Thursday, December 31, 2015

breaking away

Neithiwr gwelais efo'r teulu unwaith eto'r hen ffilm a saethwyd yn Bloomington, sef Breaking Away. Wedi ymweld â rhai o'r lleoedd yn y ffilm o gwmpas Prifysgol Indiana'n ddiweddar, roedd y plant wrth eu bodd i'w weld o. Hwn ydy ffilm arbennig i'n teulu ni oherwydd ei fod o'n cael ei saethu tra oedd fy ngŵr yn astudio yn y brifysgol, a gallai fo fod wedi ymddangos yn y ffilm. Gofynnwyd y myfyrwyr i fod yn extras ar gyfer golygfa 'r ras beic, ond roedd o mor brysur efo'i waith fel na wnaeth. Pechod! 

Wednesday, December 30, 2015

adref yn ddiogel

Daeth fy nheulu'n ôl yn ddiogel tua dau o'r gloch y bore 'ma wedi ymweld â ffrind oedrannus annwyl yn Detroit. Aethon nhw heibio i Bloomington, Indiana lle roedden ni'n arfer fyw cyn symud i Oklahoma. Cymerodd ddwy awr yn hirach neithiwr oherwydd y llifogydd yn y ddwy dalaith roedden nhw'n pasio drwyddyn nhw - Illinoi a Missouri. Afon Mississippi gorlifodd yn wael nag erioed. Doeddwn i ddim yn sylweddoli pa mor wael nes darllen y newyddion Japaneaidd y bore 'ma! 

Tuesday, December 29, 2015

spaghetti alla carbonara

Coginiais spaghetti alla carbonara neithiwr. Gwelais ddwsin o fideos (yn Eidaleg wrth gwrs i ymarfer gwrando ar yr un pryd) ar Youtube i wneud yn siŵr beth i'w wneud. Mae yna ddulliau gwahanol i'r rysáit syml hwn; roedd rhaid dewis un sydd yn ymddangos yn dda i mi. Dyma fo. Roedd yn edrych yn flasus ond roedd y pasta dipyn yn rhy galed (roeddwn i'n ofnus ei goginio'n rhy hir); doedd y cig moch a achubwyd o ginio Nadolig ddim yn addas i'r rysáit. O leiaf, i mi fy hun coginiais gan fod y teulu oddi cartref tan heno.

Monday, December 28, 2015

y cwpan perffaith

Dw i newydd archebu'r cwpan perffaith (i mi) gan siop yn Llundain - cwpan cain digon mawr ond ysgafn a thenau. Ces i bres i'w brynu gan fy nwy ferch yn anrheg Nadolig. (Roedden nhw'n gwybod fy mod i'n ei lygadu am gyfnod.) Roeddwn i'n chwilio am un tebyg yn America heb lwyddiant. Dim ond y siop honno sydd yn gwerthu fy hoff gwpan. Mae'r tâl post yn ddrytach na'r cwpan ei hun, ond dim ots; rhoddodd fy merched bres i mi dalu am bopeth, chwarae teg iddyn nhw.

Sunday, December 27, 2015

penblwydd arall

Cafodd fy merch hynaf ei geni ar Noswyl Nadolig (yn Japan.) Mae ei phenblwydd hi'n cael ei gysgodi'n aml gan ddathliad y Nadolig. Felly dan ni'n gwneud yn siŵr bod ni'n dathlu ei phenblwydd cyn agor anrhegion y Nadolig. Dewisais rysáit newydd i grasu cacen iddi eleni. Un a welais ar Youtube gan fam a'i merch Eidalaidd: cacen afal hynod o flasus heb fraster. 

Saturday, December 26, 2015

efo'r teulu

Ynghyd â fy merch a'i gŵr, agoron ni anrhegion Nadolig a oedd yn llai na hanner nag arfer oherwydd absenoldeb ein Sïon Corn, sef fy ail ferch. Mae fy mab hynaf a'i wraig yn teithio, ac felly roedden ni'n deulu bach. Cawson ni amser braf serch hynny dilynwyd gan ginio Nadolig - cig moch, tatws stwns, salad, Bara Brith, pastai hufen pwmpen. Siom oedd Bellini - methais yn llwyr. Roedd y sydd eirin gwlanog yn anaddas. Ar ben hynny, collwyd gryn dipyn o Prosecco wrth agorwyd y botel. Rhaid i mi fynd yn ôl i Fenis i gael Bellini go iawn.

Friday, December 25, 2015

nadolig llawen


Ganwyd i chwi heddiw yn nhref Dafydd waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr Arglwydd.

Thursday, December 24, 2015

noswyl nadolig

Yn sydyn dw i'n ofnadwy o brysur. Rhaid gorffen yr anrhegion a pharatoi ar gyfer cinio Nadolig; rhaid cyfieithu cyfarwyddiadau Saesneg i'r Japaneg dros fy merch yn Japan; mae fy merch hynaf a'i gŵr yn dod yfory. Ei phenblwydd ydy hi heddiw hefyd. Fe wnes i granola yn lle prynu rhai mewn siop. Mae o'n hawdd a blasus ac yn prysur ddiflannu. Yng nghanol y prysurdeb, rhaid cofio beth ydy amcan yr ŵyl hon. Dw i a'r teulu'n mynd i'r eglwys heno i ddathlu'r Geni.

Tuesday, December 22, 2015

carolau sydyn

Es at ein ceiropractydd ni i dalu'r bil y bore 'ma. (Mae fy nwy ferch yn cael triniaeth bob wythnos.) Yna gwelais deulu mawr yn dod allan o'r ystafell driniaeth; safent yn y gongl; dyma nhw'n dechrau canu carolau gyda chytgord hynod o hardd. Roedd pawb yn sownd yn gwrando arnyn nhw. Wedi canu hanner dwsin o garolau, aethant allan mewn cymeradwyaeth frwd. 

Monday, December 21, 2015

efo siocled

Mi wnes i grasu bara banana siocled ddoe. Roedd o'n hynod o flasus! Gwelais fideo gan Elisabetta'n crasu un tebyg, ond roedd hi'n defnyddio cynhwysion arbennig sydd ddim ar gael yma. Dyma chwilio am rysáit arall (yn Saesneg yn anffodus) a ffeindio hwn. Mae'r bara wedi diflannu'n barod! Tynnodd fy merch fy sylw at y tair banana go aeddfed ar fwrdd y gegin. Efallai gwnaf dorth arall heddiw.

Sunday, December 20, 2015

cinio nadolig

Ces i ginio arbennig efo ffrindiau'r eglwys heddiw. Aethon ni (tua 50 ohonon ni) i ffreutur y cartref henoed mwyaf yn y dref. (Mae nifer o'r aelodau'n byw yno.) Dewisais dwrci, taten felys, ffa gwyrdd, ffrwythau a darn o gacen menyn. Dan ni erioed wedi gwneud hyn fel eglwys o'r blaen. Gobeithio y byddwn ni'n cynnal y cinio felly ar yr adeg honno o hyn ymlaen. Mae'n hynod o braf peidio paratoi bwyd a golchi llestri fel dan ni'n arfer gwneud ar ôl potlwc.

Saturday, December 19, 2015

artist addawol

Ces i anrheg braf gan hogan saith oed o Tsieina neithiwr. Mae hi'n mynd i'r ysgol leol tra bydd ei mam yn astudio yn y brifysgol yma am dymor. Doedd hi ddim yn medru siarad Saesneg o gwbl pan gyrhaeddodd hi ym mis Awst, ond mae hi'n hollol rugl erbyn hyn. Mae ganddi ddawn gelfyddydol hefyd sydd yn amlwg ar y llun yma. Tynnodd y llun hwn a chopïodd y pennawd yn sydyn wrth edrych ar fy nghalendr o'r Eidal. Gofynnais iddi lofnodi ar y llun, rhag ofn!

Thursday, December 17, 2015

gwin mewn carton

Mewn cymhariaeth roedd yn hynod o hawdd archebu gwin drwy Amazon Japan i fy mam. Dim ond i mi ddweud bod hi'n dros 18 oed a oedd angen. (Mae hi'n llawer hŷn na hynny!) Dewisais win mewn carton fel byddai'n hawdd iddi ei agor o. Hwn ydy anrheg gan fy merch i'w nain, a dweud y gwir. Archebais innau gnau iddi hi (drwy'r un cwmni.) Mae archebu anrhegion drwy'r we'n anhygoel o hwylus.

Wednesday, December 16, 2015

amalia

Gan fod brawd y gŵr a'i wraig yn yfed gwin o bryd i'w gilydd, roeddwn i'n meddwl byddai potel neu ddwy o win da'n braf i roi iddyn nhw'n anrheg Nadolig, a dechreuais chwilio ar y we. Ces i syniad gwych wedyn - beth am roi gwin o Wlad Groeg o'r enw Amalia, yr un enw â fy chwaer yng nghyfraith, ac un pinc sef ei ffefryn? Syniad da oedd o, ond "dydy o ddim ar gael ar hyn o bryd," meddai'r mewnforiwr arbennig. Ffeindiais un tebyg ar Amazon, ond byddan nhw ddim yn anfon gwin at y dalaith mae'r cwpl yn byw ynddi. Es i at siop win ar y we, ond mae'r rheol ynghylch gyrru gwin mor gymhleth ac anghyfleus  fel rhoes i orau i'r syniad yn gyfan gwbl!

Tuesday, December 15, 2015

cwscws

Wel, fe wnes y salad cwscws yn ôl rysáit Marco Bianchi i swper ddoe. Roedd yn wych efo llawn o flas newydd sydd wedi rhoi sioc i fy mlasbwyntiau. Roedd y teulu wrth eu bodd hefyd. Maen nhw'n hapus bod eu mam yn dysgu ieithoedd oherwydd byddan nhw'n cael bwyta pethau newydd. 

Monday, December 14, 2015

gwneud hwmws

Fe wnes hwmws neithiwr yn ôl y ryseitiau sawl fideo yn Eidaleg a Ffrangeg ar Youtube. Hyn ydy ffordd braf dysgu ieithoedd a chael hwyl ar yr un pryd. Roedd y hwmws yn flasus iawn, llawer gwell na'r rhai mewn siop, ond doedd plicio ffa ddim yn syniad da. Ces i boen yn fy nwylo yn y diwedd, ac roedd garlleg ffres yn rhy gryf. Dw i'n gwybod sut i'w wella'r tro nesaf.

Saturday, December 12, 2015

fideos marco bianchi

Dw i'n mynd i goginio couscous efo llysiau ac eog mewn tun! Prin fy mod i'n defnyddio couscous ond dw i'n benderfynol o brofi'r saig hon wedi gweld fideo gan Marco Bianchi. Darganfyddiad newydd ydy ei fideos coginio ar y we. Mae'r Eidalwr clên hwnnw'n dangos sut i wneud seigiau iach a blasus mewn modd mor bleserus. Na cha' i wneud popeth oherwydd nad oes rhai llysiau ffres ar gael yma (yn annhebyg i le mae o'n byw ynddo.) Fe geisia' i fy ngorau glas, a gwella fy Eidaleg ar yr un pryd. 

Friday, December 11, 2015

siopa yng nghanol y dref

Roedd hi'n edrych i mewn ffenestr siop ddillad; penderfynodd gerdded i mewn ...... Mae'n olygfa gyffredin hyd yma. Yr hyn a wnaeth yr hanesyn hwnnw'n erthygl newyddion heddiw yn Trieste, yr Eidal oedd mai hwyaden oedd "hi". Roedd hi'n ymddwyn heb fymryn o ofn wrth y bobl yn edrych arni efo gwen. Galwodd y perchennog gymorth anifeiliaid; dalion nhw'r hwyaden a mynd â hi i le iachach iddi, sef pwll mewn parc gerllaw.

Thursday, December 10, 2015

cross traffic does not stop

Gwelais yr arwydd newydd sbon hwn y bore 'ma a pheidio helpu chwerthin. Peryglus iawn ydy'r groesfan honno ger fy nhŷ. Mae cynifer o ddamweiniau car wedi digwydd ers blynyddoedd gan gynnwys un a oedd fy merch yn gyfrifol amdani hi. Gofynnodd rhai trigolion i'r dref am godi goleuadau traffig sawl tro. Hwn ydy ateb y dref - un llawer rhatach wrth gwrs, ond na wneith weithio.

Wednesday, December 9, 2015

panig

Ces i fraw yn Walmart ddoe. Pan oeddwn i'n barod i dalu, methais ffeindio'r cerdyn credyd yn fy mag. Gofynnais y ddynes at y til i gadw fy nwyddau er mwyn mynd i'r car a chwilio amdano fo rhag ofn. Dim. Roeddwn i'n ofni ei fod o wedi cael ei ddwyn tra oeddwn i'n siopa; dechreuais feddwl y byddwn i'n gorfod cau'r cyfrif. Es i'r swyddfa bost cyn mynd i Walmart. A dyma'u ffonio nhw rhag ofn. "Oes, mae'ch cerdyn chi gynnon ni," meddai dynes y swyddfa. Diolchais i Dduw. Talais am y nwyddau efo'r cerdyn debyd (methais gofio mewn panig bod gen i hwn) a mynd i'r swyddfa bost i nôl y cerdyn yn ddiogel.

Monday, December 7, 2015

lluniau swyddogol

Tra oedd fy merch hynaf a'i gŵr yn Japan, aethon nhw i briodas ffrind. Ffrind arall a dynnodd y lluniau swyddogol. Ffotograffydd proffesiynol ydy hi, ac un medrus hefyd. Daliodd hi'r awyrgylch yn ogystal â'r bobl yn y lluniau. Mae fy ddwy ferch a fy mab yng nghyfraith yn edrych yn smart iawn hefyd.

Sunday, December 6, 2015

enwong yn japan

Cafodd hanes yr asyn a'r plismon ei adrodd gan sawl gwefan Japaneaidd hefyd! Gwelon nhw'r hanes ar Facebook Heddlu Norman a'i gyfieithu, yn ôl fy merch. Rŵan mae ei ffrind yn enwog yn Japan hefyd; efallai'r bydd o'n cynnig ei lofnod ati hi eto. 

Saturday, December 5, 2015

ffilm newydd

Mae ffilm Japaneaidd newydd gael ei rhyddhau yn Japan. Ffilm am hanes diplomydd o Japan yn Lithuania yn ystod yr Ail Ryfel Byd ydy hi. Achubodd filoedd o Iddewon drwy roi pasbortau iddyn nhw heb ganiatâd llywodraeth Japan. Postiais amdano fo pum mlynedd yn ôl am y tro cyntaf. Roedd cyfres teledu'r adeg honno, ond doedd hi ddim yn dda iawn. Mae'r ffilm hon yn anhygoel o well. (Yn y lle cyntaf, dydy hi ddim wedi'i throsleisio.) Dw i'n siŵr na cheith hi ei dangos yn America. Rhaid i mi aros am fisoedd cyn cael gweld DVD.

Friday, December 4, 2015

yvonne yn fenis

Mae Yvonne o Awstralia newydd gyrraedd Fenis, ac yn mynd i aros yno am saith wythnos! Agorir ffenestri ei fflat anhygoel at Campo San Stefano. Dw i'n siŵr y ceith amser hyfryd. (Mae hi'n gall iawn osgoi Carnevale.) Er bod gan Fenis broblemau efo gormod o dwristiaid, byddwn i eisiau ymweld â'r ddinas swynol honno eto. Mae hi angen twristiaid da fel Yvonne a fi beth bynnag! 

Thursday, December 3, 2015

helpu asyn

Un o'r heddweision yn Norman mae fy merch hynaf yn ei nabod wedi helpu asyn colledig. Gwthiodd o'r anifail i mewn ei gar a mynd â fo at loches dros dro. Er bod yr asyn wedi mynd i'r tŷ bach yn y car cyn cyrraedd y cyrchfan, dwedodd y plismon nad oedd o mor flêr â rhai meddwon roedd rhaid iddo roi lifft iddyn nhw o dro i dro! Cafodd yr hanesyn bach ei adrodd gan gyfryngau cenedlaethol; cynigodd yr hogyn fy merch ei lofnod os oes hi eisiau!

Wednesday, December 2, 2015

darn a baentiodd hi

Gyrrodd fy merch lun o'r darn a baentiodd ddoe, sef pen aelod SWAT a'i darian. Dwedodd fod pob SWAT a ddaeth heibio'n mynnu mai fo oedd y model! Ac atebodd hi'n gadarnhaol bob tro! Gan fod yr adeilad ar dir yr heddlu sydd yn amgylchynu gan ffens, does dim rhaid iddi bryderu am ei diogelwch.

Tuesday, December 1, 2015

y murlun

Ces i gyfle i weld murlun fy merch hynaf. Mae hi mor brysur fel nad ydy hi'n medru ei gorffen cyn gynted â'r disgwyl. Mae'r rhan orffenedig yn edrych yn wych beth bynnag. Stopiodd y glaw heddiw o'r diwedd ers wythnos fel bydd hi'n gweithio arno fo brynhawn 'ma.

Monday, November 30, 2015

siopa

Brynhawn dydd Sadwrn es a'r merched i'n hoff siop ni, sef Goodwill yn Norman! Mae'n hawdd siopa yno oherwydd bod eu dillad yn cael eu trefnu yn ôl y lliwiau yn ogystal â'u maint. Prynon ni i gyd bentwr o ddillad yr un; talais ond 16 doler am 4 crys ac un sgarff. Y jôc oedd bod un o fy merched wedi dewis ffrog heb wybod mai ei chwaer hyn a'i rhoddodd i'r siop fisoedd yn ôl! (Yn ffodus na phrynodd hi'r ffrog.)

Saturday, November 28, 2015

y cinio

Aeth popeth yn dda neithiwr, a chawson ni ginio gwych. Roedd y twrci'n flasus, diolch i'r bag popty. Cafodd Reuben, ci fy merch damaid o'r twrci hefyd. Wedi gwylio fideo byr wrth fwyta'r pwdin a glanhau'r gegin efo help fy merch, des yn ôl at y gwesty efo'r gŵr. Mae'n dal i fwrw eirlaw'n gyson. Bydd y merched yn mynd i siopa prynhawn 'ma er gwaetha'r tywydd.

Friday, November 27, 2015

argyfwng

Roeddwn i a fy merch wrthi'n paratoi dwy bastai'r bore 'ma. Bydda i'n rhoi'r twrci i yn y popty nes ymlaen. Yn y cyfamser cawson ni argyfwng efo'r toiled. Diolch i weithiwr a ddaeth yn gyflym efo "neidr" enfawr fodd bynnag, mae popeth yn iawn bellach, a byddwn ni'n medru cael cinio gŵyl ddiolchgarwch mewn heddwch heno.

Thursday, November 26, 2015

cyrraedd

Dechreuodd hi fwrw'n drwm yn sydyn ar ein ffordd. Pan gyrhaeddon ni dŷ fy merch hynaf, roedd y llecyn o flaen y drws blaen dan ddŵr. Roedd rhaid cerdded drwyddo. Mae fy merch a'i gŵr yn cael cinio efo ei rieni, ac felly dan ni'n ymlacio hebddyn nhw nes iddyn nhw ddod yn ôl. Coginiais a fy merch arall swper sydyn i ni wrth ddefnyddio beth bynnag a oedd ar gael yn y gegin. Fe wnaethon ni spaghetti blasus iawn efo cig moch a llysiau yn annisgwyl. Yfory dan ni'n cael cinio mawr yma.

Wednesday, November 25, 2015

chwilio am gamgymeriad

Pan welais y llun cyntaf hwnnw, roeddwn i'n meddwl bod Blu Oscar yn chwarae tric ar ei ddarllenwyr, neu geisio gweld pwy fyddai'r cyntaf i sylwi camgymeriad yn y llun, fel gêm plant. Sut ar y ddaear gallai clochdy San Marco ac Eglwys Salute sefyll ochr yn ochr? Wedi gweld gweddill y lluniau a meddwl yn galed, roeddwn i'n sylweddoli o'r diwedd mai oddi ar Giudecca tynnodd y lluniau! 

Tuesday, November 24, 2015

wythnos yr ŵyl

Gorffennais siopa'r bore 'ma cyn i siopwyr heidio i Walmart i brynu dros ginio Gŵyl Ddiolchgarwch. Prynais bethau beunyddiol yr unig fodd bynnag oherwydd fy mod i a'r teulu'n mynd i Norman i gael cinio twrci eleni eto (er mai fi a fydd yn coginio yng nghegin fy merch.) Y hi a brynodd dros y cinio. Mae pawb yn edrych ymlaen at ymgasglu yn Norman i weld ein gilydd a hefyd i fynd i siopa yn y siopau mawr yno unwaith y flwyddyn. 

Monday, November 23, 2015

spaghetti western 2

Cyfarwyddwyd gan Sergio Leone (Eidalwr,) saethwyd yn Sbaen, Eidalwyr ac Almaenwyr oedd y rhan fwyaf o'r actorion er mwyn cynhyrchu'r ffilm western honno. Mae'n ffilm eithaf hir; gallai fod wedi byrrach a dweud y gwir, ond dyna fo. Cŵl iawn oedd Eastwood ac roedd o'n garedig wrth yr hen weithiwr telegraff. Mae'r gerddoriaeth gan Ennio Morricone'n wych. (Dw i'n ei chofio hi o fy mhlentyndod.) Roedd bron pob dyn yn ysmygu yn y dyddiau hynny gyda llaw!

Sunday, November 22, 2015

spaghetti western 1

Galwyd yn spaghetti western gan fod y ffilmiau western honno'n cael eu cynhyrchu gan yr Eidalwyr. Y gyfres hon oedd y mwyaf poblogaidd a llwyddiannus ymysg rhyw 600 a gynhyrchwyd rhwng 1960 a 1980, sef Dollars Trilogy. Wrth gwrs fy mod i wedi eu gweld nhw ar y teledu amser maith yn ôl yn Japan. Des i ar draws eto yn ddiweddar, a dyma weld DVD un o'r tri neithiwr - For a Few Dollars More. Dw i'n hoffi Clint Eastwood beth bynnag naill ifanc neu hen. Mae cysylltiad â'r Eidal yn ddiddorol hefyd.

Saturday, November 21, 2015

swper

Roeddwn i'n bwriadu coginio enchilada efo cig eidion (ffefryn y teulu) i swper ddoe. Sgrifennais ar y bwrdd bwydlen i'r teulu; prynais y cynhwysion; dechreuais goginio. Aeth popeth yn dda ac roedd y caserol yn ogleuo'n hyfryd. Amser swper! Dyma'r teulu'n dechrau bwyta. Wedyn, dwedodd fy mab yn betrusgar ei fod o'n meddwl mai enchilada roedd y swper i fod. Roeddwn i'n sylweddoli ar y fan a'r lle mai caserol tatws a goginiais! (ffefryn arall y teulu o leiaf)

Thursday, November 19, 2015

mae gerallt yn cytuno

Dw i'n falch iawn clywed bod Gerallt Pennant yn cytuno â fi; dwedodd o mai "Corn, Pistol a Chwip" ydy ei hoff lyfr plant. A dweud y gwir, hwn ydy fy hoff lyfr Cymraeg. Dwedais dro ar ôl tro pa mor ddiddorol ydy o. Trueni ei fod o allan o argraff. Gobeithio'n fawr y bydd o ar gael unwaith eto.

Wednesday, November 18, 2015

potlwc

Cynhaliwyd potlwc yn Ysgol Optometreg heddiw i ddathlu'r Ŵyl Ddiolchgarwch. Mae o'n ddigwyddiad mawr mae pawb yn edrych ymlaen ato bob blwyddyn. Eleni, es i a'r gŵr ynghyd ein dwy ferch. Roedd yna gynifer o bobl fel roedd yn anodd ffeindio sedd. Fe adawais nodyn o ganmoliaeth at y tair saig gorau (yn fy nhyb i.) Dw i'n llawn!

Tuesday, November 17, 2015

adnod heddiw mewn pedair iaith (y rhufeiniaid 6:23)

Y mae pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth, ond rhoi yn rhad y mae Duw, rhoi bywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.

Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.

Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur.

罪が支払う報酬は死です。しかし、神の賜物は、わたしたちの主キリスト・イエスによる永遠の命なのです。 


Monday, November 16, 2015

yr ail wers "tai chi"

Penderfynais a fy ffrind o Tsieina gynnal yr ail wers Tai Chi yn yr eglwys ar ôl gwasanaeth boreol yn hytrach na ar y clwt glas o flaen ei fflat. Pan ddechreuon ni'r wers, daeth menywod eraill ac ymuno â ni. A dyma chwech ohonon ni'n gwneud y symudiadau araf ar ôl ein tiwtor am ryw 20 munud. Roedd fy nghluniau'n brifo eto ar ôl y wers!

Sunday, November 15, 2015

"bachelors party"

Casglodd fy mab hynaf ei ffrindiau a'i frawd iau er mwyn cynnal yn hwyr bachelors party yn Texas dros y penwythnos. (Doedd gan neb amser cyn y briodas.) Y prif ddigwyddiad oedd pêl-droed mewn swigen. Dwedodd fy mab ifancaf fod yn hwyl ond dwys. Mae ei gyhyrau'n brifo'n arw heddiw! Wedi chwarae gemau eraill a mynd i dŷ bwyta, daeth yn ôl yn hwyr neithiwr efo hogyn hŷn arall.

Saturday, November 14, 2015

y ffrainc

Anfonaf gydymdeimladau at y bobl yn Ffrainc. Anogaf y gwledydd rhydd i sefyll yn gadarn gyda'n gilydd erbyn y gelynion erchyll.

Friday, November 13, 2015

gwers "tai chi"

Ces i wers Tai Chi y bore 'ma gan ddynes o Tsieina sydd yn astudio yn y brifysgol leol ers misoedd. Roedd dyna'r tro cyntaf i mi wneud sesiwn Tai Chi go iawn ers blynyddoedd. Ces i fy synnu'n sylweddoli bod fy nghyhyrau'n brifo yma ac acw er bod y symudiadau wedi bod yn araf iawn. Mae hi'n awyddus i fy helpu; gobeithio y bydda i'n gwella fy sgil.

Thursday, November 12, 2015

sbwriel

Mae gan Japan reolau llym ar gyfer sbwriel. Rhaid dilyn cyfarwyddiadau manwl cyn gosod bagiau tu allan. Mae'r rheolau'n wahanol o ddinas i'r llall ond ar y cyfan maen nhw'n anhygoel o lymach na rhai yn America. Doedd fy merch ddim yn gwybod yn dda'r rheolau a ysgrifennwyd yn Japaneg hyd yn ddiweddar. Diolch i'w thiwtor Japaneg, cafodd hi gyfarwyddiadau Saesneg ddyddiau'n ôl. Rŵan mae hi'n medru gosod ei sbwriel allan heb ansicrwydd. (Llun: cyfarwyddiadau Japaneg)

Wednesday, November 11, 2015

veterans day

Mae gan blant yr ysgolion ddiwrnod i ffwrdd heddiw i ddathlu Veterans Day. Es i a fy mab ifancaf i'r dref i weld yr orymdaith liwgar. Roedd yn braf gweld cynifer o drigolion ar hyd y stryd fawr a oedd yn dangos parch at ein veterans ni a'u teuluoedd. 

Tuesday, November 10, 2015

japan - y post olaf

Wnes i ddim llawer o bethau arbennig yn Japan ond mwynheais yr wythnos. Dw i'n fodlon fy mod i wedi medru helpu fy mam. (Hyn oedd y rheswm i mi fynd yno beth bynnag.) Ar ben hynny, mwynheais gerdded i siopau, mynd ar y trên a'r bws, ymweld â'r parciau, bwyta bwyd blasus, cael bath go iawn, heb sôn am weld fy mhlant yno. Mwynheais adrodd fy hanes hefyd. 

Monday, November 9, 2015

japan - "day services"

Mae fy mam yn mwynhau mynychi day services unwaith yr wythnos lle mae pobol oedrannus yn cael ymarfer corf ysgafn, ayyb tra bod nhw'n cymdeithasu. Hi ydy'r ail-hynaf ond mae'r meddwl cliriaf ganddi hi! Roedd hi eisiau i mi, fy merch a'i gŵr ymweld â hi yno i gyfarfod eu ffrindiau. 

Sunday, November 8, 2015

cerdyn penblwydd

Post sydyn arall cyn i mi orffen adrodd fy hanes yn Japan - fe wnaeth fy mhlant gardiau penblwydd i mi. Hwn ydy un ohonyn nhw a wnaethwyd gan y mab ifancaf. Postiais hwn ar dudalen Facebook Alberto, a ches i nifer o "hoffi" arno fo. 

Saturday, November 7, 2015

japan - miss hepburn

Wrth gerdded o gwmpas y parc, des i ar draws gwely blodau hydrangea. (Doedd dim blodau wrth gwrs gan nad oedd y tymor.) Daliodd un o'r enwau fy sylw - Miss Hepburn. Mae fy merch yn hoff iawn o Audrey Hepburn digwydd bod, a dyma dynnu llun drosti hi. Wedi googlo gartref fodd bynnag, ces i wybod mai ar ôl Katharin Hepburn a enwyd honno!

Friday, November 6, 2015

japan - draig

Roedd yn ddistaw o gwmpas y gysegrfa fach. Cerddais i fyny'r grisiau pren i weld y cerfiadau dan y bondo. Roedd yna ddraig bren a gerfiwyd yn fedrus. Mae gan yr Eidal cerfiadau maen mawreddog; mae gan Japan gerfiadau pren cystal â nhw, mewn modd gwahanol. 

Thursday, November 5, 2015

japan - ginkgo

Mae yna goed ginkgo ar diroedd cysegrfeydd yn Japan am ryw reswm. Mae gen i atgofion plentyndod sydd yn ymwneud â'r coed hynny. Hen iawn ydy'r ginkgo hynod o dal ger Cysegrfa Yakushi, mor hen fel nad ydy neb yn gwybod ei hoed yn ôl y bwrdd gwybodaeth. Safai'r gysegrfa fach yn ddistaw'n wynebu'r goeden honno.

Wednesday, November 4, 2015

japan - parc yakushi-ike

Wedi sylweddoli byddai dipyn o bellter i gyrraedd y parc o'r gysegrfa ar hyd stryd brysur, daliais fws. Er bod yna waith atgyweirio ym Mharc Yakushi-ike, mwynheais gerdded o gwmpas y tir diddorol efo nifer o gerddi blodau addawol - ceirios, eirin, gellesg, lotws, wisteria, hydrangea, camelia, peony. Bydden nhw i gyd yn ogoneddus yn eu tymhorau. Llun: wisteria y bydd yn hongian chwe throedfedd o hyd.

Tuesday, November 3, 2015

japan - cysegrfa sugawara

Wrth gerdded ar hyd y lôn tuag at y parc, gwelais sawl dyn hŷn yn sgwrsio'n cario camerau efo lensys hir. Edrychon nhw fel dynion lleol sydd yn nabod yr ardal. Dyma ofyn iddyn nhw sut i gyrraedd y parc. Roedden nhw'n glên fy nghyfeirio ato. Cyn mynd i'r parc fodd bynnag, roeddwn i eisiau gweld Cysegrfa Sugawara roeddwn i'n pasio'n aml oddi ar y bws. Roedd y lle'n ddistaw iawn. Welais neb o gwmpas. 

Monday, November 2, 2015

japan - mynd am dro (hir)

Peth arall dw i'n hoffi ei wneud yn Japan - cerdded ym mhob man yn ddiogel (rhaid bod yn ofalus am draffig weithiau wrth gwrs.) Pan fod gen i amser rhydd, dechreuais gerdded ar y lôn braf ar hyd nant ger fflat fy mam. Doedd gen i ddim syniad lle i fynd ar gychwyn, ond eisiau mynd tuag at y Gogledd oherwydd fy mod i wedi cerdded tua'r De'r tro arall. Yn sydyn, cofiais fod yna barc enwog yn yr ardal dw i erioed wedi bod ynddo. Y dyma gyfeirio ato fo. (Llun: Nant Onda ger fflat Mam)

Sunday, November 1, 2015

japan - bwyd

Mae bwyd yn ardderchog yn Japan. Does dim dwywaith amdano. Mae'r archfarchnadoedd a siopau'n gorlifo efo bwyd ffres heb sôn am ddi-ri o dai bwyta gwych ym mhob man. Er bod gan fy mam 93 oed, mae hi'n dal i goginio wrth ddefnyddio cynnyrch ffres felly. Fe wnaeth hi baratoi un bore frecwast syml o wy efo melynwy oren, salad, bara wedi'i lenwi efo rhesin, taten felys felys (piws.) Roedd yn hynod o flasus!

Saturday, October 31, 2015

japan - priodas

Mae fy merch hynaf a'i gŵr yn dal yn Japan tra fy mod i wedi dod yn ôl i Oklahoma. Aethon nhw i briodas ffrind a oedd wedi graddio yn y brifysgol yma. Yn Kanazawa, tref hardd ar ochr arall mynyddoedd Japan cynhaliwyd y briodas, mewn cysegrfa Shinto. Mae nifer o gwplau yn priodi yn steil Shinto yn Japan, ond prin ydy seremoni sydd yn cael ei chynnal mewn cysegrfa go iawn. 

Friday, October 30, 2015

llif byw

Rhaid i mi gael hoe rhag adrodd fy hanes yn Japan heddiw er mwyn sgrifennu am yr e-bost a ges i gan BBC Cymru Fyw. Gyrrais neges sydyn atyn nhw am fy merch (un roedd yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe) a gyflwynodd Gymru yn y ffair astudio tramor yn y brifysgol leol. Fe wnaethon nhw gyfeirio ati ar y llif byw. Diolch i Dafydd Owen.

Thursday, October 29, 2015

japan - asakusa

Wedi treulio amser braf efo fy merch, es i Asakusa, un o'r llefydd roeddwn i am weld yn Tokyo'r tro hwn. Er bod hi'n nosi erbyn i mi gyrraedd, roedd yna nifer o ymwelwyr. Roedd yr awyrgylch dipyn yn wahanol i ystod y dydd.

Wednesday, October 28, 2015

japan - park shakujii

Ymwelais â fy ail ferch sydd yn byw yn Tokyo fel athrawes Saesneg ers mis Mawrth. Roedd yn rhyfedd ei gweld hi yn Japan am y tro cyntaf ers i mi a'r teulu symud i America. Mae hi'n byw mewn ardal ddistaw ond ddim yn bell o ganol y ddinas. Wedi cael pecyn cinio sydyn yn ei fflat clyd, es i efo hi i Barc Shakujii sydd yn lle poblogaidd i'r trigolion. Wrth i ni gerdded yn y parc hyfryd hwnnw, daethon ni ar draws dyn sydd wrthi'n paentio golygfa hardd ar gynfas. Dw i newydd gael gwybod mai artist lleol enwog ydy o.

Tuesday, October 27, 2015

japan - y nodweddion

Bob tro dw i'n mynd yn ôl i Japan, dw i'n cael fy nharo gan nifer o bethau - glendid, absenoldeb sbwriel ar y strydoedd, trefnusrwydd, trafnidiaeth gyhoeddus effeithiol, bwydydd hyfryd, cwrteisi'r Japaneaidd a mwy. Roedd yn anhygoel gweld merch at y til mewn archfarchnad trin pob peth yn y fasged pe bai e'n drysor iddi. Ces i sioc newydd felly pan es i siopa ddoe; agorodd y ddynes at y til byth ei cheg ond datgan faint ydy'r swm; y fi a ddiolchodd iddi hi.

Monday, October 26, 2015

japan - siopa

Un o'r pethau pleserus i'w wneud yn Japan ydy cerdded yn hawdd i siopau hyfryd. Es i archfarchnad gyfagos bob dydd i brynu ychydig yn hytrach na llond troli o fwydydd ac ati dwywaith yr wythnos fel bydda i'n ei wneud fel arfer. Es i unwaith efo fy mam ynghyd â fy merch a'i gŵr sydd yn ymweld â Japan yr un pryd.

Sunday, October 25, 2015

adra

Dw i newydd ddod yn ôl o Japan wedi treulio wythnos efo fy mam. Roedd yn wych bwyta ei bwyd blasus, cerdded i bobman, mynd ar wibdaith sydyn ar y trên, popeth yn hawdd a diogel. Ac eto, dw i'n hapus dod adref. Does unman yn debyg i adra, meddai Gwyneth Glyn.

Tuesday, October 13, 2015

mynd i japan

Dw i'n mynd i Japan i weld sut mae fy mam. Fe adawa' i ddydd Iau a dod yn ôl ar y 24ain. Dyma'r tro cyntaf i mi ymweld â Japan yn yr hydref; yn y gwanwyn es i bob tro - yr amser blodau ceirios. Bydd fy merch hynaf a'i gŵr yn mynd hefyd, wythnos wedyn i fynychu priodas ffrind. Dan ni'n mynd i'n cyfarfod yn fflat fy mam. Dw i'n edrych ymlaen at gael teithio'n hawdd ar y trên ac ar fws o gwmpas Tokyo.

Monday, October 12, 2015

stori'r hen gapten

Daniel Evans, actor gwych a ddarllenodd y stori hon gan T.Llew am deithiwr a gollodd ei ffordd yn cael llety mewn hen ficerdy ar noswyl Nadolig. Wrth wrando, roeddwn i'n sylwi fy mod i wedi gwrando arni hi o'r blaen ond heb gofio beth oedd hanes y ficer. Stori drist yn hytrach na arswydus ydy hi. Mae gan Gristnogion obaith ar ôl marwolaeth yn ôl addewid Duw. Doedd dim rhaid i'r ficer golli ei galon. Un lletygar ydy o beth bynnag. 

Sunday, October 11, 2015

gorau t.llew jones

Awr cyn canmlwyddiant T. Llew, gorffennais ail-ddarllen y llyfr hwn, y gorau ganddo fo yn fy marn i, sef "Corn, Pistol a Chwip." Roeddwn i'n anghofio'r stori erbyn hyn, ac felly roedd yn gyffrous dros ben dilyn siwrnai hir ac anhygoel o galed y Mêl o Lundain i Gaergybi yn y gaeaf yn yr adeg pan adeiladwyd Pont Menai. Roedd y nofel yn ddiddorol o'r dudalen gyntaf i'r diwedd. Hoffwn i ei gweld hi'n cael ei hail-argraffu. (y llun: Nant Ffrancon a hen lôn bost)

Saturday, October 10, 2015

cwrs eidaleg newydd alberto

Roedd Alberto'n gweithio'n galed i greu ei ail gwrs Eidaleg ers blwyddyn. Wedi ei weld o ar gael y bore 'ma, prynais y cwrs ar yr unwaith. Roeddwn i'n bwriadu ei brynu ers iddo sôn amdano fo er mwyn diolch iddo am ei ymdrech dygn i helpu dysgwyr yn rhad ac am ddim ers blynyddoedd, a hefyd gwella fy Eidaleg wrth gwrs. Mae gan y cwrs gymaint o awdios, fideos a PDF amrywiol ar seiliedig ar ei ddull dysgu effeithiol y bydd yn cael anfon atoch chi un wers ar y tro. 

Friday, October 9, 2015

murlun newydd

Cafodd fy merch gomisiwn arall am furlun, ar gyfer Heddlu Norman y tro hwn. Mae hi newydd ddechrau gan drosglwyddo ei dyluniad at wal adeilad yr heddlu. Roedd rhaid gwneud y gwaith hwnnw yn y nos er mwyn defnyddio taflunydd, a chafodd hi a'i gŵr sydd yn ei helpu eu hymosod gan filoedd o fosgitos!

Thursday, October 8, 2015

tatŵ dros dro

Mae busnes tatŵ dros dro fy merch yn ffynnu'n ddiweddar. Mae hi'n derbyn archebion o dramor yn gyson gan gynnwys Tanzania a Rwsia. Yn ogystal â dyluniadau unigryw ar ei gwefan, mae hi'n creu rhai ar gais. Rhain ydy'r diweddaraf yn y siop - llythrennau Tsieineaidd sydd yn boblogaidd bob amser.

Wednesday, October 7, 2015

woodchuck

Gwelais woodchuck yn ein hiard ni. Dyma'r ail dro, ond y tro hwn, roedd o'n cerdded tuag at y tŷ ac felly roeddwn i'n medru gweld ei wyneb yn glir. Gwelodd o fi'n ceisio tynnu llun ohono fo o'r ffenestr a throi'n ôl, dringo'r ffens a mynd i'r iard dros nesaf. Mae woodchuck yn edrych yn annwyl iawn er bod nhw'n achosi problemau weithiau gan balu tir ger tai. 

Tuesday, October 6, 2015

dŵr

Torrodd peipen dŵr dan ddaear yn ein hiard blaen. Daeth staff ar unwaith ond gadael heb wneud dim. "Rhaid cysylltu â'r cwmni teleffon gyntaf i ffeindio lle mae'r llinell ffôn cyn cael cloddio," medden nhw. Ddigwyddodd dim dros y penwythnos tra bod y dŵr yn llifo o ddifrif ac yn gwneud rhaeadr ar gynffon y stryd. Daeth griw mawr efo peiriant cloddio brynhawn ddoe. Roedden nhw wrthi am oriau a stopion nhw'r dŵr o'r diwedd. Collwyd tunnell o ddŵr yn ystod y pedwar diwrnod. O leiaf mae'r tywydd wedi bod yn sych a chafodd yr anifeiliaid gwyllt yn y gymdogaeth ddigon o dŵr. (Mae'r rhyngrwyd yn gweithio heddiw.)

Monday, October 5, 2015

yn y llyfrgell

Does dim rhyngrwyd gartref prynhawn 'ma. Mae hyn wedi digwydd o bryd i'w gilydd, ac fel arfer bydd y broblem yn cael ei ddatrus ar ei ben ei hun. Heddiw fodd bynnag, mae'r sefyllfa'n wael. Penderfynais ddod i'r llyfrgell leol er mwyn sgrifennu fy nau flog. Daeth myfyrwraig at fy ochr chwith e dechrau defnyddio ei Mac Book yn pesychu o dro i dro. Symudais at ddesg ar y llawr plant heb dynnu ei sylw. Roeddwn i ar fy mhen fy hun am ddeg munud cyn i blentyn bach ddod ata i a dechrau siarad. Symudais at ddesg arall eto. Roedd yn ddistaw ar y dechrau ac eithrio sŵn peiriant ac ambell i sgwrs sydyn rhwng y llyfrgellydd a'r trigolion. Rŵan mae mwy a mwy o bobl yn dod yn siarad yn uchel. Sgrifenna' i fy mlog Eidaleg ac yna casglu fy mab yn yr ysgol. Gobeithio y bydd y rhyngrwyd yn gweithio erbyn inni gyrraedd adref.

Sunday, October 4, 2015

canmoliaeth

Ces i fy nghanmol am fy nawnsio efo fy mab gan nifer o bobl. Y peth gorau a welodd hi erioed mewn parti priodas, meddai un ohonyn nhw. Wrth gwrs nad ydw i wedi dawnsio llinell efo fy mab er mwyn diddanu'r gwesteion; dw i ddim yn medru dawnsio'r walts. Dyna pam. Roedd yn hwyl iawn beth bynnag ac efallai bod y lleill wedi mwynhau'n gweld ni'n dawnsio'n llawen. 

Saturday, October 3, 2015

y llyfr hir disgwyliedig

Mae "Corn, Pistol a Chwip" newydd gyrraedd o Flaenau Ffestiniog. Ces i dipyn o siom oherwydd bod y llyfr yn eithaf llwyd. Wrth gwrs fy mod i'n gwybod ei fod o allan o argraff ers meitin ond doeddwn i ddim yn disgwyl llyfr sydd yn drewi. Rhaid ei adael yn yr haul am ddyddiau cyn i mi gael ei ddarllen. 

Friday, October 2, 2015

sgarff werdd

Mae'r tywydd wedi troi'n oeraidd yn sydyn; mae fy merch yn hapus cael gwisgo o'r diwedd y sgarff a brynodd yn Nulyn yn yr haf. Mae hi'n colli'r wlad werdd yn fawr iawn a dechrau dysgu Gwyddeleg ar ei phen ei hun hyd yn oed.

Thursday, October 1, 2015

breuddwydio (yn y nos)

Dw i'n ceisio cael breuddwydion yn y nos yn ddiweddar i fwynhau'r amser cysgu. Darllenais erthyglau ar y we a chael gwybod y dylech chi beidio â defnyddio cyfrifiaduron yn union cyn mynd i'r gwely er mwyn cysgu'n braf a hefyd cael breuddwydion. A dyna beth dw i'n ei wneud - diffodd fy Mac Book a darllen llyfr am hanner awr. Dw i'n cysgu'n well ac yn meddwl fy mod i'n breuddwydio'n amlach nag o'r blaen. Y cam nesaf ydy eu cofio nhw.

Wednesday, September 30, 2015

cês bach

Prynais gês bach sydd "i fod" i fynd dan sedd awyren ddwy flynedd yn ôl oherwydd nad ydw i eisiau codi cês at y storfeydd uwchben. Roeddwn i'n sylweddoli fodd bynnag, nad ydy o'n ffitio felly yn yr awyrennau bychan. Dw i'n benderfynol o ffeindio un digon mawr i gadw fy holl eiddo ar gyfer fy siwrneiau yn y dyfodol (dw i ddim yn hoffi check-in fy nghês) a digon bach i fynd dan sedd fach ar yr un pryd, efo olwynion i mi gael ei lusgo o gwmpas. Her fawr ydy hyn, ond rhaid cyflawni er mwyn teithio'n hawdd.

Tuesday, September 29, 2015

defnydd arall sgŵp hufen iâ


Byrger eog ydy un o ffefrynnau'r teulu, a dw i'n hoffi ei baratoi hefyd oherwydd bod o'n hynod o hawdd. Roeddwn i'n arfer ffurfio'r byrger efo'r dwylo. Ces i syniad gwych un diwrnod, a dyma ddefnyddio sgŵp hufen iâ wedi'i iro i greu byrgers unffurf yn gyflym iawn (wrth gadw fy nwylo'n lân.) Bydda i'n eu gwthion nhw dipyn efo sbatwla ar ôl eu troi nhw. Dyma'r cynhwysion rhag ofn.
Tun o eog (bydda i'n cael gwared ar y croen a'r esgyrn)
Taten stwns neu ddau
Briwsion bara a/neu geirch
2 wy
Halen, pupur, perlysiau eraill

Monday, September 28, 2015

cinderella

Fe wyliais Cinderella newydd (DVD) efo'r plant dros y penwythnos. Roeddwn i'n hoffi'r fersiwn honno'n fawr iawn. Creodd y dechnoleg ddiweddaraf ffilm ffantasi anhygoel. A mwy na hynny, dw i'n gwerthfawrogi pwyslais y stori, sef "byddwch yn ddewr ac yn garedig." Fy hoff olygfa oedd pan dorrodd y swyn ac aeth pawb a phopeth yn ôl o dipyn i beth. Roeddwn i wrth fy modd efo ffrog las hardd Cinderella wrth gwrs.

Sunday, September 27, 2015

app yn ffrangeg

Des o hyd i App Beibl Ffrangeg i blant. Mae o'n hynod o ddefnyddiol i ddysgwyr Ffrangeg oherwydd bod y nifer o storiau'n cael eu hysgrifennu'n syml a chewch chi wrando ar yr awdio wrth ddarllen y testun. Fe wnes i lawr-lwytho fy nwy ffefryn am y tro - Ruth; Dafydd a Goliath.

Saturday, September 26, 2015

lluniau swyddogol

O'r diwedd uwch-lwythodd fy mab hynaf y lluniau a dynnwyd gan y ffotograffydd yn y briodas. Maen nhw'n ardderchog (wrth reswm.) Roeddwn i'n meddwl mai photoshop oedd un ohonyn nhw oherwydd bod yr hogia i gyd yn neidio mor uchel mewn modd anghredadwy. Cadarnhaodd y mab ifancaf mai llun naturiol ydy o heb gael ei addasu o gwbl. Mae o hyd yn oed yn edrych fel tasai fo'n rhedeg yn yr awyr.

Friday, September 25, 2015

rhagolygon y tywydd

Mae rhagolygon y tywydd yn ddiddorol o safbwynt dysgu ieithoedd. Dw i'n gyfarwydd â Rhian Haf a'r lleill ar Radio Cymru, ac yn gwylio fideo Eidalaidd o bryd i'w gilydd. Yn ddiweddar, des o hyd i raglen dywydd Ffrengig a dyma lyfrnodi'r dudalen. Peth diddorol am yr olaf ydy bod yna sawl cyflwynydd, a chewch chi glywed acennau amrywiol. Maen nhw'n gwisgo'n anffurfiol iawn, gyda llaw.

Thursday, September 24, 2015

blog newydd

Wedi methu sgrifennu'r blog Eidaleg (Mandatami) yn gyson, rhoddais i orau iddo'n swyddogol. Roedd yn rhy anodd i feddwl pynciau gwahanol ar gyfer y blog hwnnw. Modd effeithiol i gadw/wella iaith arall ydy sgrifennu blog fodd bynnag. A dyma benderfynu dechrau blog Eidaleg newydd. Y tro hwn, dw i'n mynd i gyfieithu'n fras fy mlog Cymraeg i'r Eidaleg fel na fydd rhaid sgrifennu pyst gwahanol ac eto cael ymarfer fy Eidaleg. Roedd yn hwyl dewis yr enw, y templed ac yn y blaen. "Parli gallese?" ydy'r enw sydd yn golygu, "wyt ti'n siarad Cymraeg?"

Wednesday, September 23, 2015

lifft arbennig

Gadawodd fy merch ben bore ddoe i fynd yn ôl i Japan. Fel arfer bydd ei thad yn mynd â hi i Faes Awyr Tulsa mewn car ond cafodd hi lifft arbennig y tro hwn. Cynigodd ffrind i roi lifft iddi yn ei awyren fach o'r dref hon. Aeth fy ddwy ferch arall efo hi i gadw cwmni. Dim ond 15 munud cymerodd yn hytrach nag awr a 15 munud arferol. Gadawon nhw yn dywyllwch ond ar eu ffordd yn ôl (wedi brecwast) torrodd y wawr odidog arnyn nhw. Cyrhaeddodd fy merch Japan yn ddiogel.