Friday, November 30, 2012

betys coch

Doeddwn i erioed wedi hoffi betys coch oherwydd y blas priddlyd, ond ces i synnu ar yr ochr orau pan goginiodd fy merch hynaf y llysiau 'ma efo garlleg ac olew olewydd yn y popty. Roedden nhw'n dda iawn ac wrth gwrs byddan nhw'n gwneud lles i chi. Dyma goginio rhai ynghyd y coesynnau i swper neithiwr. Roedd hyd yn oed y plant yn eu hoffi nhw. Rhybudd: peidiwch â synnu pan ewch chi i'r tŷ bach y diwrnod wedyn. Mae popeth yn iawn. Dim ond lliw'r betys coch ydy o!

Thursday, November 29, 2012

ar y coffi mae'r bai (dw i'n meddwl)

Mae siop coffi Michelangelo yn Norman yn cynnig coffi arbennig o dda. Mae swyddfa fy merch drws nesaf iddi ac mae hi'n mynd yna'n aml. Cymrais i baned ar ôl y llall yr wythnos diwethaf. Dw i'n meddwl mai'r coffi sydd wedi achosi fy mhroblem stumog. Ar ôl i mi wella, yfais i baned arall. (Prynais i fag o goffi yn y siop.) Dw i'n cael problem eto. Efallai bod gan goffi Michelangelo fwy o asid na'r lleill. Am siom! Hwnnw ydy fy hoff goffi.

Wednesday, November 28, 2012

wedi'r gwyliau

Mae'r gwyliau wedi drosodd. Clywais i fod fy merch yn Corea yn cael cinio twrci hefyd. Mae'r plant yn ôl yn yr ysgol. Gorffennais i olchi pentwr o ddillad. Gweithiais yn llyfrgell yr ysgol heddiw. Dw i'n dal ddim yn teimlo'n hollol dda felly rhaid hepgor coffi a Nutella am sbel. Mae'n moch cwta ni ar y dec cefn i fwynhau'r heulwen. Llai na mis nes y Nadolig.

Tuesday, November 27, 2012

potlwc catholig

Wedi'r Mas bendithiol, roedd cinio gwych. Mae'r eglwys yn cynnal potlwc bob mis. Roedd yna bentwr o fwyd 'Libaneaidd' ac Americanaidd yn llenwi'r bwrdd cul. Mae gan un o'r plwyfolyn dŷ bwyta, ac y fo a goginiodd y nifer mawr o'r bwyd hyfryd. Yn anffodus, roedd gen i fola tost a methu bwyta ond tamaid. (Colled enfawr!) Roedd digon o bobl yno i wagio'r dysglau fodd bynnag.

Monday, November 26, 2012

cymun catholig

Bore ddoe yn lle mynd i'r eglwys gartref gyfarwydd yn Norman, aethon ni i'r eglwys Gatholig 'Libaneaidd' yn yr ardal. Mae'r offeiriad ifanc clên yn ffrind i fy merch a'i gŵr. Roedd dyna'r tro cyntaf i fi a'r teulu i fynd i eglwys Gatholig heb sôn am un Libaneaidd. Cafodd y Mas ei gynnal yn Saesneg a'u hiaith. Roeddwn i'n teimlo'n ddwfn bod ni'n credu'r un Arglwydd Iesu er bod ni'n ei addoli mewn ieithoedd ac arddulliau gwahanol. Yn ymysg y canu yn alawon Libaneaidd, clywais i gân addoli gyfoes gyfarwydd a gwenu. Uchafbwynt y Mas oedd y Cymun. Es at yr offeiriad efo pawb i dderbyn waffer efo diferyn o win arno fo yn fy ngheg. Roeddwn i'n teimlo'n rhyfedd ond hapus.

Sunday, November 25, 2012

p'nawn dydd sadwrn

Wedi gorffen y sesiwn luniau'n llwyddiannus, aeth y merched i Oklahoma City. Mae gan bob canolfan siopa olwg tebyg a dweud y gwir. Roedd fy mhlant wrthi'n ffeindio bargen, ond wnes i ddim ar ôl cerddedd am oriau. Penderfynais beidio prynu dim byd. O leiaf ces i gyfle i gerdded.

Llwyddodd y gŵr brynu tocynnau i'r gêm pêl-droed Americanaidd am ond $30 dros dri ohonyn nhw achos bod y gêm wedi dechrau'n barod. $99 yr un oedd y pris cyn y gêm. Roedd y stadiwm yn llawn dop, dros 80,000 o bobl. Oklahoma University (y brifysgol leol) a enillodd. Er ei fod o'n arfer chware'r peth flynyddoedd yn ôl, dwedodd y gŵr fod y gêm braidd yn ddiflas. Roedd o'n sylweddoli bod llawer well ganddo bêl-droed!

Saturday, November 24, 2012

dal i fwynhau'r gwyliau

Aeth popeth yn iawn a chawson ni ginio blasus. Mi adawais i'r twrci yn y popty'n hirach rhag ofn. Gan fod o mewn bag popty, roedd yn llawn sudd. (Gollyngdod mawr i mi.) 

Heddiw dan ni'n cael tynnu'n lluniau ar gyfer ein llythyr Nadolig. Fy merch hynaf ydy'r ffotograffydd. Yna, bydd y merched yn mynd i Oklahoma City i siopa tra'r dynion yn gwneud y pethau gwrywaidd fel cerdded o gwmpas Oklahoma University (mae yna gêm bêl-droed Americanaidd p'nawn 'ma) neu fynd i ganolfan saethu gynnau. Dan ni i gyd i fod i gyfarfod yn Oklahoma City ddiwedd y diwrnod i fwyta pizza Eidalaidd.

Friday, November 23, 2012

black friday

Mae'r twrci'n dal yn yr oergell. Dw i'n bwriadu dechrau coginio mewn rhyw awr. Aeth rhai o'r plant i ganolfan siopa am 6 o'r gloch am Black Friday. Roedden nhw eisiau prynu offer cegin i mi (dywedon nhw wedyn) ond pan agorodd y ganolfan, dechreuodd y dyrfa enfawr a oedd yn aros wrth y drysau redeg tuag at y nwyddau arbennig o rad (roedd rhai'n gweiddi hyd yn oed) a diflannodd popeth ar y silffoedd mewn munudau. O leiaf caethon nhw brofiad diddorol! Dw i'n falch nad oedden nhw wedi cael eu hanafu yn y dyrfa wyllt. Rŵn, amser dechrau ar y twrci. Gobeithio fod o'n barod.

Thursday, November 22, 2012

gwyl ddiolchgarwch

Dw i a'r teulu yma yn Norman yn nhŷ fy merch hynaf. Roeddwn i wrthi'n trio dechrau coginio'r twrci a brynodd fy merch. Mi ddylwn i fod wedi gofyn iddi ei ddadrewi'n gynt. Mae gen i'r un broblem a ges i flynyddoedd yn ôl. Penderfynon ni beidio cymryd siawns ond gohirio'r cinio nes yfory. Dan ni'n mynd i dŷ bwyta nes ymlaen. (Diolch i rai sy'n gweithio heddiw dros bobl fel ni.)

Dwedodd fy merch fyddai hi'n coginio swper i ni. (Mae hi a'i gŵr yn cael cinio twrci efo teulu ei gŵr ar foment.)  Bydd hynny'n llawer mwy dymunol na mynd allan.

Wednesday, November 21, 2012

teipiadur olaf

Dw i newydd ddarllen erthygl am y teipiadur olaf a gafodd ei gynhyrchu ym Mhrydain, yn Wrecsam i fod yn benodol. Ces i fy synnu braidd bod teipiaduron yn dal i gael eu gwneud o gwbl a dweud y gwir. Roeddwn i'n meddwl bod nhw'n perthyn i eitemau antique ers blynyddoedd. Ar y llaw arall, mae'n drist wrth feddwl mai ar deipiadur Olivetti roeddwn i'n dysgu sut i deipio amser maith yn ôl. A sgrifennodd T. Llew ddwsinau o'i nofelau gwych ar deipiadur Brother. 

Tuesday, November 20, 2012

miloedd o ddail

Mae'n dymor cribinio eto. Ni ydy'r olaf i wneud y gwaith yn y gymdogaeth fel arfer oherwydd prysurdeb y gŵr. Ddoe fe wnaeth y teulu drws nesa gribinio ei iard gyfan efo riding lawn mower (er mwyn torri'r dail yn ddarnau.) Gan nad oes waliau o'n cwmpas ni, bydd ein dail ni'n cael eu chwythu i'w iard lân os nad ydyn ni'n gweithio'n gyflym. Dyma gyflogi Brandt, un o'r bobl ifanc hoffus yn y dref. Fe weithiodd yn ddygn efo fy mab ifancaf am ddwy awr y bore 'ma a chwblhau popeth.

Monday, November 19, 2012

rownd go-gyn-derfynol

Aeth tîm y brifysgol i rownd go-gyn-derfynol yn y twrnamaint cenedlaethol. Cynhaliwyd y gêm yn y stadiwm leol ddoe. Aeth y gŵr a'r mab ifancaf i'w gefnogi. Roedd yn gêm agos iawn. Ond wedi dau overtime, collon nhw gôl. Dwedodd y gŵr fod ein hogiau ni i gyd yn syrthio i'r cae a chrio. Fe wnaethon nhw'n dda hyd yma fodd bynnag. 

Sunday, November 18, 2012

sgwrs eidaleg gyntaf

Mae taid tri hogyn ein tîm yn dod o'r Eidal. (Clywais i gan y gŵr.) Roedd o'n dod i bob gêm ond roeddwn i'n teimlo'n rhy swil siarad â fo. Ond wedi'r gêm ddoe, roedd yna gyfle perffaith, a dyma benderfynu cael sgwrs sydyn efo fo yn Eidaleg. Roedd o'n hynod o glên ac yn siarad yn araf a chlir. Symudodd i'r Unol Daleithiau dros 50 mlynedd yn ôl o Ynys Ischia ger Napoli. Mae ganddo berthnasau yna o hyd ac yn ymweld â nhw o bryd i'w gilydd. Ces i sgwrs Eidaleg go iawn am y tro cyntaf!

Saturday, November 17, 2012

11 - 9

Ddim canlyniad y gêm ydy o ond y nifer o'r hogia a chwaraeodd. Roedd yna gêm olaf y tymor heddiw, a dim ond naw o'n tîm ni a ddaeth i'r cae. Rhaid i'r rheolwr osod yr hogyn ifancaf (12 oed) ar y blaen gan fod o angen yr hogia cryfach ar yr amddiffyn. Er gwaetha'r anfantais, wnaeth ein hogia ni'n ardderchog. Roedd dyna'r tro cyntaf iddyn nhw beidio colli gôl mewn munudau cyntaf. Roedden nhw'n goroesi'r ffowliau cas gan y tîm arall hyd yn oed.  2 - 1 oedd y sgôr yn y diwedd. Er bod nhw wedi colli, fe wnaethon nhw eu gorau glas ac wedi gwella eu sgiliau hefyd. Dw i'n falch iawn ohonyn nhw.

Friday, November 16, 2012

ynys long ryfel

Mae fy merch hynaf newydd weld ffilm ddiweddaraf James Bond, sef Skyfall ac yn llawn cyffro dros yr ynys roedd y ffilm wedi cael ei saethu. Ynys fach fach sy'n perthyn i Japan ydy hi o'r enw Hashima neu Ynys Long Ryfel oherwydd ei golwg. Dw i erioed wedi clywed amdani hi a dweud y gwir, a dyma chwilio am yr hanes. Diddorol iawn. Efallai bydd twristiaid yn heidio i'r ynys oherwydd y ffilm.

Thursday, November 15, 2012

darlithoedd yn saesneg

Mae gan un o'r prifysgolion yn Japan gynllun i roi'r holl ddarlithoedd, ac eithrio dosbarthiadau'r iaith Japaneg, drwy gyfrwng y Saesneg. 

Mae'r Japaneaid yn medru gwneud llawer o bethau'n ardderchog, ond dydy dysgu ieithoedd eraill ddim yn un ohonyn nhw. Er bod Saesneg yn cael ei dysgu yn yr ysgolion dros deg mlynedd, does fawr o'r bobl yn medru'r iaith fain yn ddigon rhugl. (Doedd fy athro Saesneg yn yr ysgol ddim yn medru siarad Saesneg er ei fod o'n gwybod y gramadeg yn dda.) Dw i'n amau byddai'r holl fyfyrwyr yn medru astudio'r pynciau prifysgolaidd yn llwyr drwy gyfrwng dim byd ond Japaneg. Ar ben hynny, dw i'n amau bydd yna ddigon o athrawon Japaneaidd yn medru rhoi darlithoedd yn Saesneg da. 

Wednesday, November 14, 2012

potlwc gŵyl ddiolchgarwch


Roedd potlwc gŵyl ddiolchgarwch yn Ysgol Optometreg heddiw. Gan fy mod i wedi colli un yn yr eglwys, roeddwn i'n falch iawn o fwyta cinio arbennig y tro 'ma. Wnes i ddim coginio dim ond roedd yna lawer mwy na digon i bawb. Roedd y twrci'n llawn sudd a blasus iawn. Mi wna i goginio cinio diolchgarwch yn nhŷ fy merch hynaf yn Norman yr wythnos nesaf.

Tuesday, November 13, 2012

ffair wyddoniaeth olaf


Cynhelir ffair wyddoniaeth yr ysgol bob blwyddyn. Mae tri o fy mhlant wedi cymryd rhan ers blynyddoedd. Gan mai'r flwyddyn olaf i fy mab ifancaf eleni, dyma ei ffair wyddoniaeth olaf hefyd. Roedd o'n ceisio ffeindio pa un byddai'n helpu i chi wneud syms yn well - bwyta cnau Ffrengig neu gnau pecan. Mae'n ymddangos mai cnau pecan yn gweithio dipyn yn well er bod hi'n anodd dweud yn bendant. Mae Gŵyl Ddiolchgarwch ar drothwy.

Monday, November 12, 2012

ddim yn adloniant

Roedd acqua alta arall yn Fenis ddoe, llawer gwaeth na'r disgwyl. Mae gan brif bapur newydd Japaneaidd erthygl amdano hefyd. Aeth lefel y dŵr bron at 150 cm mwy nag arfer, y chweched gwaethaf ers 140 mlynedd. Ac eto rhaid bywyd parhau; mae'r trigolion yn ceisio ymdopi. Dim ond y twristiaid (a phlant bach efallai) byddai'n cael hwyl yn rhydio'r ddinas ddyfrllyd. (y lluniau o acqua alta ym mis hydref gan Fausto)

Sunday, November 11, 2012

potlwc wedi'i golli

Roedd pot lwc arall ar ôl y gwasanaeth boreol. Mi wnes i baratoi Sauerkraut efo selsig ag afalau. Roedd cegin yr eglwys yn arogleuo'n hyfryd efo amrywiaeth o fwyd. Fy nhro i, fodd bynnag, i warchod y babis yn ystod y gwasanaeth oedd hi heddiw. Roedd yna bedwar babi dan dair oed. Er bod gen i help (fy merch,) roedd gofalu am bedwar babi bywiog wedi fy mlino'n lân. Roeddwn i'n teimlo'n benysgafn hyd yn oed. Felly penderfynais i ddod adref heb gymryd rhan yn y potlwc gwych. (Colled mawr!) Dw i'n teimlo'n iawn wedi cael llawer o ddŵr a chinio sydyn.

Saturday, November 10, 2012

awgrym fy nhad-yng-nghyfraith

Roedd yn annisgwyl. Byddai hynny'n suro fy uwd - dyna beth roeddwn i'n ei feddwl pan glywais i gan y gŵr bod ei dad yn rhoi llwyaid o hufen sur yn ei uwd. Fel arfer, fodd bynnag, bydd yna fwy na digon ohono ar ôl cawn ni chili, a bydd o'n aros yn yr oergell nes i mi benderfynu ei daflu fo. Felly, pam lai? Ces i fy synnu pan geisiais i am y tro cyntaf. Yn hytrach na suro'r uwd, fe ychwanegodd flas melfedaidd arno fo. Ers hynny, dyna sut dw i'n gorffen twb o hufen sur. Ces i uwd felly'r bore 'ma. Roedd yn wych.

Friday, November 9, 2012

anrheg arbennig

Ces i anrheg benblwydd arbennig gan fy merch hynaf. Tra bod hi'n gwneud gwaith artistig, mae hi'n darlunio cartŵn hynod o ddoniol hefyd. Mae ei nain wrth ei bodd yn derbyn rhai o'i gwaith o bryd i'w gilydd, yn enwedig roedd hi'n hapus dros ben tra oedd hi yn yr ysbyty. Roedd o mor dda a doniol fel bod hi'n ei ddangos i'w chyd-gleifion a'i meddyg a'i nyrsys hyd yn oed. A dyma fy un i. Mae'n anodd ei ddisgrifio be' ydy be' achos bod yna gymaint o family jokes. Dw i wrth fy modd beth bynnag.

Thursday, November 8, 2012

cinio penblwydd

Es i a'r teulu i Napoli's eto neithiwr. Roedd yn anodd dewis; penderfynais i gael spaghetti carbonara e gwin coch yn y diwedd. Roedden nhw'n dda ac roedd yna fwy na digon; roedd rhaid i mi roi hanner o'r spaghetti i'r gŵr. Dyn newydd a ddaeth â basged o fara aton ni. Roedd o'n edrych fel Eidalwr ac roedd ganddo olwg ac osgo tebyg i Roberto Benigni! Roeddwn i am siarad â fo ond doeddwn i ddim yn ddigon dewr. Y tro nesa, gobeithio.

Wednesday, November 7, 2012

diwrnod du, ond mae gobaith

Oherwydd nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi,
ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i - medd yr Arglwydd,
Fel y mae'r nefoedd yn uwch na'r ddaear,
y mae fy ffyrdd i yn uwch na'ch ffyrdd chwi,
a'm meddyliau i na'ch meddyliau chwi.

Tuesday, November 6, 2012

lili'r dyffryn

Ces i bersawr o lili'r dyffryn yn anrheg gan y gŵr (fi a ofynnodd a dweud y gwir.) Mae o'n arogleuo'n hyfryd a fy atgoffa i o ferch yn yr ysgol amser maith yn ôl. Roedd hi'n dod o deulu cyfoeth ac yn arfer defnyddio persawr drud sef Diorissimo. (Roedd hi'n hogan glên.) Dw i'n dal i gofio i mi feddwl ar y pryd pa mor hyfryd oedd yr arogl. Pan ofynnodd y gŵr beth fyddwn i eisiau am fy mhenblwydd, roeddwn i'n meddwl am y persawr hwn ond mae o'n ofnadwy o ddrud. Yna, welais mai lili'r dyffryn ydy prif gynhwysyn Diorissimo. Dyma ffeindio hwn sy'n rhatach o lawer ac yn arogleuo'n debyg dw i'n credu. Dw i'n ei licio fo'n fawr iawn.

Monday, November 5, 2012

y pizza gorau

Wrth gwrs bod y bwyd yn Japan yn ardderchog heb os. Ond mae hyn yn anhygoel - y pizza gorau yn y byd, gwell na'r rhai a wnaed yn yr Eidal? Ces i fy synnu, bron, bod yna grŵp o arbenigwyr yn yr Eidal sy'n penderfynu pa bizza ydy'r gorau yn y byd bob blwyddyn. Ces i fy synnu o ddifrif bod nhw'n dewis pizza a wnaed tu allan i'w wlad, chwarae teg iddyn nhw. Sut maen nhw'n profi fodd bynnag tybed? Ydyn nhw'n teithio i bedwar ban byd?

Sunday, November 4, 2012

sgoriodd o!

Sgoriodd fy mab yn y gêm ddoe, ei ail gôl y tymor. Yn anffodus collodd y tîm eto 6 - 1. Mae gynnon ni sawl hogyn 12 oed o'i gymharu â'r hogiau 16 oed yn y timau eraill. Felly, mae'n anodd. Un tro pan oedd un o'n hogiau ni wrth ochr ei wrthwynebwr, roedd y ddau'n edrych fel Dafydd a Goliath. Mae'r gŵr a'r mab newydd adael am gêm oddi cartref yn Broken Arrow. Dw i'n awyddus i glywed y canlyniad.

ON: Collon nhw 7 - 1 (ddim fy mab a sgoriodd) eto, ond dwedodd y gŵr fod ein hogiau ni'n chwarae'n galetaf erioed ac mae o'n falch iawn ohonyn nhw.

Saturday, November 3, 2012

pleidleisio'n gynnar

Gan fod y mab hynaf adref y penwythnos 'ma, aeth o a'i dad i bleidleisio'n gynnar. (Dw i ddim yn cael ei wneud fel chi'n gwybod.) Es i dynnu lluniau. Roedd tyrfa fawr o bobl yno; clywais fod yna lawer mwy o bobl yn dod i bleidleisio'r tro 'ma. Wedi dysgu'r pynciau eraill ymlaen llaw (y bore 'ma, a dweud y gwir,) aeth y gŵr a'r mab ati a mynegi eu barn. Dw i'n wir obeithio bydd pobol America'n dewis yn gall heb gael eu twyllo gan gelwyddau braf y cyfryngau, a ballu.

Friday, November 2, 2012

tyllau

Dw i tua hanner ffordd o hyd; mae'n cymryd yn hir i ddarllen y fersiwn Eidaleg achos mai ANODD ydy hi er bod y nofel i fod i blant 9 oed ymlaen. Mae yna gynifer o eiriau dw i ddim yn eu gwybod. Ar ben hynny mae'r berfau Eidaleg yn andros o gymhleth. Penderfynais i ddarllen un bennod yn Gymraeg gyntaf yn hytrach na Saesneg cyn cychwyn ar yr un bennod yn Eidaleg er mwyn adolygu fy Nghymraeg ar yr un pryd. (Mae cyfieithiad Ioan Kidd yn ardderchog.) Fe wnes i grio eto'n darllen diwedd pennod 26. Ddweda' i ddim beth ddigwyddith rhag ofn. Dw i'n bwriadu gweld y fideo eto ar ôl gorffen y llyfr. Mae'r ffilm yn dda hefyd.

Thursday, November 1, 2012

tymor cinio spaghetti


Mae ysgol fy mab yn cynnal sawl gweithgaredd i godi pres. Un ohonyn nhw ydy cinio spaghetti. Gan fod y defnydd yn cael eu prynu ymlaen llaw gan y rhieni, bydd y pres a dalwyd gan y cwsmeriaid yn mynd i helpu'r ysgol cant y cant. Mae hynny'n dda achos nad ydy'r ffioedd yn ddigon i redeg yr ysgol. Aeth y gŵr efo rhai myfyrwyr ynghyd ein merch i gael cinio blasus a chefnogi'r ysgol ar yr un pryd. Dyma'r criw cegin.