Wednesday, November 30, 2016

symud i canada

Addawodd dwsinau o bobl amlwg cyn yr etholiad i adael America os byddai Mr. Trump ennill, a symud i Canada. Roeddwn i'n ceisio ffeindio pwy gadwodd yr addewid ond heb lwyddo. Trueni. Ond pe baen nhw wedi cadw at eu gair, bydden nhw'n ofnadwy o drafferth i bobl Canada wrth gwrs! Gawn ni hwyl braf yn gwylio'r fideo doniol hwn

Tuesday, November 29, 2016

bds

Gwelodd myfyriwr Rydychen sticer BDS ar liniadur Apple, a gadael nodyn sydyn: 

"Efallai fod ti eisiau gwybod bod flash-storage yn y cyfrifiadur hwn wedi cael ei wneud gan Anobit, cwmni technoleg Israel. Os nad wyt ti eisiau'r cyfrifiadur mwyach, gad fo ar y ddesg tu ôl i ti."

Mae'n hynod o anodd byw yn y byd modern hwnnw os dach chi eisiau boicotio Israel yn llythrennol. Diolch i Hananya am y llun diddorol hwn.

Monday, November 28, 2016

melltith a bendith

Mae'r tanau gwyllt yn Israel dan reolaeth erbyn hyn, diolch i'r dynion tân, milwyr IDF ynghyd â nifer o wledydd a ddanfonodd cymorth. Cafodd fwy nag 30 eu harestio bellach am gynnau tân yn fwriadol! 

Bendithiaf y rhai sy'n dy fendithio, a melltithiaf y rhai sy'n dy felltithio, ebe Arglwydd y Lluoedd. Peth dychrynllyd yw syrthio i ddwylo'r Duw byw.

Dyma fodd i fendithio dioddefwyr y derfysgaeth yn Israel:
https://donate.unitedwithisrael.org/donate/e5?a=et_1127

Saturday, November 26, 2016

cinio'r ŵyl

Dim ond hanner o fy mhlant a oedd wrth fwrdd cinio gŵyl Ddiolchgarwch eleni; mae fy nwy ferch yn Japan; dathlodd fy mab hynaf yr ŵyl efo teulu ei wraig. Choginiais erioed dwrci mor fach (10 pwys.) Cawson ni ginio braf beth bynnag. Es i am dro'n gynnar eto'r bore 'ma mewn niwl oer wrth weddïo dros ein harlywydd ni newydd a oedd yn gweithio ddydd yr ŵyl hyd yn oed.

Friday, November 25, 2016

tanau gwyllt

Mae Israel ar dân! A chafodd hanner o bron i 20 o achosion yn ddiweddar eu cynnau'n fwriadol; cafodd rhyw ddwsin eu harestio. Mae'r diffoddwyr tân wrthi'n galed ers dyddiau efo cymorth gwledydd eraill - America, yr Aifft, yr Iorddonen, Rwsia, Twrci, Gwlad Groeg, Croatia, Ffrainc. Bendith arnyn nhw, a gobeithio bydd yna fwy i ddod. Mae'n anghredadwy o erchyll bod rhai Arabaidd yn dathlu wrth ddosbarthu negeseuon efo #israelisburning!!!

Thursday, November 24, 2016

gŵyl ddiolchgarwch

Mae yna gynifer o bethau fy mod i'n ddiolchgar amdanyn nhw, yn enwedig eleni - cyfle i fynd am dro bob bore cynnar; genedigaeth fy ŵyr cyntaf; y chwech o blant sydd yn rhodio'n ffyddlon wrth Dduw, Iesu Grist a roddodd ei hun yn aberth berffaith i faddau i'n pechod ni; y gobaith tragwyddol drwy ei addewid o'i ail ddyfodiad; ei drugaredd ar America ar yr 8fed o fis Tachwedd.

Wednesday, November 23, 2016

y llysgennad newydd i gn

Mae Mr. Trump a'i staff wrthi'n trefnu'r llywodraeth newydd. Penodwyd sawl swydd, a dyma hi, llysgennad i Genhedloedd Unedig, sef Nikki Haley. Llywodraethwr South Carolina ydy hi; llywodraethwraig gyntaf yn y dalaith honno ac yn ferch i rieni o India. Mae hi'n cefnogi Israel, o blaid bywyd ac o blaid atgyfnerthu'r gyfraith mewnfudo. Mae hi'n swnio'n berffaith i'r swydd. Gobeithio y bydd hi'n sefyll yn gadarn dros Israel yng Nghenhedloedd Unedig.

Monday, November 21, 2016

adref ers mis mai

Mae fy merch ifancaf adref am y tro cyntaf ers mis Mai. Roedd hi'n astudio a gweithio'n galed yn y brifysgol, ac o'r diwedd mae hi ar wyliau am wythnos. Mae ei brawd wrth ei fodd yn cael ei chwmni. Aethon nhw i gerdded yn y goedwig efo'i gilydd am oriau. Bydda i'n paratoi gyoza i swper heno i'w phlesio hi.

Saturday, November 19, 2016

hananya

Dyn ifanc Iddewig yn Israel sydd yn credu yn Iesu ydy Hananya Naftali. Tra ei fod o'n gweithio fel medic Lluoedd Amddiffyn, mae o'n gwneud fideo er mwyn dangos i'r byd beth sydd yn wir a beth sydd ddim ynglŷn ag Israel. Yn ddiweddar cafodd neges gan Fwslim yn yr Aifft yn ddiolch iddo fo. Roedd yr olaf yn bwriadu mynd i Israel i ladd Iddewon, ond daeth o hyd i'r fideo gan Hananya, a rhoi gorau i'r cynllun. Pob bendith i Hananya.

Friday, November 18, 2016

prif weinidog japan

Mae Mr. Abe, prif weinidog Japan newydd gyfarfod ein harlywydd newydd yn Trump Tower yn Efrog Newydd. Dwedodd Mr. Abe fyddai fo'n disgwyl perthynas cadarn rhwng y ddwy wlad. Mae gan bobl Japan ofn Mr. Trump a dweud y gwir oherwydd bod nhw'n credu cyfryngau Japaneaid yn gyfan gwbl sydd yn atseinio beth bynnag mae prif gyfryngau America'n ei ddweud. Gobeithio gall Mr. Abe argyhoeddi pobl Japan bod Mr. Trump yn ddigon doeth gwybod pwysigrwydd perthynas da rhwng y ddwy wlad.

Thursday, November 17, 2016

arwydd

Yn lle cyntaf, mae'n hollol greulon gorfodi hogan fach dair oed i ddal yr arwydd hwn er mwyn hysbysebu eu barn; mae'r arwydd yn dweud bydd yr hogan eisiau bod yn derfysgwraig yn y dyfodol. Yn ail, does dim angen chwalu'r wal. Dwedodd Mr. Trump fyddai'n codi giât lydan hardd ynghyd â'r wal er mwyn i bobl Mecsico ddod i mewn yng nghyfreithlon. Dylen nhw a phawb sydd eisiau mudo i America ddod i mewn yng nghyfreithlon fel cannoedd o filoedd o bobl eraill wedi gwneud.

Wednesday, November 16, 2016

supermoon

Gwelais innau Supermoon ddwy noson yn ôl yma yn Oklahoma. Roedd yn anhygoel o lachar; lliw melynwy oedd hi. Mwyaf llachar ers 1948, medden nhw. Diddorol iawn. Beth ddigwyddodd ym 1948? Enillodd yr Israeliaid y Rhyfel Annibyniaeth, a daethon nhw'n wladwriaeth unwaith eto ar yr un tir ar ôl dwy fil o flynyddoedd. Eleni yn 2016, enillodd pobl America'r Ail Chwyldro America. Pob bendith.
(y llun - tynnwyd gan frawd y gŵr yn Las Vegas)

Tuesday, November 15, 2016

stopiwch y terfysgwyr!

Mae pobl yn dal i brotestio yn erbyn Donald Trump mewn dinasoedd mawr, ac mewn modd ofnadwy o dreisgar. Mae nifer ohonyn nhw wedi cael eu talu i achosi cynnwrf, ac maen nhw'n cael eu cludo mewn bysiau o le i le. Mae rhai ohonyn nhw'n gwisgo hetiau a chrysau Trump er mwyn twyllo'r cyhoedd hyd yn oed. Dylai'r arlywydd Obama fod wedi gweithredu'n gadarn i'w hatal erbyn hyn, ond wnaeth o ddim byd. Rŵan collodd hogan fach bedair oed ei thad oherwydd bod yr ambiwlans a oedd yn ei gludo'n cael ei rwystro gan y terfysgwyr ar y ffordd; cyrhaeddodd yr ambiwlans yr ysbyty'n rhy hwyr. Dylai'r arlywydd Obama eu hatal nhw ar unwaith cyn i'r sefyllfa fynd o ddrwg i waeth.

Monday, November 14, 2016

tonnau o obaith

Mae buddugoliaeth Donald Trump a phobl America wedi anfon tonnau o obaith i bobl (ac ofn i'r lleill) yn Ewrop. Doeddwn i ddim yn gwybod yn iawn bod yna bleidiau gwleidyddol sydd gan bolisïau tebyg i ni - yn y DU, Ffrainc, yr Almaen, yr Iseldiroedd, Hwngari a Groeg. Mae gan Geert Wilders o'r Iseldiroedd hashtag "makenetherlandgreatagain" hyd yn oed. Dw i'n awyddus i glywed canlyniadau'r etholiadau yn y gwledydd hynny. 

Saturday, November 12, 2016

am y tro cyntaf

Am y tro cyntaf ers cenedlaethau, mae gan America arlywydd sydd ddim yn atebol i grwpiau â buddiant arbennig; dim ond i bobl America mae o'n atebol. Mae ganddo ddawn i ysgogi ac arwain yr eraill. Ar ben hynny mae o'n amgylchu ei hun efo cynghorwyr doeth. Dydy'r frwydr, fodd bynnag ddim wedi drosodd eto. Rhaid pobl America dal yn wyliadwrus, a chefnogi'r arlywydd newydd.

Friday, November 11, 2016

diwrnod veterans

Es i efo'r mab i weld gorymdaith Diwrnod Veterans yng nghanol y dref. Taflon ni ynghyd â nifer o'r trigolion eraill ein diolch at y veterans, yr heddlu, y dynion tân a mwy dan yr haul llachar. Roedd awyrgylch siriol. (Cawn ni bennaeth sydd yn gwerthfawrogi'r milwyr a’r heddlu o'r diwedd.)

Diolch yn fawr i'r veterans. Dan ni'n rhydd oherwydd y dewrion.

Thursday, November 10, 2016

plant wedi'u difetha

Cafodd Donald Trump ei ethol yn Arlywydd America drwy etholiad. Enillodd o er gwaethaf twyll gan y Democratiaid. Ac eto mae cefnogwyr Hillary yn protestio ym mhob man yn ei erbyn mewn modd treisgar. Pe bai Hillary wedi cael ei hethol, fyddai cefnogwyr Donald Trump byth wedi achosi cynnwrf treisgar felly. Mae hyn yn dangos pa fath o'r bobl sydd yn cefnogi Hillary. Maen nhw'n debyg i blant wedi'u difetha. Byddan nhw'n achosi cynnwrf os na chân nhw beth maen nhw eu heisiau.

Wednesday, November 9, 2016

trugaredd

Enillodd pobl America. Yn ei drugaredd rhoddodd Duw'r cyfle olaf i ni er mawr ydy'n pechod ni. Roedd cymaint o bobl yn gweddio drwy'r wlad, a thrwy'r byd yn ymbil arno fo. Efo'r arweinydd sydd ddim yn ofni gwneud y pethau cywir, awn ni ymlaen efo'n gilydd. Bydd hyn yn elwa'r gwledydd eraill yn y byd hefyd (ac eithrio'r rhai sydd yn cefnogi terfysgwyr.)

Monday, November 7, 2016

yr amser

Gwelwch y torfeydd angerddol sydd yn ymgasglu i glywed Donald Trump lle bynnag mae o'n mynd - miloedd, deg mil neu dau tra bod yna cant neu ddau o bobl (gan gynnwys y rhai sydd yn cael eu talu i ddod) yn dod at ralïau Hillary. Deffrodd Donald Trump America. Mae'r bobl wedi sylweddoli bod nhw ar drothwy; rhaid lleisiau eu barn rŵan yn erbyn y Llywodraeth lygredig, neu bydd America'n chwalu. Mae'r lleiafrifoedd ethnig wedi sylweddoli bod y Democratiaid yn eu defnyddio fel pyped i elwa eu hunan. Mae'r "Cristnogion" difater wedi sylweddoli dylen nhw siapio hi a bwrw pleidlais. Mae'r amser wedi dod.

Sunday, November 6, 2016

giât

Annwyl Aled Huw, Gohebydd BBC Cymru,

Mae Donald Trump eisiau codi wal ar y ffiniau er mwyn atal terfysgwyr, marchnatwyr cyffuriau a ffeloniaid difrifol eraill ymysg y mewnfudwyr anghyfreithlon. Nid diwedd ei gynllun ydy hyn. Bydd o hefyd yn codi giât lydan hardd mae mewnfudwyr yn cael dod i mewn drwyddi hi. Mae America'n dal i groesawu pobl o bob cwr o'r byd, ond mae yna amod - dylen nhw ddod i mewn yng nghyfreithlon. 

Saturday, November 5, 2016

pob americanwr gwladgarol

Mae'n fel nofel wleidyddol Newt Gingrich. Mae'n hollol anghredadwy'r hyn sydd yn cael eu datgelu bob dydd - nid dim ond troseddau erchyll Hillary Clinton, ond llygredd helaeth Llywodraeth America sydd yn amddiffyn Clinton. Mae'n wallgof bod y bradwr mawr hwnnw'n dal i fynd o gwmpas yn drahaus a cheisio ennill swydd uchaf Unol Daleithiau America. Ac mae yna bobl sydd yn benderfynol i'w chefnogi. Dylai pob Americanwr sydd yn gwerthfawrogi ei wlad wylltio efo dicter gwladgarol, a lleisio ei farn yn yr etholiad.

Friday, November 4, 2016

cyflawni dau beth

Mae fy merch yn Japan yn byw efo cwpl canol oed sydd yn glên iawn wrthi hi. Roeddwn i eisiau anfon anrheg fach i ddiolch iddyn nhw. Dyma archebu pecyn o Lev Haolam. Gobeithio y bydd y cynnyrch hyfryd o Israel yn eu plesio. Gofynnais i fy merch esbonio amcan y cwmni iddyn nhw. Dw i'n cael eu cefnogi a diolch i'r cwpl ar yr un pryd felly.

Wednesday, November 2, 2016

hen wyddoniadur

Mae gen i hen set o wyddoniadur i blant (argraffwyd 1969.) Dw i'n ei ddarllen o bryd i'w gilydd pan nad oes gen i lyfrau da. Fel gallwch chi ddychmygu bod yn ddoniol gweld y dechnoleg "fodern" a phethau felly. Roeddwn i'n darllen am Israel, a dyma ffeindio llinell hynod o ddiddorol - Jerwsalem ydy prif ddinas Israel. Roedd y bobl yn ddoeth yr adeg honno.