Friday, December 31, 2010

y cawr addfwyn


Dw i newydd orffen hunangofiant y cawr addfwyn, sef John Charles, un o'r pêl-droedwyr gorau yn y byd. Fe wnes i ymddiddori ynddo ef yn ddiweddar oherwydd yr elfennau Cymreig ac Eidalaidd yn ogystal â phêl-droed.

Yr hyn a wnaeth fy nharo mwy na'i sgil athrylith fel pêl-droediwr oedd y ffaith ei fod e'n ddyn gostyngedig ac 'addfwyn' dros ben. Doedd e erioed wedi ffowlio'n fwriadol yn erbyn neb ar y cae na thalu'n ôl er fod ef ei hun wedi cael ei gicio, ei daclo a phoeri arno'n ddi-ri.

Roedd yn hynod o ddifyr darllen am ei bum mlynedd ogoneddus gyda Juventus. (Roeddwn i wrthi'n chwilio am ei glipiau ar You Tube neithiwr.) Ond rhaid cyfaddef nad oedd gen i galon i ddarllen popeth a ddilynodd wedyn.

Hoffwn i fod wedi gwylio un o'i gemau yn yr Eidal!

Thursday, December 30, 2010

ffarwel i ffrind arall

Ffarweliais â myfyrwraig arall o Japan neithiwr. Hi oedd yn gweithio'n rhan amser i fy ngŵr yn ffyddlon a medrus dros ddwy flynedd. Ces i wers gyfrifiadur sydyn ganddi hi hefyd. Mae hi newydd raddio ac yn barod i fynd yn ôl i Japan, hynny ydy ar ôl gwyliau bach yn Las Vegas gyda'i mam sy'n ymweld â hi ar hyn o bryd. Gan fod y gŵr yn dal yn Hawaii, es i â nhw i Napolis, ei hoff dŷ bwyta yn y dref hon. Cawson ni i gyd gawl Minestrone a Tiramisu i bwdin. Roedd popeth yn flasus. Yna daeth amser i ffarwelio....

Wednesday, December 29, 2010

cerdded yn y coedwig


Mae gen i a'r mab ddigon o amser yr wythnos 'ma. Wedi gweithio tipyn ar y trydydd jig-so, gwylio DVD, chwarae play station a darllen Hardy Boys, mae e eisiau mynd am dro yn y goedwig gerllaw.

Dydy hi ddim yn oer ac er bod hi'n wlyb wedi glaw, mae'n ddigon dymunol cerdded ar garpedi o ddail a brigau (weithiau ar gerrig anwastad) ac anadlu'r awyr iach. Roedden ni'n mynd yn hamddenol ond ces i fy synnu'n gwybod ar ôl cyrraedd adref bod ni'n cerdded am ryw ddwy awr. Doedd ryfedd mod i wedi ymlâdd!

Ydyn ni'n barod am swper yn Napolis heno.

Tuesday, December 28, 2010

dyfan wrth y llyw

Mae effaith toriad cyllideb yn amlwg yn rhaglenni Radio Cymru; dydy Post Cyntaf a Nia ddim yn cael eu darlledu ar ddydd Llun bellach. Dim ond hanner awr roedd Post Cyntaf yn para'r bore 'ma hyd yn oed.

Ond am swrpreis! Dyfan Tudur, fy hoff ohebydd sy'n cyflwyno'r rhaglen heddiw am y tro cyntaf yn lle Gary Owen. Hwrê! (Does gen i ddim byd yn erbyn Gary, cofiwch.) Bydda i ond yn gwrando ar y bwletin fel arfer, ond fe wrandawa' ar rhaglen gyfan os bydd Dyfan yn ei chyflwyno ac os bydd hi'n para ond am hanner awr. (Dw i newydd glywed iddo ddwud âi'r rhaglen yn ôl i'r trefn arferol yfory. O, wel.)

Monday, December 27, 2010

brithwe dewi sant


Am y tro cyntaf gwisgais i'r sgarff brithwe Dewi Sant a ges i'n anrheg. Perchennog y siop lyfrau Cymraeg ym Mhorthaethwy a rodd hi i mi yn yr haf. Doeddwn i ddim yn sylweddoli pa mor ysgafn a chyfforddus yw gwlân (gwlân Cymreig wrth gwrs.) Doedd e ddim yn goslyd o gwbl er fy mod i wedi ei wisgo am fy ngwddf am hanner dydd ddoe. A chadwodd hi fi'n gynnes yn braf.

Sunday, December 26, 2010

o hawaii


Mae'r gŵr a'r gennod yn mwynhau eu gwyliau yn Hawaii ar hyn o bryd. Mae un ohonyn nhw'n cwyno bod hi'n rhy boeth! Aethon nhw i ben y bryn sy'n enwog am wyntoedd cryfion, ond yn anffodus mae'n ymddangos bod gwyntoedd ar wyliau hefyd!

Saturday, December 25, 2010

nadolig llawen


Nadolig Llawen
メリークリスマス
Buon Natale

Tuesday, December 21, 2010

life is beautiful (la vita è bella)

Pan oedd y plant yn gwylio'r ffilm ar DVD o'r blaenl, doedd fawr o ddiddordeb gen i. Ond prynais i gopi drwy Amazon yn ddiweddar a'i wylio ef yn awyddus y tro hwn. Wrth gwrs bod clywed yr Eidaleg yn braf (er mod i wedi deall fawr o ddim!) ond mae'n ffilm arbennig o dda o bob ystyr hefyd - y stori, y sgript, yr actorion, y lluniau, y gerddoriaeth. Roedd yr hogyn bach yn ofnadwy o annwyl! Rhaid i mi ei hychwanegu at restr fy hoff ffilmiau.

Monday, December 20, 2010

cymer y seren gan cefin roberts

Ces i ddiddordeb yn y nofel hon wedi darllen adolygiad yn dweud mai i'r Eidal âi'r prif gymeriad. A dweud y gwir, roedd y stori'n datblygu braidd yn araf yn fy nhyb i. Er bod diwedd y stori'n annisgwyl dros ben, roeddwn i'n methu gweld bai ar y tad a oedd yn gyfrifol am y digwyddiad. Poeni am ei unig ferch oedd ef. Y peth gorau i mi oedd fy mod i'n medru deall yr Eidalwr a oedd yn siarad â'r prif gymeriad ar y ffôn!

Sunday, December 19, 2010

agor anrhegion


Oherwydd bod fy ngŵr a'r gennod yn gadael am Hawaii ddiwrnod Nadolig i ymweld â Thaid a Nain yno, penderfynon ni agor ein hanrhegion ddoe gyda fy merch hynaf a'i gŵr. Bydd yna dros gant fel arfer, ond 59 oedd gynnon ni eleni oherwydd ein prif Santa yn Japan ar hyn o bryd. Fi a wnaeth ddyfalu'n gywir faint fyddai yno i gyd ac ennill tocyn i unrhyw ffilm sydd ymlaen yn y theatr.

Mae'r mab hynaf yn treulio ei wyliau yn Corea y tro 'ma. Bydd yn ddistaw yn y tŷ'r wythnos nesa.

Thursday, December 16, 2010

prawf gyrru a 'tiramis'


Pasiodd fy merch brawf gyrru pnawn 'ma. Es i â hi i Napolis i ddathlu dros banad o goffi a 'tiramis' anhygoel o flasus. Mae hi wedi bod yn ymarfer gyrru dros flwyddyn. Rŵan mae hi'n cael gyrru heb ei rhiant wrth ei hochr; does dim rhaid i mi fynd â hi i bob man chwaith!


Tuesday, December 14, 2010

i napolis!

Ddim i'r Eidal ond i un o'r tai bwyta poblogaidd yn y dref yr es i a'r teulu ynghyd â ffrindiau o Japan. Roedd o wedi bod ers blynyddoedd ond roeddwn i'n awyddus i fynd yno heno wedi ymddiddori yn yr Eidaleg yn ddiweddar. Ces i gyw iâr Frorentine gyda phasta. Cafodd fy merched 'calzone' oedd cymaint â chlustogau! Eidalwyr ydy'r gweinyddion i gyd ac mae'r perchennog sy'n medru sawl iaith yn dod o Sicily ac yn arfer byw yng Nghaerdydd am sbel. A dyma drio fy 'per favore, grazie, buonanotte' arnyn nhw'n awchus. Roedd yn braf clywed y perchennog yn fy ateb yn Eidaleg! (Dyn busnes ydy o'n bendant!)

Friday, December 10, 2010

google translate

Mae'r teclyn hwn wedi bod ers sbel, ond doeddwn i erioed wedi meddwl ei ddefnyddio o ddifri tan yn ddiweddar.

Er ei fod ef ond yn gyfieithydd bras, fe allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer geiriau unigol neu frawddegau byrion. Yr hyn ydw i'n ei gael yn hwylus ydy'r cymorth sain. Mae hwn yn help mawr i mi ddysgu Eidaleg. Hefyd er mwyn dysgu Eidaleg drwy gyfrwng y Gymraeg, bydda i'n gosod y ddwy iaith hyn i chwilio am eiriau.

Mae gen i gwyn fodd bynnag, sef ansawdd y sain. Mae Saesneg yn swnio'n dda, yn hollol naturiol ac mae Eidaleg yn dderbyniol. Ond swnio fel robot cyntefig mae'r Gymraeg!

Teclyn defnyddiol ydy hwn beth bynnag, ac mae o'n haeddu i gael ei osod ar fy Bookmarks Bar.

Tuesday, December 7, 2010

cyngerdd nadolig yr ysgol


Roedd yn gyngerdd ardderchog - y canu, dawnsio, ffidl, piano, clychau llaw. Mae plant yr ysgol uwchradd wedi gwneud yn dda iawn. Mwynheais i ynghyd â'r teuluoedd eraill y noson bleserus.

Rŵan dim ond pythefnos sydd ar ôl nes i wyliau'r Nadolig gychwyn. Mae'r amser yn gwibio heibio.

Sunday, December 5, 2010

gwaith rhan amser


Dw i'n gweithio'n rhan amser i'r gŵr ers misoedd yn helpu ei waith ymchwil, cyfieithu, ffeilio ayyb. Wrth i dymor y brifysgol ddirwyn i ben, mae'r myfyrwyr yn sefyll arholiadau. Mae fy ngwaith diweddaraf oedd marcio papurau arholiad. Gan fod y rhan fwyaf ohonyn nhw'n gwestiynau amlddewis, roedd yn waith syml ond syrffedus. Roeddwn i'n gweithio rhyw awr a hanner i farcio 28 o bapurau'n arbed gwaith y gŵr ac ennill pres yr un pryd.

Mae'r gŵr yn hoffi gosod un cwestiwn difyr bob tro i godi calonnau'r myfyrwyr. Dyma'r cwestiwn diweddaraf:

Pa un ydy'ch hoff dîm bêl-droed?
a. Manchester United
b. Los Angeles Galaxy
c. NSU (ein prifysgol)
d. Fighting Salmon (tîm Ysgol Optometreg)

Mae unrhyw ddewis yn gywir! ('d' oedd dewis pawb ond un beth bynnag.)

Friday, December 3, 2010

pitsa!

Ces i fy ysbrydoli i wneud pitsa Eidalaidd i swper heno. Gan fy mod i'n gyfarwydd â rhai Americanaidd gyda gorlawn o gaws a'r toppings eraill, roedd braidd yn chwith defnyddio cyn lleied o gynhwysion. Dyma'r tro cyntaf i mi ddefnyddio caws Motsarela ffres hefyd. Wrth gwrs fod o ddim cystal â hwn ond roedd yn bitsa blasus beth bynnag.

Thursday, December 2, 2010

pwy sy'n dysgu eidaleg?

Dw i newydd ddechrau dysgu Eidaleg oherwydd y ffrindiau newydd o'r Eidal. Iaith hardd a chymharol hawdd ydy hi (llawer haws na'r iaith Fietnam!) Dim ond deunyddiau ar y we dw i'n eu defnyddio ar hyn o bryd rhag ofn i mi beidio parhau. Mae yna gymaint ar gael ond dydy'r un ohonyn nhw'n taro deuddeg; mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw ar gyfer twristiaid. Does gen i ddim diddordeb ynddyn nhw achos mod i ddim yn bwriadu mynd i'r Eidal ar hyn o bryd. (Wedi meddwl, does gen i ddiddordeb yn iaith dwristiaid Cymraeg erioed chwaith. Mae hi'n hollol ddiflas yn fy nhyb i.)

Yna des i ar draws y safle gwych hwn. Fe gewch chi ddysgu sgyrsiau a geirfa gyffredin. Cyflwynir y gramadeg angenrheiddiol o dipyn i beth. Mae'r perchennog yn bwriadu ychwanegu mwy o wersi nes ymlaen.

Pwy sy'n dysgu Eidaleg? Gadewch i mi wybod.

Tuesday, November 30, 2010

toy story 3 eto

Darllenais i'r adolygiad hwn gan Lowri Haf Cooke, fy hoff adolygwraig y bore 'ma. Fedra i ddim cytuno â hi ynglŷn â'i beirniadaeth am 'Up' gan fy mod i heb weld y ffilm. Ond roedd yn bleser i mi ddarllen ei hadolygiad medrus.

Falch o wybod nid dim ond fi a oedd yn mopio dagrau ar lawes hir crys!

Monday, November 29, 2010

toy story 3

Doeddwn i ddim yn bwriadu gwylio'r DVD hwn pan ddechreuodd y plant ei wylio a dweud y gwir. Ond wrth i mi roi cip neu ddau ar y sgrin o bryd i'w gilydd, ces i fy nenu i'r stori ddiddorol a'r graffig cyfrifiadur anhygoel; roedd rhaid i mi ei wylio'r cyfan yn y diwedd.

Byddwn i'n dweud mai hon ydy un o'r ffilmiau gorau a welais i erioed. Mae'r stori'n dda; mae hi'n cynnwys elfennau o ffyddlondeb, dewrder, trugaredd, hunan aberth - rhinweddau gwerthfawr ac eto prin yn y byd cyfoes. Mae'r graffig cyfrifiadur diweddaraf yn benigamp hefyd. Roedden ni i gyd yn chwerthin a chrio. Gadawodd y ffilm rywbeth cynnes yn fy nghalon. Fe ro' i bum seren.

Totoro ydy un o'r teganau!

Saturday, November 27, 2010

y cinio mawr


Cafodd pawb (wel bron) yn UDA eu cinio mawr ddydd Iau ond ni. Ddydd Gwener ydyn ni'n ei gael oherwydd bod fy merch hynaf a'i gŵr yn dod aton ni ar ôl cael cinio gyda 'u teulu draw ddydd Iau.

Fe wnaethon ni wahodd tri o fyfyrwyr o Fietnam eleni. Daethon nhw i'r brifysgol leol bum mis yn ôl a dyma'r tro cyntaf iddyn nhw brofi cinio Gŵyl Ddiolchgarwch Americanaidd. Cymerodd yn hirach i goginio'r twrci na'r disgwyl, ond aeth popeth yn iawn fodd bynnag. Roedd yn ddiddorol siarad â'n gwesteion a chlywed am eu gwlad. Doeddwn i ddim yn gwybod bod yna draeth hardd sydd ddim yn annhebyg i Hawaii. Mae cartŵn Japaneaidd yn boblogaidd acw, medden nhw. Gan ei bod hi'n gynnes yno trwy'r flwyddyn, maen nhw'n dioddef o'r oerni yma, a hithau wedi bod yn hydref mwyn dros ben. Roedd un o'r myfyrwragedd wrth ei bodd yn trio kimono am y tro cyntaf.

Tuesday, November 23, 2010

gwaed y gwanwyn

Dyma'r tro cyntaf i mi ddarllen llyfr gan Gareth F. Williams. Dewisais i hwn (ar gyfer oedran uwchradd) yn hytrach na "y Ddwy Lisa" a gafodd ei adolygu ar wefan BBC.

Ces i fy nhynnu i mewn i'r stori o'r dechrau; anodd oedd ei roi i lawr gan fy mod i am wybod beth ddigwyddai nesa. Er bod disgrifiad y trosedd erchyll dipyn yn rhy liwgar i mi, ces i fy rhyfeddu at grefft yr awdur yn adrodd y stori. Mae ganddo ffordd ffraeth o ddisgrifio pethau cyffredin hefyd. Dyma fy hoff adroddiad am ferch dew: mae yna 'chydig bach mwy ohoni hi na dyla fod.

Rŵan dw i'n aros am y chwech o lyfrau eraill a archebais i'n ddiweddar.
Thursday, November 18, 2010

o san franciscoMae'r gŵr yn mynychu cynhadledd optometreg arall ar hyn o bryd, yn San Franciso y tro hwn. Fel arfer does ganddo amser i wneud llawer ond bod yn neuadd fawr y gwesty trwy'r dydd. Gyrrodd ychydig o luniau fodd bynnag a dynnodd o gwmpas y ddinas wrth gerdded - y bont enwog a'i hoff siop.

Wednesday, November 17, 2010

y gwalch, yr inc a'r bocsys

Dw i wedi darllen llyfrau i blant gan Myrddin ap Dafydd a rhai eraill gan Wasg Carreg Gwalch, ond heb sylweddoli mai ef a sefydlodd y wasg ym 1980. (Prynais y llyfr hwn gan gwmni arall.) Yn y llyfr, mae Myrddin yn adrodd sut dechreuodd y busnes yn Llanrwst a sut mae e wedi ei ddatblygu wrth gydweithio gyda'i deulu, ffrindiau a'r bobl leol hyd yma. Er bod technoleg argraffu wedi newid llawer yn ystod y 30 mlynedd diwethaf, dydy ei frwdfrydedd ac ymroddiad tuag at lyfrau Cymraeg ddim.

Es i i'w wefan yn syth wedi gorffen y llyfr ac archebu pedwar gan gynnwys bargen wych!

Saturday, November 13, 2010

ras 5 cilomedrCafodd Ras 5 Cilomedr flynyddol a drefnwyd gan fyfyrwyr Ysgol Optometreg ei chynnal am 9 o'r gloch y bore 'ma. Roedd 400 o bobl leol, o bob oed yn cymryd rhan eleni. Yr enillydd oedd dyn ifanc (wrth reswm!) a groesodd y llinell tua 17:30 o'r dechrau. Roedd rhai'n cerdded yr holl ffordd gyda'u blant yn mwynhau diwrnod braf. Y rhedwr hynaf oedd 77 oed!

Thursday, November 11, 2010

gorymdaith
Mae hi'n Veterans Day heddiw yn yr Unol Daleithiau. Fel nifer mawr o lefydd eraill dros y wlad, mae'r dref hon yn cynnal gorymdaith bob blwyddyn. Ymunais i'r trigolion eraill i anrhydeddu'r veterans lleol. Roedd gryn dipyn o dyrfaoedd ar ddwy ochr y stryd fawr gan gynnwys plant yr ysgolion. Cyfrannodd bandiau pres, injans tân a cheffylau i fywiogi'r achlysur.

Wednesday, November 10, 2010

pot lwc ysgol optometreg


Mae'n ymddangos nad ydw i'n ysgrifennu ond am fwyd a phêl-droed yn ddiweddar. Am fwyd mae'r post hwn eto beth bynnag.

Dw i newydd ddod yn ôl o bot lwc yn Ysgol Optometreg. (A dw i'n llawn dop!) Maen nhw'n cynnal un cyn yr Ŵyl Ddiolchgarwch bob blwyddyn. Roedd yna bentwr o gig twrci, cig moch, llysiau, salad, bara a phob math o bwdin. Anodd oedd dewis.

Eisteddais i a'r gŵr wrth y doctor arall a oedd ar y tîm pêl-droed. Trodd ein sgwrs ni i gyfeiriad naturiol, sef y gêm gynderfynnol. Yn anffodus, doedd e ddim yn medru chwarae'r gêm olaf oherwydd ei fod e'n darlithio ar y pryd. Penderfynon ni fyddai rhaid i ni wneud yn well y flwyddyn nesa!

Monday, November 8, 2010

sam & ella's (eto!)Mae'r tŷ bwyta poblogaidd hwn yn cael ei ystyried yn un o'r goreuon yn y dalaith yn ôl y cylchgrawn Oklahoma. Blasus dros ben ydy eu pitsas heb os.

Es i a'r teulu i Sam & Ella's eto neithiwr i ddathlu pen-blwydd un o'r teulu. Roedd y ddau bitsa trwchus gyda haenau o leisiau, cig a chaws yn anhygoel o dda. Cawson ni weld y cogydd yn paratoi crystiau gan eu taflu nhw i fyny'n fedrus sawl tro.

Sunday, November 7, 2010

barod am dywydd mawr


Mae'n braf bod gynnon ni nifer o goed o gwmpas ein tŷ ni oni bai am y ffaith y gallan nhw fod yn fygythiad i'r tŷ mewn tywydd mawr. Yn ystod y storm rew ddiwethaf, syrthiodd canghennau wedi'u rhewi'n gorn ar doeau ac achoson nhw gymaint o ddifrod yn y dref hon. Cafodd ein prif linell drydan ei thorri hefyd, a chostiodd gannoedd o ddoleri i'w thrwsio.

Wrth weld pa mor gyflym mae ein coed yn tyfu, penderfynodd y gŵr dorri rhai canghennau oedd yn cyffwrdd y to. Rhaid cael torri rhai mawr gan Kurt, ein handy-man cyn gynted a bo modd.

Saturday, November 6, 2010

seremoni got wenSeremoni bwysig i fyfyrwyr optometreg ail flwyddyn yw Seremoni Got Wen. Byddan nhw'n dechrau gweld cleifion y tymor nesa o dan oruchwyliaeth eu hathrawon. Pwysleisiodd un o'r athrawon yn ei haraith mai symbol cyfrifoldeb, nid rhagorfraint yw'r got wen. Achlysur i ddathlu, fodd bynnag, am lwyddiant y myfyrwyr oedd y seremoni ddoe.

Cymerais i ran o'r dathliad i weld y ddau a oedd hefyd yn chwarae pêl-droed yn y tîm; Nat, ein chwaraewr gorau ac Aaron, ein golwr medrus.

Friday, November 5, 2010

diwedd hapusChwaraeodd y tîm optometreg y gêm olaf ddoe (y rownd gynderfynnol!) Yn erbyn y tîm cryfaf (Samrai Blŵ, sef y tîm Japaneaidd) wnaethon nhw chwarae. Collon ni o 3 - 2 ond roedd ein hogia'n gwneud yn well o lawer na'r disgwyl. Doedd neb yn disgwyl gweld gêm agos a dweud y gwir gan ystyried pa mor gryf ydy Samrai Blŵ. (Cafodd un ohonyn nhw ei sgowtio gan J.League!) Daeth griw o fyfyrwraig optometreg i gefnogi'n tîm, a chawson ni i gyd prynhawn cyffrous a chofiadwy.

Thursday, November 4, 2010

y wers fwyaf

"The biggest lesson that the Democrats can take from this electilon, and the Republicans had better learn it as well, is that no party can govern against the will of the people." - Mike Huckabee


Wednesday, November 3, 2010

neges i obama

Gyrrodd pobl UDA neges glir i Arlywydd Obama bod nhw'n anhapus gydag ef a'r llywodraeth ffederal. Gobeithio byddan nhw'n gwrando arni. Roedd y bobl a etholodd e ddwy flynedd yn ôl eisiau newid, ond newid da.


Wednesday, October 27, 2010

buddugoliaeth arall


Gan dîm optometreg y tro hwn. Roedd gêm arall heddiw, ac enillon nhw o 7 gôl i 3. Chwaraeon nhw yn erbyn myfyrwyr o Sawdi Arabia. Sgoriodd ein ffrind o'r Eidal ddwy gôl er fod o wedi anafu ei ffêr yn ddiweddar.

Roedd yna lawenydd mawr ymysg y myfyrwyr optometreg yn nosbarth fy ngŵr nid dim ond oherwydd bod nhw wedi ennill, ond oherwydd bod o wedi addo ychwanegu un pwynt y pob buddugoliaeth ar ganlyniad prawf diweddaraf pawb yn ei ddosbarth!

Tuesday, October 26, 2010

5 - 2

Enillodd tîm pêl-droed y brifysgol leol heno o 5 gôl i 2. Es i a'r teulu i weld y gêm gartref wedi swper sydyn. (Mae gynnon ni oleuadau gwych ar y cae ers wythnos.) Braf oedd gweld yr hogia'n chwarae'n arbennig o dda. Dyma eu seithfed fuddugoliaeth y tymor; collon nhw wyth gêm a dweud y gwir. Mae'n rhaid bod y gêm heno wedi codi eu hysbryd.

Saturday, October 23, 2010

swper gyda ffrindiau


Roeddwn i'n meddwl am wahodd y teulu o Loegr i swper am sbel, ac o'r diwedd ces i gyfle heno. Y gŵr sy'n dod o Loegr, a dweud y gwir; Americanes ydy'r wraig. Roedden nhw'n byw yn Lloegr am 12 mlynedd cyn symud i'r dref hon eleni. Fe wnes i baked bean casserole. Cawson ni sgyrsiau pleserus tra oedd eu plant a fy rhai i'n chwarae'n hapus gyda theganau Star Wars.

Gyda llaw, dw i newydd sylwi bod gan Blogger dempledi newydd. Ffeindiais i un deniadol; dyma fo.

Wednesday, October 20, 2010

maen nhw wedi mynd


Mae'n anodd dychmygu bod adar bach sydd angen bwyta bob pum munud arnyn nhw'n hedfan mor bell i fudo bob tymor. Mae hummingbirds oedd wrthi'n mynychu'n feeder wedi gadael am le cynnes bellach.

Roedd yn bleser eu gweld nhw'n sugno'r neithdar tra oedden nhw'n hedfan yn ddi-baid fel gwenyn. Maen nhw, fodd bynnag, yn eithaf tiriogaethol yn annisgwyl er bod nhw'n ymddangos yn adar annwyl diniwed. Roedd yna wryw oedd yn uchel ei farn ei hun; clwydai ar ben y feeder yn aml ac ymosod ar yr eraill ddaeth i fwydo.

Dw i newydd ddarllen bod hummingbirds yn dychwelyd i Oklahoma tua mis Ebrill. Bydd rhaid i ni fod yn barod yn ddigon cynnar flwyddyn nesa i'w croesawi'n ôl.

Monday, October 18, 2010

pot lwc tsieineaidd


Oedd, roedd pot lwc eto yn ein heglwys. Daeth ein cenhades yn Macao i adrodd ei hanes ddoe. Mae hi'n gweithio yno ers 18 mlynedd ac wedi dod yn ffrindiau â chynifer o'r bobl leol. Mae hi'n hollol rugl yn y Tsieineeg hefyd.

Paraton ni saig Tsieineaidd i'w chael ar ôl yr oedfa. Roedd y bwrdd hir yn orlawn o fwydydd blasus (gan gynnwys ambell i fwyd Mecisicanaidd.) Cafodd pawb amser da.

Wednesday, October 13, 2010

gemau pêl-droed hamddenol
Bob blwyddyn mae'r brifysgol leol yn cynnal gemau chwaraeon hamddenol. Mae gan Ysgol Optometreg dîm pêl-droed, ac mae'r gŵr yn chwarae ynghyd ei fyfyrwyr. Roedd y gêm gyntaf prynhawn 'ma; es i a'r mab ifancaf i'w cefnogi. Gan fod y tîm wedi benthyca chwaraewyr da o Japan a'r Eidal (ein ffrindiau ni, ond maen nhw'n gyfreithlon achos bod nhw'n mynd i'r brifysgol hefyd) roeddwn i'n gobeithio enillith y tîm yn hawdd. Ond chwaraeon tîm ydy pêl-droed wedi'r cwbl. Er bod gweddill y tîm yn chwarae'n garw, chwaraeodd y tîm arall yn arwach. Collon ni o 2 - 3 yn anffodus (ond y ffrind o Japan sgoriodd y ddwy gôl, hwrê!)

Saturday, October 9, 2010

seliau cyst carDiwrnod Seliau Cyst Car ydy hi yn y gymdogaeth hon; dw i ddim yn cofio darllen nodyn amdano fo, ond does dim digon o drugareddau diangen yn y tŷ ar hyn o bryd beth bynnag. Es i ynghyd â'r teulu i weld beth oedd ar werth. Roedd y gymdogaeth gaeedig fach yn llawn o geir a cherddwyr. Gan ein bod ni'n mynd yn rhy hwyr, doedd fawr o ddim i ni; tegan i'r mab ifancaf a chwpan Nadoligaidd i un o'r gennod. O leia' ces i sgyrsiau sydyn gyda chymdogion a thynnu lluniau ar gyfer y blog. Diwrnod braf.

Monday, October 4, 2010

tymor pêl-droed
Roedd yn ddiwrnod arbennig o braf ddoe, diwrnod perffaith i gêm pêl-droed. (Hoffwn i fod wedi ei yrru i Gasnewydd.) Brysiais i ynghyd â'r gŵr a'r mab ifancaf i'r cae gyda'n pecynnau cinio ar ôl yr oedfa i weld gêm gartref y brifysgol leol. Collon ni weld ein gôl sgoriwyd mewn pum munud o'r dechrau gwaetha'r modd. Ond roedd pawb yn chwarae'n dda, yn enwedig ein gôl-geidwad arbedodd ddau ergyd garw. Fe oedd M.V.P. y gêm byddwn i'n dweud. Enillon ni o 1 - 0.


Wednesday, September 29, 2010

trwy ras duw, tywysog cymru


Rhaid cyfaddef bod gen i ond gwybodaeth fratiog am Owain Glyndŵr cyn i mi ddarllen y llyfr hwn. Mwynheais i fo'n fawr er bod rhaid defnyddio geiriaduron yn aml. Mae'r dyn anhygoel a'i gyfoedion ynghyd â'r digwyddiadau cynhyrfus ac echryslon yn dod yn fyw drwy ysgrifbin R.R.Davies. Fydd Owain yn dal yn symbol o freuddwyd y Cymry? Mae'n dibynnu.

Dylwn i fod wedi darllen y llyfr cyn mynd i Gorwen yr haf 'ma!

Monday, September 27, 2010


Mae'r hydref wedi dod 'ma - reit sydyn.
Gwisgais gynnes ddilledyn ar brys.


Saturday, September 25, 2010

wy

Wrth i mi fynd drwy "Clywed Cynghanedd" gan Myrddin ap Dafydd yn ara bach, dw i wedi sylweddoli pa mor fregus ydy fy ynganiad. Rhaid cyfaddef mod i heb ei feistroli hyd yma gan mai drwy lyfrau dw i wedi dysgu yn y bôn. Des i at y wers ar 'wy' ac es i ar goll. Diolch i rai roiodd help llaw i mi mewn fforwm, medra i weld goleuni yn y pellter.

Yna, daeth gwers glywais flynyddoedd yn ôl i fy nghof; gwers gyntaf un Catchphrase gan Cennard Davies. Mae o'n cael ei wylltio gan rai sy'n ynganu Clwyd fel Clwid yn hytrach na Cloooid. Doeddwn i ddim yn ei ddeall o'n iawn ar y pryd ond mae'n amlwg bod y wers yn aros gyda fi. Dyma glywed y ffeil sain unwaith eto; hŵre! Dw i'n clywed y gwahaniaeth ac yn deall beth mae'r aelodau clên o'r fforwm yn trio ei ddweud.


Friday, September 24, 2010

o las vegas


Mae'r gŵr yn Las Vegas bellach yn mynychu cynhadledd optometreg. Mae ei frawd a'i deulu'n digwydd byw yno; gyda nhw mae'r gŵr yn aros felly. Ac mae'r gynhadledd yn cael ei chynnal yn Cesar's Palace lle mae brawd y gŵr yn digwydd gweithio. Gan fod y gynhadledd yn mynd ymlaen bron i 12 awr bob dydd, does dim llawer o amser iddo wneud pethau eraill, ond o leiaf mae o'n cael gweld ei deulu am y tro cyntaf ers amser.


Tuesday, September 21, 2010

archebu llyfrau

Dw i newydd archebu dau lyfr Cymraeg wedi cael cynnig anhygoel gan Abebooks (cludiant am ddim.) Gwenddydd (nofel fuddugol y Fedal Ryddiaith ddiweddaraf) a Cheffylau'r Cymylau (llyfr i blant) gan Jerry Hunter ydy'r llyfrau. Wedi clywed cymaint o ganmoliaeth gan lawer o bobl gan gynnwys Eifion Glyn, roeddwn i'n meddwl am ddarllen Gwenddydd rywdro. Er mod i'n dal i ddarllen Owain Glyn Dŵr gan R.R.Davies heb sôn am lyfr Cymraeg arall brynais i'n ddiweddar, fedrwn i ddim colli'r fath o gyfle. Cwmni llyfrau yn Ynys Gurnsey sy'n eu gwerthu nhw gyda llaw!

Tuesday, September 14, 2010

y diweddglo

Mae'r hogan o Abertawe ar ei ffordd adref ar hyd o bryd wedi treulio diwrnodau *anhygoel* yn y dref fach yma. (* chwedl hithau) Cafodd hi amser mor dda bod hi wedi darbwyllo ei rhieni i ddod yma gyda hi'r flwyddyn nesa! Hefyd mae hi eisiau dechrau dysgu Cymraeg. Gobeithio bydd hi o ddifrif. Gobeithio bydd gan Gymru siaradwr Cymraeg arall.

Monday, September 13, 2010

i bentref cherokee


Es i â'r hogan o Abertawe i bentref Cherokee sydd yn ymyl y dref. Mae yna amgueddfa, arddangosfa Trail of Tears, ayyb. Fe gewch chi fynd ar daith fer dywys hefyd i weld adeiladau brodorol a chael cip ar fywyd Cherokee fel oedd. A dweud y gwir, roedd y tro cyntaf i mi ymweld â'r pentref er mod i'n byw yma ers 13 mlynedd. Roedd yn braf cyfarfod ein tywyswr. Iaith Cherokee ydy ei iaith gyntaf. Does dim llawer o bobl Cherokee sy'n siarad eu hiaith eu hun bellach heb sôn am ei siarad hi fel eu mamiaith.

Saturday, September 11, 2010

parti penblwyddCawson ni barti penblwydd heno (un o'r tri, a dweud y gwir.) Mae un o fy mhlant yn 17 oed. Aeth hi i farchogaeth gyda'i ffrind orau ynghyd â'r hogan o Abertawe ddaeth â'i cowboy boots hyd yn oed. Canon nhw karaoke wedi marchogaeth. Yna amser bwyd; pitsa a chacen siocled. Roedden ni'n cael noson braf yn sgwrsio a chwarae gêm bwrdd.

Friday, September 10, 2010

cwrs alffa


Mae'n heglwys ni newydd ddechrau rhedeg Cwrs Alffa. Mae o'n cynnig cyfleoedd i unrhywun ofyn cwestiynau am Gristnogaeth mewn awyrgylch anffurfiol. Wedi cael ei drefnu gan Nicky Gumbel o Lundain rhyw 20 mlynedd yn ôl, mae Cwrs Alffa wedi lledu i dros 160 o wledydd yn y byd.

Dan ni'n defnyddio dau fersiwn; Saesneg a Japaneg. Mae'r gŵr yn arwain y cwrs yn Japaneg yn ein cartref ni. Heno roedd y wers gyntaf. Roedd chwech o fyfyrwyr ynghyd â fy nheulu. Gwelon ni fideo ar ôl swper Mecsicanaidd a chlywed Nicky'n dysgu'r wers mewn dull syml a chlir gyda digon o jôcs (yn Japaneg goeth.) Aeth sesiwn gwestiynau'n dda. Mae'r cwrs yn fuddiol i Gristnogion hefyd gan fod o'n eu hatgoffa elfennau pwysig y ffydd.

Tuesday, September 7, 2010

swper


Gwahoddais i'r hogan o Abertawe i swper heno. Mae gynni hi hanes anhygoel; mae hi wedi ymddiddori yn Indiaid Cochion a daeth i'r dref fach ddi-nod yn benodol i dreulio rhyw ddeg diwrnod heb ymweld â nunlle arall yn yr Unol Daleithiau. Hwyrach dylen ni gyfnewid ein cartrefi ni.

Fe gynigais i fynd â hi o gwmpas yn fy nghar ond mae fy ffrindiau yn yr eglwys yn gofalu amdani hi'n dda fel nad oes dim byd i mi wneud. "Dw i wedi mwynhau pob munud gyda nhw," chwedl hithau (hynny ydy yn Saesneg.)

Dyma'r blodau prydferth ges i gynni hi heno. (Gweler y llun ar y dde.)

Sunday, September 5, 2010

o abertawe


Fe wnes i gyfarfod un arall o Gymru'r bore 'ma. Gobeithio bydd y tuedd anarferol yn parhau. Mae merch o Abertawe wedi dod i'r dref hon i weld Gŵyl Cherokee'n unig swydd. Mae hi'n digwydd aros gyda ffrind i mi sy'n rhedeg gwely a brecwast, a daeth hi'n heglwys ni. Clywais i si ymlaen llaw, a dyma wisgo fy nghrys T sy'n dweud "siaradwch Gymraeg â fi!" Cawson ni sgwrs ddymunol, ond yn Saesneg oherwydd mai un ddi-Gymraeg ydy hi. Dw i'n falch o'r tywydd braf iddi gael mwynhau gweddill o'i gwyliau.

Saturday, September 4, 2010

ymwelwyr o gymru!

Roedd yn ddiwrnod arbennig iawn i mi, dim oherwydd penwythnos Labor Day na Gwyl Cherokee ond ces i ymwelwyr o Gymru am y tro cyntaf erioed yn fy nhŷ i.

Eifion Glyn ac Iwan Roberts o raglen y Byd ar Bedwar ddod draw. Daethon nhw i Oklahoma i ddilyn hanes Cymraes sy'n byw ger Oklahoma City ac roedden nhw eisiau cyfarfod siaradwyr Cymraeg eraill yn y dalaith hon (sydd ddim yn niferus) hefyd.

Roeddwn i'n gyffro i gyd yn croesawu'r Cymry. Fe wnes i grasu sgons â mwyar gleision lleol. A doedd yr ystafelloedd erioed wedi edrych mwy taclus. Roedd y ddau'n ofnadwy o glên fel hen ffrindiau. Ces i a'r teulu amser gwych yn sgwrsio gyda nhw.


Friday, September 3, 2010

pethau bychan

Fe wna i sgrifennu pwt yma heddiw i gyfrannu at Bethau Bychan.

Mae'n oeraidd y bore 'ma! Anhygoel! Cawson ni fwy o law Cymreig neithiwr gyda mellten a tharanau hyd yn oed. Mae'r awyrgylch wedi newid dros nos.

Mae penwythnos Labor Day arnon ni. Fel arfer dw i'n prysur baratoi dathliadau penblwyddi tri o'r plant ar yr adeg hon. Maen nhw'n cael eu penblwyddi ar y 6ed, y 7fed a'r 8fed. (Dim arna i mae'r bai!) Eleni, dan ni'n mynd i'w dathlu un heno, un nos Lun a'r llall benwythnos nesa.

Oherwydd y prysurdeb, dw i erioed wedi cymryd sylw ar Wyl Genedlaethol Cherokee o'r blaen. Ond dyma hi os oes gan rywun ddiddordeb ynddi hi. Mae hi'n denu rhyw 90,000 o bobl Cherokee ar draws UDA i'r dref fach hon.

Thursday, September 2, 2010

y wawr

Dw i wedi darllen cylchgronau amrywiol hyd yma gan gynnwys Lingo Newydd roeddwn i'n tanysgrifio iddo fo am flynyddoedd. Y Wawr ydy'r un dw i'n ei ddarllen ar hyn o bryd. Mae erthyglau diddorol ac mae safon yr iaith yn addas i mi; does dim gormod o eiriau newydd ond digon i mi gael eu dysgu. Yr erthyglau fwynheais i fwyaf oedd cyfweliad Catrin Angharad Roberts enillodd Ysgoloriaeth Bryn Terfel ac un Lisa Jones, gwraig Prif Weinidog Cymru.

Wednesday, September 1, 2010

glaw cymreig

Mae hi'n bwrw glaw heddiw, nid dim ond am hanner awr ond trwy'r dydd! Mae'r olygfa mor brin fel ydw i'n sefyll wrth y ffenestr a'i syllu. Roedd pawb a phopeth yn dioddef oherwydd bod yn ofnadwy o sych am wythnosau. Mae tymor alergedd yr hydref wedi dechrau'n gynt hyd yn oed.

Clywais i si byddai criw o Gymru'n dod i Oklahoma heddiw. Hwyrach bod nhw'n dod â'r glaw Cymreig i'r tir sychedig! Mae'r glaswellt brown yn ei sugno'n ddiolchgar.

Monday, August 30, 2010

tai chi eto

Dw i newydd glywed Gwenan Evans yn sgwrsio gyda Nia ar Radio Cymru. Hyfforddwraig Tai Chi ydy hi. Roedd hi'n sôn am elfennau Tai Chi ynghyd sut mae o'n helpu pobl ymlacio a chysgu'n well.

Rhaid cyfaddef mod i wedi cwtogi rhai symudiadau, ac wedi anghofio ei wneud o'n gyfan gwbl weithiau wedi i'r dosbarth gael ei ganslo. Ond mae ei chlywed hi heddiw wedi fy atgoffa pa mor bwysig ydy gwneud pob symudiad yn drylwyr. Byddwn i am fynd i ddosbarth os oes yna un ar gael fodd bynnag.

Wednesday, August 25, 2010

gwales.comCyrhaeddodd fy archeb gan gwmni Gwales.com mewn cyflwr ardderchog ddoe. Maen nhw'n pacio pecynnau'n gadarn bob tro (fel mae Neil yn gwybod!) Gwnaethon nhw waith arbennig o dda yn pacio'r map; cymerodd gryn dipyn o amser yn ei agor hyd yn oed! Gyrrais i neges sydyn atyn nhw'n diolch am eu gwaith clodwiw neithiwr a chael ateb cwrtais y bore 'ma.

Gyda llaw, roeddwn i eisiau prynu map panoramig o ogledd Eryri fel un welais i uwchben y lle tân gwely a brecwast yn Llanberis. Mae o allan o argraff bellach ond ces i hyd i un debyg gan gwmni Gwales. A dyma ei roi ar y wal wrth y map o Gymru'n llawen.