Sunday, September 30, 2007

ffeiliau sain Saesneg i japaneaid

Mae na ffeiliau sain Saesneg i Japaneaid ay y we. Cymro ydy'r awdur. Tiwtor Cymraeg i oedolion yn Sir Benfro ydy Ceri Jones.
http://www.engvocab.com/intro_en.link

Mi nes i glywed fod o'n bwriadu gwneud rhai i Japaneaid sy eisiau dysgu Cymraeg! Oes na gymaint o Japaneaid sy eisiau dysgu'r iaith? A dweud y gwir, dw i wedi bod yn dysgu Cymraeg drwy gyfrwng y Saesneg. Mae'n anos dysgu drwy gyfrwng y Japaneg, dw i'n meddwl. Gobeithio bydd o'n gwneud rhai yn Saesneg hefyd.

Saturday, September 29, 2007

taswn i'n

Beth fyddech chi'n ei wneud tasech chi'n cael dau ddymuniad?
1. Byddwn i'n siarad Cymraeg yn rhugl efo acen y Gogledd fel Bethan Dwyfor.
2. Byddwn i'n canu'n swynol fel Lleuwen Steffan.

Lle basech chi'n byw pe gallech chi'n byw unrhywle?
Baswn i'n byw yng ngogledd-orllewin Cymru.

Beth faswn i'n wneud taswn i'n byw yng Nghymru?
Baswn i'n mynd i dri dosbarth Cymraeg yr wythnos, ac yn dysgu dawns werin a chwarae telyn. Baswn i'n cyfrannu at Gristnogaeth, Cymuned, Cymdeithas yr Iaith.

Dyna ni! Dw i a Corndolly wedi bod yn dysgu "taswn i, byddwn i...." yr wythnos ma.

Friday, September 28, 2007

ffair sborion

Mae'n eglwys ni'n mynd i gynnal ffair sborion yfory i godi pres ar gyfer y grwp ieuenctid. Maen nhw'n gobeithio mynd i fynychu cynhadledd ieuenctid Cristnogol yn Salt Lake City, Uta flwyddyn nesa. Dan ni i gyd wedi rhoi pethau dan ni ddim angen ond defnyddiol i'r bobl eraill. Byddan nhw'n gwerthu frecwast hefyd, 'pancakes', selsig, wyau wedi ffrio, pwddin, coffi, llefrith, sydd oren. Mi es i i helpu bore ma. Ro'n i'n ffrio selsig am awr a hanner.

Thursday, September 27, 2007

alergedd

Mi nes i golli cwsg neithiwr achos mod i wedi cael trafferth anadlu'n iawn. Mae alergedd yr hydref yn ofnadwy o waeth nag arfer eleni. Mae llawer o bobl yn diodde ar y hyn o bryd. Roedd rhaid i mi fynd at y meddyg a phrynu "inhaler" am y tro cynta erioed. "Ragweed" ydy un o'r pethau sy'n gyfrifol yn UDA. Mae o wedi tyfu'n enfawr ac yn nerthol o achos yr haf gwlypach. Gobeithio daw tymor yr alergedd i ben yn fuan.

Wednesday, September 26, 2007

merch o japan yn llundain, 3

Roedd fy ffrind braidd yn ddigalon ar ôl y dosbarth cynta o achos ynganiad rhai geiriau Cymraeg. Ond aeth yr ail ddosbarth yn well, mae'n ymddangos. Mae hi'n mynd yn gyfarwydd â'r iaith. Mi naeth hi ddysgu mwy o fynegiannau syml:

Sut dych chi?
Pwy dych chi?
Braf cwrdd â chi.
Ofnadwy

Mae hi wedi dysgu Ffrangeg hefyd ac yn medru siarad tipyn achos bod hi'n hoffi cerddoriaeth Ffrengig. Mae Ffrangeg yn haws siarad na Saesneg, meddai. Mae rhai geiriau, ynganiad a gramadeg Cymraeg yn debyg i Ffrangeg. Pob llwyddiant efo'i dysgu Cymraeg.

Tuesday, September 25, 2007

gwers japaneg 2

Gwers arall. Roedd rhaid i ni ddechrau o ddechrau achos bod hi'n amlwg bod fy myfyriwr ddim yn deall llawer. Naeth o ymarfer y sgwrs hon. Siarades i yn Saesneg a naeth o gyfieithu i'r Japaneg.

Carter: Noswaith da. Pwy ydy honna?
Sato: Miss Toda ydy honna.
Sato: Miss Toda, dyma Mr. Carter o America. Mr. Carter, dyma Miss Toda. Gohebydd Papur Asahi ydy hi.

Mi nes i ofyn iddo newid tipyn o eiriau. e.e. "Meddyg ydy Mr. Carter." "Athro prifysgol ydy Mr. Carter." Saer coed ydy Mr. Carter." Eitha sylfaenol ydy hyn ond dw i'n meddwl bod yn ymarfer effeithiol.

Gobeithio y byddwn ni'n medru gwneud cynnydd yn gyson.

Monday, September 24, 2007

archeb amazon 2

Mi ges i archeb arall gan Amazon heddiw:

1. Play and Learn French
2. nofel i ferched ifanc
3. CD (One Chance) gan Paul Potts

1. Mae gan fy merch arall ddiddordeb yn dysgu Ffrangeg. Mae'r llyfr efo CD yn edrych yn syml ac mae'r Ffrances yn swnio'n dda (dw i'n meddwl.) Efallai bydda i'n dysgu tipyn bach o eiriau a chyfarchion yn Ffrangeg. Ond dyna i gyd. Does gen i ddim digon o awydd neu gariad tuag ati hi yn dysgu'n ddwys.

3. Fersiwn Americanaidd ydy hwn. Mae gynno fo ddwy gân ychwanegol, sef "O Holy Night" a "Silent Night." Mae Potts yn ardderchog! Dw i eisiau ei glywed o'n canu'n Gymraeg hefyd.

Sunday, September 23, 2007

penwythnos arbennig 3

Mi naethon ni i gyd i'r eglwys bore ma. Roedd rhai pobl yn chwilfrydig am y dyn ifanc dieithr efo fy merch. Ar ôl y gwasanaeth, aethon ni i ffreutur y brifysgol i gael cinio. Roedd popeth yn flasus iawn. Gadawodd y ddau ar ôl cinio. Bydd hi'n cymryd tair awr i yrru'n ôl. Dw i'n hoffi cariad fy merch yn fawr iawn. Dyn didwyll, tyner efo gwên swil ydy o. Ac mae o braidd yn dawel achos fod o ddim yn dweud geriau gwag.

Chwaraeodd fy mab hyna gêm pel-droed p'nawn ma. Enillodd y tîm (2-1) er mai rhywun arall sgoriodd. Ces i hwyl cefnogi'r bechgyn.

Cafodd pawb fwy na ddigon o fwyd yn y ffreutur. Does dim rhaid i mi goginio heno. :)

Saturday, September 22, 2007

penwythnos arbennig 2

Cyrhaeddodd fy merch a'i chariad yn hwyr neithwr (10 o'r gloch.) Dyn ifanc hyfryd ydi o. Mae o'n siarad tipyn bach o Sbaeneg. Ar ôl iddi nhw gael swper a sgyrsiau bach efo ni, aethon ni â fo i'r gwesty agos. Roedd y swper yn dda, dw i'n meddwl.

Mae'n boeth eto heddiw (89F/30C.) Aeth fy merch â fo i'r brifysgol leol i ddangos y le ac i Afon Illinois.

Dw i'n mynd i wneud caserol cyw iâr a reis brown efo saws tomato, bara yˆd, tatws stwns efo grefi. Am bwdin, na i gymysgedd o hufen, oren, pinafal, bisgedi siocled a 'marshmallow.' Mae pawb wrth ei fodd efo'r pwdin ma bob tro.

Rhaid i mi gychwyn rwan!

Friday, September 21, 2007

penwythnos arbennig

Mae fy merch hyna sy wedi symud i dre arall am ei swydd yn dod adre heno efo'i chariad. Mi ddaw hi â fo i gyflwyno fo i'w theulu. Dan ni i gyd yn edrych ymlaen achos bod ni wedi clywed cymaint amdano fo oddi wrthi hi.

Dw i'n mynd i baratoi pryd o fwyd Japaneaidd - cig twrci wedi ei falu efo saws soya, reis, wyau, ffa gleision (green beans?) Am bwddin, dw i wedi gwneud dwy bastai bwmpen sy yn y popty ar hyn o bryd. (Mi fedra i glywed yr arogl hyfryd.)

Penblwydd fy ngwr heddiw mae hi hefyd. Na i fynd i siopa mewn awr cyn codi'r plant yn yr ysgol. Wedyn, bydd fy merch arall yn torri fy ngwallt. (Mae hi'n gweithio fel trinyddes gwallt y rhan amser.)

Thursday, September 20, 2007

dysgu cymraeg efo google, 1

Dw i'n google geiriai neu fynegiannau i weld sut maen nhw'n cael eu defnyddio. Dyma un:

naill ai .... neu

Ro'n i eisiau gwybod beth fyddai'n dilyn "naill ai." Mi ddes i o hyd i rhai enghreifftiau:

*Bydd angen i chi naill ai rhoi enw'r orsaf neu'r arhosfan.
*bod chi'n gofalu am blentyn sydd naill ai'n wael neu'n anabl
*naill ai drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg
*naill ai "mis Mawrth" neu'r blaned "Mawrth"

Felly ar ôl yr enghreifftiau ma, mae'n bosib defnyddio naill ai berf neu ansoddair neu arddodiad neu enw.

--------

Llongyfarchiadau i dîm Cymru!

cymru vs japan

Bydd tîm rygbi Cymru'n chwarae yn erbyn Japan yng Nghaerdydd heddiw. Pwy dw i'n mynd i gefnogi? Cymru! Fydda i ddim yn falch os colleith Japan, ond dw i eisiau Cymru enill pwybynnag mae hi'n chwarae.

Wednesday, September 19, 2007

fel y moroedd

Ro'n i'n gwrando ar bregeth yn Gymraeg ar y we ar ôl y ddolen roiodd Rhys Wynne yn ei sylw. Ar ddiwedd y bregeth, dechreuon nhw ganu emyn "Dyma gariad fel y moroedd..." Fo ydy'r emyn ces i enw fy mlog gynno fo!

merch o japan yn llundain, 2

Mi nes i siarad â hi ar Skype gynnau bach. Roedd hi eisiau siarad Saesneg i ymarfer ei sgil. Felly fu.

Mae hi'n meddwl mai o'r De mae'r tiwtwr yn dwad. (Roedd hi'n hwyr cyrraedd ac yn methu clywed ei hunan-gyflwyniad.) Roedd 15 o bobl yn y dosbarth i ddechreuwyr ac mae dau arall â safonai uwch. Do'n i ddim yn disgwyl bod cymaint o bobl eisiau dysgu Cymraeg yn Llundain.

Mae hi'n hapus efo'i dosbarth. Gobeithio bydd hi'n dal i fwynhau.

Tuesday, September 18, 2007

merch o japan yn llundain

Mae gen i ffrind rhyngrwyd yn Llundain. Merch o Japan ydy hi, ac mae hi'n dysgu Saesneg ac yn gweithio'r rhan amser. Mae hi'n hoffi Cymru wedi byw yng Nghaerdydd am fisoedd y llanedd. Mae gynni hi ddiddordeb yn dysgu Cymareg hefyd. Aeth hi i ddosbarth cynta nos Lun. Dwedodd hi bod pawb yn gyfeillgar iawn, ond bod hi'n anodd ynganu geiriau Cymraeg. Dysgodd hi gyfarchion syml, fel "Noswaith da" "Hwyl" ayyb. Gobeithio y cawn ni sgwrs ar Skype rywbryd. 'Sgwn i ddylwn ni siarad yn Japaneg, Saesneg neu Gymraeg?

Monday, September 17, 2007

gwers japaneg

Dw i'n dysgu Japaneg ar ddydd Llun i hen ddyn annwyl sy'n caru Japaneaid ac yn awyddus yn dysgu'r iaith. Mae o wedi bod yn dysgu ar ben ei hun dros flynyddoedd, ac yn gwybod cymaint o fynegiannau defnyddiol. Ond mae'n anodd iddo ddeall pobl a siarad. Mi fedra i gydymdeimlo â fo.

Mi ddechreues i ddysgu gwersi iddo fo misoedd yn ôl. Dw i'n gwneud fy ngorau glas ond mae'n un peth i fod yn rhugl ac yn beth arall i ddysgu pobl eraill. Ond heddiw, dw i'n meddwl bod ni'n gwenud yn well na'r arfer. Mi ddes i o hyd i ffordd iddo ymarfer siarad. Gobeithio bydda i'n medru bod yn gymorth rhywsut.

Wedyn, mi ges i sgwrs efo Linda ar Skype. Bydd hi a'i gwr yn mynd ar wyliau i "Canadian Rockies" mewn ychydig o ddyddiau. Siwrnau dda!

Sunday, September 16, 2007

eglwys ar y we

Es i ddim i'r eglwys heddiw achos bod fy mab iau'n sâl. Mae ffliw'n mynd o gwmpas y dre, ac mae llawer o bobl yn sâl iawn. Dw i wedi rhwbio ei fol drwy'r bore.

Dw i'n gwrando ar wasanaeth Moody Bible Church yn Chicago ar radio pan fedra i ddim mynd i'r eglwys am ryw reswm neu gilydd. Fel arfer, mae sain yr orsaff FM yn wael iawn. Ond heddiw, mi nes i wrando ar yr un gwasanaeth ar y we. Roedd y sain yn well o lawer.

Rhaid fy mab yn teimlo'n well bellach. Mae o'n chwarae efo'i chwaer. Dw i isio cysgu...

Saturday, September 15, 2007

teach yoursel welsh conversation

Dw i wedi gorffen y CD cynta. Y problem mawr ydy, fel dwedes i yn fy mhost diwetha, bod y bobl yn siarad yn rhy araf ac yn rhy glir. Does neb yn siarad fel na. Rhaid dysgu Cymraeg naturiol, hyd yn oed dechreuwyr.

Dyna pam dw i'n hoffi "Colloquial Welsh" gan Gareth King. Mae'r pedwar yn siarad yn gyflym iawn. Maen nhw'n swnio'n hollol naturiol. Efallai bydda i'n ceisio ymarfer sgyrsiau yn "Col. Welsh" â'r un modd (ar ôl gorffen "Teach Youself" wrth gwrs.)

Friday, September 14, 2007

archeb Amazon

Mae hi yma! Yeei! Mi nes i archebu tri pheth gan Amazon (UDA.)

1. map wal Cymru a Gorllewin Lloegr
2. CD (Caneuon Traddodiadol Cymru gan Siwsann George)
3. cwrs Cymraeg newydd sbon (Teach Yourself Welsh Conversation)

1. map - Doedd arna i ddim isio Lloegr ar fap ac mae Cymru'n rhy fach. Ond does dim arall ar gael gan Amazon UDA.

2. CD - Mae llais S. George'n ardderchog efo offer traddodiadol. Y peth gorau ydy'r llyfryn bach efo geiriau'r caneuon yn Gymraeg ac yn Saesneg sy wedi dod â'r CD.

3. cwrs - Mae tri CD efo llyfryn bach. Maen nhw'n canolbwyntio ar sgyrsiau efo tipyn o ramadeg. Maen nhw braidd yn hawdd ac mae'r bobl yn siarad yn rhy araf. Ond mae gynnyn nhw syniad da - dach chi i fod i gymryd rhan yn yr holl sgyrsiau. Gobeithio bydd rhywun yn gwenud cwrs efo'r un modd â safon ucha.

Thursday, September 13, 2007

dwylo gludiog

Dydd Iau ydy'r diwrnod dw i'n mynd i'r dre i ofylu am blant bach mewn lloches i wragedd. Heddiw roedd 'na ddwsin o blant rhwng un a phump oed a phedwar ohonon ni i eu gwarchod nhw yn yr ystafell fach.

Maen nhw'n bwydo'r plant bob tro. Dw i ddim yn gwybod pam. Dydyn nhw byth yn bwyta llawer fel arfer. Mae'r rhan fwya o'r bwyd yn cael ei dyflu mewn bin sbwriel. Ac bydd y plant yn dechrau chwarae efo'r bwyd yn eu dwylo. Spageti, ffrwythau, bisgeden, cacen, creision a.... CHEETOS.

Mae'n gas gen i Cheetos. Gobeithio bod UDA ddim yn allforio'r peth felly. Mae'r lliw oren gludiog ar eu dwylo, ar eu hwynebau, ar eu dillad, ar y byrddau, ar y cadeiriau, ar y carped, ar y teganau, ar y llyfrau ac ar BOPETH.

Mi ddes i adre'n cael cinio bach a sgwrs ar Skype efo fy ffrind yn Gymraeg.

Wednesday, September 12, 2007

Lleuwen Steffan

Mi nes i brynu tair cân Lleuwen Steffan, sef "Dyma Gariad" "Gwahoddiad" neu "Arglwydd, Dyma Fi" "Mil Harddach Wyt" gan iTunes. Mae'n dda gen i weld cymaint o ganeuon Cymraeg ar werth gynnyn nhw dyddiau ma. Dw i ddim yn rhy hoff o Jazz ond mae'r rheiny'n fendigedig! Mae llais melys Lleuwen wedi rhoi naws newydd i'r caneuon cyfarwydd ma. Mi ddes i o hyd i eiriau'r caneuon ar y we fel y medra i ganu hefyd.

Gyda llaw, fedrwch chi ddeud "na'r alarch balch" yn gyflym? Rhan o "Mil Harddach Wyt" ydy hon.

gair newydd

Mi ddes i ar draws gair newydd bore ma, sef lletygar. "Byddwch letygar heb rwgnach." Cyfeillgar, amyneddgar, lletygar - mae'r Gymraeg mor 'logical', fel dwedodd Blodwen Jones.

Tuesday, September 11, 2007

S'mae!

Dw i'n gyffro i gyd yn cychwyn blog am y tro cynta. Amcan y blog 'ma ydy gwella fy Nghymraeg gan ormodi fy hun ysgrifennu rhywbeth bob dydd (gobeithio.) Dw i'n gobeithio y bydd ysgrifennu yn gyhoeddus fel hyn yn gwneud i mi fod yn atebol am ddysgu'r iaith.

Dw i wrth fy modd efo Skype! Dw i'n ymarfer siarad efo fy ffrind yng Nghymru (dysgwraig arall) dwy neu dair gwaith yr wythnos. Dan ni'n siarad am bethau cyffredin, ac mi naethon ni gychwyn dysgu efo'n gilydd, sef bod ni'n ysgrifennu ymlaen llaw deg brawddeg ar ôl "Intermediate Welsh" gan Gareth King. Wedyn da'n ni'n eu darllen nhw fesul un tra bod ni'n eu cyfieithu nhw i'r Saesneg (i wneud yn siwr bod nhw'n gwneud synnwyr.) Da'n ni wedi dysgu Uned 11 - 15 erbyn hyn. Da'n ni'n cael llawer o hwyl ac mae hyn yn ymarfer da.

Heddiw, ro'n ni'n ceisio defnyddio geiriau rhannau corfforol. Dw i wedi dysgu gair newydd - padiau crimog (shin guards.)

Dw i'n siarad â Mali yng Canada weithiau hefyd. Dw i braidd yn nerfus, ond mae hyn yn gyfle gwerthfawr i mi.