Tuesday, December 27, 2022

her

Penderfynais ymuno â fy merch i baentio lluniau dyfrlliw ddoe. Mae hi'n dysgu ar lein ers misoedd, ac mae hi'n dda iawn erbyn hyn. Roeddwn i'n arfer gwneud hyn amser maith yn ôl, ond tipyn o her oedd y dull hwn. Gobeithio y bydda i'n gwella o dipyn i bell.

(ar y chwith - fy un i)

Monday, December 26, 2022

moddion ceffyl

Wedi dod adref am y tro cyntaf ers tair blynedd, cafodd fy ail ferch ei tharo gan Govid. Roedd hi'n ofnadwy o wael, ond ar ôl cymryd Ifermectin (gelwir yn foddion ceffyl gan rai,) dechreuodd wella'n gyflym. Mae hi'n teimlo'n ddigon gwell bellach i baentio hyd yn oed.

Sunday, December 25, 2022

y newydd da


"Yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl: ganwyd i chwi heddiw yn nhref Dafydd, Waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr Arglwydd."

Nadolig Llawen

Saturday, December 24, 2022

bachgen arbennig

Canys bachgen a aned i ni,
mab a roed i ni,
a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd.
Fe'i gelwir, “Cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn,
Tad bythol, Tywysog heddychlon."
Eseia 9:6

Friday, December 23, 2022

sylwedd y nadolig


Mae brawd y gŵr yn postio ei hoff fideo hwn bob Nadolig. Gwylion ni o yn ei dŷ yn Las Vegas flynyddoedd yn ôl hefyd. Mae Linus yn iawn. Hyn ydy sylwedd y Nadolig wedi'r cwbl.

Thursday, December 22, 2022

cynnes braf

Mae storm aeaf arnon ni, wedi dyddiau o gyfnod cynnes. Daeth y mab ifancaf adref neithiwr yn hytrach na dydd Gwener wrth ei gwmni gau heddiw oherwydd y tywydd garw. Dan ni'n gynnes braf yn y tŷ fodd bynnag, gyda'n stôf llosgi coed ni. Diolch i'r ynni gwyrdd, hollol naturiol, organig ac adnewyddadwy.

Wednesday, December 21, 2022

sefyll yn ddewr

"Er mwyn gwneud America'n wych eto mae'n rhaid i ni ddechrau trwy wneud America'n dduwiol eto."

Cytuno’n llwyr gyda Jackson Lahmeyer. Mae gormod o Gristnogion wedi cyfaddawdu â'r byd.

Tuesday, December 20, 2022

neges y nadolig


Mae'n annhebygol i Iesu gael ei eni ym mis Rhagfyr oherwydd nad ydy'r bugeiliaid yn aros mewn cae gyda'u prudd yn ystod y gaeaf. Beth bynnag y traddodiad, y peth pwysicaf ydy bod yr hollalluog Dduw wedi dod i'r byd yn fabi bach, a chael ei eni mewn stabl hyd yn oed er mwyn achub y byd.
"Carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol."

Monday, December 19, 2022

chanukah


Gweddïaf y bydd pobl Israel yn dod i adnabod Goleuni'r Byd wrth iddyn nhw ddathlu Gŵyl y Goleuni.

Chanukah Hapus.


Friday, December 16, 2022

amnewidyn cig


Datblygodd ffermwr gwartheg broses arloesol yn troi planhigion yn gig, yn ôl y Wenynen. Mae'n hollol naturiol, organig ac yn blasu'n wych. Gwrandewch y newyddion! Da iawn eto, y Wenynen!

Wednesday, December 14, 2022

y modd symlaf a rhataf

Dw i a'r gŵr newydd benderfynu ar drefniadau wedi i ni farw. Roedden ni'n bwriadu rhoi'n cyrff ni at drawsblaniad neu ymchwil meddygol o'r blaen. Siaradodd y gŵr â staff cartref angladd heddiw, fodd bynnag, a ffeindio pa mor gymhleth byddai'r gwaith papur i wneud hynny. Mae'n ymddangos bod y modd symlaf a rhataf ydy gadael popeth i gartref angladd. Byddwn ni'n anghofio am ein cynllun gwreiddiol. Bydd y staff yn gofalu am bopeth gan gynnwys y gwaith papur, trin y corff, amlosgiad, mynd â'r llwch at y fynwent filwrol gerllaw. Na fydd rhaid i'r teulu wneud dim byd ond cysylltu â'r staff. Na fyddwn ni eisiau angladd na seremoni atgoffa chwaith. 

Tuesday, December 13, 2022

anrheg bresenoldeb


Mae pawb yn prysur brynu anrhegion yn yr adeg hon. Roeddwn i a'r teulu'n arfer rhoi anrhegion at ein gilydd (sawl yr un) bob Nadolig. Roedd yn braf gweld cyffro'r plant (hyd at eu hoedolaeth) wrth agor yr anrhegion. Penderfynon ni, fodd bynnag, beidio â'i wneud o flynyddoedd yn ôl. Yn lle, dan ni'n mwynhau'r cwmni, a chael pryd o fwyd yn llon. Enwodd fy merch hynaf hyn yn anrheg bresenoldeb. Syniad gwych ydy hi. Does angen treulio amser i feddwl am anrhegion, ond ymlacio wrth ymgasglu.

Monday, December 12, 2022

golygfa'r geni

Cafodd fy mab ifancaf ran bugail yn ystod â noson o hwyl yn ei eglwys. Roedd o, ynghyd ag angylion, Mair, Joseff, milwyr Rhufeiniaid a Magi yn perfformio golygfa'r Geni. Aeth rhyw ddwy gant o bobl at yr eglwys, a mwynhau'r olygfa a bwyd da.

Saturday, December 10, 2022

ffatri fach

Mae'r gŵr newydd brynu teclyn rhyfeddol sydd yn ailgylchu bwledi pedair gwaith cyflymach na'r hen un. Lluniodd fwrdd gwaith gan ddefnyddio hen fwrdd bwyta hefyd. Mae ganddo ffatri fach bellach!

Friday, December 9, 2022

teimlo'n hunanymwybodol

Dw i'n mwynhau cracio cnau hicori bob dydd. Mae'r tymor bron â gorffen, ond mae coeden y cymydog yn dal y ffrwyth ar y canghennau ac mae hi'n ei ollwng bob dydd. Dw i'n sicr bod y cymydog yn fy ngweld i o'i ffenestr yn casglu'r cnau ar y stryd o flaen ei dŷ! 

Wednesday, December 7, 2022

beibl awdio


Dw i'n hoffi gwrando ar ddarlleniad y Beibl, ond heb gerddoriaeth yn y cefndir fel arfer. Des i ar draws hwn fodd bynnag, sef fersiwn newydd Brenin Iago, wedi'i ddramateiddio. Ces i fy synnu'n ei ffeindio'n dda iawn. Mae'n syniad gwych i wrando neu ddarllen y Beibl heb boeni am benodau weithiau hefyd. Cewch chi olwg gyffredinol o bob llyfr.

Tuesday, December 6, 2022

a+


Ces i A+, gan fy neintydd y bore 'ma! Pan es i ato fo dair wythnos yn ôl, dwedodd fod yna haint ar y gwm, ac efallai byddai angen triniaeth (boenus!) Dechreuais ar yr unwaith fflosio'r dannedd yn drylwyr teirgwaith bob dydd yn gobeithio byddai'r cyflwr yn gwella. Ar ôl gweld yn fy ngheg yn fanwl heddiw, dwedodd o fy mod i wedi gwneud y gwaith yn ardderchog, a does dim haint bellach! "Mi gei di A+," meddai!

Monday, December 5, 2022

set y geni

Yng nghyffro’r digwyddiad hapus teuluol diweddar, roeddwn i'n anghofio'n llwyr i ddod allan addurn y Nadolig o'r cwpwrdd nes mynd i'r eglwys ddoe. Dyma fo! Fy hoff set y Geni a wnaed gyda llaw gan Judy o Loegr.

Friday, December 2, 2022

cynnes braf

Dan ni newydd ddechrau ddefnyddio'r llosgwr logiau. Hwn ydy'r modd braf i gynhesu'r cyrff yn llwyr, heb sôn am sychu'r dillad, a choginio. Prynodd y gŵr logiau wedi'u torri eleni i osgoi'r llafur trwm ac arbed amser. Dim rhad oedd y pris ond dw i'n sicr byddan nhw'n rhatach na'r trydan a nwy'r gaeaf yma. Mae gynnon ni ddigon i bara nes y gwanwyn hefyd. Dyma'r gŵr wrthi'n gwneud ei hoff weithgaredd gaeafol.