'n fy nghanlyn i byth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni'r bywyd."

Gŵyl Hanukkah Hapus! 

Saturday, December 1, 2018

rhybudd tornado

Daeth sŵn uchel oddi ar y ffôn neithiwr; rhybudd tornado oedd. Ces i a'r gŵr neges (gan bwy, dw i ddim yn gwybod!) sydyn sydd yn annog i ni fynd i'r lloches. Roedd dyma ni'n casglu rhyw bethau hanfodol er mwyn mynd at yr islawr am y munud olaf. Wedyn, er bod y glaw a'r gwynt yn ofnadwy, roeddwn i mor gysglyd fel penderfynais i fynd i'r gwely wedi gwneud yn sicr bod gen i bopeth angenrheidiol gerllaw. Arhosodd y gŵr ar ei draed yn hirach i weld y sefyllfa. Yn ffodus, na ddaeth y tornado'r ffordd yma. Dwedodd y gŵr y bore 'ma fod yna daran ofnadwy o agos, ond ni chlywais mohoni!

Friday, November 30, 2018

airbnb


Maen nhw wedi ildio i'r pwysau gan BDS. Cywilydd ar airbnb. Rhaid iddyn nhw wybod na fydd neb yn medru trechu Israel; mae Duw Hollalluog gyda'i bobl. Dyma fy merch newydd ddylunio cartŵn i ddangos beth mae airbnb yn ei wneud.

Thursday, November 29, 2018

nadolig llawen y tŷ gwyn

Roedd yn wych clywed, "Nadolig Llawen!" a ddwedwyd gan Arlywydd America unwaith eto. Rhoddodd yr Arlywydd Trump barch i Dduw mae America wedi sefydlu arno fo, a diolch i ddynion a merched lluoedd arfog America. Adroddodd stori'r Geni hyd yn oed (yn modd Linus yn Charlie Brown bron!) Dw i'n diolch i Dduw bob dydd bod o wedi dewis Donald Trump fel Arlywydd America.

Wednesday, November 28, 2018

siwrnai sydyn

Aeth fy merch yn Japan ar siwrnai sydyn i ardal wledig sydd ddim yn bell o'i chartref, gyda ffrindiau'r wythnos diwethaf. Cerddon nhw o gwmpas pentref bach, cael lifft mewn rikisha (cart a dynnir gan ddyn,) twymo eu hunain mewn bath tu allan wrth weld y lleuad lawn (Lleuad yr Afanc,) ac yn y blaen. Cenfigennus ydw i!

Tuesday, November 27, 2018

hermon

Mae'r gwin kosher a archebais newydd gyrraedd - deg o Ffrainc a dau o Israel. Fy ffefryn ydy'r gwin Ffrengig hwnnw. Ces i Hermon am y tro cyntaf. Mae'n hynod o dda. Mae'n anhygoel bod y bobl yn Uchder Golan yn medru cynhyrchu gwinoedd yno tra bod nhw'n cael eu hymosod gan Hezbollah ac Iran drwy'r amser. Falch o fedru eu cefnogi nhw.

Monday, November 26, 2018

addurno newydd

Bydd Hanukkah yn dechrau'n gynnar eleni, sef Rhagfyr 2. Dyma addurno newydd a greais ar gyfer yr ŵyl gan ddefnyddio rhubanau wedi'i hailgylchu; costiodd y ffyn ond ¢77. Edrycha' i ymlaen at gynnau'r canhwyllau a dathlu'r wythnos o ail-gysegru.

Saturday, November 24, 2018

yn hytrach na dydd gwener du

Yn lle mynd i Ddydd Gwener Du ddoe lle oedd anhrefn ofnadwy mewn nifer o siopau, hyd yn oed ymladd treisgar i ennill bargenion, archebais fodrwy a wnaed â llaw yn Israel; roedd fy merch eisiau'r un fath â fy un i sydd yn dweud "Shema Israel Adonai Eloheinw, Adonai Echad" (Gwrando, Israel: y mae'r Arglwydd ein Duw yw un) arni hi. Dim ond un a oedd ar ôl, ac roedd 20 o bobl wedi ei gosod yn y fasged siopa. Y fi a'i chipiodd! Roeddwn i'n meddwl prynu nwyddau o Israel eto er mwyn curo BDS. Peth perffaith i wneud ar Ddydd Gwener Du!

Friday, November 23, 2018

torth cig eidion

Dw i ddim eisiau "gwneud twrci" mwyach. Roeddwn i'n dibynnu ar gyw iâr wedi'i rostio Reasor's i ginio Gŵyl Ddiolchgarwch. Yn anffodus ches i mohono. Dydyn nhw ddim yn ei werthu ddiwrnod yr ŵyl, medden nhw. Wrth gwrs. Dim ond fi a oedd ei eisiau, mae'n debyg. Roedd dyma newid y fwydlen yn sydyn, a phenderfynu paratoi torth cig eidion. Mae gen i rysáit newydd, a ches i gyfle i'w defnyddio am y tro cyntaf. Roedd yn dda iawn, ac roedd y teulu'n fodlon. Pryna' i gyw iâr i swper heddiw.

Thursday, November 22, 2018

gŵyl ddiolchgarwch

Diolchwch i'r Arglwydd am mai da yw.

Wednesday, November 21, 2018

tyrcïod i'r milwyr

Anfonwyd pryd o fwyd ar gyfer Gŵyl Diolchgarwch at y milwyr sydd yn gwasanaethu tramor ac at y ffin ddeheuol. Roedd staff logisteg Adran Amddiffyn wrthi ers mis Mai er mwyn rhoi gwledd arbennig i'r dynion a'r merched sydd yn gweithio'n ddygn. Mae'r bwyd yn cynnwys:
9,738 o dyrcïod
51,234 pwys o dyrcïod wedi'u rostio
74,036 pwys o gig eidion
21,758 pwys o gig moch
67,860 pwys o ferdys
16,284 pwys o datws melys
81,360 o basteiod
19,284 o gacennau
7,836 galwyn o eggnog

Diolch yn fawr, a Gŵyl Diolchgarwch Hapus i'n milwyr annwyl ni!

Tuesday, November 20, 2018

ci cymraeg

Roeddwn i'n meddwl fy mod i'n gweld ci fy merch am eiliad pan welais hwnnw. Does ryfedd oherwydd mai whippet ydy Frieda, ci Anne Cakebread, yr un fath â chi fy merch. Roeddwn innau hefyd yn arfer siarad Cymraeg â chathod a welais pan es i am dro wrth ddysgu'r iaith. Mae siarad gyda anifeiliaid anwes yn llawer gwell gan eu bod nhw efo chi bob amser. 

Monday, November 19, 2018

blasu gwinoedd

Aeth fy merch hynaf i flasu gwinoedd mewn gwindy yn Norman. Cynigir y blasu bob mis gan y cwmni o Ukraine; blaswyd chwe gwin o Efrog Newydd y tro hwn. Dwedodd hi ei bod hi'n cael amser hyfryd (er roedd yn anodd iddi farnu beth ydy beth!) Hoffwn i ymuno â hi, ond na fedra i glywed blas yn iawn yn ddiweddar yn anffodus. Gobeithio ca' i un diwrnod.

Friday, November 16, 2018

y sioe olafPerfformiwyd y sioe, Flames of Freedom gan griw theatr College of Ozarks am y tro olaf neithiwr. Perfformiwyd 17 gwaith yn ystod y ddau fis. Roedd digwyddiadau annisgwyl fel methiant y peiriannau o bryd i'w gilydd, ond roedd y criw ar y llwyfan a thu ôl iddi yn gweithio mor galed er mwyn cyflwyno sioe hyfryd sydd yn rhoi parch i'r milwyr a frwydrodd dros rydded. Roedden nhw'n hapus gorffen y cynhyrchu enfawr o'r diwedd, ond ar yr un pryd, yn drist ffarwelio â fo.

Hanesyn bach fy merch: pan oedd hi'n cael ei bygwth gan y ddau filwr Almaenaidd, roedd hi ar fin chwerthin oherwydd bod hi wedi gweld un o'r ddau'n ceisio cuddio ei wen. Gweithiodd hi'n galed i ladd y chwerthin gan feddwl am bethau trist, a llwyddo. Yn ffodus, doedd neb wedi sylwi'r cyfyng-gyngor (ac eithrio'r hogyn!)

Thursday, November 15, 2018

hanner y swper

Dw i a'r gŵr yn cael fy hoff saig i swper heno, sef y gweddill o'r bwyd a goginiais y diwrnod blaen. Mae hyn yn golygu nad oes angen coginio swper arna' i heddiw. Er fy mod i'n mwynhau coginio pethau iachus i mi a'r gŵr, mae'n braf cael hoe fach o dro i dro. Dyma'r swper, neu hanner y swper - caserol macaroni, tiwna, Brussels sprouts a bara ŷd gyda moron, banana.

Wednesday, November 14, 2018

het eto

Dechreuais ar het newydd. Mae crosio'n rhy hwyl peidio gweithio arno bob dydd. Dewisais edau o liwiau cymysg y tro 'ma, cymysg o fy hoff liwiau, a dweud y gwir. Gobeithio bod yna ddigon i mi greu dwy fel y ca' i yrru un at ysbyty.

Tuesday, November 13, 2018

cadw'n gynnes

Mae'n oer! Ond dan ni'n cadw'n gynnes, diolch i'r llosgwr logiau. Mae gynnon ni bentyrrau o logiau a oedd y gŵr a Keith wedi'u torri. Dyma fo'n cymryd mantais ar ei lafur yn yr hydref - un o'i hoff bethau i wneud yn y gaeaf, sef gorffwys o flaen y tân ar ôl iddo redeg neu fynd i'r gymanfa.

Monday, November 12, 2018

diwrnod yr hen filwyr

Pwy fydd yn amddiffyn y rhydded?
Oherwydd nad ydy ef yn rhad ac am ddim.
Rhoddon nhw bopeth er mwyn inni fod yn rhydd.
Saliwtiwn ni nhw.

Cedwir Diwrnod yr Hen Filwyr heddiw.

Saturday, November 10, 2018

tân cyntaf

Cynnwn ni'r tân yn y llosgwr logiau am y tro cyntaf yn y gaeaf yma wedi'r tymheredd ostwng i 19F/17C gradd neithiwr. Cynhesir y tŷ a'r cyrff yn llwyr. Mae'r gŵr wrth ei fodd yn ymlacio o flaen y tân. Dw i'n cael sychu'r dillad hefyd. 

Friday, November 9, 2018

cinio yn napoli's

Es i Napoli's gyda'r gŵr i ddathlu fy mhenblwydd neithiwr. Dysgais y fwydlen ar lein yn fanwl ymlaen llaw fel medrwn i archebu'n syth. Defnyddir gormod o hufen yno, yn fy nhyb i. Dewisais capellini efo cyw iâr wedi'i grilio a llawer o lysiau. Ces i wydr o win pinc hefyd. Roedd popeth yn dda; dewisais yn gall. Gan fod yna ormod o fwyd, des i â rhan ohono fo adref i'w fwyta'r diwrnod wedyn. 

Thursday, November 8, 2018

anrhegion amrywiol

Fy mhenblwydd ydy hi heddiw. Ces i anrheg hyfryd ddwy flynedd yn ôl, sef buddugoliaeth Donald Trump yn yr etholiad arlywyddol. Eleni, ar y llaw arall, yn ogystal â gweld y Gweriniaethwyr yn gwneud yn dda yn yr etholiadau canol tymor, ces i ddwsin o win kosher o Ffrainc ac Israel gan y gŵr. Anrheg arall ganddo fo ydy e-lyfr Dr. Steve Turley o'r enw "President Trump and Our Post-Secular Future." Ein hoff ddyn YouTube ydy Dr. Turley. Dw i newydd gychwyn ar y llyfr. Mae'n hynod o ddiddorol. Edrych ymlaen at ddarllen mwy.

Wednesday, November 7, 2018

llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau mawr i Lywodraethwr Kevin Stitt a Cyngreswr Markwayne Mullin am eu buddugoliaeth! Fe wnaeth y Gweriniaethwyr yn dda ar y cyfan gan ennill y Senedd a'r seddau pwysig mewn nifer o'r taleithiau. Er bod nhw wedi colli'r Gyngres, llawer llai oedd y golled o gymharu â'r adegau Obama a Clinton. Bydden nhw fod wedi ennill mwy oni bai am y twyll, sef y mewnfudwyr anghyfreithlon a bleidleisiodd yn slei. Mae'r Arlywydd Trump yn llawn hyder ac yn fwy penderfynol fyth i fwrw ymlaen. "Rŵan medrwn ni ddod yn ôl at y gwaith a chyflawni'r tasgau," meddai.

Tuesday, November 6, 2018

diwrnod mawr

Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd America, sef etholiadau canol tymor. Yn hytrach na chadw eu hetholwyr a denu rhai newydd, mae cynllwynion y Democratiaid (Brett Kavanaugh, y carafan, ayyb) wedi deffro nifer ohonyn nhw i weld celwyddau, twyll a thwpdra'r blaid yn glir. Fel canlyniad, mae nifer mawr o'u gefnogwyr wedi gadael y blaid a throi at y Gweriniaethwyr. Mae'r Arlywydd Trump wedi cyflawni cymaint o bethau anhygoel mewn dwy flynedd; mae America'n gryfach, mwy llewyrchus a mwy diogel nag unrhyw gyfnod yn eu hanes. Rhaid ethol y Gweriniaethwyr ym mhob man er mwyn iddo gael bwrw ymlaen gyda'i gynlluniau llwyddiannus. 

Monday, November 5, 2018

chychwyn cynnar

Aeth y gŵr i Texas i ymweld â'n mab ni a'i deulu dros y penwythnos. Mae'r babis bach yno'n hoff iawn o chwarae gyda'u taid, yn enwedig yr hynaf. Roedden nhw'n treulio amser hir yn arlunio. Dyma fy ngŵr yn ceisio dysgu trigonometreg i'w ŵyr!

Saturday, November 3, 2018

het arall

Gorffennais het arall, wrth ddefnyddio'r gweddill o'r edafedd. Roedd yn hynod o hwyl. Dw i'n mynd i'w gyrru at elusen sydd yn dosbarthu hetiau i ysbytai. Gobeithio y bydd hi'n bendithio rhywun sydd yn brwydro canser. Rhaid cychwyn het arall.

Friday, November 2, 2018

pleidleisio cynnar

Doedd erioed y fath o sylw ar yr etholiad canol tymor. Mae'n hawdd anghofio amdano fo ar ôl cyffro'r etholiad arlywyddol fel arfer. Eleni, fodd bynnag, mae'r Unol Daleithiau yn llawn ohono fo, diolch i'r Arlywydd Trump am ei ymdrech parhaol i annog i gefnogwyr y Gweriniaethwyr bleidleisio. Tra ei fod o'n dal i gynnal rali bob dydd, a dau'r dydd o hyn ymlaen, mae cynifer o bobl yn pleidleisio ymlaen llaw. Aeth y gŵr ddoe (y diwrnod cyntaf pleidleisio cynnar yn Oklahoma) i fwrw ei bleidlais; cafodd ei synnu i weld bod y lle'n llawn o bobl! Arwydd cadarnhaol! Ewch ymlaen!

Thursday, November 1, 2018

gosod arwyddion

Mae'r diwrnod etholiad ar y trothwy. Dw i a'r gŵr eisiau dangos ein cefnogaeth at y Gweriniaethwyr; dyma osod arwyddion dau o'r ymgeiswyr yn ein hiard ni. Markwayn Mullin i'r Cyngres, a Kevin Stitt fel Llywodraethwr Oklahoma. Dynion gydag egwyddorion moesol, ceidwadol ydyn nhw. Yn anffodus, mae'r Democratiaid yn gryf yn y sir hon er bod Oklahoma'n geidwadol ar y cyfan. Dylen ni ddal ati.

Wednesday, October 31, 2018

dwyn neu dim dwyn?

Mae fy merch hynaf yn gwirioni ar y rhaglen hon - Mr. Kim's Convenience. Mae'r comedi'n datblygu yn siop Mr. Kim ac o gwmpas ei deulu doniol. Un diwrnod mae o'n rhoi gwers sydyn i'w ferch ynglŷn â phwy fyddai'n debygol o ddwyn o'i siop. Mae o'n methu ateb cwestion gymhleth a ofynnwyd ganddi fodd bynnag. Dyma fy merch yn mynd i siop orsaf petrol i greu llun ar gyfer Instagram wrth obeithio y bydd Mr. Kim (sydd yn ei dilyn) yn ei hateb. Dwyn neu dim dwyn? 

Tuesday, October 30, 2018

barod am y gaeaf

Mae'n dal yn gynnes, ond wrth gwrs mai tywydd Oklahoma ydy o. Does wybod pryd bydd yn newid. Mae'n hollol bosib y bydda i'n codi i fore rhewllyd unrhyw ddiwrnod. Does gen i ddim ofn fodd bynnag. Roedd y gŵr a Keith yn gweithio'n galed yr wythnos diwethaf; torron nhw'r darnau coed yn yr iard cefn i logiau, a llenwi'r garej gyda nhw. Ceith ein simnai ni ei lanhau yfory. Dan ni'n barod am y gaeaf.

Monday, October 29, 2018

mwy o awdio

"Rhaid i ti ei ddarllen," meddai fy merch. Sherlock Holmes, mae hi'n ei feddwl. Un o ffefrynnau fy mhlant oedd y gyfres pan oedden nhw'n ifancach. Aeth tri ohonyn nhw i Baker Street yn Llundain hyd yn oed flynyddoedd yn ôl. Mae fy merch yn cyfarwyddo sin byr arall oddi wrth un o storiâu Holmes. Dyma ddechrau gwrando arnyn nhw (yn lle darllen.) Gorffennais ddwy, a dw i wrthi ar y drydedd tra fy mod i'n crosio. Maen nhw'n hynod o hwyl! Does rhyfedd bod y plant wedi gwirioni arnyn nhw. Mae yna ddigon i bara i mi greu hanner dwsin o hetiau.

Saturday, October 27, 2018

rhif dieithr

Dw i byth yn ateb rhifau dieithr er mwyn osgoi galwadau sothach. Ddoe, fodd bynnag, penderfynais ateb un wrth feddwl siarad Cymraeg. Ac felly dechreuais, "s'mae, sut dach chi?" I fy syndod mawr, cwmni lanhau simneiau oedd ar yr ochr arall a oedd eisiau fy atgoffa i am yr apwyntiad yr wythnos nesaf! Roedd y ferch druan mewn penbleth. Troais i'r Saesneg i orffen y sgwrs. 

Friday, October 26, 2018

os yw Duw trosom

Des i ar draws gân wych arall. Un o fy ffefrynnau ydy hi'n barod - "im Elohim itanu"  (os yw Duw trosom,) cân addoli yn Hebraeg gan Jamie Hilsden. Dw i'n hoff iawn o'i ganeuon (a'r caneuon o'r 60au!) Mae'r geiriau'n dod o adnodau'r Rhufeiniaid a'r Cyntaf Ioan:

Os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? (Rhufeiniaid 8:31)
Y mae'r hwn sydd ynoch chwi yn gryfach na'r hwn sydd yn y byd. (1 Ioan 4:4)

Thursday, October 25, 2018

lliw

Dwedais dro ar ôl tro - yr artist gorau ydy o. Fedra neb arall greu'r fath lliw llachar ond yr Arglwydd ein Duw. 

Wednesday, October 24, 2018

ydyn ni'n ifanc

Ydyn ni'n ifanc - teitl peintiad diweddaraf fy merch

Creodd hi hwn yn barch tuag at y llanciau a'r llancesi sydd yn ymddangos yn hŷn oherwydd yr hyn maen nhw wedi eu gweld. Dydy hi byth eisiau anghofio'r rhain heb wynebau ac enwau, sydd yn cael eu casáu'n aml wrth gludo'r baich trwm. Maen nhw'n ifancach na hi, ac yn ifancach na ni.

Tuesday, October 23, 2018

I'r gad!

Cynhaliwyd rali Trump arall yn Houston ddoe. Tra bod pob rali'n tynnu llu o bobl, roedd y rali neithiwr yn arbennig o boblogaidd - ceisiodd 100,000 pobl am 18,000 sedd yn yr stadiwm. Roedd y gweddill yn ymgasglu tu allan i weld y sgrin fawr. Mae rali Trump yn hynod o hwyl bob tro fel parti enfawr gyda cynifer o bobl yn cefnogi'r Arlywydd Trump yn frwd er gwaethaf ymdrechion caled y prif gyfryngau i wadu hynny. 6 Tachwedd bydd yr etholiad canol tymor. Rhaid i'r Gweriniaethwyr ennill er mwyn cadw America'n rhydd, diogel a llewyrchus. I'r gad!

Monday, October 22, 2018

peth hyfryd annisgwyl

Mae fy nwy ferch yn Japan yn setlo i lawr yn y fflat newydd (yn ara bach gan eu bod nhw mor brysur.) Peth hyfryd annisgwyl ydy gellir gweld Mynydd Fuji ar y gorwel oddi wrth y drws blaen! Rhaid bod yr awyr yn glir wrth gwrs, ond os felly, maen nhw'n cael cip arno fo pan adawan nhw a dônt adref bob bydd. 

Saturday, October 20, 2018

yr het gyntaf

Dyma hi - yr het gyntaf a wnes i. Mae'n gynnes a chyfforddus. Roedd yn hynod o hwyl ei chrosio. Dw i eisiau gwneud mwy. Efallai y bydda i'n gwneud hetiau ar gyfer y bobl sydd yn gorfod mynd drwy'r cemotherapi. Mae yna gynifer o grwpiau sydd yn trefnu rhoddion o hetiau. 

Friday, October 19, 2018

adeilad newydd

Mae fy mab yn gweithio fel un o'r criw adeiladu yn y brifysgol eleni. (Mae pob myfyriwr yno'n gweithio 15 awr yr wythnos ar y campws.) Mae o'n dysgu sgiliau defnyddiol wrth iddo weithio hefyd. Ar hyn o bryd mae'r criw'n codi adeilad newydd i'r adran peirianneg. Astudio peirianneg mae o, ac felly bydd o'n cael astudio yn yr adeilad mae o'n helpu ei adeiladu.

Thursday, October 18, 2018

cinio

Tost caws wedi'i grilio oedd fy hoff fwyd i ginio am hydion, ond yn ddiweddar mae fy agwedd tuag at fwyd wedi newid. Dw i'n hoffi bwyd fegan, er nad ydw i'n ceisio osgoi cig. Hwn a ges i ddoe - bara pwmpen cartref, banana, cnau, hadau llin wedi'u malu, menyn cnau daear naturiol, mêl amrwd. Dydy o ddim yn edrych yn flasus, ond oedd wir!

Wednesday, October 17, 2018

fflamau o ryddid

Aeth y gŵr i College of the Ozarks i weld Flames of Freedomsioe ein merch ni yn cymryd rhan ynddi. Perfformir y sioe gan griw theatr y brifysgol bob blwyddyn ers blynyddoedd, ac roedd ein merch ni ynddi'r llynedd hefyd. Mae hi'n perfformio'r un rhan, sef Ffrances sydd yn helpu milwyr lluoedd y Cynghreiriad, a chael ei saethu i farwolaeth. "Mae'n anodd aros yn llonydd, a pheidio â chrafu neu disian ar ôl i mi farw," meddai hi.

Tuesday, October 16, 2018

fflat yn tokyo

Roedd fy nwy ferch yn Japan yn byw mewn fflatiau gwahanol, ond maen nhw newydd symud i un hynod o braf i fyw efo'i gilydd. Mae yna dair ystafell wely (anodd ffeindio yn Tokyo) ar y llawr uchaf mewn adeilad tal. Mae'r termau'n anhygoel o dda hefyd, diolch i'r perchennog clên sydd yn nabod un o'r ddwy ers blynyddoedd. Mae o'n caniatáu i'r teulu aros yn y fflat, ac felly mae gynnon ni lety braf yn rhad ac am ddim pan fyddwn ni'n ymweld â Japan. Gwell fyth.

Monday, October 15, 2018

cnau hickory

Dydy gwiwerod ddim yn dod at y bwydydd adar ar y dec cefn yn ddiweddar; maen nhw'n prysur gasglu cnau hickory sydd ar gael yr adeg yma. Dw i'n hoffi codi llond llaw yn y gymdogaeth pan fydda i'n mynd am dro, a'u gosod nhw ar y dec. Mae'n ymddangos bod gwiwerod wedi sylwi'r gwasanaeth cyfleus oherwydd bod y cnau'n diflannu'n syth. Mae'n anhygoel bod nhw'n medru cnoi'r masglau ofnydwy o galed.

Saturday, October 13, 2018

tŷ cyfforddus

Mae Dinah, gwiwer ddof fy merch, newydd ffeindio tŷ cyfforddus. Clywodd fy merch sŵn o'r nenfwd, mynd allan, a galwodd, "Dinah!" drwy'r agorfa fach i'r atig. Yna "atebodd Dinah y drws," meddai hi! Yn anffodus, na cheith hi aros yno wrth reswm. Bydd rhaid troi Dinah allan. Gobeithio y bydd hi'n ffeindio lle mor addas.

Friday, October 12, 2018

modd croisio arloesol

Des i ar draws diddordeb newydd, sef crosio. Mae'n hwyl! Dw i'n deall pam fod cynifer o bobl yn mwynhau ei wneud o. Bydda i'n gwrando ar YouTube wrth grosio wrth gwrs. Y broblem ydy bod o'n brifo fy llaw chwith os bydda i'n crosio'n hir. Dyma ddyfeisio modd arloesol - crosio ar y pen-glin! Fedra i ddim crosio'n gyflym, ond dim ots. Does dim brys.