Friday, December 31, 2021

oherwydd

Oherwydd Ei fod O'n byw, dw i'n medru wynebu yfory.
Oherwydd Ei fod O'n byw, mae pob ofn wedi diflannu.
Oherwydd fy mod i'n gwybod Ei fod O'n dal y dyfodol,
mae'r bywyd yn werth ei fyw;
dim ond oherwydd Ei fod O'n byw.

Wednesday, December 29, 2021

o enau ffoaduriaid

"Rwy am ddysgu Cymraeg am mai dyma iaith gynta' Cymru," meddai Xiao Xia, ffoadur o China, sydd wedi cartrefi yng Nghymru bellach. Mae ganddi a'r lleill, a soniwyd yn yr erthygl, agwedd canmoladwy. Gobeithio y bydd rhai trigolion Cymru, heb geisio dysgu Cymraeg, yn clywed hyn a dechrau dysgu.


Tuesday, December 28, 2021

mynd at geiropractydd


Es i at fy ngheiropractydd y bore 'ma, am y tro olaf eleni. Roedd gen i boen miniog ar y cefn. Diolch i Dr. Chris, fodd bynnag, fe wnaeth o fy nhrin, a dw i'n teimlo'n iawn. Beth wna i hebddo? Es i ato fo ryw ddeg mlynedd yn ôl am y tro cyntaf pan faglais yn yr iard a tharo fy mhen yn erbyn y wal. Dw i'n mynd ato fo bob yn ail wythnos bellach fel mesurau ataliol rhag anhwylder.

Monday, December 27, 2021

yn ôl at y bywyd syml

Wedi treulio pedwar diwrnod adref, aeth y mab ifancaf yn ôl at ei fflat yn Nhalaith Missouri y bore 'ma. Mae'i gar ffyddlon (Toyota Camry 1997) yn rhedeg yn dda. Yn ôl at y bywyd syml gyda'r gŵr mewn nyth wag. Mae'n braf a chynnes fel gwanwyn heddiw.

Sunday, December 26, 2021

newyddion da

Newyddion da ym Methlehem drwy fy hoff wefan "newyddion" -

"Duw gyda ni"

Saturday, December 25, 2021

y nadolig


"Y mae'r Arglwydd ei hun yn rhoi arwydd i chwi: Wele'r wyryf yn feichiog, a phan esgor ar fab, fe'i geilw'n Immanuel."
"Aethant ar frys, a chawsant hyd i Fair a Joseff, a'r baban yn gorwedd yn y preseb."

Nadolig Llawen

Friday, December 24, 2021

y geni

Carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. 

Oherwydd nid i gondemnio'r byd yr anfonodd Duw ei Fab i'r byd, ond er mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef.

Wednesday, December 22, 2021

pleser gaeafol

Mae'r gŵr wrthi'n paratoi ei wers o flaen tân braf yn sipian ei hoff goffi heddiw. Un o'i bleserau gaeafol ydy hyn. Mae sgrin y gliniadur yn amddiffyn ei wyneb rhag gwres y tân yn gyfleus hyd yn oed. 

Tuesday, December 21, 2021

bowlio


"Ces i fy ngwahodd i ymuno â'r hogiau i chwarae bowlio a chael swper cyn darllen y Beibl nos Iau," meddai'r gŵr. "Bydd yn iawn efo ti?" "Wrth gwrs," atebais. Fe ga' i swper yn dawel ar fy mhen fy hun. Ces i fy synnu bod y lle bowlio’n dal i fodoli yn y dref. Rhaid bod yna ddigon o gwsmeriaid. Roeddwn i'n arfer hoffi bowlio pan oeddwn i'n blentyn. Roedd yn boblogaidd iawn yn Japan.

Monday, December 20, 2021

cadw'n gynnes

Wedi cyfnod anarferol o gynnes, gostwngodd y tymheredd i ddauddegau o'r diwedd. Mae'n edrych fel y bydd yn para am y tro. Dw i a'r gŵr yn cadw'n gynnes, diolch i'r llosgwr logiau a digon o logiau yn y garej. O'r iard gefn daeth hanner ohonyn nhw.

Saturday, December 18, 2021

peth crwn melyn

Dw i'n cael hoe fach rhag coginio swper, a bwyta allan gyda'r gŵr ar Ddydd Gwener. Does dim llawer o ddewis yn y dref fach hon, ond mae'n braf peidio â meddwl am beth i'w goginio weithiau. Napoli's oedd ein dewis ni neithiwr unwaith eto. Ces i basta gyda chyw iâr a phigoglys mewn saws caws. Doedd gen i ddim syniad beth oedd y peth crwn melyn yng nghanol y pasta nes i mi ei droi. Hanner lemwn oedd!

Friday, December 17, 2021

erthygl yr wythnos


"Ces i lond bol ar Efrog Newydd; dw i'n mynd i Florida." Wrth adael y neges honno ar sylfaen y cerflun, mae Dynes Ryddid wedi symud i Dalaith Heulwen, yn ôl Gwenynen Fabilon. Hon ydy Erthygl yr Wythnos yn fy nhab i (oni bai bydd yna un gwell yfory wrth gwrs!)

Wednesday, December 15, 2021

teimlo'n well

Dw i'n teimlo'n llawer gwell wedi cyflawni ymprydio ysbeidiol. Fe wnes i ddwywaith yr wythnos 'ma. Dw i'n bwyta'n normal bellach, ond tipyn bach llai o fwyd nag arfer. Modd gwych a hawdd i gadw'r coluddion yn iach ydy hyn. Mae yna nifer o fanteision ychwanegol hefyd. Dw i'n bwriadu dal ati ddwywaith yr wythnos o hyn ymlaen.

Tuesday, December 14, 2021

rhosyn gwyn

Des i ar draws rhosyn gwyn ymysg dail sych ar ochr y ffordd y bore 'ma. Yn gyntaf, roeddwn i'n meddwl iddo gael ei daflu i ffwrdd. Wedi edrych arno fo'n agos, fodd bynnag, fedrwn i ddim ond credu ei fod o'n fyw. Sut ar y ddaear? Dirgelwch y bore.

Monday, December 13, 2021

ymprydio ysbeidiol

Methais gysgu neithiwr oherwydd bod gen i boen stumog ofnadwy. Er fy mod i'n teimlo'n well erbyn y bore, penderfynais ymprydio ysbeidiol i ofalu am fy stumog (a oedd yn gorweithio dw i'n siŵr.) Na ches i fwyd am dros 16 awr. Yna, ces i frecwast llai nag arfer. Gobeithio bod fy stumog wedi cael hoe fach. Dw i'n teimlo'n llawer gwell rŵan. Gorffenna' i fwyta swper ysgafn erbyn chwech o'r gloch heno. 

Saturday, December 11, 2021

saboth


Datganodd y gŵr na fyddai fo'n gwneud rhestr waith heddiw, ond ymlacio a mwynhau'r Saboth; byddai fo'n gwneud beth bynnag a ddôi i'w feddwl, a'i gofnodi. Syniad gwych oherwydd ei fod o mor brysur bob dydd er ei fod o wedi hen ymddeol.

Wednesday, December 8, 2021

gair duw yn y nos

Yn ddiweddar dw i'n deffro sawl tro yn y nos, a methu mynd yn ôl i gysgu tua thri o'r gloch. Dim problem. Yn lle cyfri defaid, bydda i'n gwrando ar bregeth ar y we. Pastor Paul a Pastor Skip ydy fy hoff bregethwyr. Mae'r ddau yn weinidogion Capel Calfaria. Fel pregethwyr yr enwad hwnnw, maen nhw'n pregethu llyfrau'r Beibl i gyd, fesul pennod. 

Tuesday, December 7, 2021

setiau'r geni

Mae'n amser i dynnu allan setiau'r Geni. Mae gennym ni ddau - un a brynwyd yn Japan, a'r llall a wnaed â llaw gan ddynes o Loegr. Arhosais yn ei thŷ hi er mwyn mynychu Eisteddfod y Bala yn 2009. Collais gysylltiad gyda hi ar ôl derbyn setiau'r Geni. Dw i'n dal i gofio amdani hi yn enwedig ystod tymor y Nadolig.

Saturday, December 4, 2021

cymdogion hanesyddol

Prynodd fy merch hynaf a'i gŵr hen dŷ o 50au yn Oklahoma City fisoedd yn ôl, ac roedden nhw wrthi'n ei adnewyddu. Maen nhw newydd orffen y gwaith a symudon nhw. Maen nhw hefyd newydd sylweddoli bod Route 66, hen ffordd hanesyddol America'n rhedeg o flaen eu tŷ! Roedd hi'n pasio'r dref fach yn Nhalaith Missouri mae fy mab ifancaf yn byw bellach ers iddo gael swydd ym mis Hydref. Rhyw gymdogion maen nhw mewn ffordd!

Friday, December 3, 2021

llythyrau nadolig

Mae tymor gyrru llythyrau Nadolig gyda newyddion y teulu wedi cyrraedd. Aeth popeth yn effeithiol a chyflym eleni. Gorffennwyd y dasg yn barod; mae 13 o lythyrau Japaneg gyda lluniau gwych ar eu ffordd at y perthnasau a ffrindiau yn Japan. Anfonir y llythyrau Saesneg nes ymlaen.

Wednesday, December 1, 2021

fy ngherdd ar flog fy merch


Mae fy merch newydd bostio erthygl newydd at ei blog, am y gerdd a ysgrifennais (yn Japaneg yn wreiddiol) ddyddiau'n ôl. Roedd hi'n ei hoffi cymaint fel gofynnodd am ganiatâd i'w chyhoeddi. Dim ond cerdd ddamweiniol oedd hi, ond trodd fy merch hi yn beth rhyfeddol. Ar ben hynny, ymchwiliodd ar hanes a ffurf y gerdd draddodiadol Japan hwnnw nad oeddwn innau'n gwybod rhai ohonyn nhw hyd yn oed.

Monday, November 29, 2021

goleuni'r byd

“Myfi yw goleuni'r byd,” meddai Iesu. “Ni bydd neb sy'n fy nghanlyn i byth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni'r bywyd.”

Hanukka Hapus

Saturday, November 27, 2021

cinio heb goginio

Daeth fy merch hynaf a'i gŵr, fy mab hynaf a'i deulu diwrnod ar ôl Diwrnod Diolchgarwch. Cawson ni ginio mawr neithiwr heb i mi goginio o gwbl. Daeth fy merch â'r gweddill o'r cinio sydd ar ôl oddi wrth fwrdd ei mam yng nghyfraith. Roedd yna ddigon i ddau ginio. Bwyton ni bopeth. Ces i hoe rhag coginio tra lleihau gwastraff.

Thursday, November 25, 2021

diwrnod diolchgarwch 2021

Diolch i ti, fy Nhad am faddau i mi drwy waed Yeshua,
a fy mabwysiadu i fel dy blentyn.
Diolch i ti, Yeshua am dalu fy nyled ar y groes.
Diolch i ti Ysbryd Glân am fyw yna i.

Diolch i ti am dy addewid; fe ddoi di'n ôl yn fuan.
Tyrd, Arglwydd Yeshua!

Tuesday, November 23, 2021

cerddDaeth y lleuad lawn a mynd. Syrthiodd ysbrydoliaeth ysgrifennu arna i tra oeddwn i'n cerdded y bore 'ma. 

Yn awyr y bore
Mae'r gweddill o'r lleuad yn aros
Ble mae canmol y bobl
Ar y noson honno

Monday, November 22, 2021

tiwtoriaid ffrangeg

O'r diwedd des i ar draws tiwtoriaid Ffrangeg da (ar lein) yn ogystal â Hugo o innerFrench. Dwy ferch ifanc glên ydyn nhw - Elsa o Piece of French, sydd yn bwy yn Israel, ac Elisa o French Mornings sydd yn byw yn Ffrainc. Maen nhw'n siarad yn araf a glir ar bynciau diddorol. Mae'n bleser clywed eu Ffrangeg.

Saturday, November 20, 2021

sut i drin llosg (ddim difrifol)

Ces i losg fy llaw chwith o ddŵr berwedig y bore 'ma. Wedi ei hoeri gyda dŵr tap, es at remedi cartref  - sudd aloe ac olew lafant. Wnaethon nhw ddim byd. Darllenais yn sydyn am effeithiolrwydd mêl amrwd. Cyn gynted â fy mod i'n taenu ychydig ohono fo ar fy llaw, teimlais ryddhad. Ar ôl ond awr, diflannodd y poen yn llwyr. Dw i'n mynd i drin fy llaw gyda mêl drwy'r dydd.

Friday, November 19, 2021

murlun er cof

Mae fy merch hynaf newydd orffen murlun arall, ar wal tŷ bwyta Laosaidd yn Oklahoma City. Ar y murlun a oeddwn i'n sôn amdano paentiwyd y murlun newydd. Nain y perchennog a fu farw misoedd yn ôl ydy'r model. Mae o'n fodlon dros ben bod fy merch wedi llwyddo i greu murlun hyfryd er cof amdani.

Wednesday, November 17, 2021

peth anarferol

Roedd y gŵr yn Oklahoma City dros y penwythnos er mwyn mynychu rali yng Nghapitol y dalaith. Cafodd gyfle i dreulio amser gyda'n merch hynaf a'i gŵr hefyd sydd yn byw cyfagos. Roedd o'n helpu paentio murlun newydd ein merch hyd yn oed, gwaith hollol anarferol iddo.

Tuesday, November 16, 2021

storm

Mae'n heulog, ond dan ni'n cael storm. Storm ddail ydy hi. Mae'n bwrw dail yn drwm weithiau. Pan gamais allan o'r drws blaen y bore 'ma, clywais sŵn uchel yn atseinio yn yr awyr ddistaw. Sŵn cnau'n disgyn o'r coed ar do sinc y cymydog oedd. Rhaid bod yn ofalus neu cewch chi'ch anafu ar eich pen!

Monday, November 15, 2021

gwahanol fath o fandad


Dw i'n cydymdeimlo â Denny Patterson yn llwyr. Un o'r arferion eglwys dw i ddim yn ei hoffi ydy "amser gorfodol cyfarch" yn ystod gwasanaeth addoli. Bydd o'n gyrru ofn at bobl swil fel Denny a fi. Mae pawb yn prysur gyfarch a sgwrsio cyn ac ar ôl y gwasanaeth beth bynnag; does dim rhaid gorfodi pobl i siarada mwy yn ei ganol, yn fy nhyb i. Dw i'n falch bod ein heglwys ni'n peidio â'i wneud o bellach. Rhaid i Denny ddod aton ni!

Saturday, November 13, 2021

rhwystr newydd

Mae'r ci drws nesaf druan yn dal i ddod yn ein hiard gefn ni. Gwelais heddiw ei fod o, ynghyd ei ffrind newydd yn rhedeg yn yr iard yn hapus braf. Dan ni wedi gosod log rhwng bwlch y ffens, ond maen nhw'n benderfynol i ddod i mewn fel bydden nhw'n ei wthio fo i ffwrdd. Roedd rhaid i'r gŵr gryfhau'r rhwystr. Gobeithio y bydd hyn yn datrys y broblem.

Friday, November 12, 2021

tyllau rhyfedd

Dechreuodd tyllau rhyfedd ymddangos yn yr iard yn ddiweddar. Er fy mod i'n llyfnhau wyneb y pridd, byddan nhw'n dychwelyd bob dydd. Datryswyd y dirgelwch gan ddyn a ddaeth i chwistrellu o gwmpas y tŷ ddoe. Dwedodd mai antlion a greodd y tyllau. Creadur rhyfeddol ydy o. Gofynnais i'r dyn am beidio â chwistrellu'r tyllau; bydd antlion yn datrys y broblem forgrug!

Thursday, November 11, 2021

diwrnod veterans

Diolch yn fawr i'r holl gyn-filwyr. 


Wednesday, November 10, 2021

cludo logiau

Mae'n amser i gludo'r logiau tân wrth ochr y tŷ i'r garej. Cyflogodd y gŵr hogyn o'r eglwys i'w helpu. Un hoffus a gweithgar ydy o, prin yn y dyddiau hyn. Gwnaethpwyd pentwr mawr rhyngddyn nhw erbyn canol dydd. Bydd yna fwy ar ôl i'r goeden yn yr iard gefn gael ei thorri'n logiau tân.

Tuesday, November 9, 2021

cynnes am y tro

Mae mis Tachwedd yn bwrw ymlaen. Braf ydy gweld y dail lliwgar yn y gymdogaeth wrth i mi fynd am dro yn y bore. Mae hi braidd yn gynnes yr wythnos 'ma fodd bynnag (60F/15C) - tywydd Oklahoma ydy o. Bydd y tymheredd yn gostwng fel carreg dros nos nes ymlaen.

Monday, November 8, 2021

torri coeden arall

Dychwelodd y ddau ddyn i dorri coeden farw arall. Oherwydd ei lleoliad a'i huchder, rhaid llogi "lifft awyr." Dechreuodd un dyn ar ben y lifft dorri rhan ar y tro wrth i'r llall ei chyfeirio hi gyda chymorth rhaff. Rhaid dyma'r unig ddull diogel, er bod yn edrych yn ddigon peryglus! Da'r dynion yn anhygoel o fedrus. Gorffennwyd popeth mewn awr yn ddiogel. Mae gynnon ni fwy o logiau tân rŵan.

Saturday, November 6, 2021

fideo newydd


Wrth iddo weld y nifer o wylwyr ei fideo diweddaraf yn cynyddu’n rhyfeddol (dros 7,000,) penderfynodd y gŵr gynhyrchu un arall. Roedd ganddo ewyllys ond heb amser hyd yma. (Mae o'n cadw ei hun yn anhygoel o brysur bob dydd.) Dyma fo, newydd sbon.

Wednesday, November 3, 2021

sac colledig


Mae'n beth cyffredin cael eich eitemau personol colledig yn ôl yn Japan gan fod y darganfyddwyr yn mynd â nhw at yr heddlu neu swyddfa briodol heb feddwl dwywaith. Cafodd fy merch, fodd bynnag, brofiad anhygoel pan gollodd ei sac cefn yn ddiweddar. Tra oedd hi'n ymholi, cafodd alwad ffôn gan ei hysgol; cafodd ei sac ei ddarganfod yn swyddfa'r post. Doedd dim pethau i'w hadnabod, ond dyfalodd y staff, drwy beth oedd tu mewn (llyfrau plant, amserlen dosbarthiadau,) fod rhaid i'r sac berthyn i athro/athrawes; yna, ffoniodd o'r ysgolion cyfagos nes iddo ddod hyd i ysgol fy merch!

Tuesday, November 2, 2021

cadw danedd yn iach

"Mae popeth yn edrych yn iawn, y dannedd a'r deintgig," meddai fy neintydd, a dechrau crafu'r tartar i ffwrdd. Ces i apwyntiad blynyddol y bore 'ma. Diolch i fy mam a oedd yn ceisio cadw fy nannedd yn iach drwy gydol fy mhlentyndod, yn anaml iawn fy mod i'n cysgodi trothwy deintydd hyd at heddiw. 

Monday, November 1, 2021

bro fy mebyd

Aeth fy merch i'r mynyddoedd ar gyrion Tokyo dros y penwythnos, a gyrru lluniau ata i. Mae un ohonyn nhw'n fy atgoffa i o fro fy mebyd oherwydd y llinellau trydan foltedd uchel. Roedd fy nhŷ yn union dan rai llinellau, ond doedd neb yn poeni am eu heffaith yn erbyn iechyd ar adeg honno. Roedd nifer o blant (gan gynnwys fi a fy mrawd) yn arfer dringo'r tyrau trydan hyd at y lefel cyntaf yn anwybyddu'r arwyddion rhybuddio! Cafodd neb ei ladd o leiaf.

Saturday, October 30, 2021

deilen

Mae'r coed yn prysur newid lliwiau eu dail. Dw i'n mwynhau mynd am dro yn yr heulwen ysgafn yn y bore cyn i bawb yn y gymdogaeth ddechrau eu tasgau tu allan. Fedrwn i ddim peidio â chodi un o'r dail llachar wrth ochr iard cymydog eto. Bydd hi'n addurno ein bwrdd ni.

Friday, October 29, 2021

sioe gelf ddigidol

Mae arddangosfa gelf ddigidol yn cael ei chynnal yn Tokyo rhwng Hydref 28 a Thachwedd 3, gan farchnad NFT. Mae fy merch hynaf wrthi'n creu celf yn y modd newydd sbon ers misoedd, a chafodd hi gyfle i arddangos ei waith yno. Yn anffodus, mae'n rhy anodd iddi deithio i Japan ar hyn o bryd oherwydd y cyfyngiadau cyfredol, ac felly rhaid iddi golli bod yn bresennol ar yr achlysur pwysig.

Wednesday, October 27, 2021

hen lun

Daeth fy merch o hyd i hen luniau ar ei ffôn, a'u rhannu nhw gyda'i theulu. Cawson ni chwerthin braf wrth gofio'r adeg bron i 20 mlynedd yn ôl. Dyma un ohonyn nhw - fy ngŵr yn siarad ar ffôn hynafol o flaen y tân clyd yn gwisgo'r un siwmper a'r crys melyn sydd ganddo hyd at heddiw.

Tuesday, October 26, 2021

caserol

Roeddwn i'n osgoi defnyddio'r popty yn ystod y tywydd poeth, ond wrth iddi droi'n hydrefol, dyma ddechrau coginio caserolau eto. Mae'n well gen i gaserolau oherwydd fy mod i'n medru glanhau'r llanast yn y gegin tra bod nhw'n cael eu gwneud yn y popty. Dyma'n swper ni neithiwr - caserol macaroni gyda thiwna, penwaig a brocoli.

Monday, October 25, 2021

golygfa

Wedi i fy merch gami allan o ddrws blaen ei fflat ar y 12fed llawr yn Tokyo, cafodd hi ei tharo gan yr olygfa anhygoel honno yn y pellter. Mae hi a'i ddwy chwaer yn byw mewn lle rhyfeddol.

Saturday, October 23, 2021

bendith arall


Mae'n dair wythnos ers i'r mab ifancaf ddechrau ei fywyd newydd. Cafodd ei arwain at gwmni gwych gyda staff clên mewn tref fach gyda phobl gyfeillgar a chymwynasgar. Dwedodd ei fod o'n dod ar draws bobl felly ym mhob man, fel pe bai ond pobl glên yn byw yno! 


Friday, October 22, 2021

diwrnod hydrefol

Mae hi wedi bod yn hynod o braf yn ddiweddar - tywydd nodweddiadol o'r adeg yma. Dyma gymryd mantais ar yr heulwen dyner sydd yn dod drwy'r ffenestri. Ces i ginio sydyn fel hyn wrth wylio fideo yn Eidaleg a Ffrangeg. Gobeithio nad oedd y cymdogion yn fy ngweld i!

Wednesday, October 20, 2021

lleuad heliwr

Mae'n anodd gweld y lleuad o ddec cefn, a dweud y gwir,  oherwydd y coed sydd yn llenwi'n hiard ni. Roeddwn i'n benderfynol, fodd bynnag, i'w gweld hi'n gyflwr llawn ar ôl Noson y 13eg. Dyma gami allan ar y dec am ddau o'r gloch yn y bore, yr unig gyfle iddi ddod allan o'r rhwystr (y coed.) Roedd hi'n disgleirio'n llachar yng nghanol y nef yn goleuo'r noson ddistaw. Methais fynd yn ôl i gysgu wedyn, ond roedd yn werth chweil.

Tuesday, October 19, 2021

twmplenni

Er mwyn dathlu Noson y 13eg, coginiodd fy merch hynaf dwmplenni yn ôl yr erthygl gysylltiedig gan ei chwaer, a gosod addurniad chwaethus gyda nhw. Bwytaodd hi 13 o'r twmplenni "ar ddamwain," meddai! (Mae hi i fod ar ddeiet.)

Monday, October 18, 2021

llai na pherffaith

Dathlir Noson y 15fed, gŵyl y lleuad (o China yn wreiddiol) yn Japan ym mis Medi. Y mis yma, dathlir Noson y 13eg heddiw. Dathliad unigryw o Japan ydy o. Ar y noson hon, mae'r lleuad ar ei hail orau o'r flwyddyn gyfan. Ces i gip ar y lleuad neithiwr cyn yr ŵyl. Roedd hi'n hynod o hardd. Mae'n mor nodweddiadol o draddodiad a diwylliant Japan gwerthfawrogi pethau llai na pherffaith.

Saturday, October 16, 2021

murlun ar furlun

Cafodd fy merch hynaf siom mawr fel artist. O ganlyniad yr economi ddrwg ddiweddar, roedd y tŷ bwyta mae hi wedi paentio murlun ar y wal, yn gorfod cau. Bydd o'n troi'n un newydd yn cynnig bwyd Gwlad Laos. Gofynnodd y perchennog i fy merch baentio murlun newydd ar yr un wal. Er bod hyn yn gyfle arall iddi, mae'n ofnadwy o dorcalonnus iddi weld ei gwaith celf yn cael ei ddileu gyda phaent llwyd. 

Thursday, October 14, 2021

mae pawb ar ei ennill

Mae llecyn penodedig ar gornel ein hiard ni ar gyfer dail a changhennau sych. Mae pentwr sylweddol erbyn hyn. Oherwydd y pwysau, cewch chi ffeindio tomwellt cyfoethog dan y pentwr. Daeth ffrind (ein deintydd mae o,) sydd yn garddio'n helaeth, i'w nôl y bore 'ma. Roedd y gŵr yn hapus gan ei fod o'n medru lleihau'r pentwr tra bod ein ffrind yn cael tomwellt gwych yn rhad ac am ddim.

Wednesday, October 13, 2021

gwell hwyr na

Dw i a'r gŵr newydd sylweddoli bod ni'n dal i dalu am ffôn ein merch ifancaf ers iddi symud i fyw yn Japan 18 mis yn ôl, a hithau heb ei ddefnyddio. Roedden ni'n meddwl mai pris cynhwysfawr oedd y bil. Mae'n amlwg nid felly. Rhoddon ni bron i 600 o ddoleri yn anrheg i AT&T. Ond gwell hwyr na hwyrach. Mae popeth yn iawn rŵan; byddwn ni'n talu 32 doler yn llai o hyn ymlaen.

Tuesday, October 12, 2021

gwaharddir mwgwd


"Gadewch y mwgwd, cymerwch y cannoli." Dyma'r arwydd gan Basilico’s Pasta e Vino, tŷ bwyta Eidalaidd yn California. Tony Roman, perchennog y tŷ bwyta yn sefyll yn gadarn yn erbyn y polisïau gormesol brechu, gan eu galw'n wrth-Americanaidd a hurt. Mae o'n gwahardd mygydau'r tu mewn. Daeth neb i'r tŷ bwyta yn gyntaf, ond wrth i'w ddewrder gael ei wybod, dechreuodd cwsmeriaid ddod, hyd yn oed o dalaith eraill, i'w gefnogi. Go dda ti, Tony! Mae angen mwy o bobl fel ti ar y byd.

Monday, October 11, 2021

neb, syr

Mae fy merch yn Japan yn cymryd rhan yn Inktober, a cheisio creu un darluniad bob dydd yn ystod mis Hydref. Mae hi'n darlunio yn seiliedig ar adnodau'r Beibl. Dw i'n hoff iawn o'r darluniad hwn (Efengyl Ioan 8:1-11); mae gan Iesu wyneb hynod o dosturiol. Cewch chi deimlo trugaredd Duw tuag at y ddynes.

“Neb, syr," meddai hithau.


Saturday, October 9, 2021

armadillo

Yr unig armadillo a welais erioed ydy rhai wedi marw ar ochr strydoedd mawr. Pan es i am y tro'r bore 'ma, fodd bynnag, ces i fy synnu'n weld un mewn iard yn y gymdogaeth. Roedd o'n prysur chwilio am fwyd yn y glaswellt, a heb roi sylw ar neb. Bwytawyr pryfed maen nhw, ac maen nhw'n bwyta morgrug gwyn hefyd yn ôl rhyw wybodaeth. 

Friday, October 8, 2021

murlun newydd yn okc

Dyma furlun newydd gan fy merch! Mae cymeriad Kabuki yn syllu'n finiog arnoch chi! Dwedodd hi fod y wal honno'n hynod o heriol oherwydd coeden fawr sydd yn rhwystro'r olygfa a phibell ddraenio ar y wal. Cafodd hi gyngor gan artist arall wedyn; "goresgyn pob anhawster ydy gwaith murluniwr hefyd." Doeth iawn.

Tuesday, October 5, 2021

penawdau gan y wenynen


Pa fath o benawdau byddai'r Wenynen wedi ysgrifennu pe bai hi yn bodoli yn adeg y Beibl? Dyma nhw! Dw i'n gobeithio y cewch chi hwyl a chwerthin braf. Beth ydy eich hoff benawdau chi? Fy ffefrynnau ydy:

Angel yn Exodus
Wal Jericho
Goliath fel menyw
Phariseaid, Iesu a gwahanglwyf
Pilat a germaphobia
Ioan ar Ynys Patmos

Monday, October 4, 2021

12 -1

Mae fy ŵyr newydd ymuno â thîm pêl-droed dan chwech oed. Mae gêm yn y cynghrair ar ddydd Sadwrn. Aeth ei daid i'w gefnogi dros y penwythnos diwethaf. Yn anffodus, collodd ein tîm o 12 - 1. (Rwydodd rhai plant i'w gôl eu hun.) Roedd yn ymddangos, fodd bynnag, bod ein hŵyr yn mwynhau'r diwrnod, yn enwedig y bisgedi a gafodd ar ôl y gêm!

Saturday, October 2, 2021

cam newydd


Mae'r mab ifancaf yn cymryd cam newydd heddiw wrth adael cartref yn swyddogol. Wedi rhoi cais yn helaeth am ddau fis, llwyddodd i gael swydd mewn cwmni cynhyrchion trydanol yn Nhalaith Missouri. Bydd o'n cychwyn ymhen deuddydd. Ar ôl tri mis, bydd o a'r cwmni'n penderfynu a fyddan nhw'n fodlon parhau'r contract neu beidio. Trefniant gwych i'r ddwy ochr heb os.

Friday, October 1, 2021

y mis heb dduwiauMis Hydref - Kannazuki ydy'r enw traddodiadol Japaneg. Mae o'n golygu "mis heb dduwiau." Yn ôl y chwedl, mae duwiau Japan (rhyw wyth miliwn mwy neu lai) yn ymgasglu yn Sir Shimane am gynhadledd unwaith y flwyddyn i drafod y flwyddyn nesaf. O ganlyniad, na fydd duwiau yng ngweddill y tir, ond peidiwch â phoeni; byddan nhw'n gadael ychydig ohonyn nhw i wneud yn siŵr yr eith popeth yn iawn yn eu habsenoldeb!

Wednesday, September 29, 2021

deilen sych

Mae'r gŵr yn dal i ofalu am yr hydrengea er bod anterth y blodau wedi hen fynd; mae'r dail mawr angen llawer o ddŵr. Roedd o ar fin cael gwared ar ddeilen sych, frown.... ond nid deilen oedd ond llyffant. Mae o'n edrych union fel deilen goed dderw oherwydd y cuddliw gwych o ran lliw a phatrwm.

Tuesday, September 28, 2021

gŵyl murlun yn okc


Dim ond dyddiau wedi gorffen y murlun yn Ohio, mae fy merch yn prysur gynllunio un nesaf, yn Okolahoma City. Cynhelir Gŵyl Murlun Plaza yng nghanol y ddinas 2 Hydref gyda 38 o artist yn cymryd rhan. Kabuki ydy ei thema unwaith eto. Mae hi'n llawn gyffro cael paentio'r prif gymeriad oddi wrth Shibaraku, ei hoff berfformiad ar hyn o bryd.

Saturday, September 25, 2021

torri coeden

Daeth criw i dorri coeden farw yn yr iard flaen. Roedden nhw'n anhygoel o fedrus fel syrthiodd hi mewn munudau. Yna torron nhw hi i ffitio ein llosgwr logiau ni. Mae'r gŵr wrth ei fodd bod yna bentyrrau braf o logiau. (Cafodd ei ryddhau rhag y gwaith!) Byddan nhw'n ddigon i bara am ddau dymor. Bydd y criw'n dychwelyd i dorri un arall yn yr iard gefn yr wythnos nesaf.

Friday, September 24, 2021

dau grwban

Cafodd awyren ei atal am 15 munud oherwydd crwban ar redfa ym maes awyr Narita, Japan. Tra bod y staff yn ei ddal, roedd y teithwyr yn aros yn yr awyren yn amyneddgar, wedi clywed beth ddigwyddodd. Dwedodd un ohonyn nhw fod o'n beth braidd yn ddoniol oherwydd bod y crwban bach wedi atal awyren fawr gyda darlun crwban arno fo!

Wednesday, September 22, 2021

dau lun

Penblwydd y gŵr oedd hi ddoe. Dw i wedi tynnu lluniau bob blwyddyn gyda'r plant o'i gwmpas o. Mae'r nifer ohonyn nhw'n lleihau dros flynyddoedd wrth iddyn nhw dyfu a gadael cartref. Dim ond yr ifancaf sydd gartref bellach. (Mae o ar fin gadael.) Crasais bastai pwmpen ar gais a dathlu'r diwrnod. Dyma'r llun ynghyd â un o'i benblwydd 22 mlynedd yn ôl, gyda fy mam. Y babi yn ei freichiau yn yr hen lun sydd yn sefyll gyda baner America tu ôl iddo yn y llun diweddaraf.

Tuesday, September 21, 2021

murlun yn ohio


Mae murlun diweddaraf fy merch hynaf newydd orffen. Ar wal amgueddfa wyddoniaeth yn Toledo, Ohio mae'r murlun. Does dim merch hardd arno fo'r tro hwn, ond cardinal a charnation (aderyn a blodyn y Dalaith Ohio) ynghyd a fformiwla mathemateg. Dywedodd hi ei fod o'n furlun mwyaf heriol a baentiodd erioed oherwydd ffurf y wal. Mae o'n edrych yn hyfryd.

Saturday, September 18, 2021

15 hysbysfwrdd

"Wrthi'n gwneud Taliban yn nerthol eto." Cafodd 15 hysbysfwrdd gyda'r neges hon eu codi'n sydyn dros Dalaith Pennsylvania. Wrth brotestio yn erbyn Mr. Joe Biden a fethodd yn llwyr achub yr Americanwyr yn Afghanistan, gosododd Scott Wagner, cyn seneddwr Gweriniaethol yr hysbysfyrddau hynny. Go dda chi, Scott Wagner!

Friday, September 17, 2021

cerdyn arbennig

Penblwydd mam Ebizo Ichikawa oedd Medi 15. Yn un o'i fideos, roedd o'n ysgrifennu neges ar gerdyn iddi - ar y cerdyn a ddyluniwyd gan fy merch hynaf! Cyflwynodd y cerdyn yn dweud ei fod o wedi cael ei wneud gan un o'r aelodau ZEN. Roedd fy merch wrth ei bodd wrth gwrs.

Wednesday, September 15, 2021

ymweliad

Cyn gadael Colorado, cafodd fy merch hynaf ymweliad gan berson annisgwyl, sef Casey Kawaguchi, artist murlun adnabyddus o Denver. Americanwr Japaneaidd ydy o hefyd. Mae ei furlun hefyd ar wal yn yr un parc tryciau bwyd. Cawson nhw amser gwych gyda'i gilydd. 

Monday, September 13, 2021

kodo


Wedi darllen erthygl fy merch am ddrymiau traddodiadol Japan, roeddwn i eisiau gweld mwy o berfformiadau. Mae amrywiaeth o steil a grwpiau yn ddiweddar, ond dyma fy ffefryn - Kodo. Maen nhw'n hyfforddi’n anhygoel o galed gyda'n gilydd. Dyma'r canlyniad.

Saturday, September 11, 2021

9/11

 

Byddwch wyliadwrus

(Diolch i Chris Schiffner am y llun hwn.)

Friday, September 10, 2021

newydd orffen


Mae'r murlun yn newydd gael ei orffen ym mharc tryciau bwyd yn Boulder, Colorado! Dyma fo! Mae o'n rhoi awyrgylch Japan ymysg murluniau eraill gyda themâu amrywiol. Bydd a ddau yn mwynhau hoe fach yn yr ardal heddiw cyn hedfan i Ohio am baentio murlun arall.

Wednesday, September 8, 2021

3 phenblwydd

Mae'r tri phenblwydd newydd drosodd. Cafodd tri o fy chwech o blant eu geni ar y 6ed, 7fed ac 8fed mis Medi. Roeddwn i'n arfer pobi un gacen bob dydd am dri diwrnod yn olynol, ond  bellach dw i ond gyrru neges atyn nhw a chlywed am eu dathliadau. Dyma un ohonyn nhw yn Texas yn dathlu ei benblwydd gyda'i deulu.

Tuesday, September 7, 2021

murlun newydd

Mae fy merch hynaf newydd ddechrau murlun arall, yn Bouldor, Colorado. Mae hi a'i gŵr yn paentio mewn gwres ofnadwy; mae'n boethach na Oklahoma, medd hi. Cymeriad Kabuki ydy'r thema unwaith eto. Masaoka, nyrs wlyb i dywysog ifanc sydd yn cael ei pherfformio gan Ebizo Ichikawa yn Japan ar hyn o bryd.

Monday, September 6, 2021

pfivermectin


Mae Pfizer newydd gyhoeddi bydden nhw'n dechrau gwerthu moddion newydd sbon a elwir Pfivermectin er mwyn trin haint Coronafeirws, yn ôl Babylon Bee. Mae o'n swnio'n ofnadwy o debyg i Ivermectin ac mae o'n gweithio yn yr union fodd ag Ivermectin, ond y gwahaniaeth mawr ydy na fydd Pfivermectin yn eich troi chi yn geffyl, a bydd o'n costio 30,000 y cant yn fwy nag Ivermectin! Da iawn, y Wenynen.

Saturday, September 4, 2021

wadaiko


Dyma erthygl newydd fy merch ar bwnc Wadaiko, sef drymiau traddodiadol Japan. Mae ganddyn nhw hanes hir, a bellach maen nhw'n boblogaidd drwy'r byd. Does ryfedd oherwydd eu bod nhw'n anhygoel o bwerus ac unigryw.

Wednesday, September 1, 2021

hydref yn yr awyr

Dw i'n medru teimlo'r hydref yn yr awyr yn ddiweddar. Dydy hi ddim yn rhy boeth bellach pan fydda i'n mynd am dro yn y bore. Mae'r heulwen yn teimlo'n ysgafn ar fy wyneb. Tynnodd y cymydog ei dŷ aderyn i ffwrdd wedi i'r nifer o deuluoedd pluog adael. Tan y gwanwyn nesaf!

Friday, August 27, 2021

pwmpen

Mae yna arddwr arbennig o dalentog yn y gymdogaeth. Mae ei llysiau hi'n tyfu'n fawr a tal. Eleni llwyddodd hi i fagu pwmpen anhygoel o enfawr, ac mae o'n hongian uwchben y ddaear hyd yn oed!