Wednesday, October 31, 2007

gwers japaneg

Gwers Japaneg arall heddiw. Mae Ron, fy myfyriwr wedi bod yn ysu am fynd i Japan eto. Ac rwan, ceith o fynd flwyddyn nesa. Bydd o'n mynd efo'i ffrind, bachgen o Japan sy wedi graddio yn y brifysgol leol ac yn dal i fyw fan ma. Byddan nhw'n ymweld eu ffrindiau yma ac acw am bythefnos. Mae o wrth ei fodd.

S'gynno fo unrhyw berthynas yn Japan ond mae o'n hoff iawn o Japan a'r bobl. Mae 'na tua 150 o fyfyriwyr Japaneaidd yn y dre ac mae pawb yn ei nabod o. Fo sy'n mynd â nhw i'r maes awyr ac yn eu casglu bron bob tro. A fo sy'n mynd â nhw i Wal-Mart bob wythnos.

Mae hi wedi bod yn anodd iawn iddo ddysgu iaith arall, yn enwedig yr iaith mor anodd â Japaneg. Ond mae o'n mwynhau dysgu o leia ac dw i'n falch.

Tuesday, October 30, 2007

lle mae cymry yn tulsa?

Mae Neil Wyn yn iawn. Dw i'n meddwl bod Cymry sy'n byw tu allan i Gymru'n tueddu'n 'cuddio' eu hun, wel, Cymry yn Oklahoma o leia. Fel arall, dw i ddim yn dallt pam nad ydw i'n medru dod o hyd iddyn nhw yn ninas enfawr fel Tulsa. Dw i'n gwybod mae 'na rhai yno: http://www.bbc.co.uk/cymru/gogleddorllewin/papurau_bro/goriad/newyddion/mai03.shtml

Mi nes i gofrestru ar gyfer Facebook yn ddiweddar er mwyn bod yn ffrind i Corndolly. Dw i wedi ymuno â Network Tulsa a cheisio ffeindio siaradwyr eraill gan ddefnyddio geiriau fel, Cymru, Cymraeg, siarad, Wales. (Dydy 'Welsh' ddim yn gweithio achos bod llawer o bobl efo'r cyfenw ma.) Pwy ymddangosodd ar y sgrîn ond fi fy hun! O wel, na i ddal at eu ceisio.

Sunday, October 28, 2007

dyn o gymru

Mi aeth fy ngwr i wledd yn y gwesty ar ddiwedd y gynhadledd neithiwr. Roedd 'na 150 o aelodau newydd a naethon nhw gyflwyno eu hun yn dweud eu henwau a lle maen nhw'n dwad.

O Gymru roedd un ohonyn nhw! Mi geisioedd fy ngwr ei gyfarfod, ond roedd y neuadd mor enfawr ac roedd cymaint o bobl yno fel y oedd yn anobeithiol. Mae gan fy ngwr enw'r dyn o Gymru. Felly gobeithio ceith o hyd iddo wedyn. Mae'r hanes ma'n gyffrous iawn i mi. Dw i bron byth yn cael cysylltuadau ag unrhyw Cymry fan ma.

Saturday, October 27, 2007

dwy ddraig goch yn oklahoma

Dw i newydd ddarganfod bod 'na Ddraig Goch arall yn chwifio ar y Cynta o fis Mawrth yn Oklahoma ers flynyddoedd heb i mi wybod.

Mi ges i gyfeiriad Mrs. P sy'n byw yn Oklahoma City oddi wrth Dogfael sy'n gwybod mod i wedi chwilio am siaradwyr eraill yn Oklahoma. Mae un o'i ffrindiau'n meddwl mai he oedd ysgrifennydes Cymdeithas Gymraeg yn y dalaith ma. Mi nes i yrru llythyr ati hi yr wythnos ma a chael galwad ffôn oddi wrthi hi ddoe.

Yn anffodus, dwedodd hi bod hi erioed wedi clywed am Gymry yn Oklahoma. Ond roedd ei thaid a'i nain yn byw yn Ohio, ac yn siarad Cymraeg yn rhugl er bod gynni hithau ddim mymryn o'r iaith.

Er gwaetha'r siom cawson ni sgwrs ddymunol. Buodd hi yng Nghymru chwe blynedd yn ôl yn ymweld â'r Eisteddfod ac ati. Bydd hi'n codi Draig Goch ar y cynta o fis Mawrth pob blwyddyn. Mi nes i ddweud tipyn o'm hanes iddi hi hefyd.

Gobeithio bydda i'n cyfarfod rhywun ryw ddiwrnod.

Friday, October 26, 2007

corn maze

Mi aeth fy mhlant iau i ddrysfa yn Tulsa efo'r ysgol heddiw. (Es i ddim.) Corn Maze ydy'r enw. http://www.tulsamaze.com/photos.html

Mi gymerodd hi ryw ugain munud i fynd drwyddi. Mi gawson nhw reidio ar gert gwair, a chwarae mewn ystafell oedd yn llawn o gnewyll yˆd sych, a chael picnic wrth gwrs (brechdanau 'peanut butter' a mêl, sydd grawnwinen, creision, bananas a pheli reis.) Naethon nhw ddim rhostio 'marshmallows' y tro ma.

Diwrnod o hwyl roedd hi i'r plant. Mae awyr agored yr hydref wedi gwneud lles iddyn nhw, siwr iawn. Mi fyddan nhw'n cysgu'n dda heno.

Thursday, October 25, 2007

british contact lens association

Mae fy ngwr yn Florida yr wythnos ma'n mynychu cynhadledd optometreg. Mi naeth o gyfarfod doctor o Birmingham. Gofynodd o i'm gwr ysgrifennu erthygl dros British Contact Lens Association ac annog iddo ddod i'r gynhadledd yn Birmingham flwyddyn nesa. http://www.bcla.org.uk/conference.asp

Mae hynny'n newyddion diddorol! Dw i wedi ei gymell derbyn y gwahoddiad wrth gwrs. Faswn i ddim yn mynd efo fo er fod o'n penderfynu mynd ond basai hi'n wych datblygu cysylltiadau efo Prydain. (A dweud y gwir, dw i'n gobeithio bydd Adran Optometreg ym Mhrifysgol Caerdydd yn wahodd i ddod!)

Roedd fy ngwr wrth ei fodd pan glywodd o bod 'na wibdaith i Fanceinion i ymweld â stadiwm Manchester United ar ddiwedd y gynhadledd llanedd.

Wednesday, October 24, 2007

meddwl yn gymraeg

Mae'n rhaid i mi feddwl yn Gymraeg. Dw i'n gwybod mai hyn ydy ffordd dda i wella fy Nghymraeg, ac wedi gwneud hyn o dro i dro ond dim yn gyson. Dw i'n ddiog.

Ro'n i wedi gwella fy Saesneg drwy'r ffordd ma amser maith yn ôl yn Japan. Mae pob disgybl yn Japan i fod i ddysgu Saesneg am chwe blynedd o leia yn yr ysgolion. Ond dydy'r rhan fwya o'r bobl ddim yn medru Saesneg achos bod rhaid iddyn nhw ganolbwyntio ar gyfieithu'r Saesneg ysgrifenedig i'r Japaneg mewn dosbarthiadau heb ymarfer siarad.

Mi es i i'r coleg yn Tokyo am ddwy flynedd i astudio Saesneg ar ôl gorffen ysgol uwch. Mi nes i astudio gwahanol bynciau drwy gyfrwng y Saesneg hefyd. Coleg da oedd o er fod o'n fach. Ro'n nhw'n annog i ni feddwl yn Saesneg. Ac roedd rhaid i ni dalu dirwy os siaradwn ni Japaneg yn y coleg. Oherwydd hynny nes i lwyddo.

Dw i'n siwr bod y ffordd ma'n dda i wella unrhyw iaith dach chi'n ei dysgu. Yr her fwya ydy bod yn ffyddlon. Rhaid i mi wneud ymdrech os dw i eisiau bod yn rhugl.

Tuesday, October 23, 2007

cwrs pellach

Mi nes i gychwyn Uned 1 neithiwr a gwneud mwy heddiw. Mae 'na 20 o unedau yn y cwrs. Mae'n eitha hawdd ar y dechrau (dw i'n, mae o'n, maen nhw'n, ayyb) ond dw i wrth fy modd. Mae gen i diwtor ac fydd hi'n marcio fy ngwaith. Mae hyn yn wych achos mod i erioed wedi mynd i ddosbarth Cymraeg ar wahan i'r ysgol haf am wythnos ym Mangor eleni. Dw i'n edrych ymlaen at wneud myw o waith bob dydd.

Monday, October 22, 2007

mae o yma!

O'r diwedd! Mi gyrhaeddodd Cwrs Pellach p'nawn ma! Mi naethon nhw bostio ar y 4ydd o fis ma ym Mangor. Felly cymerodd hi'n ddeunaw diwrnod, ac mae'r amlen mewn cyflwr trist. Dw i'n hapus iawn beth bynnag. Mi na i ddechrau ar unwaith. Bydda i i fod i ddarllen Bywyd Blodwen Jones, ond dw i wedi ei darllen yn barod. Mi ga i recordio fy ngwaith mewn tâp weithiau i ymarfer siarad yn lle sgwennu. O, dw i'n gyffro i gyd!

Sunday, October 21, 2007

gwers ffrangeg 2

Mi aeth fy merch i'r ail wers Ffrangeg ddoe. Dysgodd hi rifau drwy 100 a mwy o fynegiannau newydd fel:

Á tout a l'heure. (Wela i ti.)

Dw i ddim yn gwybod sut ar y ddaear medr hi yngannu'r geiriau Ffrangeg. Mae hi'n dweud mai dim ond efelychu ei thiwtor mae hi. Dw i isio ymennydd plentyn yn dysgu Cymraeg!

Saturday, October 20, 2007

golwg ar japan

Mi nes i brynu llyfr bach i blant gan Wasg Gomer, sef Golwg ar Japan gan Lorens Gwyr (John.) Cyn iddo farw eleni, roedd o'n byw yn Japan yn dysgu Cymraeg i oedolion gan gynnwys y Dywysoges Michiko (Ymerodres ydy hi bellach.) Newyddion mawr i mi ydy hyn hefyd.

Mae'r holl ddisgrifiad Japan yn gywir ac yn glir efo llawer o luniau. Mi naeth o sgwennu am yr iaith yn syml iawn. Gad i mi roi enghraifft fy hun:

私はウェールズ語を習っています。(Watashi wa Uêruzugo o naratte imasu.) -Dw i'n dysgu Cymraeg.-

Mi glywes i bod na lyfrau dysgu Cymraeg a Mabinogi hyd yn oed drwy gyfrwng y Japaneg. (Mae na lyfrau dysgu Japaneg drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd!) Dw i ddim yn gwybod faint o bobl Japaneaidd yn dysgu Cymraeg ond hanes diddorol ydy hyn.

Friday, October 19, 2007

diwrnod hir

Mae fy mhasbort newydd gen i rwan. Mi es i i Houston i'w nôl ddoe. Siwrnau hir oedd hi. Mi nes i ardael y tyˆam 8:30 yn y bore a dod adre am 9:00 yn y nos. Mi es i ar yr awyren, ar y bws, ar y trên.

Roedd hi'n boeth! Llawer poethach nag Oklahoma mae Houston. Ac mae hi'n ddinas enfawr. Cholles i ddim fy ffordd serch hynny, diolch i'r arwyddion clir ar bob cornel stryd. (Ro'n i ar goll yn llwyr yng Nghaerdydd oherwydd diffyg ohonyn nhw.)

Mae Conswliaeth Japaneaidd ar y 30ed llawr mewn nendwr (mae llawer ohonyn nhw fan na.) Roedd hi'n cymryd pum munud yr unig i dderbyn fy mhasbort. Ac wedyn, mi nes i gychwyn fy siwrnau adre. Fydd dim rhaid i mi neud hyn eto ymhen deg mlynedd o leia.

Mi ges i syndod dymunol ar yr awyren i Houston. Ro'n i'n ail-ddarllen un o nofelau T Llew Jones (Tân ar y Comin.) Mi glywes i'n sydyn, "Do you speak Welsh?" hyn oddi wrth y dyn eisteddodd yn fy ymyl. Roed ei deulu'n dwad o Dde Cymru ac mae o'n gwybod rhai geiriau Cymraeg er fod o ddim yn siarad o gwbl. Mae gynno fo CD Bryn Terfel hyd yn oed. Wel! Dydy peth felly ddim yn digwydd bob dydd lle dw i'n byw!

Wednesday, October 17, 2007

rasait cyri japaneaidd

Dyma rasait i Rhys Wynne ac i unrhywun arall sy gan ddiddordeb.

Cynhwysion i bedwar:

1/2 - 1 lb o gig o'ch dewis
2 foronen ganolig
1 taten canolig
1 nionyn bach
1 coes o seleri
rhai bresych (os dach chi eisiau)

- wedi eu dorri'n ddarnnau

1 blwch bach o gymysgedd cyri Japaneaidd (angenrheidiol)
1 darn bach o siocled
1 banana bach wedi ei stwnsio
2 lwy de o saws coch
1 llwy de o 'peanut butter'

dwˆr

reis plaen wedi ei goginio

Dull:

Goginiwch y cig. Berwch(?) y llysiau ar y stôf nes eu bod yn feddal. Ychwanegwch y cig. Coginiwch y cyfan am hanner awr mwy. Ychwanegwch y cymysgedd o gyri a'r sbeisys. Coginiwch nes bod y cymysgedd wedi ei doddi.

Rhowch y cyri ar y reis. A bwytwch!

A dweud y gwir, does dim 'cynhwysion cywir.' Mi fedrwch chi ddefnyddio eich dychmygion.

Dyma'r post hira sgwennes i erioed!

Tuesday, October 16, 2007

beth i swper?

Cyri a reis oedd ein swper ni heno. Un o'r prydau o fwyd Japaneaidd poblogidd ydy hwn, ac mae fy nheulu'n hoff iawn ohono fo hefyd. Mae o tipyn yn wahanol i rai Indiaidd.

Mae o fel stiw tew (neu botes trwchus?) efo gwahanol lysiau (moron, tatws, nionod, seleri, bresych) ac unrhyw gig. Well gynnon ni gyw iâr. Mae na gymysgedd o sbeisys arbennig fedrwch chi ei brynu. Dw i'n arfer ychwanegu banana, siocled, saws coch a "peanut butter" iddo fo. Dach chi'n ei fwyta efo reis.

Monday, October 15, 2007

ffair gerddoriaeth

Mae fy ferch hyna yn Efrog Newydd ers ddoe. Mae band (tri ohonyn nhw) ei chariad yn mynd i gystadlu mewn ffair gerddoriaeth nos Fawrth.

http://cmj.com/marathon/exhibit.php

Mae o'n canu ac yn chwarae gitâr, ac mae hi'n ffilmio. Mi ges i alwad ffôn oddi wrthi heddiw'n dweud byddan nhw'n mynd i ymweld â Central Park a Stature of Liberty.

Dw i heb dderbyn Cwrs Cymraeg Pellach eto gyda llaw.

Sunday, October 14, 2007

archeb amazon 3

Mi nes i dderbyn pecyn arall ddoe.

1) nofel i ferched ifainc

2) CD cerddoriaeth Japaneaidd

Cerddoriaeth offerynnol efo un o'r offerynnau traddodiadol ydy hwn. Shamisen ydy enw'r offeryn. Mae o'n fel banjo efo tair tant. Mae gwahanol arddulliau yn y gelf ma. Y CD brynes i tro ma ydy un ohonyn nhw, sef Tsugaru Jamisen.

Mi glywes i bod Tsugaru Jamisen wedi bod yn boblogaidd dros ben ymysg y bobl ifanc yn Japan heddiw. Mae na gyngerddau a chystadlaethau ym mhobman. Mae rhai chwaraewyr yn perffomio dramor hyd yn oed.

Dyma ddau ohonyn nhw, Brodyr Yoshida yn chwarae rhywbeth traddodiadol a chyfoes.

http://www.youtube.com/watch?v=1i1FznZT7fU
http://www.youtube.com/watch?v=Ron17xFNBf0&mode=related&search=

Ro'n i'n arfer chware Shamisen pan o'n i'n ifanc (10-12 oed) o ganlyniad i ddylanwad fy mam. Ond dim Tsugaru ro'n i'n chwarae. Mae Tsugaru'n swnio'n llawer mwy deniadol yn fy marn i.

Saturday, October 13, 2007

bonjour madame!

Diwrnod mawr ydy hi heddiw achos bod fy merch sy'n 14 oed wedi dechrau ei gwersi Ffrangeg. Miss P. ydy ei thiwtor. Mae hi'n darllen ei Beibl ac yn gweddio'n Ffrangeg, meddai. Roedd yn genades i Ffrainc am 38 mlynedd. Mae hi wedi ymddeol erbyn hyn ac yn hapus dysgu Ffrangeg i fy merch a chael cyfle i ddefnyddio'r iaith.

Mi ddysgodd hi'r gwyddorau, rhifau (1 - 79,) cyfarchion syml fel "Bonjour Madame. Comment allez vous?" ac ati. Dw i mor falch â hi er mod i ddim eisiau dysgu Ffrangeg ar y hyn o bryd. Mi fedra i gydymdeimlo â hi. Mi faswn i'n gyffro i gyd taswn i'n cael mynd i wersi Cymraeg.

Friday, October 12, 2007

mynd i houston

Bydd rhaid i mi fynd i Houston, Texas ddydd Iau nesa i gasglu fy mhasport newydd. Am ryw reswm neu gilydd dydy Conswliaeth Japaneaidd ddim yn ddanfon pasportau newydd atoch chi. Mi ddylech chi fynd amdanyn nhw yn bersonol, ond does ddim llawer ohonyn nhw (Conswliaeth Japaneaidd) yn UDA. Yr un yn Houston ydy'r agosa (500 milltir i ffwrdd.) Dw i'n bwriadu hedfan achos mod i ddim eisiau gyrru am hugain awr. Dw i ddim yn edrych ymlaen at y daith ond bydd gen i rywbeth i sgwennu amdano yn fy mlog o leia.

A phwy a wyr? Efallai bydda i'n eistedd wrth ochr Cymry Cymraeg ar yr awyren ar ddamwain (fel nes i ar y trên i Lundain o Gaerdydd yn yr haf ma.)

Thursday, October 11, 2007

lle mae fy mhost?

Mi ges i siom mawr heddiw eto wrth edrych ym mlwch y post. Dw i wedi bod yn disgwyl Cwrs Pellach, llyfr gan Wasg Gomer a Lingo Newydd. Dylen nhw i gyd fod wedi cyrraedd erbyn hyn. O ganlyniad i streic Post Brenhinol ydy hyn, siwr iawn. Mi nes i glywed byddai un arall yr wythnos nesa!

Wednesday, October 10, 2007

penblwydd hapus i t. llew jones!

92 oed fydd T. Llew Jones (Thomas Llewelyn Jones) yfory (11/10/07.)

Fy hoff awdur ydy o. Mae ei Gymraeg braidd yn galed i ddysgwyr a dweud y gwir. Ond mae'r storiau mor ddiddorol fel mod i'n methu stopio darllen. Dau o'r gloch yn y bore oedd hi pan orffenes i ddarllen Tân ar y Comin.

Mi nes i sgwennu ato fo a chael ateb o'r blaen. Mi ddwedodd o fod o wedi teipio'r nofelau ar deipiadur o Japan (Brother) amser maith yn ôl. http://www.bbc.co.uk/cymru/ffeil/cefndir/tllewjones.shtml

Dyma restr y nofelau ddarllenes i:

Y Môr yn eu Gwaed
Tân ar y Comin
Trysor Plasywernen
Llyfrau Darllen Newydd 1
Barti Ddu
Cri y Dylluan
Y Ffordd Beryglus

Barti Ddu ydy fy ffefryn. (Dw i'n hoff o storiau llongau hwyliau ac Barti ydy fy hoff fôr-leidr.) Mi faswn i'n prynu'r gweddill o'i nofelau i gyd tasai gen i ddigon o bres.

Mae na raglen Radio Cymru (Clasuron) yn dathlu ei benblwydd (dw i'n meddwl.) Dw i erioed wedi darllen y storiau ma ond maen nhw'n wych beth bynnag. http://www.bbc.co.uk/radio/aod/mainframe.shtml?http://www.bbc.co.uk/radio/aod/cymru_promo.shtml

Penblwydd Hapus i chi, T. Llew Jones!!

Tuesday, October 9, 2007

newydd da o wlad bell

Mi ges i lythr drwy'r post heddiw oddi wrth ffrind arall yng Nghymru. Mi aeth hi ar ei gwyliau i Majorca am bum niwrnod ac mae hi newydd ddod adre. Mi gafodd hi amser hyfryd yn nofio ac yn torheulo.

Mae e-bost a'r rhyngrwyd yn gyfleus dros ben. Dw i wrth fy modd yn eu defnyddio nhw bob dydd. Ond mae llythyrau confensiynol yn rhywbeth arbening hefyd. Hapus iawn dw i cael hyd i lythr personol, yn y blwch post, sy wedi teithio dros y moroedd.

Dw i'n sgrifennu llythyrau'n gyson dim ond at ddwy ar hyn o bryd, sef fy mam yn Japan a'r ffrind hon yng Ngogledd Cymru. (Does gynnyn nhw ddim cyfrifiadur.)

"Fel dwˆr oer i lwnc sychedig, felly y mae newydd da o wlad bell."

Monday, October 8, 2007

gwyl columbus

Gwyl Columbus ydy hi heddiw yn UDA. Ond dim ond y gweithiwyr cyhoeddus sy'n cael diwrnord i ffwrdd. Aeth plant i'r ysgolion fel arfer. Yr unig peth sy'n wahanol ydy bod dim post neu godi sbwriel heddiw. Mae gan UDA wyliau eraill felly.

Dw i wrth fy modd yn dysgu Catchphrase yn y dull newydd. Dw i'n hoffi Ann Jones mwy na'r lleill. Mae'r tiwtoriaid i gyd yn dysgu iaith y De, felly dw i'n newid rhai pethau fy hun, e.e. : Fe aeth e i'r sinema neithiwr. -- Mi aeth o i'r sinema neithiwr. Mae'r gwersi'n llawer o hwyl.

Sunday, October 7, 2007

ch, ll, r

Mae fy ffrind yn Llundain yn dal i ddysgu Cymraeg. Mae hi'n dweud bod yn anodd iawn ynganu ch. Dydy hyn ddim yn rhoi gormod o drafferth i mi. Ac dw i wedi dysgu sut i ynganu ll wrth syllu ar geg Gareth Roberts yn y raglen, Talk About Welsh.

Yr her fwya oedd r. Fedrwn i ddim rowlio fy r's. Ro'n i'n credu bod rhai pobl wedi cael eu geni efo'r ddawn arbennig. Ond ro'n i'n ysu am rowlio fy r's fel mod i wedi penderfynu ymarfer nes i mi lwyddo. Rhaid mod i wedi ymarfer dros hanner mil gwaith tra o'n i'n cerdded. Ac o'r diwedd, mi nes i lwyddo! Dw i ddim cystal â Heledd Sion neu Dyfan Tudur wrth gwrs, ond dw i'n hapus!

Saturday, October 6, 2007

bbc catchphrase

Mi ges i ymarfer siarad da efo Ann Jones, tiwtor Catchphrase.

Mae bron pob dysgwr yn gwybod am y wefan hon ac dw i wedi 'dysgu' rhai gwersi o'r blaen. Ond sut yn union dach chi i fod i'w dysgu? Mi fedrwch chi wrando ar wahanol sgyrsiau neu ar y newyddion yn ceisio deall, neu ddysgu gramadegau. Ond beth am ymarfer siarad?

Nes i rywbeth newydd ddoe. Mi es i i wers 60, Original Catchphrase (baswn i, taswn i, ayyb) ac ateb cwestiynau Ann Jones cyn i Nigel Walker ddweud ei atebion. Mi nes i bwiso'r fysell aros tra o'n i'n ateb. Mi ges i wers bersonol effeithiol. Dw i'n mynd i ddysgu gwersi eraill yn yr un modd.

Friday, October 5, 2007

gair newydd 2

Mi ddes i ar draws gair newydd arall diddorol bore ma.

aralleirio

Dw i erioed wedi gweld y gair o'r blaen ond rhywsut neu gilydd medra i ddyfalu'r ystyr hon.

arall + eirio (geiriau) = other words : paraphrase!

Mae Blodwen Jones wedi profi'n iawn unwaith eto. "Mae'r Gymraeg mor 'logical' weithiau."

Thursday, October 4, 2007

ymarfer corff

Dw i'n brifo drwodd (all over?) Fy nghyhyrau, dw i'n meddwl. Mi nes i ddechrau ymarfer corff newydd, sef *slow burn fitness. Yn lle gwneud *push-ups a *sit-ups a chodi dymbel ysgafn drosodd a throsodd, dach chi'n gwneud hynny dwywaith neu dair gwaith yr un efo dymbel llawer trymach yn ARAAAAF iawn tan fedrech chi ddim gwneud rhagor. Mae popeth yn cymryd rhyw hanner awr ac dach chi i fod i ymarfer pob pum niwrnod yr unig. Maen nhw'n dweud bod yr ymarferion ma'n llawer mwy effeithiol. Dw i ddim yn siwr bod nhw'n iawn ond mae gen i fwy o amser i wneud pethau eraill o leia.

Mae'n ddrwg gen i ddefnyddio gymaint o eiriau Saesneg y tro ma. Does gen i ddim syniad sut mae dweud y rheina* yn Gymraeg.

Wednesday, October 3, 2007

cwrs cymraeg trwy'r post

Hwre! Dw i'n mynd i wneud Cwyrs Pellach trwy'r post! http://www.bangor.ac.uk/ll/wfa.php.en
Mi nân nhw ddanfon ffurflen cofrestru ac Uned 1 & 2 ata i. Fedra i ddim aros!

Dw i wastad eisiau gwneud rhywbeth felly. Dw i'n dysgu ar ben yn hun gan wneud pethau dw i'n eu hoffi, ond dw i angen mwy o strwythur yn fy nysgu ac bod yn atebol. Basai hi'n rhagorol mynychu dosbarth Cymraeg taswn i'n cael, ond does dim ar gael fan ma. Dyna pam mai cyfle delfrydol ydy'r cwrs ma. O, dw i'n edrych ymlaen!

Monday, October 1, 2007

Mr. Jenkins!

Torrodd un o forthwylion ein piano ni. Daeth dyn i drwsio fo. Ro'n i'n gyffro i gyd achos mai Jenkins oedd enw'r dyn. Mi nes i ofyn iddo oes hynafiad Cymry gynno fo. Oes! Rhyw hanner mil mlynedd yn ôl......

Mi nes i ddysgu gwers Japaneg eto. Sut medra i ddysgu fel y fy myfyriwr yn deall ac yn gwneud cynnydd? Anodd iawn. Dim ond dal ati.