Saturday, December 30, 2017

go oer

Mae'r aer oer arnon ni ers wythnos, a bydd yn para am sbel yn ôl rhagolygon y tywydd. Does dim eira na rhew, ond mae'n oer dros ben! Dw i'n wir ddiolchgar am ein llosgwr logiau ni sydd yn cynhesu'r tŷ'n braf. Mae'r gŵr newydd adael i fynychu priodas yn Ne Oklahoma a nôl y ddau blentyn ifancaf sydd yn aros efo'n merch hynaf ni yn Norman ar ei ffordd. Gan fyddan nhw'n dychwelyd ddydd Llun, cludodd ddigon o logiau oddi wrth y garej fel na rhaid i mi i wneud y gwaith. Bydd y tymheredd yn gostwng i 4F/-16C nos fory. Lle mae Cynhesu Byd-eang pan fod angen arno fo?

Friday, December 29, 2017

yr anrheg orau

Ymwelodd fy nwy ferch yn Japan â'u nain yr wythnos 'ma, a rhoi anrheg Nadolig iddi, sef calendr efo lluniau'r teulu arno fo. Fel gweler, roedd hi'n hapus dros ben! Dw i'n sicr bod hi'n edrych ar bob tudalen llawer gwaith bob dydd, a'i ddangos i'r holl staff a'i chymdogion yn y cartref henoed. Yr anrheg orau iddi hi ydy hwnnw.

Thursday, December 28, 2017

gwin o Israel

Dw i newydd brynu dwsin o win coch a gynhyrchwyd yn Israel drwy Kosherwine ar lein. Roedd y cludiant yn rhad ac am ddim! Mae yna amrywiaeth o win oddi ar winllannoedd gwahanol. Dechreuais ar Ben Ami Cabernet Saurignon. Mae o tipyn bach yn sych i mi, ond mae ganddo arogl hyfryd. Mae gen i ddigon o win i bara am hanner blwyddyn. Modd gwych i fwynhau gwin hyfryd a chefnogi economi Israel ar yr un pryd!

Wednesday, December 27, 2017

daearyddiaeth feiblaidd

Dw i newydd gofrestri ar gwrs i ddysgu daearyddiaeth Feiblaidd ar lein. Cynigir gan Goleg Beibl Israel, mae'r cwrs yma'n dysgu'r ddaearyddiaeth sydd yn gysylltiedig â'r Beibl rhwng Abraham ac Iesu. Maen o'n edrych yn hynod o ddiddorol. Dw i'n sicr y bydda i'n medru deall y Beibl yn well drwy'r 14 o wersi yn y cwrs hwn.

Tuesday, December 26, 2017

penwythnos

Roeddwn i'n treulio'r penwythnos diwethaf yn nhŷ fy merch hynaf yn Norman efo rhan o'r teulu. Aethon ni i wasanaeth Saboth, i siopa, i dŷ bwyta, o gystal â dathlu penblwydd fy merch a chyfnewid anrhegion. O'r diwedd ces i gyfle i roi'r tlws crog a archebais ar gyfer fy merch ifancaf. Roedd hi wrth ei bodd! Mae'r ddau blentyn ifancaf yn aros efo'u chwaer i fwynhau'r gweddill o'u gwyliau tra des i a'r gŵr adref.

Monday, December 25, 2017

nadolig llawen

Canys bachgen a aned i ni,
mab a roed i ni,
a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd.
Fe'i gelwir, "Cynghorwr rhyfeddol,
Cawr o ryfelwr,
Tad bythol,
Tywysog heddychlon.

Thursday, December 21, 2017

anrheg nadolig

Mae'r bil gostyngiad trethi newydd gael ei gymeradwyo am y tro olaf cyn i'r Arlywydd ei arwyddo er gwaethaf pawb a phopeth - 3.2 triliwn o ddoleri. Bydd o'n chwali drwg-enwog mandad Obamacare i unigolion hefyd. Eisoes cyhoeddodd nifer o fusnesau mawr fydden nhw'n buddsoddi biliwn o ddoleri oherwydd y gostyngiad. Diolch i'r Arlywydd Trump am yr anrheg fawr i bobl America ar gyfer y Nadolig.

Wednesday, December 20, 2017

wythfed noson

Roeddwn i'n bwriadu postio llun o fy nghanhwyllbren efo llawn canhwyllau ar gyfer y noson olaf, ond yn ei le, dyma lun o Nikki Haley (diolch i AP,) yr unig lewes ffyrnig ymysg y llu o lwfrgi yn y Cenhedloedd Unedig, yn rhoi feto ar y penderfyniad arfaethedig yn erbyn Israel. Mae hi'n deilwng o gau dathliad Hanukkah eleni.

Tuesday, December 19, 2017

seithfed noson

"Diolch i chi, Llysgennad Haley. Siaradasoch chi fel Macabi. Cyneuasoch chi gannwyll o wirionedd, a chwalu tywyllwch. Un a drechodd y llu. Gwirionedd a drechodd celwyddau. Diolch i chi Arlywydd Trump." - Prif Weinidog Israel, wedi i'r Unol Daleithiau feto penderfyniad arfaethedig CU yn erbyn Israel 

Monday, December 18, 2017

chweched noson

Prynodd fy merch hynaf hanukiah hefyd a dechrau cynnau'r canhwyllau'r wythnos diwethaf. Mae'n wych cyfnewid lluniau bob noson. Cafodd Reuben, ei chi ei gyfareddu gan y golau.

Sunday, December 17, 2017

pumed noson

Cynnodd y ddau blentyn y canhwyllau neithiwr. Dw i newydd glywed bod Jane o Jerwsalem wedi cyrraedd adref yn Denmarc yn ddiogel. Gadawodd yr awyren dair awr cyn y streic fawr ym Maes Awyr Ben Gurion y bore 'ma. Mae hi'n aros efo'i theulu am dair wythnos. Gobeithio y bydd hi'n cael digon o orffwys mae hi ei angen.

Saturday, December 16, 2017

pedwaredd noson

Roedd yn hollol dywyll pan gynnais y canhwyllau neithiwr. Maen nhw i fod i gael eu cynnau chwap ar ôl machlud yr haul, ond roeddwn i eisiau aros am y teulu. Daeth y gŵr a'n ddau blentyn ni adref yn ddiogel, a dyma ni'n cael swper (cawl tatws a Challah) efo'n gilydd wrth i'r canhwyllau ddisgleirio. 

Friday, December 15, 2017

trydedd noson

Dw i'n sôn am neithiwr gan fy mod i'n sgrifennu hyn y diwrnod wedyn.
Cynnais dair cannwyll ar ben fy hun yn absenoldeb y gŵr. Pan ddaeth o adref, dwedodd ei fod o'n medru gweld y golau o bell. Aeth i nôl y ddau blentyn yn y brifysgol yn Missouri heddiw. Byddan nhw ar wyliau am dair wythnos ar ôl gweithio mor galed.

Thursday, December 14, 2017

yr ail noson

Wedi cynnau'r ail gannwyll, paratois ginio Hanukkah (yn rhannol a dweud y gwir.) Latkes a thoesen oedd y brif saig. Roeddwn i'r arfer coginio crempogau taten, ond roedd latkes yn llawer mwy blasus. Yn anffodus, doedd toesen jeli ddim ar gael yn Walmart.

Wednesday, December 13, 2017

y gannwyll gyntaf

Cynnais y gannwyll gyntaf ar fachlud yr haul ddoe efo'r gŵr wedi clywed y fendith ar lein. Roedd y golau'n llachar iawn yn annisgwyl a phara am hanner hawr. Dyma fideo sydyn sydd yn dangos beth ydy Hanukkah, a sut mae'n cysylltu ag Iesu.

Tuesday, December 12, 2017

cynnau tân a chanhwyllau

O'r diwedd mae hi'n ddigon oer bob dydd i ni gynnau tân yn y llosgwr logiau. Mae gwres y tân yn hynod o braf. Eleni fodd bynnag, does gan y gŵr help efo'r gwaith o gwmpas y llosgwr; rhaid iddo gludo logiau a dŵr, lanhau'r lludw ayyb ar ben ei hun. Bydd Hanukkah dechrau heno. Edrych ymlaen at gynnau'r canhwyllau ar ei gyfer am y tro cyntaf.

Monday, December 11, 2017

arddangosfa celf fodern

Mae fy merch hynaf yn Miami ers dyddiau er mwyn ymweld â SCOPE Miani Beach, arddangosfa celf fodern. Mae'r 17eg arddangosfa yn denu artistiaid oddi wrth 25 o wledydd gan gynnwys Avner Sher o Israel. Cafodd fy merch sgwrs sydyn efo fo. Dyma un o'i waith, map o Jerwsalem a wnaed o gorc.

Saturday, December 9, 2017

swrpreis!

Mae fy merch yn Japan newydd ddechrau mynd i wers gymnasteg. Roedd hi'n arfer wneud o pan oedd hi yn ei harddegau. Er bod hi heb ei ymarfer ers blynyddoedd, mae hi bob amser eisiau ail-ddechrau, meddai hi. Mae hi wrth ei bodd ac mae ei chorff yn dal i gofio'r sgil. Dydy hi ddim eisiau dweud wrth neb ac eithrio ei theulu eto, ond pan aeth hi i'r wers ddoe, gwelodd hi un o'i disgyblion a'i rieni yno! Roedd yna foment o embaras, ond dwedodd y tad ei fod o'n meddwl mynd i'r wers hefyd! 

Friday, December 8, 2017

dewis

Mae gan bawb ddewis; dydy neb yn eich gorfod chi i weithredu'n dreisgar. Doeddwn ni ddim yn gweithredu'n erchyll pan gafodd Obama ei etholi dwywaith, nac Israel pan benderfynodd UNESCO nad oes cysylltiad rhwng Iddewon a Jerwsalem. Bydd eich dewis chi'n dangos pa fath o berson ydach chi.


Thursday, December 7, 2017

sefyll yn gadarn

Mae Palestiniaid yn terfysgu ar y strydoedd yn Israel yn barod dros gyhoeddiad yr Arlywydd Trump. Mae'r byd yn prysur ei feio am wneud y peth iawn yn lle condemnio’r rhai sydd yn achosi terfysgaeth. "Os byddwn ni'n gwneud polisi wrth ofyn fyddai fo'n cynhyrfu eithafwyr Mwslimaidd neu beidio, byddwn i'n cael ein parlysu'n gyfan gwbl," meddai Rabi Shmuley. Cytuno'n llwyr. Roedd yr Arlywydd Trump yn ddigon dewr a chryf i gyflawni'r hyn mor gyfiawn er gwaethaf pawb a phopeth. Dylai'r gwledydd eraill yn dilyn America a symud eu llysgenadaethau i Jerwsalem.

Wednesday, December 6, 2017

hanes

Fe wnaeth. Mae'r Arlywydd Trump newydd gyhoeddi'n swyddogol mai Jerwsalem ydy prif ddinas Israel. Er bod hyn yn amlwg yn hanesyddol ac ymarferol, doedd gan neb fel pennaeth gwladwriaeth ddewrder i ddweud hyn yn gyhoeddus hyd yma. "Peth iawn i'w wneud ac mae rhaid cael ei wneud," meddai. Dw i'n hanod o falch bod o'n ddigon dewr a phenderfynol ei gyflawni. Pob bendith ar ein Harlywydd.

Tuesday, December 5, 2017

dod i rym

Methais i gysgu'n dda neithiwr gan feddwl am y dyddiad cau. Codais am bump i weld newyddion Breitbart. Hwrê! Wnaeth o ddim! Na arwyddodd yr Arlywydd Trump Waiver! Mae Deddf ynglŷn â Llysgenhadaeth America yn Jerwsalem o 1995 yn dod i rym ers 12 o'r gloch y bore 'ma. Rhaid i Adran Wladwriaeth siapio hi a sefydlu llysgenhadaeth yn Jerwsalem cyn gynted a bo modd. Mae rhai pobl yn gandryll a bygwth terfysgaeth tra'r lleill yn ofidus a gofyn i Arlywydd am beidio cyflawni ei addewid. Dw i ynghyd â chynifer o bobl yn hapus dros ben! Jerwsalem ydy prif ddinas Israel ers tri mil o flynyddoedd. Mae pob llysgenhadaeth i fod i fod yn y brif ddinas.

Saturday, December 2, 2017

rhydded

Pasiodd Senedd y ddeddfwriaeth arfaethedig ddoe a fyddai'n diddymu mandad Obamacare. Bydd gan bobl America ddewis prynu neu beidio ei brynu, neu beidio prynu yswiriant iechyd o gwbl. Hyd yma dylech chi dalu dirwy os nad oes gynnoch chi yswiriant. (Mae'n rhyfedd iawn mewn gwlad lle mae gynnoch chi hawl i ladd eich babis, nad oes gynnoch chi hawl i beidio prynu yswiriant iechyd.) Mater egwyddor ydy hyn. Does gan wladwriaeth hawl i orfodi'r bobl i brynu pethau. Rhydded o'r diwedd.

Thursday, November 30, 2017

yfory

Rhoddodd yr Arlywydd Trump siawns i'r Palestiniaid i wneud heddwch ag Israel sawl tro; na symudodd o Lysgenhadaeth America i Jerwsalem mis Mehefin eleni, ond gwrthod maen nhw. Dw i'n gobeithio'n daer ei fod o wedi sylweddoli erbyn hyn nad ydyn nhw'n bwriadu gwneud hynny beth bynnag mae o'n rhoi iddyn nhw. Yfory (1 Rhagfyr) ydy'r diwrnod iddo arwyddo'r Weiber neu beidio. Gobeithio y bydd o'n cyflawni un o'i addewidion pwysicaf. 

Cywiriad: 4 Rhagfyr, nid 1

Wednesday, November 29, 2017

penblwydd reuben

Penblwydd Reuben oedd hi ddoe. Mae o'n ddeg oed. Ci fy merch hynaf ydy Reuben, a gan nad oes ganddi blant, mae o fel plentyn iddi a'i gŵr. Mae o'n byw bywyd hynod o braf fel mae'n debyg bod y cŵn eraill yn genfigennus ohono fo. Ar gyfer yr achlysur arbennig ddoe, roedd o'n cael bwyta'r un bwyd â'i "rieni." (Cafodd ferdys yn lle llysiau.) Ffodus iawn mae o.

Tuesday, November 28, 2017

hanukiah modern

Prynodd fy merch hynaf hanukiah hefyd, ac mae o newydd gyrraedd! Un modern ydy o, a hyd yn oed ail-law o Israel. Mae o'n ymdoddi'n wych yn ei chartref. Mae hi'n mynd i gynnau'r canhwyllau ar gyfer Hanukkah, ond roedd hi'n methu peidio addurno coeden Nadolig hefyd!

Monday, November 27, 2017

dynes anhygoel

Cafodd fy mam ei chludo i'r ysbyty unwaith eto ddyddiau'n ôl. Mae ganddi bum toriad esgyrn yn y cefn oherwydd osteoporosis. Roedd hi'n methu symud o gwbl ar y pryd, ond pan ymwelodd fy nwy ferch ddoe â hi, roedd hi'n eistedd mewn cadair olwyn yn gwylio'r teledu yn y neuadd! Dwedon nhw ei bod hi'n hynod o siriol a disgleirio dan y goleuadau fel angel! Dynes anhygoel ydy hi. Cawson nhw amser gwych efo hi yn dangos iddi luniau ei gorwyres newydd sbon.

Saturday, November 25, 2017

cinio diolchgarwch ar saboth

Wedi i fy merch a'i gŵr gyrraedd (efo pastai afal a tiramisu,) cawson ni Ginio Diolchgarwch neithiwr. Ar wahân i'r cyw iâr wedi'i rostio gan Reasor's, coginiais datws, moron, brocoli rhost a phastai pwmpen. Coginiodd fy merch reis llugaeron. Dw i newydd dderbyn cwpan Kiddush o Jerwsalem yn anrheg, a dyma yfed gwin coch ynddo fo.

Friday, November 24, 2017

dim twrci

Dw i a'r teulu'n mynd i gael cinio Diolchgarwch heddiw; mae fy merch a'i gŵr yn mynd at ei deulu ar ddydd Iau a dod aton ni ar ddydd Gwener bob blwyddyn. Mae fy nau blentyn ifancaf adref hefyd fel bydd yn fywiog. Penderfynais beidio coginio twrci eleni (ac efallai o hyn ymlaen.) Yn ei le, byddwn ni'n prynu cyw iâr wedi'i rostio yn y siop. Dw i'n mynd yn rhy hen i goginio cinio twrci! Dim ond pastai pwmpen a llysiau rhost a fydda i'n eu paratoi. Fe ddeith fy merch â tiramisu. Mae hi a'i gŵr ar fin cyrraedd. 

Thursday, November 23, 2017

diolchgarwch

Dw i'n diolch i fy Nuw bob dydd am gynifer o bethau. Ar wahân i'r pethau amlwg fel maddeuant drwy Iesu Grist, y teulu ffyddlon, darpariaeth o bob math, dw i'n ddiolch iddo am ein Harlywydd Trump sydd yn ofni Duw a charu ei wlad a bwrw ymlaen er gwaethaf pawb a phopeth. Dyma neges ganddo.

Wednesday, November 22, 2017

amddiffyn eich hunan

Dw i newydd ddarganfod cyfres fideo gan Oren Mellul, hyfforddwr Krav Maga. Mae o'n dysgu merched (a dynion hefyd) sut i amddiffyn eu hunan rhag ymosodiadau personol. Mae o'n fedrus dros ben, ac ymarferol ydy ei wersi, ond bydd yn amhosib cofio popeth dros bob sefyllfa amrywiol! Rhaid ymarfer bob dydd i'w ddysgu'n dda. Mae'n ofnadwy pa mor gyffredin ydy ymosodiadau gan fenywod Arabaidd gyda chyllell ar yr Israeliaid.

Tuesday, November 21, 2017

mwy o seren dafydd

Ces i fy ysbrydoli i wneud mwy o Seren Dafydd i addurno'r tŷ mewn ffyrdd amrywiol - Roeddwn i'n defnyddio chopsticks i un, a phapur lapio Nadolig i'r llall. Mae gen i ddau set o ddoliau'r geni - un a brynais yn Japan amser maith yn ôl, a'r llall wedi'i wau gan Judy o Loegr wyth mlynedd yn ôl. Bydd y ddwy seren yn disgleirio fel Seren Bethlehem uwchben y ddau set.

Monday, November 20, 2017

seren dafydd


Dw i newydd wneud addurno i'r drws blaen wedi gweld un a wnaeth fy merch hynaf ddoe. Roedd digon o ganghennau wedi'u syrthio yn yr iard. Y peth anoddaf oedd trefnu pob triongl yn gyfartal. Dw i'n hollol fodlon efo fy ngwaith llaw!

Saturday, November 18, 2017

ers tri mis

Daeth fy mab ifancaf adref am wyliau, am y tro cyntaf ers tri mis. Roedd o'n astudio a gweithio'n hynod o galed yn y brifysgol sydd gan lysenw Prifysgol Gweithio'n Galed. Mae hi'n seiliedig ar yr egwyddor Cristnogaeth, gwladgarwch a gwaith caled. Dw i ac mae o'n ddiolchgar dros ben ei fod o'n cael mynd yno. Mae o'n cael ymlacio am wythnos (er bod ganddo waith cartref) dros Ŵyl Ddiolchgarwch, a bwyta bwyd ei fam.

Friday, November 17, 2017

dŵr i win

Newid dŵr i win. Pryd bynnag roeddwn i'n darllen am y wyrth honno, roeddwn i'n meddwl mai cymedrol braidd oedd fel gwyrth gyntaf Iesu, nes darllen erthygl gan One for Israel y bore 'ma. I'r gwrthwyneb, roedd hi'n dangos mai'r crëwr a greodd y byd mewn chwe diwrnod ydy Iesu. Darllenwch yr erthygl yma i ddarganfod yr arwyddocâd.

Thursday, November 16, 2017

draig un llygad

Gorffennodd fy merch hynaf baentiad arall ar gyfer y cyd-fenter efo ei ffrind. Draig Un Llygad, sef Masamune Date a oedd yr arweinwr rhanbarthol yn Japan yn y 17eg ganrif. Pan ofynnodd fy merch i mi bwy ydy dyn hynod o wrywaidd yn hanes Japan, Masamune a ddaeth i fy meddwl ar yr unwaith. Dyma fo efo draig ar ei lygad. (Mae o'n edrych yn debyg iawn i'w gŵr a dweud y gwir!)

Wednesday, November 15, 2017

anrheg gwych

Mae gen i syniad gwych ar gyfer anrheg Nadolig i fy merch ifancaf eleni - tlws crog wedi'i wneud yn arbennig gan grefftwr yn Israel. Bydd ei henw arno fo. Y peth rhyfeddol ydy mai enw Hebraeg ydy ei henw hi; dewisais o oddi ar lyfr enwau Hebraeg i fabanod cyn iddi gael ei geni - Rina sydd yn golygu cân neu lawenydd. (Da iawn fi!) Mae'r archeb newydd gael ei anfon. Edrycha' i ymlaen!

Tuesday, November 14, 2017

cadw'n llonydd

Roedd ffair yn y brifysgol mae fy merch a fy mab ifancaf yn ei mynychu. Roedd yna nifer o stondinau i godi arian. Un gan y dosbarth theatr oedd hyn. (Gweler y llun.) Roedd rhai aelodau'n sefyll yn hollol lonydd nes i daflir pres yn y basgedi. Yna dechreuan nhw adrodd y llinellau o'r sioe am funudau. Dwedodd fy merch fod yn anodd iawn cadw'n llonydd; ceisiodd rhai pobl wneud nhw'n chwerthin! Casglon nhw dros 60 doler yn y diwedd.

Monday, November 13, 2017

dychanol

Oherwydd bod Elinor a Marianne yn hoffi darllen, roedd y Foneddiges Middleton yn meddwl eu bod nhw'n ddychanol, heb wybod beth sydd yn golygu i fod yn ddychanol. Dim ots am hynny oherwydd beirniadaeth gyffredin ydy'r gair, ac yn hawdd ei roi. - Sense & Sensibility

Dydy rhai pethau byth yn newid.

Saturday, November 11, 2017

diwrnod cyn-filwyr

Diolch yn fawr i'r holl gyn-filwyr a frwydrodd dros eu gwlad a'u teuluoedd yn ogystal â rhydded y cynghreiriaid.

y llun: fy nhad-yng-nghyfraith

Friday, November 10, 2017

babi newydd

Cafodd fy wyres ei geni'r bore 'ma! Yr ail blentyn i fy mab hynaf ydy hi. Roedd y meddyg yn bwriadu ysgogi'r esgoriad neithiwr gan fod y babi'n wythnos yn hwyr, ond dechreuodd popeth yn naturiol cyn iddo gael siawns. Mae'r babi'n fawr iawn - 8 pwys 10 owns (dros 3.900 gram,) ac yn edrych yn debyg i'w brawd. Mae hi a'i mam yn holl iach, dim ond wedi blino. Does ryfedd!

Thursday, November 9, 2017

swper distaw

Fy mhenblwydd oedd hi ddoe. Dw i ddim yn hoffi parti swnllyd ac felly ces i swper mewn tŷ bwyta Eidalaidd efo'r gŵr yn llonydd. Dewisais spaghetti primavera efo cyw iâr. Er bod o'n flasus, roedd yna nam annerbyniol gyda'r lle - does dim gwin ar y fwydlen. Dw i ddim yn bwriadu mynd yno eto. Aethon ni adref a bwyta'r frechdan hufen iâ a brynodd y gŵr wrth wylio You Tube (I Met Messiah, Pat Condell, ayyb) i orffen y diwrnod.

Wednesday, November 8, 2017

8 tachwedd

Blwyddyn yn ôl heddiw, gwireddwyd yr amhosibl. Curodd Donald Trump Hillary Clinton er gwaethaf pawb a phopeth. Dw i'n cofio'n iawn y noson honno. Roeddwn i ynghyd â'r teulu'n gweddïo ac ymbil yn daer ar Dduw am drugaredd ar America. Doedd yr Arlywydd Trump ddim yn bradychu'r bobl - mae o wedi cyflawni cymaint o'i addewidion. Mae America'n gryfach, mwy diogel ac mae'r bobl yn fwy cadarnhaol a gwladgarol er gwaethaf rhai dihirod treisgar.

Tri pheth dw i'n dal i ddisgwyl amdanyn nhw:
1 Symud Llysgenhadaeth America yn Israel i Jerwsalem
2 Adeiladu'r wal
3 Gyrru Hillary a'i chriw i'r carchar

Tuesday, November 7, 2017

dŵr dŵr

Dw i'n gyfarwydd â'r ddawns yn dda. Roeddwn i'n arfer dawnsio ar yr alawon hynny wrth ganu yn yr ysgol fel pawb arall dan ryw 70 oed yn Japan, heb wybod ystyr y geiriau. Dw i newydd ddarganfod mai dawns Iddewig ydy hon a gafodd ei chreu yn y 30au yn Israel (cyn geni fel gwladwriaeth) pan ddarganfuwyd dŵr ar y tir sychedig. Roedd y bobl yn hapus dros ben fel bod nhw'n dawnsio i ddathlu gan ddefnyddio geiriau proffwyd Eseia (12:3.) Sut yn y byd bod pobl Japan wedi mabwysiadu'r ddawns Iddewig? Yn ôl Google, cyflwynwyd hi fel ymarfer corff i'r plant gan Luoedd America ar ôl yr Ail Ryfel Byd!

Monday, November 6, 2017

heddwch

Treuliodd yr Arlywydd Trump a'i wraig tri diwrnod yn Japan yn cyflawni cynifer o weithgareddau'n llwyddiannus. Tra oedd ei gŵr wrthi'n chwarae golff efo'r Prif Weinidog Abe, roedd Mrs. Trump yn ymweld ag ysgol gynradd efo Mrs. Abe. Cafodd hi groeso cynnes gan y plant. Yn niwedd yr ymweliad, dangosodd hi lythyren a sgrifennodd. Darllenir y ddwy lythren o'r chwith - heddwch.

Saturday, November 4, 2017

paentiad newydd

Mae fy merch hynaf newydd orffen paentiad arall. Bydd o ar gael gan wefan ei ffrind yn fuan. "Dydy gobeithio ddim yn gynllun call" ydy'r teitl. Cafodd hi ei sbarduno i baentio hwnnw gan y gyflafan erchyll yn Las Vegas. Mae'r wyth triongl melyn yn cynrychioli Gwesty Mandalay Bay.

Friday, November 3, 2017

trethi syml

Mae paratoi ffurflen trethi incwm yn gur pen enfawr i bawb bob gwanwyn. Mae'r system mor gymhleth ac yn cymryd andros o amser fel bod nifer o bobl yn mynd at gyfrifyddion arbennig. Felly newyddion hynod o groesawgar ydy cynllun yr Arlywydd Trump - nid dim ond lleihau trethi, ond symleiddio’r ffurflen i ddarn o bapur. (Gweler y llun.) Pasiwyd gan y Gyngres; rŵan dalai'r Senedd roi eu cymeradwyaeth cyn i'r cynllun gael ei wireddu. 

Thursday, November 2, 2017

canhwyllau

Maen nhw newydd gyrraedd - canhwyllau ar gyfer Hanukkah! Wedi eu gwneud o gwyr gwenyn, maen nhw i fod i lanhau'r awyr yn yr ystafell. Mae angen 44 yn ystod yr wyth diwrnod, ac mae yna 45 (un sbâr!) Edrycha' i ymlaen!

Wednesday, November 1, 2017

s&s

Gwyliais Sense and Sensibility efo'r gŵr. Fy hoff fersiwn ydy hon, un a serennwyd gan Emma Thompson. Er bod y ffilm wedi cael ei gwneud dros ugain mlynedd yn ôl, rhaid dweud bod hi'n ardderchog. Dw i'n sicr bod nifer o edmygwyr Jane Austen yn cytuno â fi. Rhoddodd y ffilm awydd i mi ddarllen y nofel unwaith yn rhagor. Ces i fy nghyfareddu o newydd gan ysgrifennu Jane Austen. Dim ond 21 oed oedd hi pan ysgrifennodd y nofel honno. Mae yna ddigon o dudalennau i lenwi fy amser sbâr am sbel.

Monday, October 30, 2017

hetiau

Mae'r gŵr yn dal i fwynhau ei ymddeoliad. Mae o'n fodlon iawn o'r ffaith bod ganddo amser i wneud beth mae o eisiau ei wneud. Ei brosiect diweddar oedd - rhoddodd o drefn ar ei hetiau a oedd ar ben gwely sbâr yn anhrefnus. Phrynodd o ddim byd; defnyddiodd bethau amrywiol yn y garej. Cafodd gynifer o "hoffi" ar dudalen Facebook.

Saturday, October 28, 2017

saboth shalom

Crasais Challah i Saboth ddoe am y tro cyntaf. Mae gen i beiriant bara i baratoi toes. Dim ond ei phlethu yn y ffurf oedd angen. Wedi rhoi cymysgedd o wy a dŵr ar y pen, gosodais i hi yn y popty. Ar ôl hanner awr, dyma gael torth braf o Challah! Gweddïais Weddi'r Bara a'i bwyta'n hapus efo'r gŵr. Roedd yn flasus iawn.

Saboth Shalom.

Friday, October 27, 2017

golygfeydd

Mae gan wefan NHK (gorsaf darlledu genedlaethol Japan) fideos byr diddorol. Mae'r fideo hwn yn sôn am y dyn oedrannus sydd yn paentio golygfeydd ar waliau baddondai ers 60 mlynedd. Cafodd ei wahodd i ddangos ei sgil celfyddydol i blant yr ysgol . Roedden nhw’n gyffro i gyd, a dwedodd un ohonyn nhw fyddai fo eisiau fod yn brentis iddo! Dw i'n cofio mwydo mewn bath poeth yn y baddondai ac edrych ar olygfa braf Mynydd Fuji amser maith yn ôl. 

Yn anffodus dydy'r fideo ddim ar gael bellach.

Thursday, October 26, 2017

heddwch?

Clywais fydd yr Is-lywydd Pence yn ymweld ag Israel dros Hanukah. Lwcus iawn! Wrth gwrs nad am wyliau mae o'n mynd, ond er mwyn siarad ag arweinwyr Israel ac Awdurdod Cenedlaethol Palesteinaidd ynglŷn â gwireddu heddwch yn yr ardal. Yn fy nhyb i, does dim pwynt siarad ag Israel ar y pwnc oherwydd mai dyna'r union beth maen nhw eisiau ers iddyn nhw gael eu sefydlu fel gwladwriaeth yn 1948. Rhoddon nhw ddarn o dir i "Balestininaid" er mwyn ennill heddwch tro ar ôl y llall, ond na ddaeth heddwch erioed oherwydd nad heddwch mae'r ochr arall eisiau ond meddiannu'r tir cyfan a dinistrio Israel. Na fydd heddwch nes iddyn nhw newid eu hamcan sylfaenol.

Wednesday, October 25, 2017

ongl wahanol

Wrth gwrs bod popeth yn edrych yn fwy hwyl wyneb i waered! Llun fy ŵyr ydy hwn. Fe wnaeth pob un o fy mhlant yr un peth pan oedden nhw'n fabis. Efallai fy mod i wedi ei wneud hefyd, ynghyd â nifer o bobl eraill dw i'n siŵr. Dan ni wedi stopio eisiau gweld y byd o ongl wahanol wrth i ni fynd yn hŷn.

Tuesday, October 24, 2017

chwiban

Mae gen i ofn cŵn dieithr. Roddwn i'n arfer cario ymbarél efo fi wrth fynd am dro er mwyn ei ddefnyddio fel tarian yn erbyn cŵn rhydd. Mae yna declynnau ar gael i'w rwystro ond dw i byth eisiau eu brifo. Chwiban efallai. Roeddwn i'n rhyw feddwl prynu un. Yna daeth y gŵr o hyd i chwiban a gafodd yn anrheg gan fyfyriwr o Japan flynyddoedd yn ôl a'i anghofio, wrth iddo dacluso ei swyddfa ddyddiau'n ôl. Mae hwn yn berffaith! Mae o'n gwneud sŵn efo sain traw ofnadwy o uchel. Mewn ffurf Anpanman ydy o hyd yn oed. Dw i'n cael cerdded heb ofn bellach. 

Monday, October 23, 2017

gorffen olion y diwrnod

Dw i newydd orffen y nofel gan Kazuo Ishiguro, sef the Remains of the Day a enillodd Wobr Llenyddiaeth Nobel. Nid stori antur ydy hi, ac felly mae rhai pobl yn ei beirniadu'n "hollol ddiflas," ond i ddarllenwyr sydd yn gwerthfawragi stori sydd yn eich gwneud chi'n meddwl yn ddwfn, mae hon yn nofel dda. Mae ganddi neges gadarnhaol hefyd. Dw i am weld y ffilm rŵan a serennir gan Anthony Hopkins ac Emma Thompson; mae rhyw glip yn edrych yn ffyddlon wrth y nofel.

Saturday, October 21, 2017

hanukia

Mae Menorah hardd ar gyfer Hanuka newydd gyrraedd, o Jerwsalem drwy Amazon! Clywais mai hanukia ydy enw'r canhwyllbren efo 9 cangen, ond gan fod nifer o bobl yn ei galw fo'n Menorah, mae'r enw'n cael ei ddefnyddio'n helaeth. Dw i'n mynd i gynnau canhwyllau bob noson am wyth diwrnod ar gyfer Hanuka yn hytrach nag addurno coeden Nadolig eleni. Traddodiad teulu newydd ydy hwn. (Y fi a benderfynodd!) Mae'r traddodiadau o gwmpas y Nadolig yn seiliedig ar arferion paganaidd beth bynnag, ac roedd Iesu ei hun yn dathlu Hanuka yn Jerwsalem yn ôl y Testament Newydd.

Friday, October 20, 2017

ni lwydda unrhyw arf a luniwyd yn dy erbyn

Cyhoeddon nhw fyddan nhw byth yn cydnabod Israel, yn hytrach maen nhw'n benderfynol o'i dinistrio'n llwyr, a fyddan nhw byth yn diarfogi eu hun. Mae'n amlwg nad gan Hamas ddiddordeb mewn heddwch. Dylen nhw wybod, fodd bynnag, na fydd neb yn llwyddo os bydd o'n ymosod ar Israel. Mae'r Brenin Mawr ar eu hochr.

Thursday, October 19, 2017

pryd mae bywyd yn cychwyn?

Wrth gwrs bod bywyd yn dechrau ar y moment cenhedlu; mae'n hawdd gwybod hynny efo cymorth gwyddoniaeth fodern. Er mwyn gwthio agenda gwleidyddol a masnachol, fodd bynnag, mae'r ffaith yn cael ei wadu ar unrhyw gost. Gwych iawn bod Gwasanaethau Iechyd dan yr Arlywydd Trump newydd gyhoeddi'r elfen graidd - gwasanaethu pob Americanwr, o'r cenhedlu i farwolaeth naturiol. Mae rhai pobl yn gwylltio'n barod, dw i'n sicr.

Wednesday, October 18, 2017

cwestion

Beth ddylwn i goginio i swper? - cwestion dw i'n ei wynebu bob yn ail ddiwrnod. Wrth i mi fynd drwy fy nghasgliad o ryseitiau, gwelais hwn: Shakshuka. Wrth gwrs! Dw i heb ei wneud am sbel. Rhaid haneri'r cynhwysion fodd bynnag gan nad fydd y saig yn blasu'n dda'r diwrnod wedyn. Hoffwn i'w fwyta efo reis yn hytrach na bara gwastad. Dyma'r rysáit. Gobeithio ca' i fwyta yn y tŷ bwyta hwnnw un diwrnod.

Tuesday, October 17, 2017

cinio bach ar y dec

Gollyngodd y tymheredd yn sydyn fel does dim pryfed annifyr tu allan. Roedd braidd yn oer pan es i am dro'r bore 'ma, ond mae hi wedi cynhesu yn ystod y dydd. Penderfynais fwyta cinio bach (tost efo caws, moron a seleri) ar y dec cefn. Roedd yn braf. Roedd yr awyr yn las las. Roedd popeth yn disgleirio yn yr haul. Distaw iawn oedd hi ar wahân i ambell i aderyn neu ddau. Gwelais yellow jacket yn prysur flasu'r diferyn o'r mêl ar fy mhlât.

Monday, October 16, 2017

dim cywilydd

Does ganddi gywilydd o gwbl. Nid dim ond beio pawb arall am ei methiant, fe wnaeth Hillary Clinton hi ei hun yn gyff gwawd yn gyhoeddus gan feirniadu Brexit yn hallt. Trueni bydd Prifysgol Abertawe angen newid enw Ysgol Gyfraith unwaith eto pan geith Hillary ei gyrru at garchar am ei throseddau amrywiol yn y dyfodol agos. Gollyngdod i mi glywed, fodd bynnag, bod yna rhai sydd gan synnwyr cyffredin yn Abertawe yn protestio yn ei herbyn.

Saturday, October 14, 2017

cywilydd

Hi ydy'r lleiaf teilwng o anrhydedd. Hi ydy'r ymgorfforiad eithaf o gamddefnyddio grym gwleidyddol. Mae hi wedi aberthu bywydau'r lleill er mwyn ennill grym a chyfoeth. Mae hi wedi dweud celwydd tro ar ôl tro. Mae hi'n beio pawb arall ond hi ei hun am ei methiant. Dim ond googlo Hilary Clinton's lies sydd yn ddigon i wybod rhan o beth mae hi wedi ei wneud. Mae yna fwy na digon o dystiolaeth i'w gyrru hi at y carchar, ond mae hi'n cael ei hamddiffyn gan y bobl fawr. Trist gweld bod Prifysgol Abertawe wrthi ei bodd yn rhoi gradd anrhydeddus iddi, ac mae BBC Cymru'n falch cyhoeddi bod ganddi linach Gymreig. Mae gen i gywilydd.

Friday, October 13, 2017

ymarfer corff melys

Dw i angen ymarfer corff ar wahân i gerdded beunyddiol, ond mae gen i broblem fach efo fy nghefn a fy nhraed fel na fedra i wneud gormod. Des i ar draws fideo ymarfer corff ysgafn a ddysgir yn Eidaleg. Maen nhw'n galw fo'n ymarfer corff dolce (melys.) Diddorol! Dyma fideo perffaith er mwyn gwneud dau waith ar unwaith. Er bod y symudiadau'n araf, cewch chi deimlo yn eich cyrff ar ôl gorffen! 

Thursday, October 12, 2017

newyddion da

Newyddion gorau a glywais erioed yn ddiweddar! - Cyhoeddwyd byddai'r Unol Daleithiau'n gadael UNESCO. Hwre! Mae gan UNESCO amcan da, ond maen nhw wedi troi'n arf gwleidyddol yn nwylo rhai aelodau bellach. Eu penderfyniad ynglŷn â Hebron (galw beddau Patriarchiaid Israel yn safle treftadaeth Palestiniaid) ydy uchafbwynt eu twpdra diweddaraf. Fe all llywodraeth America wario pres y trethdalwyr ar bethau call rŵan - ar y wal ar y ffiniau deheuol er enghraifft.

Wednesday, October 11, 2017

orymdaith jerwsalem

Aeth mwy na 60,000 o bobl o 80 wlad i Jerwsalem ddydd Mawrth er mwyn cymryd rhan yn Orymdaith Jerwsalem. Aethon nhw i ddangos eu cefnogaeth a chariad tuag at Israel a Jerwsalem unedig. Roedd nifer ohonyn nhw mewn gwisgoedd cenedlaethol a chario baneri eu gwledydd yn tywallt bendith ar bobl Israel. Byddwn i eisiau ymuno â nhw pe byddai gen i draed a chefn digon cryf!

Tuesday, October 10, 2017

dim neges am sbel

"Dyma'r neges olaf am sbel. Na fedra i sgrifennu nes i mi orffen yr holl archebion," dwedodd fy merch hynaf heddiw. Dw i'n cyfnewid negeseuon e-bost efo hi bob dydd ar wahân i benwythnosau. Mae hi'n brysur yr adeg honno bob blwyddyn cyn Halloween efo ei busnes tatŵ dros dro. Eleni mae tatŵ Conor Mcgregor yn gwerthu'n wallgof, ac mae hi'n cael hi'n anodd argraffu a danfon pentwr o archebion wedi i'r papur ar gyfer tatŵ a wnaed yn Florida'n cyrraedd yn hwyr oherwydd Corwynt Irma. Mae yna bobl eraill yn gwerthu tatŵ tebyg, ond mae ei rhai hi'n llawer gwell. (Dw i'n fod yn hollol wrthrychol!)

Monday, October 9, 2017

10 hydref

Cyflawnodd Christopher Columbus siwrnai anhygoel i America 525 mlynedd yn ôl yn lansio cyfnod archwilio a darganfod. Diwrnod Columbus Hapus! - yr Arlywydd Trump

Saturday, October 7, 2017

cyfarfûm â meseia

Mae gan One For Israel ryw 70 o fideo am yr Iddewon a ddaeth i gredu yn Iesu fel eu Meseia. Dechreuais i a'r gŵr wylio un bob nos yn ddiweddar. Mae pob un yn adrodd hanes anhygoel sydd yn cyffwrdd eich calonnau. Roedd bron pawb yn credu mai Pabydd neu Eidalwr oedd Iesu! A chawson nhw eu synnu o wybod mai Iddew oedd, a chafodd y Testament Newydd ei ysgrifennu gan Iddewon am Iddewon. Ar y Cristnogion ffug yn y gorffennol mae'r bai; roedden nhw'n erlid yr Iddewon yn enw Iesu. Dydy cyfamod Duw, fodd bynnag, ddim yn newid er gwaethaf pawb a phopeth. "Caiff Israel i gyd ei hachub."

Friday, October 6, 2017

olion y diwrnod

Cafodd Kazuo Ishiguro o Japan sydd yn ddinesydd o'r DU Wobr Llenyddiaeth Nobel. Dw i erioed wedi darllen ei lyfrau a dweud y gwir; dyma roi cais am fenthyg ei nofel dan sylw, sef the Remains of Day o lyfrgell leol. Does gen i ddim syniad fydda i'n ei hoffi neu beidio. Gawn ni weld. Gyda llaw, mae'n rhyfedd glywed Saesneg gydag acen Seisnig yn dod allan o wyneb cwbl Japaneaidd! Mae Gwobr Heddwch Nobel wedi troi'n arf y Rhyddfrydwyr i ddylanwadu'r cyhoedd bellach; gobeithio nad oedd yr un peth wedi digwydd i Wobr Llenyddiaeth.

Thursday, October 5, 2017

ar y pengliniau neu sefyll

Tra bod rhai pobl yn mynd ar eu pengliniau wrth i'r anthem genedlaethol yn cael ei chwarae, roedd dyn, i'r gwrthwyneb, yn mynnu sefyll ar ei draed pan ddaeth yr Arlywydd Trump a'i wraig i'w weld yn yr ysbyty. Cafodd ei saethu ei droed yn y gyflafan yn Las Vegas, ond dim ots;  "anafiad neu beidio, bydda i'n sefyll i ddangos parch tuag at fy Arlywydd mae o'n ei haeddu," meddai. Da iawn chi, Thomas Gunderson!

Wednesday, October 4, 2017

sioe newydd

Mae'r sioe, Flames of Freedom gan Brifysgol Ozarks newydd gychwyn. Bydd hi'n para tan 16 Tachwedd. Seiliedig ar hanes cyn myfyriwr y brifysgol honno, mae'r sioe'n darlunio ei brofiad a'r bobl o'i gwmpas yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Dwedodd fy merch fod hi'n teimlo mor dorcalonnus tra oedd hi'n ymarfer hyd yn oed. (Ches i ddim gair efo hi eto ar ôl y sioe.) Dyma gip ar y sioe. Mae fy merch yn ymddangos sawl tro!

Tuesday, October 3, 2017

modrwy shema

Mae'r fodrwy a archebais newydd gyrraedd! Roedd yn cymryd amser hir, a dechreuais boeni amdani hi tipyn bach wedi clywed am ladrad mewn swyddfa bost yn Israel. Dyma hi o'r diwedd! Gwnaed yn Israel gan ddynes leol, mae gan y fodrwy gain eiriau Hebraeg arni hi - shema Yesrael adonai eloheinu, adonai echad (Gwrando, Israel: y mae'r Arglwydd ein Duw yn un Arglwydd.) Mae hi'n hardd! Prynais un tebyg o'r blaen, ond yn anffodus fe wnes gamgymeriad ac archebu maint anghywir.